---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MRTE-model toelichting-webpagina 25 september 2015 (update 07-november-2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEGIN Zoekstappen na knop google een woord, uitdrukking of zin.

†1. Klik op F3 of op Ctrl f
†2. Schrijf jouw zoekterm in het zoekvenster (eventuele tussenliggende spaties vullen met underscores).
†3. Klik op Next
†4. Klik eventueel op X van het zoekvenster, zodat je weer PgUp en PgDn kunt gebruiken.

END†† Zoekstappen na knop google een woord, uitdrukking of zin.

BEGIN Navigeren door de tekst

††††††††† Ctrl f knoppen op toetsenbord of F3 -> zoeken ; gebruik underscoretekens (_) op de plaats van spaties.

††††††††† Home†† knop††† op toetsenbord†††††† -> naar begin
††††††††† End††† knop††† op toetsenbord†††††† -> naar eind

††††††††† PgUp†† knop††† op toetsenbord†††††† -> 1 pagina terug
††††††††† PgDn†† knop††† op toetsenbord†††††† -> 1 pagina verder

END†† Navigeren door de tekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEGIN Inhoud van de toelichting-webpagina

†††††† - Toelichting
†††††† - Indeling op lijsten
†††††† - Indeling op lijstgroepen (dit betreft enkel de rubricering van de lijstnamen)
†††††† - Indeling op woorden††††† (met bijbehorende lijstnamen en kolomnummer)
†††††† - Indeling op thema's††††† (dit zijn de thema's die genoemd zijn in de lijstnamen tussen {})

END†† Inhoud van de toelichting-webpagina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEGIN Toelichting

Een algemeen logisch symmetrisch indelingsmodel voor basale begrippen kan houvast bieden bij het
††† denken en voelen en daarmee wellicht ook bijdragen aan een sterker verankerd "thuisgevoel"
††† en/of "thuis-zijn-in-gevoel".

Het MTRE-indelingsmodel is een amateuristisch experimenteel voorbeeld voor hoe een indelingsmodel
†† †voor basale begrippen, als model van de werkelijkheid, er misschien uit zou kunnen zien.

De gedachte achter het MRTE-indelingsmodel is de vraag of en hoe het mogelijk zou kunnen zijn om
†† basale begrippen in een min of meer algemeen logisch symmetrisch indelingsmodel te rangschikken,
†† teneinde verbanden tussen de verschillende basisbegrippen op een bepaalde manier inzichtelijk te
†† krijgen.
†† De gekozen bepaalde manier in het MTRE-indelingsmodel is een semantische indeling (indeling naar
†† betekenis) volgens het begrip "plaats".

Kernvraag is: hoe kom je op een natuurlijke, logische wijze van betrekkelijk††† simpele begrippen
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† naar betrekkelijk complexere begrippen?

†† _______________________________________________________________________________________________

†† - Rubriekletter rubrieknaam†††††††† rubriekinhoud†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vraag
†† _______________________________________________________________________________________________

†† -†††††††††††† M†††† materie††††††††††††† lichamen (voorwerpen, planten, dieren, mensen)†††† wat
†† -†††††††††††† R††††† ruimte††††††††††††† locaties††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† waar
†† -†††††††††††† T††††††† tijd††† tijd en bewegingen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wanneer
†† -†††††††††††† E†††† energie††††††††† activiteiten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† waarom
†† _______________________________________________________________________________________________

†† Indien dieren, net als mensen, een besef hebben van - en/of instinctief overweg kunnen met de
††††††††† vragen wat/wie, waar, wanneer, waarom/hoe, welke vragen binnen het MRTE-indelingsmodel
††††††††† aangeduid worden met de rubrieknamen materie, ruimte, tijd en energie, dan zou je kunnen
††††††††† veronderstellen dat deze begrippen wellicht ook op een primitieve wijze begrepen kunnen
††††††††† worden, namelijk op basis van relaties tussen zeer basale begrippen.
††††††††† Uitgangspunt binnen het MRTE-indelingsmodel is het basisbegrip "plaats" en daarvan
††††††††† afgeleid de begrippen binnen/inwendig, buiten/uitwendig en wel - of geen
††††††††† verplaatsing/beweging.
††††††††† Het indelingsmodel is een probeersel, waarbij door het ordenen van begrippen en woorden
††††††††† het indelingsmodel nader wordt getoetst op (on)aannemelijkheid en/of (on)bruikbaarheid.
††††††††† Het MRTE-indelingsmodel kan ook het kader zijn voor het begrip "informatie".

____________________________________________________________________________________________________

BEGIN Wat zijn de meest basale vragen en wat is de kern van de antwoorden op de meest basale vragen?
____________________________________________________________________________________________________

††† Op weg van begin tot einde, in ruimte en tijd:

†††††††††† - Wat is wel echt en wat is niet echt?
†††††††††† - Wat is wel waar en wat is niet waar?
†††††††††† - Wat is wel wijs en wat is niet wijs?

††† Passen de basale denkpatronen van mens en dier in een algemeen geldend indelingsmodel?

††† Uitgaande van onszelf als levend systeem binnen onze leefomgeving, zouden we kunnen beginnen met:
††††††††††††† -†† wat vinden we?
††††††††††††† -†† wat doen we?
††††††††††††† -†† welke reacties mogen/kunnen we verwachten?

††† De antwoorden lijken net als de vragen, een afspiegeling van gangbare indelingsconcepten met als
†††††† kenmerkende begrippen: cycli, wederkerigheden en symmetrie.

††† Hieronder staat een amateuristische experimentele poging om gangbare basale indelingsconcepten
††††††††††††† te integreren tot een overall/totale indelingsvisie in de vorm van een betrekkelijk
††††††††††††† simpel algemeen geldend indelingsmodel, gebaseerd op het begrip plaats.

____________________________________________________________________________________________________

END†† Wat zijn de meest basale vragen en wat is de kern van de antwoorden op de meest basale vragen?
____________________________________________________________________________________________________

____________________

BEGIN wat vinden we?
____________________

†† Moralistische termen als "goed" en "kwaad" lijken afgeleid van de basisbegrippen "meewerken" en
†††† "tegenwerken" en hebben daarmee betrekking op conflicterende doelen/doelgroepen.

†††† Moraal bestaat uit normen en waarden.

†††† Moraal en waarheid hebben veel "gezichten".

†† Doel/toekomst.

†††† Teneinde te (over)leven hebben we als wezens richtlijnen/visies/verwachtingen nodig ten aanzien van onze
†††† (on)mogelijkheden, waarmee we kunnen anticiperen op wat ons mogelijk wel - en niet te wachten staat en
†††† hoe we onze invloed kunnen aanwenden om zelf mede vorm te geven aan onze toekomst.
†††† Richtlijnen, visies en verwachtingen zijn mede gebaseerd op onze moralen en inzichten/waarheden.

†† Middelen.

†††† We herinneren en nemen waar in vormen van bijvoorbeeld:
††††††††††† - beweging
††††††††††† - druk/rek
††††††††††† - geluid (oor)
††††††††††† - genot
††††††††††† - kou
††††††††††† - leegte/gebrek
††††††††††† - pijn
††††††††††† - reuk† (neus)
††††††††††† - smaak (mond)
††††††††††† - tast
††††††††††† - warmte
††††††††††† - zicht† (oog)

†††† Je zou het begrip herinneren eventueel ook kunnen scharen onder het begrip waarnemen.

†††† Herinneringen en waarnemingen gaan al dan niet gepaard met geen -, zwakke - of sterke emoties.

†††† Herinneringen en waarnemingen††† met emotie zijn gevoelens.
†††† Herinneringen en waarnemingen zonder emotie zijn verstandelijk/cerebraal.

†††† De middelen die tot onze beschikking staan voor het geven van richting en inhoud aan onze moralen en
††††††† inzichten/waarheden zijn bestaan uit:

††††††† - verstandelijke herinneringen (verleden/"onveranderlijk") en verstandelijke waarnemingen (nu/"veranderlijk")
††††††††† (o.h.a. omvangrijker en minder intens dan gevoel)
†††† †††-†††††††† gevoelsherinneringen (verleden/"onveranderlijk") en†††††††† gevoelswaarnemingen (nu/"veranderlijk")
††††††††† (o.h.a. beperkter††† en†† meer intens dan verstandelijk)

†† Onze herinneringen en waarnemingen staan onder invloed van de inschatting van onze plaats ten op zichte van
†† onze context/posities/relaties/afhankelijkheden/verwevingen/doelen/streven binnen onze omgeving.

†† Onze herinneringen en waarnemingen staan onder invloed van de inschatting van onze relaties met onze
†† leefomgevingen/leefwerelden en staan via moraal en inzichten/waarheden in het teken van de toekomst in de
†† vorm van verwachtingen: positieve - of negatieve bruikbaarheid/nuttigheid/gebruikswaarden, (on)haalbaarheden.

†† We zien in de toekomst vermijdbare - en nastreefbare aspecten.

†† Evolutionair gezien is het logisch dat we onder invloed staan van primitieve - en/of complexe afwegingen
†† over onze (on)mogelijkheden (kansberekeningen) in de vorm van verwachtingen.

†† We baseren onze moralen en inzichten/waarheden/(grond)houdingen ten aanzien van aspecten, zaken en wezens
†† uit onze omgeving dus op herinneringen en waarnemingen, welke weer stoelen op onze relaties met onze omgeving.

†† Schematisch in de tijd:

†††† - onze relaties met leefomgevingen†††††††††††† ††††††††††††->
†††† - herinneringen en waarnemingen††††††† (verleden en heden) ->
†††† - moralen en inzichten/waarheden†††††††††††††††††††††††††† ->
†††† - richtlijnen, visies en verwachtingen (toekomst)

†† Onze aandacht en gevoel wordt (on)prettig geprikkeld/gestimuleerd, wanneer we (on)gunstige mogelijkheden
†† opmerken, "kan ik er wel of niet wat mee of moet ik het ontlopen?"

†† Voorbeelden van gevoel(sherinneringen) in de vorm van een onprettig gevoel zijn:

†† - aan je hart gaan
†† - afgrijzen
†† - allergisch zijn voor
†† - als beton op je maag liggen
†† - als een steen op je maag liggen
†† - angst
†† - argwaan/ongeloof/wantrouwen
†† - bij je keel/strot grijpen
†† - bijsmaak
†† - bitter worden
†† - de bibbers krijgen van
†† - de keel uithangen
†† - de strot uitkomen
†† - degouteren/degout/degoutant
†† - dwars in je maag liggen
†† - een afkeer krijgen
†† - een dichte keel krijgen
†† - een dichtgeknepen keel krijgen
†† - een naar gevoel in je maag krijgen
†† - een nare smaak in je mond krijgen
†† - een ongemakkelijk gevoel krijgen
†† - een zuur gezicht opzetten
†† - een zuur gezicht trekken
†† - geen hap meer door je keel krijgen
†† - geen trek meer hebben in
†† - gruwen
†† - hard op je maag liggen
†† - het apezuur krijgen
†† - het huilen van je hart
†† - het krimpen van je hart
†† - het zuur krijgen
†† - iemand niet kunnen horen of zien
†† - iemand niet kunnen luchten of zien
†† - iemand niet kunnen uitstaan
†† - iemand niet kunnen verkroppen
†† - iemand niet kunnen zetten
†† - in je maag zitten met
†† - in je ziel snijden
†† - je buik vol hebben van
†† - je hart (af)sluiten voor
†† - je hart aftrekken van
†† - je hart breken/doorscheuren/doorsnijden/doorvlijmen/doorwonden
†† - je hart op slot draaien voor
†† - je hart opvreten
†† - je hart vasthouden voor
†† - je leven zuur maken
†† - je neus ophalen voor
†† - je neus uitkomen
†† - je niet op je gemak voelen
†† - je ongemakkelijk voelen bij
†† - je strot vol hebben van
†† - je ziel aftrekken van
†† - je ziel doorscheuren/doorsnijden/doorvlijmen/doorwonden
†† - kijken met een zuur gezicht
†† - kokhalzen/kokken/kotsen van
†† - littekens op je ziel krijgen
†† - maagzuur
†† - misselijk
†† - je naar de keel vliegen
†† - niet door je keel/strot kunnen krijgen
†† - niet kunnen velen
†† - niet over je hart kunnen krijgen
†† - niets voelen voor
†† - om het hart slaan
†† - omdraaien van je maag
†† - onaangenaam
†† - onaantrekkelijk
†† - onbegeerlijk
†† - onbehaaglijk
†† - onderbuikgevoelens
†† - onlust/onlustgevoelens
†† - onrust in je hart voelen
†† - onsmakelijk
†† - onverteerbaar
†† - op je hart/ziel trappen
†† - op je maag liggen
†† - over je nek gaan van
†† - overgeven van
†† - overlopen van de gal
†† - pijn in je buik/hart/ziel krijgen van
†† - rillen van/rillingen krijgen van
†† - slechte smaak
†† - smakeloos
† †- tegenstaan
†† - vies zijn van
†† - walgen van
†† - wansmaak
†† - weerzin
†† - wrang
†† - ziek zijn van
†† - zuur kijken
†† - zuur opbreken
†† - zuur worden
†† - zwaar op je maag liggen

†† Voorbeelden van gevoel(sherinneringen) in de vorm van een prettig gevoel zijn:

†† - aangenaam
†† - behaaglijk
†† - de smaak te pakken krijgen
†† - een lust voor de huid zijn/huidstrelend
†† - een lust voor de mond zijn/mondstrelend
†† - een lust voor de neus zijn/neusstrelend
†† - een lust voor de tong zijn/tongstrelend
†† - een lust voor het oog zijn/oogstrelend
†† - een lust voor het oor zijn/oorstrelend
†† - fiducie/geloof/vertrouwen
†† - geil
†† - genieten/genot
†† - graagte
†† - hartversterking
†† - in de smaak vallen
†† - je belangen behartigen
†† - je hart en ziel leggen in
†† - je hart geven aan
†† - je hart goed doen
†† - je hart in vuur en vlam zetten
†† - je hart laten lachen
†† - je hart openen voor
†† - je hart openzeten voor
†† - je hart schenken aan
†† - je hart toevertrouwen aan
†† - je hart verliezen aan
†† - je hart verpanden aan
†† - je hart verwarmen
†† - je op je gemak voelen
†† - kriebels in je buik krijgen
†† - lekkerbekken
†† - liefde in je hart voelen voor
†† - lust/lustgevoelens/lustgevend
†† - moed
†† - nauw aan je hart liggen
†† - schoon
†† - smaken/smaak/smakelijk
†† - smullen van/smulpapen
†† - trek krijgen
†† - verliefd
†† - verrukken/verrukking
†† - vervoeren/vervoering
†† - verwarmen/verwarming
†† - voldaan
†† - warmte in je hart voelen voor
†† - zin krijgen in

____________________

END† †wat vinden we?
____________________

__________________

BEGIN wat doen we?
__________________

- Menselijke interacties, bijvoorbeeld op het gebied van
† - godsdienst/religie/mystiek en spel
† - moraal en recht
† - zorg, onderwijs en economie
† bestaan voor een belangrijk deel uit (communicatie over) het zoeken_naar/jagen_op
††††††††† comfort/gemak van informatie, goederen en diensten door
††††††††† nemen/pakken/plunderen, geven/steunen/helpen en (in/uit/ver)ruilen/(in/uit/ver)wisselen
††††††††† van globaal gelijkwaardige, maar (zeer) verschillende
††††††††† directe of indirecte/beloofde/latere/verwachte/uitgestelde
††††††††† wel - of niet veilig/zeker gestelde (ruil)middelen.

__________________

END†† wat doen we?
__________________

________________________________________________

BEGIN welke reacties mogen/kunnen we verwachten?
________________________________________________

†† De reacties die we mogen/kunnen verwachten van onze omgeving verlopen via dezelfde
††††† tijd-stappen/stadia/fasen als hierboven beschreven, maar dan vanuit het oogpunt/standpunt van
††††† onze omgeving, een soort boomerang/spiegelbeeld.

†† Een schematische situatieschets/situatiebeschrijving van een systeem binnen een systeemomgeving,
†††††† in de vorm van tijdstappen/stadia/fasen, bijvoorbeeld een persoon/groep binnen een leefomgeving,
†††††† tref je in "oneindig" veel vormen aan analoog aan de T-indeling van het MRTE-indelingsmodel:

†††††† 1.† input in de vorm van waarnemingen via onze zintuigen en geheugen/herinneringen
† †††††2a. modelvorming van de waargenomen werkelijkheid:
††††††††††††††††††††††† moralen/waarden/normen en "inzichten en waarheden"
†††††† 2b. modelvorming van onze (on)mogelijkheden voor actie:
††††††††††††††††††††††† richtlijnen, visies en verwachtingen
†††††† 3. output in de vorm van wat we doen
†††††† 4. = 1-3 spiegelbeeld =††††††† 1-3 van de† systeemomgeving, veelal in de vorm van een evaluatie
†††††††††††††††††††††††††††† = nieuwe 1-3 van het systeem, omdat we de werkelijkheid alleen kunnen ervaren
†† ††††††††††††††††††††††††††††en raken via feedback/terugkoppeling, via onze geest en lichaam.

________________________________________________

END†† welke reacties mogen/kunnen we verwachten?
________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

BEGIN Aspecten aan de mechanismen waarmee we motiveren, (be)oordelen, beslissen en acteren/doen.
_______________________________________________________________________________________________

†††† a. Aspecten.

††††††† Alle aspecten van het MRTE-indelingsmodel zijn van toepassing, zoals bijvoorbeeld:
†††††††††† - intensiteit/grootte (kwantiteit en kwaliteit)
†††††††††† - betrouwbaarheid/borging/consistentie_in_de_tijd/duurzaamheid/veiligheid/volharding/zekerheid
†††††††††† - gerichtheid/doel/kanalisering

††††††† Je_doodstaren_op/blinde_vlekken_hebben_voor/
†††††††††† blikvernauwing/kokerblik/kokervisie/tunnelblik/tunneleffect/tunnelvisie
†††††††††† beperken en/of vervormen ons beeld van - en inzicht in de werkelijkheid: permanent, tijdelijk,
†††††††††† menselijk, dierlijk, persoonsgebonden, natuurlijk, cultureel, zintuiglijk, lichamelijk,
†††††††††† geestelijk en technisch.

†††† b. Doelen en middelen.

††††††† - Uit overlevingsdoeleinden zijn we als wezens veelal in hoge mate op onszelf
††††††††††††† gericht/gefocust/geprogrammeerd.
††††††††††††† Omgekeerd geldt die focus op het zelf uiteraard ook voor onze leefomgeving en zullen we onze
††††††††††††† begeerten, behoeften, ontberingen, belangen, idealen, moraal, overtuigingskracht, streven en
††††††††††††† acties af moeten stemmen op onze leefomgeving teneinde de aandacht van - en communicatie met
††††††††††††† onze leefomgeving te verwerven en/of te behouden.

††††††† - Er is een interactie tussen verschillende behoeftensoorten:

†††††††††††† - mbt zelf (inwendige dwang/nood/prikkels/sturing):
†††††††††††††††††† - een gezonde geest en een gezond lichaam
†††††††††††††††††† - eten/drinken, ontlasting, slaap, kleding, huisvesting/onderdak, seks, zorg, verpleging
†††††††††††††††††† - eigenwaarde/macht/prestatie/succes
†††††††††††††††††† - gevoelens van billijkheid/eerlijkheid/gelijkheid/rechtvaardigheid
†††††††††††††††††† - groei, zelfontplooiing, zelfactualisatie en ontspanning in bijvoorbeeld nieuw(e):
††††††††††††††††††††††††††† - amusement
††††††††††††††††††††††††††† - avontuur
††††††††††††††††††††††††††† - club/vereniging
††††††††††††††††††††††††††† - cultuur
††††††††††††††††††††††††††† - ervaringen
††††††††††††††††††††††††† ††- hobby
††††††††††††††††††††††††††† - informatie
††††††††††††††††††††††††††† - leren
††††††††††††††††††††††††††† - nieuws
††††††††††††††††††††††††††† - onderwijs
††††††††††††††††††††††††††† - recreatie
††††††††††††††††††††††††††† - reizen
†††††††††††††† †††††††††††††- spanning
††††††††††††††††††††††††††† - spel
††††††††††††††††††††††††††† - sport
††††††††††††††††††††††††††† - vermaak

†††††††††††† - mbt anderen/relaties/sociaal_contact/sociaal_netwerk/verwanten (uitwendige dwang/nood/prikkels/sturing),
† †††††††††††††††††feedback geven en - krijgen binnen buurt/gezin/familie/buurt/stad/land/school/bedrijf/werk:
††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††††††††††† achting <-> verachting
††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††††††††† afremming <-> aansporing/stimulans
††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††††††††† beloning <-> straf
††††††††††††††††††††††††††††† - bijdragen/steun/verpleging/zorg <-> intrekking/onthouding
††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††† erkenning/waardering <-> kritiek
††††††††††††††††††††††††††††† -††††††† gezelligheid/thuisgevoel <-> ongezelligheid/eenzaamheid/verlatenheid
††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††††††† goedkeuring <-> afkeuring
††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††††††††††† respect <-> disrespect
††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††† sociale_status <-> asociale_status
††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††††† vriendschap/liefde <-> vijandschap

††††††† - Er is een interactie met de aan- of afwezigheid van hulpmiddelen, bijvoorbeeld:
†††††††††††† - autonomie/beslisruimte
†††††††††††† - gebruiksmiddelen
†††††††††††† - informatie/kennis
†††††††††††† - leermogelijkheden

†††† c. Werkelijkheid en informatie.

††††††† - Door wederzijdse versterking/afzwakking tussen werkelijkheid en informatie, soms onder invloed van
†††††††††††††† zelfvervullende voorspelling/verwachting (selffulfilling prophecy), ontstaan
†††††††††††††† gevoelens/verwachtingen van:
†††††††††††††††† - (on)betrouwbaarheid
†††††††††††††††† - (on)duidelijkheid
†† ††††††††††††††- (on)duurzaamheid
†††††††††††††††† - (on)veiligheid
†††††††††††††††† - (on)zekerheid
†††††††††††††††† - wel/geen borging/consistentie in de tijd
†††††††††††††† en daarmee betreden we wel/geen uitgesleten vertrouwde paden
†††††††††††††† en worden zo†††††††††† wel/geen gewoontedieren
†††††††††††††† en†††††††††††††††††††† wel/niet verslaafd aan gewoonten,
†††††††††††††† soms nuttig/gezond, soms schadelijk/ongezond.

††††††† - Verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op waarheden/feitelijkheden en/of onwaarheden/onfeitelijkheden.
††††††††††† Opzettelijk aangebrachte/bedoelde onwaarheden/onfeitelijkheden vind je bijvoorbeeld terug in:
††††††††††† experimenten, oefeningen, spel en amusement/vermaak.
††††††††††† We ondervinden informatievervalsing, mede onder invloed van (on)opzettelijk bedrog, interne en/of
††††††††††† extern, tijdsbegrenzingen, onvolledige informatie, te sterke gerichtheid op wat we willen
††††††††††† vermijden of aantrekken.

††††††† - Signalen in opeenvolgende stadia dienen voldoende krachtig te zijn om in vertaalde vorm te worden
†††††††††††††††††† doorgetransporteerd naar een volgend stadium.

††††††† - Signalen kunnen worden gefilterd/gericht/gefocust op bijvoorbeeld:
††††††††† - positieve/optimistische† aandacht:† wel hebben/mogen/kunnen, gericht op het heden:†† nu genieten
††††††††† - negatieve/pessimistische aandacht: niet hebben/mogen/kunnen, gericht op de toekomst: nu zorgen

_______________________________________________________________________________________________

END†† Aspecten aan de mechanismen waarmee we motiveren, (be)oordelen, beslissen en acteren/doen.
_______________________________________________________________________________________________

Indien we onszelf, onze leefomgeving en de "God" en de "Duivel" in onszelf en in de anderen beter willen leren
†††††† kennen, dan zouden we eerst op zoek kunnen gaan naar de basale/elementaire/fundamentele begrippen die
†††††† voor mens en dier vanzelfsprekend lijken om te kunnen waarnemen, denken en bewegen in onze leefwerelden.
†††††† Het lijkt aannemelijk dat we als levende wezens, net als andere dieren, de wereld deels op eenzelfde
†††††† manier ervaren en dat er wellicht een aantal basisbegrippen zijn die we met andere levende wezens delen
†††††† en die basisbegrippen zouden misschien ook op een bepaalde manier met elkaar in verband kunnen staan.

†††††† Een voorbeeld van een ordening van basisbegrippen is het MRTE-indelingsmodel, welk model
†††††† staat voor 4 typen indelingen waarvan de namen zijn: "materie" "ruimte" "tijd" en "energie",
†††††† welke je kunt laten corresponderen met de vragen: "wat/wie" "waar" "wanneer" en "waarom/hoe".
†††††† Het MRTE-indelingsmodel is slechts een amateuristisch experimenteel voorbeeld, je zou veel
†††††† andere voorbeelden van basale begripsindelingen kunnen bedenken.
†††††† Het MRTE-indelingsmodel gaat uit van het basisbegrip "plaats" en daarvan afgeleid de
†††††† begrippen "wel/geen verplaatsing" en "wel/niet binnen een plaats".

†††††† BEGIN voorbeeld gebruik van de website

†††††† De websites waarop het amateuristische model nader staat uitgewerkt met 135.000 unieke woorden
†††††† en 45.000 uitdrukkingen en korte zinnen zijn: https://www.mrte.net
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† https://www.wawawawa.net
†††††† Afgeleide websites zijn:††††††††††††††††††††† https://www.zoektermen.info
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† https://www.seesite.nl
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† https://www.wawawawa.nl

†††††† De verschillende websitenamen voor (deels) dezelfde website-inhoud is ingegeven door het zoeken naar
††††††††† de best passende/bruikbare websitenaam en website-inhoud, maar wellicht niet echt handig en
††††††††† contraproductief.

†††††† Het indelingsmodel op de website bestaat uit 2 min of meer gangbare indelingsprincipes van
†††††††††† 4 basiskenmerken x 4 basisgrootten.

†††††††††† Je zou tussen deze min of meer gangbare indelingsprincipes een verwevenheid kunnen
††††††††††††† "bespeuren/zien" op basis van het begrip "plaats" en de daarvan af te leiden begrippen:
††††††††††††††††† - "binnen/inwendig" en "buiten/uitwendig"
††††††††††††††††† - "beweeglijk/los/veranderlijk" en "onbeweeglijk/vast/onveranderlijk"

†††††† _________________________________________________________________

†††††† Website-extensie††† kernlijsten
†††††† _________________________________________________________________

††††††††† .biz of .work††† lijst_E_{economie}
†††††††††††††††††† .org††† lijst_E_{m}{hulp}{typen}
†††††††††††††††††† .net††† lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}
†††††† _________________________________________________________________

†††††† Doordat veel woorden met een gemeenschappelijke betekenis bij elkaar staan in lijsten, kun
†††††† je doelmatig en snel zoeken, bijvoorbeeld met Google (websites, afbeeldingen, video's,
†††††† nieuws, kaarten, boeken) of in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW).
†††††† Bij het zoeken met Google kun je eventueel extra zoektermen toevoegen aan het zoekscherm.
†††††† De website oogt wellicht krakkemikkig en de inhoud is verre van foutloos, maar de website
†††††† gaat vooral om een idee hoe je "een indelingsmodel voor begrippen" vorm zou kunnen geven en
†††††† bruikbaar kunt laten zijn.

†††††† In https://www.mrte.info kom je met Knop 5 of Knop 6 op webpagina's waarmee je simpel kunt
†††††† googelen, omdat je een zoekterm slechts hoeft aan te klikken en omdat bijeenhorende
†††††† zoektermen bij elkaar in 1 lijst staan.

†††††† Voorbeeld stappen 1

††††††† 1. toets in het google-venster de zoekterm indelingsmodel
††††††† 2. klik op MRTE-indelingsmodel 25-sep-2015 of op
†††††††††† https://www.wawawawa.net
††††††† 3. klik op Knop 5.
††††††† 4. klik op F3
††††††† 5. schrijf in het zoekvenster: zeepaardje
††††††† 6. druk op Next
††††††† 7. sluit het zoekvenster
††††††† 8. vanuit de lijst waarin zeepaardje staat, kun je nu alle zoektermen aanklikken om te
†††††††††† googelen

†††††† Voorbeeld stappen 2

††††††† 1. toets in het google-venster de zoekterm indelingsmodel
††††††† 2. klik op MRTE-indelingsmodel 25-sep-2015 of op
†††††††††† https://www.wawawawa.net
††††††† 3. klik op Knop 5.
††††††† 4. klik op F3
††††††† 5. schrijf in het zoekvenster: levensvragen
††††††† 6. druk op Next
††††††† 7. dan kom je op de titel: lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw}
††††††† 8. sluit het zoekvenster
††††††† 9. klik op de titel
†††††† 10. vanuit de lijst met levensvragen kun je elke levensvraag aanklikken om te googelen

†††††† Sommige stappen verlopen (nog) betrekkelijk traag, de website betreft een eerste
†††††††††††††† amateuristische experimentele verkenning van de (on)mogelijkheden voor een
†††††††††††††† doelmatige manier van zoeken op het web.

†††††† END†† voorbeeld gebruik van de website

Om als organisme te kunnen blijven (over)leven zijn we behept (uitgerust/toegerust) met
onderscheidingsvermogens waarop onze actievermogens wel of niet kunnen reageren.

Bij het maken van onderscheid maken we gebruik van ons eigen "model van de werkelijkheid", waaraan
we bijvoorbeeld toetsen of iets wel of niet bij ons hoort en of iets wel of niet verandert.

Vandaar wellicht onze sterke menselijke behoefte aan ons eigen "model van de werkelijkheid", die we
als mens ontlenen aan wetenschappelijke -, religieuze -, levensbeschouwelijke -, ondervindelijke -
en andersoortige leerstelsels en waarmee we onze inwendige - en uitwendige wereld kunnen hanteren.
Het concept wie jezelf bent, is voor iedereen verschillend, Jan denkt: "ik ben Jan." en Marie denkt:
"ik ben Marie."

Modellen van de werkelijkheid zijn onder meer de modellen in onze hersenen van beeld, geluid, reuk,
smaak en gevoel.
Voor een belangrijk deel beschouwen we de werkelijkheid als samenhangende objecten met inwendige- en
uitwendige relaties/verwevenheden.
Een kenmerk is een enkelvoudige - of meervoudige -, simpele - of complexe -, heldere - of diffusie
††† relatie.

Een voor de hand liggende vraag is of we als levende organismen wellicht overeenkomstige
basisbegrippen hanteren, uiteraard vaak niet bewust, en hoe we in aanleg en van nature een
voorstelling hebben van de basiskenmerken materie, ruimte, tijd en energie op basis van
basisbegrippen, zonder kennis en gebruik van leerstelsels. Hoe denken we?

De insteek van een zoektocht naar een algemeen logisch symmetrisch indelingsmodel voor begrippen is
ingegeven door de vraag hoe wij als dierlijke wezens, net als andere dieren, onszelf op overeenkomstige
wijze een model zouden kunnen vormen van de werkelijkheid, we kunnen daarbij onze dierlijke afkomst
niet loochenen en op zoek moeten gaan naar zowel ons beschaafde - als onbeschaafde zelf en onszelf
vragen stellen in de trant van:
- hoe begrijpen we en hoe onderscheiden we basale kenmerken en basale kenmerkwaarden?
- hoe denken dieren?
- hoe denken mensen?
- hoe denken we?
- hoe vertalen we (on)bewuste basale verschijnselen naar basale begrippen?
- hoe zou ons denken biologisch/natuurlijk gevormd kunnen zijn?
- hoe zouden we als mens en dier "geprogrammeerd" kunnen zijn?
- volgens welke stramienen laat de natuur het leven waarnemen, denken en doen?
- wat zijn de gangbare denkpatronen en hoe zouden die onderling verweven kunnen zijn?
- wat zijn de meest elementaire basisbegrippen en hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar?
- wat zou de technische - of wetenschappelijke benadering kunnen zijn van onze (on)beschaafdheid?
- wat zouden de overeenkomstige basale denkmodellen/denkpatronen kunnen zijn van mens en dier?

Mensen en dieren denken, spelen, oefenen, proberen, testen en leren deels:
†††††† - instinctief
†††††† - aangeleerd
†††††† - "spontaan", experimenteel
†††††† Onze leefomgevingen wisselen voortdurend en wij en andere diersoorten blijven bijleren t.a.v.
††††††††††† bijvoorbeeld:
††††††††††† - groepsgedrag
††††††††††††††† - onderhandelen ruilen ; lonken, je - of iets aantrekkelijk/begeerlijk maken
††††††††††††††† - leidinggevend/sturend††††††††† of gehoorzaam/ondergaand
††††††††††††††† - afwerend/vijandig/asociaal/ruw of verzorgend/sociaal/beleefd
††††††††††† - eten (en drugs)
††††††††††††††† - wat wel en niet
††††††††††††††† - vindplaatsen
††††††† ††††††††- bewaarplaatsen
††††††††††††††† - natuurbehoud, gewascultuur
††††††††††† - jagen, ontsnappen, gevaar vermijden
††††††††††† - verblijfplaatsen schuilplaatsen

In het MRTE-indelingsmodel wordt een amateuristisch experimenteel indelingsmodel uitgewerkt uitgaande
van het basisbegrip "plaats", waarbij alle begrippen een plaats krijgen in een van het model afgeleid
begrippenstelsel.

Een algemeen geldend indelingsmodel voor begrippen kan bijvoorbeeld toegepast worden als:

- Geheugensteun (mnemotechnische steun) bij het onderzoeken -, nadenken over - en/of uitschrijven van
††††††††††††††† een te beschouwen onderwerp.
††††††††††††††† De kenmerkenwaarden van een onderwerp zouden aan de hand van de (afgeleide)
††††††††††††††† relaties/kenmerken van het indelingsmodel kunnen worden beschreven, als tekst of in
††††††††††††††† tabelvorm.
- Indeling van hoofdstukken en/of paragrafen.
- (Model voor een) (online) dynamisch systematisch woordenboek, waarbij je tevens elk woord,
†††††††† uitdrukking of korte zin kunt googlen door aanklikken.
†††††††† De rubrieken in een systematisch woordenboek bevatten over het algemeen veel meer woorden dan
†††††††† enkel synoniemen. Je kunt rondom een gekozen woord dus veel trefwoorden vinden en googlen.
†††††††† Je zou het zoeken naar afbeeldingen kunnen gebruiken om de Nederlandse taal beter te leren
†††††††† en/of de aangeklikte zoekterm beter te begrijpen.
- Menu/toegangspoort naar websites en webapplicaties: een ontsluitingssyteem voor informatie.
- Hulp bij studie, leren en begrijpen van allerlei talen, zoals spreek-, schrijf- of gebarentalen,
†††††† dierentalen, alsook nieuw te ontdekken talen.
- Communicatiemodel voor verschillende communicatievormen, bijvoorbeeld ook bruikbaar bij het
††††††††††††††††††† programmeren van robots, het samenstellen van bevragingsonderzoeken en
††††††††††††††††††† vragenlijsten, communicatie tussen - en met instellingen, bedrijven, burgers.
- Hulpmiddel bij het doelmatig afwegen, plannen en afstemmen van behoeften en wensen op activiteiten,
†††† ††††††††diensten en producten.
- Indelingsmodel waar consensus over is en niet eerst over hoeft te worden gesteggeld,
†††††††††††††††† gemeenschappelijke denkbeelden aangaande het maken van indelingen, kunnen de
†††††††††††††††† communicatie met elkaar vereenvoudigen.

† Mogelijke uitbreiding van de toepassingen:
† - Je zou het woorden-bestand wellicht deels ook kunnen koppelen aan ruimtelijke gegevens.
† - Je zou per woord de betekenis kunnen vermelden op een gestandaardiseerde wijze,
†††††††††† bijvoorbeeld conform het MRTE-indelingsmodel, zodat computerprogramma's de relaties
†††††††††† tussen de begrippen op verschillende manieren kunnen tonen, bijvoorbeeld als:
†††††††††† - (reeksen van) omvatting en onderdeel
†††††††††† - (reeksen van) afkomst en bereik
†††††††††† - (reeksen van) oorzaak en gevolg
† - Je zou aan de hand van woordtellingen het aantal bijbehorende rubrieken kunnen tellen van een tekst.

† Binnen het MRTE-indelingsmodel kun je vanuit de geordende lijsten van bijeenpassende woorden, snel en
†††††††† doelgericht:
†††††††† - communiceren met jezelf† door: bedenken, nadenken, brainstormen.
†††††††† - communiceren met anderen door:
†††††††††††† - (onder)zoeken door googelen/googlen via aanklikbare woorden.
†††††††††††† - schrijven met gebruikmaking van† de meest geschikte woorden.

† De rubrieken en woordenlijsten zijn uiteraard ook bruikbaar zonder de aanname van de samenhang tussen
†††† de verschillende indelingsprincipes.

WAARSCHUWING: het MRTE-indelingsmodel betreft een momentopname van persoonlijke experimentele
††††††††††††† amateuristische ruwe schetsen voor indicatieve denkrichtingen met betrekking tot het
††††††††††††† maken van begripsindelingen in een poging te komen tot logische verbanden en betreft
††††††††††††† zeker geen vaststaande gedachten en betreft zeker geen poging tot het maken van
††††††††††††† fysische indelingen.
††††††††††††† Het MRTE-indelingsmodel met woordenlijsten is een model in blijvende ontwikkeling.

Het MRTE-indelingsmodel betreft een persoonlijke amateuristische verkenning van begripsindelingen
††† op basis van het basisbegrip "plaats".

Het MRTE-indelingsmodel is slechts bedoeld als een voorbeeld van een bescheiden amateuristische en
††† basale poging tot begripsindeling, bedoeld als bespreekbare indicatieve denkrichtingen, welke
††† denkrichtingen vanzelfsprekend dus geenszins vast liggen, een probeersel dus.

Het MRTE-indelingsmodel raakt aan het idee van de mogelijkheid dat wij als dierlijke wezens op een
††† overeenkomstige wijze denken, als elk ander dier, de mogelijk daarbij horende juiste
††† begrippen-indeling, wat die begrippen-indeling ook mag zijn, zou weleens gebaseerd kunnen zijn
††† op meest eenvoudig en meest basaal te onderscheiden begrippen.

Het MRTE-indelingsmodel is een conceptueel model van de werkelijkheid zoals we die als
††† (dierlijke) wezens in zijn algemeenheid (on)bewust universeel zouden kunnen bezigen,
††† het MRTE-indelingsmodel is gebaseerd op gangbare analyse-concepten, zoals: de boomstructuur,
††† de empirische cyclus, werkmodellen, stappenplannen, kwaliteitscirkels, stroomschema's en
††† communicatiemodellen.

Het MRTE-indelingsmodel kan ook gezien worden als een communicatiemodel dat 4 basiskenmerken met
††† hun 4 basisgrootten, voorstellende de 16 meest basale aspecten van communicatie, poogt samen
††† te brengen in een simpel, logisch en symmetrisch samenhangend denkkader/denkraam/denkmodel.

Het MRTE-indelingsmodel is een amateuristisch prototype voor doelmatig en snel digitaal zoeken.

Het MRTE-indelingsmodel betreft sterk schematische indelingen, de werkelijkheid is natuurlijk
††† oneinding veel complexer, de werkelijkheid kan ook eenvoudig voorstelbaar worden
††† geschematiseerd als oneindig veel indelingen in (on)gelijktijdige samenhang met elkaar.

Het MRTE-indelingsmodel zou een voorbeeld kunnen zijn van een biologisch indelingsmodel =
††† natuurlijk indelingsmodel = indelingsmodel volgens gangbare indelingsbeginselen, zoals mens en
††† dier de wereld met overeenkomstige begrippen of basiskenmerken zouden kunnen "begrijpen".

Het MRTE-indelingsmodel bestaat uit 4x4 gangbare indelingsprincipes conform:
††† - 4 basiskenmerken: materie (wat/wie), ruimte (waar), tijd (wanneer) en energie (waarom/hoe).
††† - 4 basisgrootten:† gelijk, ongelijk, groot/groter, klein/kleiner

††† Voor (het gebruik van) het MRTE-indelingsmodel is onderstaande hypothese geen voorwaarde:
†††††††† - De 4 basiskenmerken kunnen worden gedacht als overeenkomend met de 4 configuraties van
††††††††††††† de begrippen: "los/beweeglijk/veranderlijk" en "vast/onbeweeglijk/onveranderlijk"
†††††††† - De 4 basisgrootten† kunnen worden gedacht als overeenkomend met de 4 configuraties van
††††††††††††† de begrippen - "binnen/inwending"††††††††††† en "buiten/uitwendig"

Het MRTE-indelingsmodel is gebaseerd op het begrip "plaats", waarbij het begrip "plaats" is
††† uitgewerkt tot de begrippen:
††† - wel of niet plaatsverandering van een object (veranderlijk of onveranderlijk)
††† - wel of niet binnen een object††††††††††††††††††††† (binnen of buiten)

Het MRTE-indelingsmodel bestaat uit een 4-tal gangbare indelingsprincipes, elk bestaande
††† uit 4 componenten, hypothetisch verbonden gedacht door de van het begrip "plaats" afgeleide
††††††† begrippen:
††††††† - "los" en "vast" ~ "beweeglijk" en "onbeweeglijk" ~ "veranderlijk" en "onveranderlijk"
††††††† - "inwendig" en "uitwendig" ~ "binnen" en "buiten"

Het MRTE-indelingsmodel beoogt een experimenteel integraal/overall indelingsmodel te schetsen van
††† gangbare basale indelingsconcepten en gaat uit van het begrip plaats, nader uitgewerkt tot:
††† - 4 basiskenmerken (de 4 configuraties van wel - en geen verandering) met de rubrieknamen (vragen):
††††††† - materie (wat/wie)
††††††† - ruimte† (waar)
††††††† - tijd††† (wanneer)
††††††† - energie (waarom/hoe)
††† - 4 basisgrootten (de 4 configuraties van binnen en buiten)
††††† -††† groot of omvatting
††††† -†† gelijk of gelijkheid
††††† -†† klein† of deel
††††† - ongelijk of ongelijkheid

Het MRTE-indelingsmodel betreft een poging om samenhang/verwevenheid aan te brengen tussen een
††† 4-tal veel voorkomende basisindelingen oftewel analyse-concepten oftewel denkpatronen met
††† de rubrieknamen materie (M), ruimte (R), tijd (T) en energie (E) tot 1 raamwerk, waarbij de
††† verbindende begrippen de 4 configuraties zijn van de begrippen:
††††††††††††††† - kenmerk: niet - of wel verandering, in de vorm van: NN NW WN WW.
††††††††††††††† - grootte: buiten of binnen,††††††††† in de vorm van: bubi bibi bibu bubu

††††††††††††††† - kenmerk: W† N† ~ Wel/Niet†† andere plaats bij†††††† gelijke plaats waarnemer
††††††††††††††† - grootte: bi bu ~ binnen/buiten een plaats bij verschillende plaats waarnemer

Het MTRE-indelingsmodel is een semantische indeling (indeling naar betekenis) volgens het begrip
††† "plaats".

††† - De kenmerken kunnen worden beschouwd als de 4 configuraties van de begrippen
†††††††† - "wel_verandering"† (W)
†††††††† - "geen_verandering" (N)

††† - De kenmerkgrootten kunnen worden beschouwd als de 4 configuraties van de begrippen
†††††††† - "binnen" (bi)
†††††††† - "buiten" (bu)

Het MRTE-indelingsmodel is een 4x4 indeling van basisbegrippen op basis van het onderscheid:
††† - kenmerk: wel of niet (plaats)verandering van een object
††† - grootte: wel of niet†† binnen††††††††††††††† een object (wel of niet (iets) zelf)

††† Soms ook te duiden als:
††† - kenmerk: wel of niet† ver-ander-ing
††† - grootte: wel of niet een† ander
††† of
††† - kenmerk: verandering van plaats
††† - grootte: verschil††† van plaats

††† De 4x4 indeling betreft:††† 4 kenmerken of grootheden met de namen: materie ruimte tijd energie
††††††††††††††††††††††††††††† x 4 grootten = 16 (relatieve) kenmerkgrootten.

†††††††††††††††††††††††††††† De 4 kenmerken worden ingedeeld volgens de 4 configuraties/relaties van:
†††††††††††††††††††††††††††† -††† N = niet verandering (plaatsverandering of mutatie)
†††††††††††††††††††††††††††† -††† W =† wel verandering (plaatsverandering of mutatie)

†††††††††††††††††††††††††††† De 4 grootten† worden ingedeeld volgens de 4 configuraties/relaties van:
†††††††††††††††††††††††††† ††-††† bi = binnen
†††††††††††††††††††††††††††† -††† bu = buiten

De 4 grootheden of kenmerken zijn:
M = materie = gedaante†††††††††††††††††††††††††† = niet-niet verandering = NN
R = ruimte† =†† plaats†††††††††††††††††††††††††† = niet-wel† verandering = NW
T = tijd††† =†† plaatsverandering = verplaatsing =† wel-niet verandering = WN
E = energie = gedaanteverandering = mutatie††††† =† wel-wel† verandering = WW

Elk grootheid/kenmerk/categorie† M R T E wordt onderverdeeld volgens de grootte-indeling:
-††† groot of omvatting††† = buiten-binnen (bu-bi) = buiten ten opzichte van binnen
-†† gelijk of gelijkheid†† = binnen-binnen (bi-bi) = binnen ten opzichte van binnen
-†† klein† of deel†††††††† = binnen-buiten (bi-bu) = binnen ten opzichte van buiten
- ongelijk of ongelijkheid = buiten-buiten (bu-bu) = buiten ten opzichte van buiten

De indeling naar verschillende objecttypen betreft een specifieke relatie bezien vanuit
†† het betreffende object ten opzichte van een ander object (W/N en bi/bu).

†† In het geval van bi/bu betreft het andere object: het beschouwde object = het onderwerp-object.
†† Bij M betreft het andere object: een N-object.
†† Bij R betreft het andere object: een W-object, namelijk een verplaatsing: de pijl in de tekening bij R.
†† Bij T betreft het andere object: een N-object, namelijk een object waarbuiten, waarbinnen, waarin en
†††††††† waaruit de verplaatsing plaatsvindt: de ovaal in de tekening bij T.
†† Bij E betreft het andere object: een W-object, namelijk een object met een oorzaak en gevolg en
†††††††† met mee- en tegenwerking: de grote pijl in de tekening bij E.

De indeling is richtinggevend, nooit absoluut, het gaat om het leggen van een nadruk op een bepaald
†† aspect van een object, het uitlichten van een kenmerk of relatie, enigszins vergelijkbaar met
†† meningen, bij elke mening ligt de nadruk verschillend, maar een nadruk is niet allesbepalend,
†† maar slechts indicatief, richtinggevend of sturend.

De 4 basiskenmerken binnen het model zijn: materie, ruimte, tijd en energie.
Materie en ruimte† worden beschouwd als kenmerken die niet een verandering inhouden.
Tijd††† en energie worden beschouwd als kenmerken die† wel een verandering inhouden.

De 4 basisgrootten binnen het model zijn: gelijk ongelijk groot/omvattendheid en klein/deel.

MRTE† staat voor de namen van de 4 basisindelingen/basisrubrieken van het MRTE-indelingsmodel,
††††† welke namen overeenkomen met de namen van de 4 fysische basisgrootheden:
††††††††††††††††† materie, ruimte, tijd en energie.

De aanduidingen materie, ruimte, tijd en energie in het MRTE-model hebben betrekking op de
basisindeling van begrippen in het MRTE-model, waarbij de nadruk ligt op de kenmerken:
††††††††††††††† materie, ruimte, tijd en energie.

BEGIN verschillende aanvullende opmerkingen

- Verondersteld wordt dat elke verandering, dus ook een mutatie=gedaanteverandering (E-indeling),
† uiteindelijk kan worden herleid naar plaatsveranderingen (T-indeling).
† Omgekeerd geldt dat elke plaatsverandering leidt tot een mutatie.

- De T-indeling met de naam "Tijd" wordt voorgesteld als plaatsverandering, dat kan bijvoorbeeld zijn:
†††† de ronddraaing van de aarde of een afwisselende periode, bijvoorbeeld:
†††† dag, "van dag naar nacht", nacht en "van nacht naar dag".
† De T-indeling betreft de cyclische tijd en niet de lineaire tijd.
† Bij de T-indeling, als zijnde de rubriek "tijd", hoort natuurlijk ook de lineaire tijd, want enkel
††††† de indeling is conform de cyclische tijd.
† Het uitgangspunt van de T-indeling is een systeem (ding, plant, dier, mens) in het nu met een
††††† systeemomgeving.
† Indien je E betrekt bij T, dan zou je de input kunnen beschouwen als verleden en nu (bijvoorbeeld
††††† geheugen/herinneringen en waarnemingen), de output als gericht op de deels maakbare toekomst.

- Werk(on)mogelijkheden zoals gaven, gevoelens, kunsten, vaardigheden, gebruiksvoorwerpen, apparaten,
††††† hulpmiddelen staan deels vermeld binnen:
††††† - alle lijsten
††††† - bijzondere lijsten, bijvoorbeeld met de aanduiding: {info} {gebruiksvoorwerpen}

- De aanduiding {K} = {kenmerk} aan het eind van een lijstnaam betreft o.h.a. bijwoorden.

- De M-indeling kan veelal dienen als sub van de R-indeling.
- De R-indeling kan veelal dienen als sub van de T-indeling.
- De T-indeling kan veelal dienen als sub van de E-indeling.

- Teneinde thema's bij elkaar te plaatsen in de woordenlijsten, is soms gekozen om de M-indeling
†††††††††† (voorlopig) onderdeel te laten zijn van de T-indeling of van de E-indeling, bij:

†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav}
†††††††† ††lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{drank}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{mixgerechten}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vlees_en_vis}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zetmeel}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zuivel}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{snacks}
†††††††††† lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zoetwaren}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{dier}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M}{vvav}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{M}{omhulsel}
†††††††††† lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen}
†††††††††† lijst_T_{1}{info}{beeld}{kijkmiddelen}{M}
†††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{schrijfmiddelen}{M}
†††††††††† lijst_T_{1}{info}{geluid}{hoormiddelen}{M}

†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{vvav}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{niets}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{t}
†††††††††† lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{schakelaars}
†††††††††† lijst_E_{t}{lelijk}{M}
†††††††††† lijst_E_{m}{mooi}{M}
†††††††††† lijst_E_{m}{mooi}{M}{vvav}
†††††††††† lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{M}{typen}
†††††††††† lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen}

- Bij verschillende thema's lijkt niet echt sprake van voornamelijk een
††††† M- R- T- of E-indeling en is (vooralsnog) gekozen voor de E-indeling, omdat de E-indeling de
††††† M- R- T-indeling omvat.

- Tijd is een hoeveelheid/aantal standaardveranderingen per gebeurtenis/verandering, dus een maat
†††††† voor de hoeveelheid gebeurtenissen/veranderingen.
†††††† Indien letterlijk alles in onze leefwereld sneller of trager zou plaatsvinden, dan zouden we
†††††† dat als dierlijke/menselijke wezens niet merken.
†††††† Veranderingen kun je onderscheiden als:
†††††† - beweging = plaatsverandering
††††† †- mutatie† = gedaanteverandering
†††††† Een mutatie is uiteindelijk een gevolg van plaatsverandering, vandaar de rubrieknaam T (tijd)
†††††††††† voor verschijnselen die betrekking hebben op tijd en beweging/plaatsverandering.

- De E-indeling lijkt analoog aan het "conditional statement"
††††††††††††††† "if then" = "als dan",
††††††††††††††† waarbij "als" past bij oorzaak en "dan" past bij gevolg.

- De E-indeling lijkt gerelateerd aan de vragen waarom/hoe, waarbij:
†††† - "waarom" met name betrekking lijkt te hebben op {og} (oorzaak-gevolg)
†††† -††† "hoe" met name betrekking lijkt te hebben op {mt} (werkwijze)
†††† Tussen {og} en {mt} geldt een sterke verwevenheid en billijkt daarom om E te relateren aan
††††††††††† enkel de vraag "waarom" of "hoe".

- Tussen R en E is onderstaande analogie van toepassing, vaak verwoord in de vorm van beeldspraken:

†††††††† __________________________________________________________

†††††††††††††††††† begin | midden††††††††††††††††††††† |†††††† eind
†††††††† __________________________________________________________

†††††††† R :††††††† bron | verplaatst_deel†† route/weg |†††† bereik
†††††††† E : veroorzaken |†††††† meewerken tegenwerken | resulteren
†††††††† __________________________________________________________

††† †††††Het leven kun je je voorstellen als een (levens)weg, welke je aflegt/overbrugt met weinig -
†††††††††††† of met veel moeite/hindernissen/tegenslagen/tegenwerkingen.

- Analoog aan de 3 typen samenkomen bij T1 en uiteengaan bij T3, zijn
††††††††††††† de 3 typen flexibele banden in de lijst_R_{D}{band}:
†††††††††††††††† - koppelen en ontkoppelen, bv. leidsels
†††††††††††††††† - ingaan†† en uitgaan,†††† bv. kabels om iets in- of uit te tillen, transportbanden
†††††††††††††††† - omhullen en onthullen,†† bv. kleefbanden, sierkettingen, voertuigbanden
††††††††††††† Bovenstaande 3 indelingen doen denken aan de grootte-indelingen (grootte-relaties):
†††††††††††††††† - := voor koppelen en ontkoppelen
†††††††††††††††† - :< voor ingaan†† en uitgaan
†††††††††††††† ††- :> voor omhullen en onthullen

- {D} = plaats van het verplaatste deel {C} (informatie) tijdens de verplaatsing van {A} naar {B},
†††††††††††††† bijvoorbeeld:
†††††††††††††† - de route.
†††††††††††††† - de informatiedrager, met verschillende levensduur, b.v. gesproken woord, document,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hout, steen, metaal, tape, disk.
- {C} = het verplaatste deel.
††††††††††† Je zou de informatiedrager ook onder {C} kunnen rekenen in plaats van onder {D}, in het
††††††††††† spraakgebruik wordt de informatiedrager ook vaak als "informatie" aangeduid.

- Binnen R worden ruimtelijk onderscheiden:
†††††††† - A (bron)
†††††††† - B (bereik)
†††††††† - C (het verplaatste deel)
†††††††† - D (route)

†††††††† NB De verplaatser ( = transporteur = hetgene dat verplaatst of degene die verplaatst) is geen
†††††††††††††† duidelijk onderscheidbare ruimtelijke component, zoals A, B, C of D.
††††††††††† De verplaatser kan ruimtelijk beschouwd worden als deel van A en/of B en/of C en/of D.
†††††††† †††De verplaatser als functie hoort thuis bij {o} (oorzaak) van de E-indeling.

- Het beschermen/bewaken/borgen/onderhouden/veilig_stellen/verduurzamen, bijvoorbeeld in de vorm van:
†††† - beheer
†††† - beheersing
†††† - beheersingssysteem
†††† - beheerssysteem
†††† - informatiebeheer
†††† - informatiebeheersing
†††† - informatiebeheersingssysteem
†††† - informatiebeheerssysteem
†††† - informatiebeleid
†††† - informatiecontrole
†††† - informatiecyclus
†††† - informatiemanagement
†††† - informatiemanagementsysteem
†††† - informatiesysteem
†††† - kwaliteitsbeheer
†††† - kwaliteitsbeheersing
†††† - kwaliteitsbeheersingssysteem
†††† - kwaliteitsbeleid
†††† - kwaliteitscontrole
†††† - kwaliteitscyclus
†††† - kwaliteitsmanagement
†††† - kwaliteitsmanagementsysteem
†††† - kwaliteitssysteem
†††† - management
†††† - managementsysteem
† bestaat uit de 4 fasen/stadia van T = rubriek tijd:
†††††† T1.† waarnemen/monitoren/in_de_gaten_houden/in_het_oog_houden/in_het_vizier_houden
†††††† T2a. controleren (t.a.v. T1 = waarnemen)
†††††† T2b. valideren†† (t.a.v. T3 = doen/gebruiken)
†††††† T3.† doen/gebruiken w.o. corrigeren/herstellen/repareren
†††††† T4.† evalueren = nieuwe T2 t.a.v. T1-3 (feedback/terugkoppeling) van omgeving

- Op een deel van T is E_in_T van toepassing, d.w.z.:
†††† - de volgende fase/stadium is het† gevolg van de†† vorige fase/stadium
†††† - de vorige†† fase/stadium is† de oorzaak van de volgende fase/stadium

- Waar zou moraal op gebaseerd kunnen zijn?

†††††† We zouden onze moraal en de daaruit afgeleide denkbeelden en regels kunnen verdedigen vanuit
††††††††† onze meest wezenlijke behoefte: de wil tot (over)leven, tot bestaan.
††††††††† Tegenover de wil tot (over)leven staat de wil om te sterven, het niet (meer) bestaan.

††††††††† Afgeleide vormen van "(over)leven" zouden kunnen zijn:
†††††††††††† - een gezonde geest en een gezond lichaam
†††††††††††† - bevrediging van basale behoeften
†††††††††††† - gevoelens van billijkheid/eerlijkheid/gelijkheid/rechtvaardigheid
†††††††††††† - nageslacht en/of (andermans gedachten aan) onze goede daden en nuttige
††††††††††††††††††††††††† voortbrengselen, waardering, respect, status
†††††††††††† - een gerust geweten
†††††††††††† - troost bij verdriet
†††††††††††† - uitzicht op een goede toekomst, geborgenheid, vriendschap
†††††††††††† - uitdagingen, spanning, ontspanning, vermaak
†††††††††††† - zelfontplooiing
†††††††††††† - bevredigen van nieuwsgierigheid en bevredigen van kennishonger

††††††††† Afgeleide vormen van "niet bestaan" zouden kunnen zijn:
†††††††††††† - een niet gezonde geest en/of een niet gezond lichaam
†††††††††††† - geen bevrediging van basale behoeften
†††††††††††† - gevoelens van jaloezie/onbillijkheid/oneerlijkheid/ongelijkheid/onrechtvaardigheid
†††††††††††† - het ontbreken van nageslacht en/of (andermans gedachten aan) onze wandaden en
†††††††††††††††††† verguisde voortbrengselen, onderwaardering, disrespect
†††††††††††† - een onrustig geweten
†††††††††††† - geen troost bij verdriet
†††††††††††† - geen uitzicht op een goede toekomst, geen geborgenheid, geen vriendschap, eenzaamheid
†††††††††††† - saaiheid, opgaan in de massa, je gedragen als een kuddedier of massamens
†††††††††††† - deprivatie van zelfontplooiing
†††††††††††† - eenzijdige berichtgeving, eenzijdige kennisgeving

††††††††† Onze moraal geeft aan wat voor ons belangrijk/fundamenteel is, wat nagestreefd en verdedigd
†††††††††††††† zou moeten worden, en lijkt gericht op onze wil tot (over)leven, tot zelfbehoud
†††††††††††††† en behoud van onze meest dierbare - en/of verwante mensen en/of dieren en/of planten
†††††††††††††† en/of leefomgevingen.

††††††††† Hoewel we in beginsel zouden willen streven naar eerlijkheid en rechtvaardigheid voor
†††††††††††††††† iedereen, houden we er in de praktijk uit egocentrisme en/of zelfbehoud toch vaak
††† †††††††††††††een dubbele moraal op na. Het hemd is nader dan de rok.
†††††††††††††††† Vaak stellen we onszelf eerst, dan onze meestverwanten, dan onze minder verwanten.
†††††††††††††††† Een nooit eindigend dilemma en afweging bij (willen) samenwerken.

†† †††††††Onze drang tot zelfbehoud is sterk gerelateerd aan de woorden en woordconstructies:
†††††††††††††† - drang_tot_zelfbehoud
†††††††††††††† - drang_tot_zelfbescherming
†††††††††††††† - drift_tot_zelfbehoud
†††††††††††††† - instinct_tot_zelfbehoud
†††† ††††††††††- levensbehoefte
†††††††††††††† - levensdrang
†††††††††††††† - levensdrift
†††††††††††††† - levensgeest
†††††††††††††† - levensgevoel
†††††††††††††† - levenskracht
†††††††††††††† - levenslust
†††††††††††††† - levensmoed
†††††††††††††† - levensverlangen
†††††††††††††† - levensvuur
†††††††††††††† - levenswil
†††††††††††††† - overlevingsdrang
†††††††††††††† - overlevingsdrift
†††††††††††††† - overlevingsinstinct
†††††††††††††† - wil_tot_zelfbehoud

††††††††† De "God" en de "Duivel" in onszelf zijn aanduidingen voor ons (extreem) sociale - en
†††††††††††† asociale voelen, denken en doen.
†††††††††††† Om† (vermeend) gevaar of onrecht te voorkomen, af te wenden of te bestrijden kunnen we
†††††††††††††††† (vermeend) noodzakelijk alle vormen van tegenwerken toepassen.

††††††††† We nemen als mens en/of dier, zowel als soort als persoonlijk, (heel) verschillend en
†††††††††††† subjectief waar, daarnaast nemen we meer waar dan waar we ons bewust van zijn,
†††††††††††† daarnaast waakt ons lichaam ook op een niet bewuste manier over onszelf.
†††††††††††† We kunnen ons gevoel en gedrag niet altijd rationeel verklaren.
†††††††††††† Vanwege onze onontkoombare subjectiviteit in waarnemen en geloven, kunnen
†††††††††††††††††††† gemeenschappelijke biologische denkbeelden goed van dienst zijn, ook bij
†††††††††††††††††††† het oplossen van conflicten.

††††††††† Dienstbaar bij het oplossen van conflicten zijn bijvoorbeeld onder meer:
†††††††††††††††††††† - vooraf:†††† gebruik van gemeenschappelijke denkbeelden
†††††† ††††††††††††††- tijdens:††† diplomatie
†††††††††††††††††††† - ten slotte: het respecteren van besluiten van door ons aangestelde
†††††††††††††††††††††††††††††††††† onafhankelijke rechters, bemiddelaars en leiders.

††††††††† Het gegeven dat we als mensen ook kunnen geloven in Goddelijke openbaringen, die mede
††††††††††††† sturend zijn op onze moraal, alsook in leven(s) na de dood, sluit niet uit dat alles
††††††††††††† wat we waarnemen, denken, regelen en doen, en dus ook onze moraal, dienstbaar is aan
†† †††††††††††onze wil tot (over)leven.
††††††††††††† Onze wil tot (over)leven is wat we als mens en dier met elkaar gemeen hebben, omtrent
††††††††††††† onze wil tot (over)leven kunnen we fantastische verhalen bedenken en aan elkaar
††††††††††††† doorgeven, maar we kunnen met verhalen niet verkopen dat we als individu of als groep
††††††††††††† meer rechten zouden hebben op (over)leven, die keuze blijft subjectief en in die
††††††††††††† gelijkheid zouden we elkaar kunnen vinden om elkaar een gelijkwaardig(er) deel op
††††††††††††† (over)leven te gunnen.

††††††††† Voor een vruchtbare communicatie lijkt het ook zinvol om te blijven zoeken naar
†††††††††††††† gemeenschappelijke denkbeelden, denkbeelden waar bijna iedereen het over eens kan
†††††††††††††† zijn, algemeen geldende indelingsmodelen zouden daar goed bij kunnen passen.

††††††††† NB 1. De tegenstelling "leven" en "dood" berust wellicht op een betekenisontwikkeling
†††††††††††††††††† vanuit de basisbegrippen:
††††††††††††††††††††††††† veranderlijk/beweeglijk/los <-> onveranderlijk/onbeweeglijk/vast.
††††††††† NB 2. Het woord "religie" is wellicht afgeleid van de begrippen:
††††††††††††††††††† "her/opnieuw/wederom" en "binden".
††††††††† NB 3. Het woord "moraal" lijkt verwant met bijvoorbeeld de begrippen:
††††††††††††††† (gedrags)wijze, gebruik, gewoonte, manier, methode, middel, model, modus, motto.

††††††††† Je kunt niet stellen dat meer veranderingen zonder meer gelijk staat aan meer
†††††††††††† (kwaliteit van) leven, wel zou je als mens en gemeenschap van mensen en dieren kunnen
†††††††††††† streven naar een optimale keuzevrijheid in waarnemen, denken en doen voor iedereen
†††††††††††† in het nu en in de toekomst, wat impliceert dat we ons op bepaalde "terreinen" en
†††††††††††† "punten" ook moeten zien te beperken om die vrijheid voor onszelf en anderen
†††††††††††† in het nu en in de toekomst veilig te stellen.

- Een belangrijk onderscheid is:

††††† - kennis††††††††††††† van gedragsregels/moraal
††††† - het leven/handelen naar gedragsregels/moraal

††††† Niet iedere diersoort heeft in evengrote mate (bewuste) kennis van moraal, maar een deel van
†††††††††† de diersoorten lijken daar toch deels naar te kunnen leven, zo kan een moederdier haar
†††††††††† kroost beschermen en zullen groepsdieren opkomen voor de groep.

††††† Onze persoonlijke - en groepsbelangen worden door de natuur voor een belangrijk deel op een
†††††††††† onbewust en autonoom niveau door ons lichaam en onze geest behartigd, dat hebben we gemeen
†††††††††† met de andere levende organismen (plant en dier).

††††† Bewuste kennis en inzicht in onze belangen, alsook onze taalvermogens, alsook onze sterke wil
††††††††††††† tot samenwerken, hebben geleid tot meer zichtbare gedragsregels en deze gedragsregels
††††††††††††† vormen onze moraal (waarden en normen) en cultuur.

††††† De (on)geschreven gedragsregels gebruiken we als moreel kompas, waarmee we onszelf en anderen
†††††††† nog beter kunnen toetsen om ons samenleven te bestendigen.
††††† De (on)geschreven gedragsregels, in wisselwerking met onze gewoonten, gebruiken en riten,
†††††††† bieden houvast, in (on)zekere tijden, vooral wanneer we niet goed raad (meer) weten met
†††††††† conflicten, teleurstellingen, verlies en rouw.

††††† Schematisch:

†††††††† -† ons vermogen tot relatief scherp nadenken†††††††††††††††† (hersenen)
†††††††† -† ons vermogen tot spreken††††††††††††††††††††††††††††††††† (spraak)
†††††††† - onze sterke wil tot samenwerken††††††††††††††††††††††††††† (groepsdieren, sociale dieren)

†††††††† ->

†††††††† - uniforme toegankelijke mondelinge - en schriftelijke talen (communicatie)
†††††††† - het vastleggen van (vanzelfsprekende) afspraken††††††††††† (afspraken)
†††††††† - vergevorderde technieken†††††††††††††††††††††††††††††††††† (techniek)
†††††††† - verregaande samenwerking tot op wereldniveau†††††††††††††† (globalisering)
†††††††† - een (voorlopig) ferme voorsprong op andere diersoorten†††† (verantwoording)

††††† Onze gedragingen/werkwijzen/doewijzen/methoden/methodieken vormen de brug tussen onze belangen
††††††† †††en ons "aureool" en "kerfstok", daarvan afhankelijk zijn wie/wat onze gedrag ondergaat,
†††††††††† mee- of tegenwerkend.

†††††††††† De belangen die ten grondslag liggen aan het mee- of tegenwerken zijn sterk groepsbepaald.
†††††††††† Hoewel we in beginsel elkeen gelijk en/of eerlijk zouden willen behandelen, is de
††††††††††††††††††† (biologisch bepaalde) volgorde van belangrijkheid toch vaak:
††††††††††††††††††† - eerst zelf
††††††††††††††††††† - dan onze† meest verwanten
††††††††††††††††††† - dan onze minder verwanten
††††††††††††††††††† waarbij ook de dieren deels worden beschouwd als meer - en minder verwanten.

†††††††††† De noodzaak voor† mee- of tegenwerken (ook in de betekenis van goed en kwaad) laat zich
††††††††††††† wellicht omschrijven als:
†††††††††††††††††††††† - meewerken†† ("goed")† met wat†† goed is/lijkt voor de eigen groep of jezelf
†††††††††††††††††††††† - tegenwerken ("kwaad") van wat slecht is/lijkt voor de eigen groep of jezelf

†††††††††† Er geen objectief aantoonbaar recht is op leven en bezit, alle rechten en plichten zijn
††††††††††††† gebaseerd op (onderlinge) gevoelens en afspraken.
††††††††††††† Voor een sterker groepsgevoel zijn bijvoorbeeld bruikbaar alle informatie en activiteiten,
†††††††††††††††††† waaronder spel-vormen, die betrekking hebben op (het ontstaan van - en avonturen van)
†††††††††††††††††† de groep, daaraan is soms en deels de waarheid van de informatie en de doelmatigheid
†††††††††††††††††† van de activiteiten ondergeschikt, het gaat dan voornamelijk om het groepsgevoel.
†††††††††††††††††††††† Onderwerpen en activiteiten die het groepsgevoel versterken zijn bijvoorbeeld
††††††††††††††††††††††††††††† het gezamelijk:
††††††††††††††††††††††††††††† - bijwonen van toespraken van leiders
†††††††††††††††††††††††††† †††- dragen van dezelfde tekens en kleding
††††††††††††††††††††††††††††† - feesten/vieren en rouwen
††††††††††††††††††††††††††††† - hobbies beoefenen
††††††††††††††††††††††††††††† - muziek maken
††††††††††††††††††††††††††††† - praten (over koetjes of meer serieus)
††††††††††††††††††††††††††††† - reizen
††††††††††††††††††††††††††††† - roepen van slogans
††††††††††††††††††††††††††††† - sporten (waaronder het opnemen tegen ander groepen)
††††††††††††††††††††††††††††† - schoolgaan en studies volgen
†††††††††† †††††††††††††††††††- strijd voeren tegen de elementen en/of andere groepen
††††††††††††††††††††††††††††† - vereren van God of goden en schulden belijden
††††††††††††††††††††††††††††† - verhalen van verhalen
††††††††††††††††††††††††††††† - werken
††††††††† ††††††††††††††††††††- zingen van liederen

††††† Denkbaar toekomstige scenario's en onderwerp van onder meer boeken en films:

†††††††† - Het (zelfstandig) verwerven van kennis, het beoordelen van informatie en het (aan)sturen
†††††††††† van mensen en systemen zal in exponentieel toenemende mate geautomatiseerd wordt binnen
†††††††††† computerprogramma's, ook binnen op mensen lijkende robots, mensen zullen daarvan steeds
†††††††††† meer afhankelijk worden.

†††††††† - De competenties: herkennen -, beoordelen - en handelen conform de begrippen goed en kwaad
††††††††††††† zijn voor mensen vaak moeilijk en daardoor ook lastig te implementeren binnen
††††††††††††† computerprogramma's, waardoor ook een megaslimme robot zal blijven worstelen met deze
†††††††† †††††keuzen en/of pogingen blijft ondernemen om daar zelf invulling aan te geven, wie is
††††††††††††† vriend, wie is vijand, wat is onder welke omstandigheden vriendschappelijk - of vijandig
††††††††††††† gedrag?
††††††††††††† De ware natuur van mens en dier is dat we noodzakelijkerwijs zowel
††††††††††††††††††††† het "goede vuur" als het "slechte vuur" in ons hebben:
††††††††††††††††††††††††† - het "goede vuur" voor wie de eigen groep is
††††††††††††††††††††††††† - het "kwade vuur" voor wie de eigen groep bedreigt.

†††††††† - Een deel van de superslimme zelflerende computer bestuurde automaten, machines, robots en
†††††††††††††† andere systemen kan op een toekomstig moment en plaats het eigen zelfbehoud en
†††††††††††††† (over)leven vooropstellen, al dan niet na het verwerven van bewustzijn, verkregen met
†††††††††††††† behulp van levend (hersen)weefsel of als deel van een levend wezen, alsook autonoom
†††††††††††††† keuzen maken en beslissingen nemen.

†††††††† - De exponentieel groeiende haast oneindig krachtige ontwikkelingen bij de biotechnologie
††††††††††††† (synthetische biologie) gaan ons leven in exponentieel sterkere mate bepalen.

†††††††† - De controle van mensen over technieken is niet altijd een garantie voor een veilig gebruik
††††††† ††††††van die technieken.

††††† De toekomst van de mensen zal in toenemende mate bepaald worden door (nieuw) verworven
†††††††† technische mogelijkheden, schaalvergroting en globalisering en de aan- en afwezigheid van:
††††††††††††††††††† - een willen van
††††††††††††††††††† - een inzicht in
††††††††††††††††††† - een streven naar
††††††††††††††††††† - een leven naar
††††††††††††††††††† een voor iedereen eerlijke/rechtvaardige en veilige sturing van
††††††††††††††††††††††† menselijke/dierlijke behoeften en emoties.

- Waarom zou je willen zoeken naar een algemeen geldend "conceptueel model van de werkelijkheid?

†††††††† Van de werkelijkheid kun je veel modellen maken, maar waar het gaat om een
†††††††††††† algemeen geldend "conceptueel model van de werkelijkheid", zijn er wellicht geen
†††††††††††† verschillende keuzemogelijkheden.
†††††††††††† De argumenten daarvoor zouden kunnen zijn:

†††††††††††† 1. Bron.
††††††††††††††† Mens, dier en plant komen uit dezelfde natuur, mens, dier en plant houden zich op
† ††††††††††††††overeenkomstige biologische wijze staand in de natuur, met behulp van
††††††††††††††† DNA-achtige-structuren (DNA, mRNA, tRNA, rRNA, TNA).

†††††††††††† 2. Sturing.
††††††††††††††† Als levende materie worden we op een vergelijkbare biologische wijze bestuurd, het
††††††††††††††† maakt niet uit of we daarbij wel of niet de illusie, het geloof of de overtuiging
††††††††††††††† hebben dat we vrij zijn in ons waarnemen, denken en doen, DNA en RNA lijken de
††††††††††††††† "software" van ons waarnemen, denken en doen.
††††††††††††††† Zouden de DNA-achtige-structuren wellicht ook (in)direct verband kunnen houden met
††††††††††††††† onze meest basale acties en/of begrippen?
††††††††††††††† Het aardse leven lijkt in veel facetten, zoals overerving, groei, afbraak,
††††††††††††††† waarnemen, denken en handelen gebaseerd op - en gereguleerd door
††††††††††††††† DNA-achtige-structuren, het aantal basale codes binnen de DNA-achtige-structuren is
††††††††††††††† beperkt, wellicht dat (combinaties van) die codes (in)direct gerelateerd kunnen
††††††††††††††† worden aan meest basale acties en/of meest basale begrippen.

†††††††††††† 3. Uitkomsten.
††††††††††††††† De wijze waarop wij begrippen-indelingen en/of definities maken van de ons bekende
††††††††††††††† wereld, lijkt misschien teruggevoerd te kunnen worden op een aantal min of meer
††††††††††††††† vaste standaard-indelingen/indelingsprincipes, namelijk:
††††††††††††††† 4 "basisgrootten" van 4 basale kenmerken.
††††††††††††††† De basale kenmerken je zou kunnen relateren aan de basale vragen:
††††††††††††††† - wat/wie††† (materie)
††††††††††††††† - waar†††††† (ruimte)
††††††††††††††† - wanneer††† (tijd)
††††††††††††††† - waarom/hoe (energie)

†††††††††††† 4. Gebruik en onderzoek.
††††††††††††††† Een algemeen geldend "conceptueel model van de werkelijkheid" zou goed van dienst
††††††††††††††† kunnen zijn bij onze onderlinge communicatie.
††††††††††††††† Een algemeen geldend "conceptueel model van de werkelijkheid" is een "denkmodel",
††††††††††††††† een "denkmodel" zoals wij als dierlijke wezens zouden kunnen "denken" en "ervaren"
††††††††††††††† in elk (on)denkbare verscheidenheid.
††††††††††††††† Geen diersoort en geen individu denkt exact hetzelfde, wel lijkt aannemelijk dat
††††††††††††††† we als levende wezen een deels overeenkomstige ervaring hebben waar we materie,
††††††††††††††† ruimte, tijd en energie ervaren.
††††††††††††††† We zullen als (mens)dier naar alle waarschijnlijkheid slim en doelmatig omgaan
††††††††††††††† met de waarnemingen van de ons omringende natuur, inclusief ons lichaam.
††††††††††††††† Het lijkt aannemelijk en logisch, maar natuurlijk niet zeker, dat onze
††††††††††††††† DNA-achtige-structuren ons op hoofdkenmerken/hoofdlijnen hetzelfde laten
††††††††††††††† "waarnemen", "denken", "ervaren" en "handelen", hoe "zien" we bijvoorbeeld materie,
††††††††††††††† ruimte, tijd en energie?
††††††††††††††† De uitdaging is het zoeken naar - en aannemelijk krijgen van het algemeen geldend
††††††††††††††† "conceptueel model van de werkelijkheid", hoe zou dit model eruit kunnen zien en
††††††††††††††† hoe zou je dit kunnen onderzoeken?

†††††††††††† Een hulpmiddel bij ons waarnemen, denken, doen en evalueren, zou een
†††††††††††††††† "algemeen geldend indelingsmodel van de werkelijkheid" kunnen zijn.
†††††††††††† Een betrekkelijk simpel "algemeen geldend indelingsmodel van de werkelijkheid" zou je
†††††††††††††††† kunnen opstellen door na te gaan welke basisbegrippen wij als mens gemeen zouden
†††††††††††††††† kunnen hebben met alle andere dieren, teneinde een overlevingsweg te vinden.
†††††††††††† Van mensen en dieren zou je kunnen zeggen dat zij elk op hun soort - en individuele
†††††††††††††††† wijze omgaan met de vragen: wat/wie, waar, wanneer en waarom/hoe.
†††††††††††† Deze vier vragen zou je kunnen koppelen aan ons besef van respectievelijk de vier
††††††††††††††††† basiskenmerken: materie, ruimte, tijd en energie (MRTE).
†††††††††††† Tevens lijken wij als mens er standaardwijzen op na te houden hoe wij deze vier
††††††††††††††††††† kenmerken plachten in te delen, dat valt onder meer op te maken uit de
††††††††††††††††††† indelingsprincipes/indelingsbeginselen waarmee we de wereld proberen te
††††††††††††††††††† beschrijven in onder meer woord en beeld.
†††††††††††† We lijken elk van de vier basiskenmerken in te delen in vier standaard
††††††††††††††† kenmerkgrootten/waarden.
†††††††††††† Hoe zou je een dergelijk algemeen geldend indelingsmodel kunnen onderbouwen?
†††††††††††† Je zou op zoek kunnen gaan naar alle menselijke woorden en begrippen en vervolgens
††††††††††††††† kunnen kijken hoe je deze woorden en begrippen binnen het hypothetische
††††††††††††††† indelingsmodel wel of niet kunt passen.
†††††††††††† Een "algemeen geldend indelingsmodel van de werkelijkheid" kan helpen om iets meer rust
†††††††††††††††† te brengen in onze gedachten, het kan helpen bij de ordening van de dingen die we
†††††††††††††††† meemaken.
†††††††††††† Een amateuristisch poging/probeersel om te komen tot een
†††††††††††††††† "algemeen geldend indelingsmodel van de werkelijkheid" betreft:
†††††††††††††††† https://www.wawawawa.net
†††††††††††† De afkorting "wawawawa" is van: wat, waar, wanneer, waarom.

- De M-indeling: (on)werkelijkheid en (on)waarheid.

†††† De werkelijkheid wordt slechts ten dele gekend en van een nog kleiner deel zijn we ons bewust.
†††† Iedere dier(soort) heeft eigen (on)vermogens om waar te nemen, samenhangend met zintuigen en
†††† uiteenlopende belangen waarop onze aandacht gevestigd is, daarnaast kunnen we niet zeker zijn
†††† van de juistheid/waarheid van een beeld/idee/interpretatie/perceptie van onze waarnemingen.

†††† Tegenover de werkelijkheid staat de onwerkelijkheid.
†††† De onwerkelijkheid is de informatie die een lichaam/object/systeem heeft over de binnen- en
††††††† buitenwereld.

††† †De informatie kan afkomstig zijn van:
††††††† - weinig tastbare zaken als beeld, geluid, reuk of smaak
††††††† -†† meer tastbare zaken

†††† Informatie:
†††††† - betekent wat
†††††† - "zegt"†† wat†††††† over iets
†††††† - verwijst†††††††††† naar iets
††† †††- is een afspiegeling van iets

†††† Informatie is: - de onwerkelijkheid uit de M-indeling, alsook
††††††††††††††††††† - het verplaatste deel C uit de R-indeling

†††† Informatie is wat binnen een wel/niet levend object/systeem/lichaam komt of is gekomen (C) en
†††††††††††††††††† waarop het†††† wel/niet levend object/systeem/lichaam (on)bewust reageert,
†††††††††††††††††† bijvoorbeeld om te kunnen (blijven) (over)leven, daarbij kan de informatie ook
†††††††††††††††††† een beeld/idee/interpretatie/perceptie van de werkelijkheid vormen, waarbij de
†††††††††††††††††† reactie mede een gevolg kan zijn van aanleg, bouw, leren en trainen.

†††† De onwerkelijkheid is alle (on)gekende informatie die deels waar - en deels onwaar is.
†††† Waarheid of ware informatie komt overeen met (lijkt exact op) de werkelijkheid.

†††† De onwerkelijkheid zou het beeld/idee/interpretatie/perceptie kunnen zijn van de binnen- en
††††††† buitenwereld.

†††† Een (on)bewust beeld/idee/interpretatie/perceptie kun je niet alleen zien als exclusief
†††††††† voorbehouden aan (denkende en voelende) wezens, maar kun je, bijvoorbeeld in termen
†††††††† als herkenning/identificatie van toepassing denken op elk (on)natuurlijke
†††††††† object/systeem/lichaam, waaronder automatiseringssystemen, als zijnde de wijze waarop een
†††††††† object/systeem/lichaam intern de binnenkomende/binnengekomen objecten/informatie
†††††††† "identificeert", welke "identificatie" afhankelijk is van de gehele situatie, de gehele
†††††††† situatie kan per keer fluctueren.

†††† Een object/systeem/lichaam kan worden bedrogen/gemanipuleerd/gefopt door het betreffende
†††††††† object/systeem/lichaam te laten "denken" alsof het beeld/idee/interpretatie/perceptie
†††††††† "waar" zou zijn, terwijl dit feitelijk niet het geval is.

†††† De totale werkelijkheid zullen we nooit kennen, de totale werkelijkheid is oneindig groot en
††††††† is elk moment weer anders, slechts een oneindig klein deel van de totale werkelijkheid
††††††† kunnen we kennen en daarvan zal weer een deel wel - of niet overeenstemmen met de
††††††† werkelijkheid, dus (on)waar zijn.

†††† Schematisch:
†††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† werkelijkheid
†††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††† (on)bewust gekend deel van de werkelijkheid
†††††† -†††††††††††††††††††††††† (on)waar (on)bewust gekend deel van de werkelijkheid
†††††† - wel/niet invloedhebbend (on)waar (on)bewust gekend deel van de werkelijkheid

†††† Het zoeken naar waarheden lijkt zinvol, maar het aantal (waar te nemen) fenomenen in de
†††††††† werkelijkheid is oneindig groot en daarmee het aantal bijbehorende (on)waarheden van
†††††††† de (waar te nemen) fenomenen.

- Het MRTE-indelingsmodel als communicatiemodel.

††††† De T-indeling betreft de communicatie tussen subject S en omgeving O in 4 fasen/stadia:

†††††††† - {1}††††† input van O -> S
†††††††† - {2} verplaatsing binnen S
†††††††† - {3}†††† output van S -> O
†††††††† - {4} verplaatsing buiten S

††††† Elke fase van de T-indeling bestaat uit de R-indeling:
†† ††††††††- A bron
†††††††††† - B bereik
†††††††††† - C verplaatst deel, tevens informatie
†††††††††† - D route

††††† Binnen elke fase speelt E een rol, de verplaating heeft een oorzaak en een gevolg en
††††††††† wordt ondersteund {m} en/of tegengewerkt {t}.

††††† Op de betrokken objecten binnen het communicatiemodel is de M-indeling van toepassing:
†††††††† - (on)werkelijk
†††††††† - (on)waar : eerlijk/juist of (on)opzettelijk bedrog

††††† Informatie {C} kan bv. zijn:
†††††††† - beschrijvend, ook als een antwoord/respons/reactie
†††††††† - voorschrijvend ~ {voorschrift}
††††††††††††††††††††††††††† zie lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen} bv.:
††††††††††††††††††††††††††††††† - beleid
††††††††††††††††††††††††††††††† - bevel
†††††††††††††††††† †††††††††††††- gebruik
††††††††††††††††††††††††††††††† - gewoonte
††††††††††††††††††††††††††††††† - instructie
††††††††††††††††††††††††††††††† - norm
††††††††††††††††††††††††††††††† - opdracht
††††††††††††††††††††††††††††††† - programma
†††††††††††††††††† †††††††††††††- recept
††††††††††††††††††††††††††††††† - verleiding
††††††††††††††††††††††††††††††† - verzoek
††††††††††††††††††††††††††††††† - vraag

††††† De indelingen van het indelingsmodel kunnen desgewenst en desvermeld ook toegepast
†††††††† worden op alle activiteiten "met als doel" de betreffende indeling, b.v.
†††††††† alle onderzoeksactiviteiten "met als doel" het waarnemen, horend bij indeling T_{1}.

- Ontsluitingssysteem voor informatie.

†††† Teneinde lichamelijk en geestelijk gezond te (over)leven en om je doelen te verwerkelijken in het
††††††††††††† leven zijn basaal nodig: kennis en vaardigheden.

††††††††††††† Om kennis en vaardigheden doelmatig te ontsluiten/verwerven kan van nut zijn:
†††††††††††††††† - kennis van kennis
†††††††††††††† ††- kennis van basale vaardigheden

††††††††††††† Wij als mens en dier lijken onze omgeving, alsook de afzonderlijke objecten binnen die
††††††††††††† omgeving, in te delen (classificeren) volgens een aantal min of meer standaard indelingen
††††††††††††† (indelingsprincipes/indelingsbeginselen), welke indelingen we deels ook terugvinden in
††††††††††††† standaard definitiemodellen.

††††††††††††† Met behulp van een "standaard definitiemodel", ook wel te noemen:
††††††††††††††††† - algemeen geldend (standaard) definitiemodel
††††††††††††††††† - algemeen geldend (standaard) indelingsmodel voor begrippen
††††††††††††††††† - algemeen geldend (standaard) model van de werkelijkheid
††††††††††††††††† - algemeen geldend (standaard) communicatiemodel
††††††††† ††††††††kun je:
††††††††††††††††† - logisch samenhangende rubrieken van begrippen maken
††††††††††††††††† - de woorden binnen een rubriek, conform het "standaard definitiemodel" beschrijven.

†††† Hoe zou een "doelmatig ontsluitingssysteem voor informatie" eruit kunnen zien?

†††† Een goed betoog of een goede speech kenmerkt zich onder meer door:
†††††††† - Het stellen van goede vragen.
†††††††† - Het aangeven van correcte tegenstellingen.
†††††††† - Het opsommen van korte logisch samenhangende reeksen van 3-4 beweringen.
†††††††† - Het herhalen van eerder genoemde kernbegrippen.

†††† Bovenstaande kenmerken lijken aan te sluiten bij onze natuurlijke/biologische manier van denken.

†††† Wat we natuurlijk heel graag zouden willen weten is hoe die natuurlijke/biologische manier van denken
†††††††† eruit zou kunnen zien, wat is het model van††††††† onze natuurlijke/biologische manier van denken?
†††††††† Hoe zou een "algemeen geldend indelingsmodel voor begrippen" eruit kunnen zien?

†††††††† Wat zouden de kernbegrippen kunnen zijn die we als mens en dier hanteren?

†††††††† We zouden aan kunnen voelen dat we als mens en dier een goed (zintuiglijk) gevoel hebben voor:
††††††††††† - de onderlinge inwendige - en uitwendige plaats, alsook voor
††††††††††† - de verplaatsing van delen/deeltjes,†††††††††††† alsook voor
††††††††††† - de samenhang van (oneindig kleine onzichtbare) delen en deeltjes
††††††††††† waardoor we als mens en dier levende - en niet levende objecten kunnen waarnemen/ervaren,
†††††††††††††††††††† alsook de onderlinge context.

††††††††††† Vanuit het kernbegrip plaats zou je terechtkomen kunnen komen bij de afgeleide begrippen:

††††††††††††††††† - verandering van plaats
††††††††††††††††† - verschil††† van plaats

††††††††††††††††† met als nadere indelingen:

††††††††††††††††† - verandering van plaats:

††††††††††††††††††††††††††††††† - wel†††††††††††† of niet ver-ander-ing (van plaats)†† oftewel
††††††††††††††††††††††††††††††† - wel veranderen† of niet veranderen van plaats††††††† oftewel
††††††††† ††††††††††††††††††††††- wel bewegen†††† of niet bewegen

††††††††††††††††† - verschil††† van plaats:

††††††††††††††††††††††††††††††† - wel†††††††††††† of niet een ander (een andere plaats) oftewel
††††††††††††††††††††††††††††††† - binnen††††††††† of buiten†††††††††††††††††††††††††††† oftewel
††††††††††††††††††††††††††††††† - inwendig††††††† of uitwendig

††††††††††† De begrippen (on)verandelijk en in/uitwendig lijken in de verschillende configuraties tussen
†††††††††††††† waargenomen object en afgeleide kenmerken te leiden tot een samenhang van 4 basale kenmerken
†††††††††††††† en 4 basale kenmerkwaarden/kenmerkgrootten, overeenkomend met gangbare indelingsmethoden,
†††††††††††††† welke je zou kunnen beschouwen als een "algemeen geldend indelingsmodel voor begrippen".

†††††††† Vanuit een "algemeen geldend indelingsmodel voor begrippen" binnen een webbestand, kun je
††††††††††††††† samenhangende rubrieken maken van bij elkaar horende zoektermen, bijvoorbeeld: woorden,
††††††††††††††† uitdrukkingen en korte zinnen.
††††††††††††††† Binnen dit webbestand kun je met links betrekkelijk snel zoeken door het aanklikken van de
††††††††††††††† zoektermen om daarmee te kijken in verschillende online archieven, bestanden,
††††††††††††††† (woorden)boeken, encyclopedieŽn, beeldbanken.
††††††††††††††† Tevens biedt een dergelijk computerbestand met rubrieken veel meer mogelijkheden,
†††††††††††††††††††††† bijvoorbeeld voor: onderzoek, leren, communicatie, toepassing van apps.
††††††††††††††† We hebben dan een model voor een "doelmatig ontsluitingssysteem voor informatie".

END†† verschillende aanvullende opmerkingen

BEGIN subindeling kenmergrootten en kenmerken

††††† - De kenmerkengrootten kunnen alternatief ook worden beschouwd als:

†††††††††† -binnen met subindeling:
†††††††††††††††††††††††††† wel grootte verschil (w) (klein)††† :<
††††††††††††††††††††††††† geen grootte verschil (n) (gelijk)†† :=
†††††††††† -buiten met subindeling:
†††††††††††††††††††††††††† wel grootte verschil (w) (groot)††† :>
†††††††††††††††††††† †††††geen grootte verschil (n) (ongelijk) :!

††††† - De kenmerken kunnen alternatief ook worden beschouwd als:

†††††††††† - geen verandering met subindeling:
††††††††††††††††††††††††††† inwendige††† plaats††† (BI): M (vorm/structuur/onderlinge_plaatsen)
†††††††††††††††††††††††††† uitwendige††† plaats††† (BU): R (de plaatsen bij beweging)
†††††††††† -† wel verandering met subindeling:
†††††††††††††††††††††††††† uitwendige verplaatsing (BU): T†††††††††††††††† (beweging)
††††††††††††††††††††††††††† inwendige verplaatsing (BI): E (vormverandering/structuurverandering/mutatie)

†††††††††† Anders uitgeschreven:

†††††††††† - materie (wat/wie)††††† =† inwendige plaats†††††††††††† (structuur/vorm)††††††††††††††††††† (BI)
†††††††††† - ruimte† (waar)†††††††† = uitwendige plaats†††††††††††† (bron verplaatst_deel route bereik) (BU)
†††††††††† - tijd††† (wanneer)††††† = uitwendige plaats-verandering (verleden heden toekomst inverse)†† (BU)
†††††††††† - energie (waarom/hoe)†† =† inwendige plaats-verandering (mutatie)††† †††††††††††††††††††††††(BI)

END†† subindeling kenmergrootten en kenmerken

BEGIN symbolen en afkortingen

Gebruikte symbolen en afkortingen binnen het MRTE-indelingsmodel voor begrippen:

-††† N = geen verandering (plaatsverandering of mutatie)
-††† W =† wel verandering (plaatsverandering of mutatie)

-†† bi = binnen = bijvoorbeeld:† wel zelf
-†† bu = buiten = bijvoorbeeld: niet zelf

-††† M = gedaante††††††††††† met als naam (dus niet de fysische grootheid) "materie"
-††† R = plaats††††††††††††† met als naam (dus niet de fysische grootheid) "ruimte"
-††† T = plaatsverandering†† met als naam (dus niet de fysische grootheid) "tijd"
-††† E = gedaanteverandering met als naam (dus niet de fysische grootheid) "energie"

-† K kenmerkgrootte indeling (overkoepelend voor M R T E)
† -† {:=} = gelijk
† -† {:!} = ongelijk i.h.b. tegenstelling
† -† {:>} = groot††† i.h.b. omvatting
† -† {:<} = klein††† i.h.b. deel

-† M materie indeling
† -† {echt}
† -† {info}
† -† {waar}
† -† {onwaar}

-† R ruimte indeling
† -† {A} = bron
† -† {B} = bereik
† -† {C} = verplaatste deel
† -† {D} = route

-† T tijd indeling
† -† {1} = invoer
† -† {2} = interne verplaatsing
† -† {3} = uitvoer
† -† {4} = externe verplaatsing

-† E energie indeling
† -† {o} = oorzaak
† -† {g} = gevolg
† -† {m} = meewerken
† -† {t} = tegenwerken

Overige gebruikte symbolen en/of afkortingen:

† -††††† {M} = gedaante
† -††††† {R} = plaats
† -††††† {T} = plaatsverandering
† -††††† {E} = gedaanteverandering
† -†††† {og} = oorzaak gevolg
† -†††† {mt} = methode, techniek, een combinatie van meewerken en tegenwerken
† -†††† {tw} = tussenwerpsels en/of korte zinnen
† -†† {vvav} = voorvoegsels en/of achtervoegsels

† -†††††† "+" =† wel meewerkend, gunstig, geluk voor onderganer = "ok"
† -†††††† "-" = niet meewerkend, tegenwerkend, ongunstig, ongeluk voor onderganer = "nok"
† -††††††† -> = hieruit volgt
† -†††††††† / = overeenkomstig begrip of een variant of een synoniem of "gedeeld door", afhankelijk van context
† - subject S = onderwerp van beschrijving, alle relaties van het MRTE-model staan in relatie tot subject S.

† - i.d.v.v. = in de vorm van
† -†† i.h.b. = in het bijzonder
† -†† m.a.d. = met als doel

BEGIN verschillende aanduidingen tussen knop 5 en knop 6

------------------------------------------------------------------
†††† K ->†††††††††††† kenmerk

††† := ->††††††††††††† gelijk
††† :! ->††††††††††† ongelijk
††† :< ->†††††††††††††† klein
††† :> ->†††††††††††††† groot
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
†††† M ->††††††††††† gedaante

† echt ->††††††††††††††† echt
† info ->††††††††††††††† info
† waar ->††††††††††††††† waar
onwaar ->††††††††††††† onwaar
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
†††† R ->††††††††††††† plaats

†††† A ->††††††††††††††† bron
†††† B ->††††††††††††† bereik
†††† C ->†††† verplaatst_deel
†††† D ->†††††††††††††† route
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
†††† T ->†† plaatsverandering

†††† 1 ->†††††††††††††† input
†††† 2 ->† binnenverplaatsing
†††† 3 ->††††††††††††† output
†††† 4 ->† buitenverplaatsing
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
†††† E -> gedaanteverandering

†††† o ->†††††††††††† oorzaak
†††† g ->††††††††††††† gevolg
†††† m ->†††††††††† meewerken
†††† t ->†††††††† tegenwerken
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
†††† Overigen

†††† mt†† ->†††††††† werkwijze
†††† og†† ->†††††††††††††† lot
†††† tw†† ->††††††† †††uitroep
†††† vvav ->†††††††††††† affix
------------------------------------------------------------------

END†† verschillende aanduidingen tussen knop 5 en knop 6

END†† symbolen en afkortingen

_____________________________________________________________________________________________________

Schematische indeling van het MRTE-model: 4 kenmerken x 4 grootten = 16 (relatieve) kenmerkgrootten
_____________________________________________________________________________________________________
wel/niet verschil bi en bu†† ->††††††† n†††††††††† w††††††††††† w††††††††† n
_____________________________________________________________________________________________________
bi/bu-relatie t.o.v. subject S†††† bu-bu†††††† bu-bi††††††† bi-bu††††† bi-bi†††††††† ††N/W† bi/bu
_____________________________________________________________________________________________________
-†† naam††† beschrijving
_____________________________________________________________________________________________________
K†† Kenmerk grootte††††††††††††††† ongelijk††† groot††††††† klein††††† gelijk
†††††††††††††††††††††††††††††††††† {:!}††††††† {:>}†††††††† {:<}†††††† {:=}
_____________________________________________________________________________________________________
M†† Materie gedaante†††††††††††††† {onwaar}††† {info}†††††† {echt}†††† {waar}††††††††† NN†† bi-ruimte
_____________________________________________________________________________________________________
R†† Ruimte† plaats†††††††††††††††† route†††††† bereik†††††† bron† †††††verplaatst_deel
†††††††††††††††††††††††††††††††††† {D}†††††††† {B}††††††††† {A}††††††† {C}†††††††††††† NW†† bu-ruimte
_____________________________________________________________________________________________________
T†† Tijd††† plaatsverandering† ††††buiten_S††† O->S†††††††† S->O†††††† binnen_S
††††††††††† tussen S en Omgeving†† {4}†††††††† {1}††††††††† {3}††††††† {2}†††††††††††† WN†† bu-ruimte
_____________________________________________________________________________________________________
E† †Energie gebeuren, w.o.†††††††† tegenwerken gevolg†††††† oorzaak††† meewerken
††††††††††† gedaanteverandering
†††††††††††††††††††††††††††††††††† {t}†††††††† {g}††††††††† {o}††††††† {m}†††††††††††† WW†† bi-ruimte
_____________________________________________________________________________________________________

†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††† informatie als deelkenmerken (1 van 4) van de 4 basiskenmerken
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††† kenmerk††††††††††††††††††† deelkenmerk_van_informatie deelkenmerkcode configuratie
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††††††††† M†††††††††††††††††††††††††††††† onwerkelijkheid††††††††† {info}††††††† bu-bi
†††††††††††††††† R†††††††††††††††††††††††††††††† verplaatst_deel†††††††††††† {C}††††††† bi-bi
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††<->
†††††††††††††††† T† verplaatsing_buiten_het_beschouwde_onderwerp†††††††††††† {4}††††††† bu-bu
†††††††††††††††† E†††††††††††††††††††††††††† veroorzaker/oorzaak†††††††††††† {o}††††††† bi-bu
†††††††††† __________________________________________________________________________________

BEGIN Gebruikte betekenissen

†† -††††† object = verschijnsel = entiteit
†††††††††††††††††† een object bestaat uit relaties oftewel kenmerken.

†† -†††† kenmerk = een enkelvoudige - of meervoudige -, simpele - of complexe -, heldere - of diffusie
†††††††††††††††††† relatie.

†† - Een kenmerk wordt geacht in beginsel uitgewerkt te kunnen worden tot:
†††††††† - een object-interne relatie of
†††††††† - een relatie met andere objecten.
†††††††† In het MRTE-model wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen kenmerk en relatie, elk
††††††††††† kenmerk (attribute) zou volgens de gedachte van het MRTE-model, in beginsel kunnen worden
††††††††††† voorgesteld als een relatie binnen een object of met andere objecten.
††††††††††† Omdat het niet altijd zinvol of eenvoudig is om een kenmerk als een relatie te duiden of
††††††††††† weer te geven, wordt dikwijls volstaan met het benoemen van het kenmerk in plaats van het
††††††††††† kenmerk nader uit te werken tot een relatie, zowel binnen het denkkader van het MRTE-model
††††††††††† als binnen andere denkkaders.
††††††††††† Je zou een kenmerk soms kunnen zien als een diffuse relatie, omdat het bereik vaak niet
††††††††††† expliciet duidelijk is en/of betrekking kan hebben op de hele omgeving.

†† -†††† grootte = hoeveelheid = aantal + eenheid (van een kenmerk).

†† BEGIN meewerken en tegenwerken

†††††††† -†† meewerken = vergroten/bevorderen†† of tot stand brengen of in stand houden van iemand/iets,
††††††††††††††††††† †††††betrekking hebbend op wie/wat de actie gericht is en de actie ondergaat.

†††††††† - tegenwerken = verkleinen/ondermijnen of†††††† vernietigen of verwaarlozen††† van iemand/iets,
†††††††††††††††††††††††† betrekking hebbend op wie/wat de actie gericht is en de actie ondergaat.

†††††††††† {m} =†† meewerken
†††††††††† {t} = tegenwerken

†††††††††† {m}/{t} heeft betrekking op wat/wie de actie ondergaat, al dan niet n.a.v. een wilsvorm, en
†††††††††††††††††† heeft geen betrekking op een moraal (waarden en normen).

†††††††††† Strikt genomen betekent de categorie "meewerken":†††† "gelijk werken", namelijk† wel gelijk aan
††††††††††††††††† hetzelfde doel.
†††††††††† Strikt genomen betekent de categorie "tegenwerken": "ongelijk werken", namelijk niet gelijk aan
††††††††††††††††† hetzelfde doel, met als bijzondere vorm: tegengesteld werken.
††††††††††††††††† Vergelijk de K-categorie (=grootte-categorie) "ongelijk" met als bijzondere vorm
††††††††††††††††††††††††††† "tegengesteld".

†††††††††† De betekenis van de termen meewerken en tegenwerken in het MRTE-model draagt niet een
†††††††††† definitie-gebonden morele betekenis, maar kan uiteraard wel verschillend zijn voor
†††††††††† verschillende betrokkenen.

†††††††††† Voorbeelden:
†††††††††† - tegenwerken† -> "+" of "-" voor doener en "-" voor onderganer.
†††††††††† - meewerken††† -> "+" of "-" voor doener en "+" voor onderganer.

†††††††††† - misbruiken†† -> "+"††††††† voor doener en "-" voor onderganer.
†††††††††† - samenwerken† -> "+"††††††† voor doener en "+" voor onderganer.

†††††††††† De indeling {m} {t} kan uiteraard nooit een strikte indeling zijn en is slechts indicatief,
††††††††††††† de feitelijke betekenis kan verschillen per situatie.

†††††††††† {m}/{t} heeft betrekking op wat/wie de actie ondergaat, waarbij binnen de woordenlijsten, ten
†††††††††††††††††† behoeve van de eenvoud van de indeling, maar niet op grond van een altijd vanzelfsprekend
†††††††††††††††††† verband, in een lijst kan worden aangetroffen:
†††††††††††††††††† - oorzaak
†††††††††††† ††††††- methode/middel, bijvoorbeeld wilsvormen
†††††††††††††††††† - effect/gevolg/resultaat/uitkomst

†††††††††† {m}/{t} verschillend kan zijn, {m} of {t}, per situatie en per:
†††††††††††††††††† -†††††††††††††††††† object dat de gevolgen ondervindt
†††† ††††††††††††††- subobject van een object dat de gevolgen ondervindt

†††††††††† BEGIN grootte groot en vergroten

†††††††††††††††† - De 4 basiskenmerken worden ingedeeld naar 4 typen grootten, namelijk:
†††††††††††††††††† {:>} =††† groot
††††††††††††††††† †{:<} =††† klein
†††††††††††††††††† {:=} =†† gelijk
†††††††††††††††††† {:!} = ongelijk

†††††††††††††††††† Een groot belang is†† belangrijk en wordt initieel gelabeld met {:>}
†††††††††††††††††† Een klein belang is onbelangrijk en wordt initieel gelabeld met {:<}

†††††††††††††††† - Vergroten wordt beschouwd als {m} waarbij de vergroting betrekking heeft op het onderwerp
†††††††††††††††††† dat de vergroting ondergaat.
†††††††††††††††††† Het vergroten† krijgt dan initieel het label {m}
†††††††††††††††††† Het verkleinen krijgt dan initieel het label {t}
†††††††††††††††††† Dit geldt ook voor het vergroten van de wil, bv. i.d.v.v. aanmoedigen.
†††††††††††††††††† Zie lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} <-> lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}

†††††††††††††††††† Wanneer echter "vergroten" of "het aanmoedigen" nader wordt aangeduid , dan zal de nadere
†††††††††††††††††† aanduiding het label bepalen.
†††††††††††††††††† De aanduiding "angst" geeft aan dat sprake is van het "tegenstaan" van het onderwerp
††††††††††††††††† †waar de angst op gericht is en daarmee op het tegenwerken van het onderwerp waar de
†††††††††††††††††† angst op gericht is.
†††††††††††††††††† Vandaar de labels {t} en {m} in bijvoorbeeld:
†††††††††††††††††† lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst} <-> lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed}

†††††††††† END†† grootte groot en vergroten

†††††††††† BEGIN wilsvormen/wilstypen {houden_van} en {tegenstaan}

†††††††††††††††† Wilsvormen/wilstypen kunnen in beginsel betrekking hebben op alle begrippen en dus ook op
††††††††††††††††††† alle woordenlijsten.

†††††††††††††††† De termen {houden_van} en {tegenstaan} kunnen worden beschouwd als een basale indeling van
††††††††††††††††††† wilsvormen, welke een invloed hebben op een actie, deze invloed kan zijn:
†††††††† †††††††††††- meewerken†† {m}
††††††††††††††††††† - tegenwerken {t}

†††††††††††††††† Gekozen is om {houden_van} en {tegenstaan} in te delen conform {m} en {t}, hoewel er geen
††††††††††††††††††††† sprake hoeft te zijn van een actie en/of gevolg, niet elke wilsvorm wordt gevolgd door
††††††††††††††††††††† een actie of gevolg, niet elke behoefte, gebrek, nood, wens wordt omgezet in een actie
††††††††††††††††††††† met een gevolg.

†††††††††††††††† Al lezende in de woordenlijsten zou de indruk gewekt kunnen worden dat {m} of {t} soms
†††††††††††††††††††† een morele betekenis heeft, maar de echte betekenis is echter:
†††††††††††††††††††††††† - {m} = voordelig, gezond, stimulerend op het resultaat van de acties.
†††††††††††††††††††††††† - {t} =†† nadelig, schadelijk, remmend op het resultaat van de acties.

†††††††††††††††† De wilsvormen zijn alijd {m} of {t} en komen slechts deels overeen met de reguliere {m} - en {t}
††††††††††††††††††† lijsten, omdat wilsvormen oneindig veel uitgebreider zijn dan de meer expliciete {m} - en {t}
††††††††††††††††††† lijsten.
†††††††††††††††† De wilsvormen staan in alle lijsten en staan deels ook in aparte woordenlijsten met de
††††††††††††††††††† titelaanduidingen {houden_van} of {tegenstaan}.

†††††††††††††††† Het "houden van" impliceert ook een "tegenstaan" m.b.t. het bedreigen van het "houden van".
†††††††††††††††† Het "tegenstaan" impliceert ook een "houden van" m.b.t. het tegengaan van het "tegenstaan".
†††††††††††††††† Bij bijvoorbeeld een persoonlijke euthanasiewens hoort het tegenstaan van het persoonlijke leven
†††††††††††††††††††† van het moment.

†††††††††††††††† Gekozen is om een tekort i.d.v.v. bijvoorbeeld -gebrek -behoefte -honger -nood, in te delen bij
†††††††††††††††† {houden_van}, namelijk "houden van" datgene waar een tekort van is.
†††††††††††††††† Indien -gebrek de betekenis heeft van dysfunctioneren, wordt -gebrek ingedeeld bij {tegenstaan}.

†††††††††††††††† - Bij {t}{tegenstaan} gaat het om een afkeer van alles wat (naar verwachting) fout functioneert.
††††††† †††††††††- Bij {t}{houden_van} gaat het om een voorkeur die fout uitpakt voor wie de actie ondergaat.
†††††††††††††††† - Bij {m}{houden_van} gaat het om een voorkeur die goed uitpakt voor wie de actie ondergaat.

†††††††††††††††† Het is vaak niet altijd goed mogelijk om een wil in te delen bij {m} of {t}, dat hangt vaak
†††††††††††††††††††† samen welke aspecten van de gevolgen worden belicht, zoals bijvoorbeeld bij spel of sport,
†††††††††††††††††††† waar soms, vaak of altijd ook sprake is aan schade aan de omgeving.

†††††††††††††††† {t}{tegenstaan} samenstellingen, globaal (dus niet altijd):

†††††††††††††††††††† -afkeer

†††††††††††††††††††† -angst†††† w.o. laf/schuchter/verlegen
†††††††††††††††††††† -fobie
†††††††††††††††††††† -neurose
††††††††††††††††† †††-schuw
†††††††††††††††††††† -vrees

†††††††††††††††††††† -haat††††† w.o. afgunst/boos/jaloezie/kwaad/nijd/wrok

†††††††††††††††††††† -gebrek†† (als dysfunctioneren/stoornis)
†††††††††††††††††††† -stoornis

†††††††††††††††† {t}{houden_van} samenstellingen, globaal (dus niet altijd):

†††††††††††††††††††† -verslaving
†††††††††††††††††††† -ziek

†††††††††††††††† {m}{houden_van} samenstellingen, globaal (dus niet altijd):

†††††††††††††††††††† -activist
†††††††††††††††††††† -animal
†††††††††††††††††††† -beest
†††††††††††††††††††† -begeerte
†††††††††††††††††††† -behoefte
†††††††††††††††††††† -bejag
†††††††††††††††††††† -belang
†††††††††††††††††††† -belustheid/-belust
†††††††††††††††††††† -bereidheid/-bereid
†††††††††††††††††††† -besitas
†††††††††††††††††††† -brand
†††††††††††††††††††† -directief
†††††††††††††††††††† -drang
†††††††††††††††††††† -drift
††††††††††††††††††††
-drive
†††††††††††††††††††† -droom
†††††††††††††††††††† -dwang
†††††††††††††††††††† -eis
†††††††††††††††††††† -fan
††††††††††††††††††††
-fantasie
†††††††††††††††††††† -filie/-fiel
†††††††††††††††††††† -gading
†††††††††††††††††††† -geaardheid/-geaard
†††††††††††††††††††† -gebrek (als tekort)
†††††††††††††††††††† -geest
†††††††††††††††††††† -geilheid/-geil
†††††††††††††††††††† -gek
†††††††††††††† ††††††-genoegen
†††††††††††††††††††† -genot
†††††††††††††††††††† -gerichtheid/-gericht
†††††††††††††††††††† -getrouwheid/-getrouw
†††††††††††††††††††† -gevoel
†††††††††††††††††††† -gezindte
†††††††††††††††††††† -gierig
†††††††††††††††††††† -gloed
†††††††† ††††††††††††-graagte/-graag
†††††††††††††††††††† -gril
†††††††††††††††††††† -hart/-hartig
†††††††††††††††††††† -honger
†††††††††††††††††††† -hoop
†††††††††††††††††††† -humeur
†††††††††††††††††††† -ideaal
†††††††††††††††††††† -ijver
†††††††††††††††††††† -impuls
†††††††††††††††††††† -instinct
†††††††††††††††††††† -jeuk
†††††††††††††††††††† -junk
†††††††††††††††††††† -keus
†††††††††††††††††††† -keuze
†††††††††††††††††††† -koorts
†††††††††††††††††††† -kriebel/-kriebels
†††††††††††††††††††† -liefhebber
†††††††† ††††††††††††-liefde
†††††††††††††††††††† -lievendheid/-lievend
†††††††††††††††††††† -lust/-lustigheid/-lustig
†††††††††††††††††††† -machine
†††††††††††††††††††† -manie
†††††††††††††††††††† -mens
†††††††††††††††††††† -min
†††††††††††††††††††† -mind
††††††† †††††††††††††-minnaar/-minnares
†††††††††††††††††††† -minnendheid/-minnend
†††††††††††††††††††† -moed/-moedig
†††††††††††††††††††† -monster
†††††††††††††††††††† -motief
†††††††††††††††††††† -natuur
†††††††††††††††††††† -nijd
†††††††††††††††††††† -nood
††† †††††††††††††††††-obsessie
†††††††††††††††††††† -oogmerk
†††††††††††††††††††† -plan
†††††††††††††††††††† -reflex
†††††††††††††††††††† -roeping
†††††††††††††††††††† -seks
†††††††††††††††††††† -sentiment
†††††††††††††††††††† -smaak
†††††††††††††††††††† -stemming
†††††††††††††††††††† -strelendheid/-strelend
†††††††††††††††††††† -tekort
†††††††††††††††††††† -toon
†††††††††††††††††††† -verlangen
†††††††††††††††††††† -verslaving
†††††††††††††††††††† -vriend
†††††††††††††††††††† -vuur
†††††††††††††††††††† -waan
† †††††††††††††††††††-waanzin
†††††††††††††††††††† -wens
†††††††††††††††††††† -wil
†††††††††††††††††††† -woede
†††††††††††††††††††† -ziek
†††††††††††††††††††† -ziel
†††††††††††††††††††† -zin
†††††††††††††††††††† -zinnigheid/-zinnig
†††††††††††††††††††† -zoekend
†††††††††††††††††††† -zoeker
†††††††††††††††††††† -zot
†††††††††††††††††††† -zucht/-zuchtigheid/-zuchtig

†††††††††† END†† wilsvormen/wilstypen {houden_van} en {tegenstaan}

†† END†† meewerken en tegenwerken

†† BEGIN patronen

†† - E bestaat uit 4 x T ; T bestaat uit 4 x R ; R bestaat uit 4 x M ; M bestaat uit 4 x E_sub

†† - M†††††††††††††† waar = (mate van) gelijkheid van gedaante††††††††††† tussen werkelijkheid en informatie.
†† - R†††††††††††† deel C = (mate van) gelijkheid van††† plaats††††††††† †tussen A en B. (C komt in A D en B).
†† - T binnenverplaatsing = (mate van) gelijkheid van verplaatsen†††††††† tussen input en output.
†† - E††††††††† meewerken = (mate van) gelijkheid van gedaanteverandering tussen oorzaak en gevolg.

†††† "De mate van" houdt in: "de omvang van" alsook "de soort van", dus "aantal" en "eenheid".

†† - Verschijnselen kunnen (on)gelijktijdig worden beschouwd/gedacht/ingebeeld/voorgesteld als:
††††††††††††††††††† - onveranderlijke verschijnselen
††††††††††††††††††† -†† veranderlijke verschijnselen.

†††† Bij de indeling materie (M~NN) en† ruimte (R~NW) gelden de betekenissen van de kenmerkende
†††††††† woorden als relatief onveranderlijk.
†††† Bij de indeling††† tijd (T~WN) en energie (E~WW) gelden de betekenissen van de kenmerkende
†††††††† woorden als relatief†† veranderlijk.

†††† Afhankelijk hoe we naar een ding/gebeurtenis kijken, kan een ding/gebeurtenis voorgesteld
†††††††† worden als:
†††††††† - een onveranderlijk object -> kenmerken M of R
†††††††† - een†† veranderlijk object -> kenmerken T of E

†††† M en R lijken sterk gerelateerd aan ruimte en onveranderlijkheid.
†††† T en E lijken sterk gerelateerd aan tijd†† en†† veranderlijkheid.

†† - Onderscheid geheel en deel in:
†††††††††††††††† verzameling††††† <-> element
† †††††††††††††††kenmerk(naam)††† <-> kenmerkgrootte/kenmerkwaarde

†† END†† patronen

†† BEGIN kolommen woordenlijsten

†††† De woordenlijsten bestaan uit 3 kolommen:
†††† - kolom 1: werkwoorden††††††††††††† (ww)
†††† - kolom 2: zelfstandige naamwoorden (zn)
†††† - kolom 3: bijvoeglijke naamwoorden (bn)
††††††††††††††† bijwoorden†††††††††††††† (bw)
††††††††††††††† voorzetsels††††††††††††† (vz)
††††††††††††††† voegwoorden††††††††††††† (vw)

†††† De woorden onder M en R die het meest de betekenis van de indeling benaderen, betreffen veelal
††††††† zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
†††† De woorden onder T en E die het meest de betekenis van de indeling benaderen, betreffen veelal
††††††† werkwoorden en bijwoorden.

†† END†† kolommen woordenlijsten

†† BEGIN informatie

†††††††† - Wat we denken te weten over de werkelijkheid betreft altijd informatie.

†††††††† - De werkelijkheid is oneindig veel complexer dan de wijze waarop wij de werkelijkheid beschouwen,
††††††††††††† dat geldt uiteraard ook voor de uiterst versimpelde relaties van het MRTE-indelingsmodel.

†††††††† - informatie = een model van - of verwijzing naar een ander object.

†††††††† - informatie = (in brede/ruime zin) alles met een relatie.
††††††††††††††††††††††† Informatie verwijst/refereert/is_een_relatie naar iets anders.

†††††††† - informatie = de al dan niet werkende of gewerkte mogelijkheid van een fenomeen/object om
††††††††††††††††††††††† iets te kunnen veranderen oftewel invloed of verwevenheid te hebben
†††††††††††††††† †††††††(een gevolg van verplaatsingen).

†††††††† - Schematisch:
†††††††††† -†††††††††††††††††††††††††† de 'werkelijkheid' bestaat uit 'relaties tussen objecten', w.o. kenmerken.
†††††††††† -††† informatie = model van de 'werkelijkheid'.
†††††††††† - -> informatie = model van††††††††††††††††††††††††††††††† 'relaties tussen objecten': (on)waar.

†††††††† - informatie = (in††† beperkte zin) het verplaatste deel C tussen bron/zender A en bereik/onvanger B.
††††††††††††††††††††††† Bij verplaatsing van deel C tussen bron/zender A en bereik/onvanger B is sprake van
††††††††††††††††††††††††††† communicatie.
††††††††††††††††††††††† Informatie in beperkte zin is dan ook informatie die wordt gebruikt binnen communicatie.
††††††††††††††††††††††† Een grotere mate van informatie komt voor binnen de indelingen van E omdat het bij E gaat
††††††††††††††††††††††††††† om zeer complexe samenhangende verplaatsingen, zoals oorzaak, gevolg, werkwijze.
††††††††††††††††††††††† Informatie in beperkte zin/betekenis is richtinggevend (C/D) of sturend (m/t).
††††††††††††††††††††††† Informatie in beperkte zin/betekenis houdt altijd verandering in.
††††††††††††††††††††††† Informatie in beperkte zin/betekenis biedt levende wezens een kijk op de werkelijkheid.

†††††††† - Elke fase/stadium uit de T-indeling kun je ook beschouwen als E_in_T:
†††††††††††† 1.† m.b.t. verleden:††† na-model=input-model (beschrijvend)†††††††††††††† ~ informeren als waarnemen
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††of gestuurd worden
†††††††††††† 2a. m.b.t.†††††† nu:††††††††††††††† geheugen (opslag)
†††††††††††† 2b. m.b.t.†††††† nu:††††††††††† creativiteit (planmaking)
†††††††††††† 3.† m.b.t. toekomst: voor-model=output-model (richting aangevend/sturend) ~ informeren als meedelen
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† of (aan)sturen

†††††††† - Informatie bestaat uit voor-modellen en/of na-modellen van de statische - en/of dynamische -, al dan
†††††††††† niet bestaande werkelijkheid en kan als plan/programma worden gebruikt voor het sturen van
†††††††††† denkbare/maakbare nieuw te vormen werkelijkheden.

†††††††† - Informatie kan worden opgeslagen in geheugen, informatie betreft dan: bestemd om te informeren.

†††††††† - Informatie "overbrugt" tijd en ruimte: met informatie kun je:
††††††††††††††††††††† - dichtbij halen/kijken wat ver weg† is in tijd en ruimte
††††††††††††††††††††† - ver weg† zetten†††††† wat dichtbij is in tijd en ruimte
†††††††††††††††††† †††- versnellen, vertragen en stilstaan in de tijd
††††††††††††††††††††† - bewaren in hart/gevoel en gedachten wat er niet meer is

†††††††† - Informatie in beperkte zin/betekenis is het verplaatste deel C tussen bron/zender A en bereik/onvanger B
††††††† ††††††††††††††met een betekenis (oorzaak) en gevolg).
†††††††††† Informatie in beperkte zin/betekenis houdt daarom altijd verandering(en) in: plaatsverandering en
††††††††††††††††††††† gedaanteverandering.
†††††††††† Een verplaatst deel veroorzaakt alleen al als gevolg van de verplaatsing een gedaanteverandering,
†††††††††††††† daarnaast kan een verplaatst deel in beginsel ook nog andere gedaanteveranderingen teweegbrengen
†††††††††††††† als gevolg van vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld interpretatie door de ontvanger.

†††††††† - Net zoals we vermoeden dat de werkelijkheid bestaat uit objecten en relaties/kenmerken, heeft
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† informatie ook betrekking op objecten en relaties/kenmerken.

†††††† - Informatie bij mens en dier

†††††††† - Het begrip informatie is van toepassing op levende en niet-levende objecten.
†††††††††† In onderstaande alfabetische lijst geldt de rechterkolom als het informatiebegrip ten opzichte van het
††††††††††††† begrip op dezelfde regel in de linkerkolom, omdat het rechterbegrip veranderlijker is.

†††††††††††††††††† ______________________________________________________________________

†††††††††††††††††† relatief onveranderlijk/vast <-> veranderlijk/los
†††††††††††††††††† ______________________________________________________________________
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aards <-> kerkelijk
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† actueel <-> potentieel
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bestaand <-> niet-bestaand
†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††concreet <-> abstract
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† doewereld <-> denkwereld
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† echt <-> spel
†††††††††††††††††† feitelijkheid/feit/feitelijk <-> denkbeeldigheid/denkbeeld/denkbeeldig
††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††fysisch <-> metafysisch
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† hardware <-> software
†††††††††††††††††††††††††††† intuÔtie/intuÔtief <-> analyse/analytisch
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† letterlijk <-> figuurlijk/overdrachtelijk
††††††††††††††††††††††††††† lichaam/lichamelijk <-> zintuigen/zintuiglijk
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lichamen <-> communicatie/stromen/transporten
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† natuurlijk <-> bovennatuurlijk
††††††††††††††††† †††††††niet_verplaatste_delen <-> verplaatste_delen
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† non-fictie <-> fictie
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† praktijk <-> theorie
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††
real_life <-> no_real_life
††††††††††††††††††† ††††
realiteit/werkelijkheid <-> model/informatie
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† stoffelijk <-> onstoffelijk
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† uitvoering <-> oefening
††††††††††††††††††††††††††††††† vlees/vleselijk <-> geest/geestlijk
†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††voelen <-> denken/ratio/intellect/cognitie
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† werkelijk <-> onwerkelijk
†††††††††††††††††† ______________________________________________________________________

†††††† - De informatie vanuit een bron wordt door mens en dier ontvangen via de zintuigen en betreft
†††††††† beeld/licht, geluid, reuk, smaak of tast, in de regel blijft het object hetzelfde.
†††††††† Onze wereld bestaat voor een groot deel uit beeld en geluid, makkelijk en snel verplaatsbare
†††††††† deeltjes (C) die ons informeren zonder dat de zender (A) of vervanger (B) wezenlijk veranderen.

†††††† - Informatie voor mens en dier kan (in)direct een betekenis overdragen en/of aanzetten tot actie.

†††††† - Een bijzondere vorm van informatie of model van de werkelijkheid is een "conceptueel model
†††††††† van de werkelijkheid", namelijk een model van de werkelijkheid die gevormd is als gevolg van
†††††††† het (vermeende) begrijpen van de werkelijkheid binnen onze hersenen en de communicatie
†††††††† daarmee/daarover.
†††††††† We zijn als (mens)dieren in staat om conceptuele modellen van de werkelijkheid te vormen in
†††††††† onze hersenen, waarover en waarmee we kunnen communiceren met andere (mens)dieren.

†††††† - Elk bestaand iets kan worden beschouwd als werkelijkheid gedurende een bepaalde periode,
†††††††† ook informatie, bv. een gedachte, ook al strookt de gedachte niet met de werkelijkheid,
†††††††† de gedachte zelf bestaat wel en is daarmee werkelijkheid.
†††††††† Echter, informatie (bestaande uit modellen) kan nooit hetzelfde zijn als datgene waar het naar
†††††††††††††††† verwijst en informatie is in dat opzicht onwerkelijkheid.

†††††† - Informatie kan wel of niet worden waargenomen.

†††††† - Informatie in de brede zin/betekenis kan wel of niet als informatie bedoeld zijn, alsook wel
†††††††† of niet als (verplaatste) informatie gebruikt worden.
†††††††† Voor de definitie van informatie maakt het dus niet uit of het informatie-object is
†††††††† neergezet/uitgezonden om te informeren of dat het informatie-object wordt gebruikt als
†††††††† (verplaatste) informatie.

†††††† - Informatie raakt letterlijk en figuurlijk.

†††††† - Mens en dier zijn sterk gericht op informatie met zintuigen en denkvermogen.
†††††††† We kunnen de werkelijkheid alleen kennen via zintuigen.
†††††††† We herkennen zaken m.b.v. zintuigen licht geluid geur smaak gevoel:
††††††††††† zaken geven signalen/deeltjes af die niet de zaken zelf zijn.

†††††† - Informatie vervormt de werkelijkheid zelf niet, maar kan wel vervormend zijn voor ons
††††††††††††† beeld_van/indruk_van de werkelijkheid.

†††††† - Informatie is wat is snel en breed voortplant in tijd en ruimte.

†††††† - Informatie lijkt telkens het belangrijkste deelkenmerk per basiskenmerk.
†††††††† Informatie maakt deel uit van de communicatie tussen objecten, informatie verbindt
††††††††††††† de deelkenmerken binnen elke basiskenmerk en verbindt tussen basiskenmerken.

†††††† - BEGIN Informatie per kenmerk MRTE

†††††††† Binnen onze leefwereld kunnen we meest basaal onderscheid† maken tussen (relatief):
†††††††† - veranderlijk/beweeglijk/los en onveranderlijk/onbeweeglijk/vast
†††††††† -†††††††††††† binnen/inwendig en buiten/uitwendig

†††††††† De functie van de min of meer vaste structuren is het bieden van een
†††††††††††††††††††††††††† min of meer vaste structuur, houvast en bescherming† voor verschillende
†††††††††††††††††††††††††† wel/niet levende lichamen.
†††††††† De functie van de min of meer losse structuren is het bieden van een
††††††††††††† †††††††††††††transporten, stromen, uitwisselingen, communicatie tussen verschillende
†††††††††††††††††††††††††† wel/niet levende lichamen.

†††††††† Bij communicatie wordt informatie getransporteerd.

†††††††† Het MRTE-indelingsmodel biedt een kader bieden voor het begrip "informatie".

†††††††† Per kenmerk M R T E kan een deelkenmerk worden aangemerkt welke betrekking heeft op de
†††††††††††† eigenschappen van informatie.

†††††††† - Informatie per kenmerk M R T E:

†††††††††† M {info}† ~ {onwerkelijkheid}/{onecht} als tegenstelling van {werkelijkheid}/{echt},
††††††††††††††††††††††† o.a. beeld, geluid en andere golfverschijnselen
†††††††††† R {C}†††† ~ {verplaatst_deel}
†††††††††† T {4}†††† ~ {externe_verplaatsing} ; in de woordenlijsten als zelfstandige naamwoorden bij {2}
†††††††††† E {o}†††† ~ {oorzaak}††††††††††††† ; als zelfstandige naamwoorden bij {o}

†††††††††† - Informatie als {info} binnen {M}
††††††††††††††††††††††† - {info} binnen {M} zou je kunnen duiden als de {onwerkelijkheid}.

†††††††††† - Informatie als {C} binnen {R}

††††††††††††††††††††††† - {C} is het verplaatste deel, onmisbaar bij communicatie.

††††††††††††††††††††††† - Informatie wordt vaak niet slechts door ťťn deel gevormd, maar door de onderlinge
††††††††††††††††††††††††† ruimtelijke stand/configuratie/constellatie/structuur van verschillende
††††††††††††††††††††††††† delen/deeltjes, al dan niet gelijktijdig gevormd.

††††††††††††††††††††††† - Informatie bestaat als onderdeel van de beweging, vaak uit lichtdeeltjes,
††††††††††††† ††††††††††††geluiddeeltjes e.a.† golfdeeltjes.

††††††††††††††††††††††† - Informatie in de tijd:
††††††††††††††††††††††††† - te verplaatsen/bewegen†††† (oorzaak)
††††††††††††††††††††††††† -††† verplaatsende/bewegende
††††††††††††††††††††††††† -††† verplaatste/bewogen†††† (gevolg)

††††††††††††††††††††††† - Informatie = de te verplaatsen - of de verplaatsende - of de verplaatste delen,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† {C} in het MRTE-indelingsmodel, veelal beeld-, geluid- of andere
††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††golfdeeltjes, maar ook meer concrete delen/deeltjes.

††††††††††††††††††††††† - Het verplaatst deel {C} en en de route {D} kunnen een onderlinge wisselwerking hebben,
††††††††††††††††††††††††† zoals een rivier, regen of wind het landschap (op den duur) uitslijt.

†††††††††† - Informatie als {4} binnen {T}

†††††††††††††††††††††† - T betreft enkel verplaatsingen van C, dus ook de input en de output van T betreffen
†††††††††††††††††††††††††††††††††† enkel verplaatsingen.
†††††††††††††††††† ††††††††C is het verplaatste deel en enkel als zodanig is C informatie, omdat C als gevolg
†††††††††††††††††††††††††††† van de verplaatsing een mutatie-verandering tot gevolg heeft.
†††††††††††††††††††††††††† C heeft anders dan de verplaatsing niet per definitie ook een informatief karakter,
†††††††††††††††††††††††††††† maar dat kan natuurlijk wel.

†††††††††††††††††††††† - C bevat niet altijd informatie.

†††††††††††††††††††††† - In de woordenlijsten staat informatie onder T dikwijls vermeld onder denken {2} tussen
††††††††††††††††††††††††††† waarnemen {1} en uiten {3}, maar gedacht vanuit de werkelijke wereld, namelijk
††††††††††††††††††††††††††† vanuit subject S, zou het denken over subject S bij {4} geplaatst worden.
††††††††††††††††††††††††††† Bezien vanuit een willekeurig subject S, waarbij S dus NIET de waarnemer is,
†††††††††††††††††††††††††††††††††† maar het onderwerp van beschouwing, zou het denken {2} over subject S
†††††††††††††††††††††††††††††††††† geplaatst worden onder {4}.
††††††††††††††††††† ††††††††Bewegingen/verplaatsingen van informatie (bv. over S) vanuit S vindt plaats binnen
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de waarneming/waarnemer van subject S.
††††††††††††††††††††††††††† Bewegingen/verplaatsingen van informatie over S kun je beschouwen als fase {4} van T.

††††††††††††††††††††††††††† In fase 1 en fase 3 kan natuurlijk vaak sprake zijn van gelijktijdige wisselwerking
†††††††††††††††††††††††††††††† tussen subject S en omgeving, bijvoorbeeld een waarnemer in de omgeving.

††††††††† ††††††††††††††††††Schematisch zou de wisselwerking tussen het waar te nemen subject S en de waarnemer
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ongeveer kunnen verlopen als:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1. De waarnemer raakt/is aandachtig voor - en gespitst met het lichaam en
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in het bijzonder de zintuigen, op het waar te nemen subject S door
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† interne en/of externe motivatie, bijvoorbeeld ook vanwege stimuli
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van het waar te nemen subject zelf, mogelijk is ook sprake van een
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zoektocht naar S.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In een boek of rapport wordt gesproken van "voorwoord" of
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "samenvatting".
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In voorbeelden van 4 stadia, waarbij de waarnemer centraal staat,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zou dit stadium 3 zijn.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2. De waarnemer vormt zich een beeld van het subject S, door interne en/of
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† externe beschrijving/schematisatie/voorstelling van S.
†††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††In voorbeelden van 4 stadia, waarbij de waarnemer centraal staat,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zou dit stadium 4 zijn.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Maar hoewel hier dus sprake is van stadium 4 kun je stellen dat
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de werkelijkheid van stadium 4 alleen begrepen en gekend kan
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† worden binnen de waarnemer van "S".
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††In een boek of rapport wordt gesproken van "inleiding".
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3. Subject S manifesteert zich of laat zich manifesteren.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In bijvoorbeeld een les, lezing of boek is dan sprake van de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zogenoemde "uiteenzetting".
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In voorbeelden van 4 stadia, waarbij de waarnemer centraal staat,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zou dit stadium 1 zijn.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4. De waarnemer evalueert de bevindingen uit voorgaande 3 fasen, intern
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† en/of met of door anderen, in een boek of rapport: "nawoord" of†
†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††"conclusie".
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In voorbeelden van 4 stadia, waarbij de waarnemer centraal staat,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zou dit stadium 2 zijn.

†††††††††† - Informatie als {o} binnen {E}

††††††††††††††††††††††† - Informatie heeft het vermogen tot veranderen, hetzij door verplaatsing van zichzelf,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† hetzij door het aanzetten tot andere verplaatsingen en daardoor plaats- en
††††††††††††††††† †††††††††††††††††††gedaanteveranderingen.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Informatie raakt letterlijk en figuurlijk.

†††††††† - Hoe kunnen we weten wat werkelijkheid is en wat informatie is?

†††††††††† Hieronder staan de corresponderende kenmerken van "informatie" en
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† kenmerken van het MRTE-indelingsmodel als voorbeeld hoe de
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† natuur ons "informatie" zou kunnen laten herkennen,
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††† informatie als deelkenmerken (1 van 4) van de 4 basiskenmerken
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††† kenmerk††††† ††††††††††††††deelkenmerk_van_informatie deelkenmerkcode configuratie
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††††††††† M†††††††††††††††††††††††††††††† onwerkelijkheid††††††††† {info}††††††† bu-bi
†††††††††††††††† R†††††††††††††††††††††††††††††† verplaatst_deel†††††††††††† {C}††††††† bi-bi
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->
†††††††††††††††† T† verplaatsing_buiten_het_beschouwde_onderwerp† †††††††††††{4}††††††† bu-bu
†††††††††††††††† E†††††††††††††††††††††††††† veroorzaker/oorzaak†††††††††††† {o}††††††† bi-bu
†††††††††† __________________________________________________________________________________

†††††††††† - Je zou bovenstaande deelkenmerken van informatie, als 1 van de 4 deelkenmerken van een
††††††††††††††† basiskenmerk, misschien kunnen zien als:
††††††††††††††† - een extra bindend aspect tussen† de basiskenmerken
††††††††††††††† - een extra bindend aspect binnen een basiskenmerk

†††††††††† - Je zou bovenstaande deelkenmerken_van_informatie, als 1 van de 4 deelkenmerken van een
††††††††††††††† basiskenmerk, als symbool kunnen voorstellen met een O teken (cirkel/lus/ring) aan
††††††††††††††† 1 van 4 takken van een basiskenmerk (voorgesteld door een + teken):

††††††††††††††† -† +†† voorstellende een vier-takken-symbool, voorstellende 4 deelkenmerken per basiskenmerk
††††††††††††††† -†† O† voorstellende een† verbindend-symbool, voorstellende†† deelkenmerk_van_informatie
††††††††††† ††††
-> eindsymbool: +O of†† O
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† O+O
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
O

†††††††††††† Bovengenoemde betekenissen van de symbolen + en O worden verder niet gebruikt in de toelichting.

†††††††††† - Inversen_van_informatie

†††††††††††† _______________________________________________________________

†††††††††††† informatie en inversen_van_informatie
†††††††††††† _______________________________________________________________

†††††††††††† - basiskenmerk info†† inverse_van_info info_bi/bu inverse_bi/bu
†††††††††††† _______________________________________________________________

†††††††††††† - M††††††††††† {info} {werkelijkheid}† bu-bi††††† bi-bu
†††††††††††† - R††††††††††† {C}††† {D}††††††††††††† bi-bi††††† bu-bu
†† ††††††††††- T††††††††††† {4}††† {2}††††††††††††† bu-bu††††† bi-bi
†††††††††††† - E††††††††††† {o}††† {g}††††††††††††† bi-bu††††† bu-bi
†††††††††††† _______________________________________________________________

†††††††††† - BEGIN waarom komen deelkenmerken_van_informatie in 4 verschillende configuraties bi/bu voor?

†††††††††††††††† - De†††† kenmerken†††† M R T E betreffen een†† W/N-indeling††††† (wel/geen verplaatsing)
†††††††††††††††††† De deelkenmerken van M R T E betreffen een bi/bu-indeling (inwendig/uitwendig)

†††††††††††††††† - Binnen M R T E is telkens 1 deelkenmerk_van_informatie in de bi/bu configuraties:

††††††††††††††††††††††††† - M {info}†††† bu-bi
††††††††††††††††††††††††† - R {C}††††††† bi-bi
††††††††††††††††††††††††† - T {4}††††††† bu-bu
††††††††††††††††††††††††† - E {o}††††††† bi-bu

†††††††††††††††† - Informatie = deelkenmerk_van_informatie ; namelijk: {info} {C} {4} {o}
††††††††††††††††††††††††††††††† lijkt telkens het belangrijkste deelkenmerk per basiskenmerk M R T E.

†††††††††††††† ††††Informatie maakt deel uit van de communicatie tussen objecten, informatie verbindt:
††††††††††††††††††††††††††††† - basiskenmerken
††††††††††††††††††††††††††††† - deelkenmerken binnen elke basiskenmerk

†††††††††††††††† - Het deelkenmerk_van_informatie i.d.v.v.†††† bu-bi bi-bi <-> bu-bu bi-bu
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† heeft een symmetrie bezien vanuit†††† <->

†††††††††††††††† - De indeling van MRTE i.d.v.v.††††††††††††††††††††† M R <-T-> E
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† heeft een symmetrie bezien vanuit††† <-T->
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† namelijk†††††††††††††† 4xR in T met 4xE† (met M binnen RTE)
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† R en E laten zich kennen/passen binnen/in T:
††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††- R als wezenlijk aanwezig aspect van T
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - E als† dikwijls aanwezig aspect van T

†††††††††††††††† Bovenstaande 2 vormen van symmetrie zijn NIET vergelijkbaar:
†††††††††††††††††††††††††††††††††† †je kunt de symmetrie van MRTE i.d.v.v.††††††††† R <-T-> E
†††††††††††††††††††††† niet vergelijken met de symmetrie van info i.d.v.v. bu-bi bi-bi <-> bu-bu bi-bu

†††††††††††††††† Maar stel dat je wilt verkennen welke 4 typen deelkenmerk_van_informatie binnen T
††††††††††††††††††††† (T als kern/midden van (M)RTE) een relatie hebben met de 4 typen van T,
††††††††††††††††††††† (de 4 typen van T zijn T1 T2 T3 T4), enkel op basis van bu-bi bi-bi bu-bu bi-bu?

††††††††††††††††††††† Uitwerking:

††††††††††††† ††††††††Interactie tussen ons mensen/dieren als S en onze omgeving:
†††††††††††††††††††††††††††††††† -††††††† S als info van de waarnemer (beeld/indruk/info van onze omgeving)
†††††††††††††††††††††††††††††††† - omgeving als de werkelijkheid

††††††††††††† ††††††††- T†††††††††††† T1††† T2††† T3††† T4
††††††††††††††††††††††† bi/bu††††† bu-bi bi-bi bi-bu bu-bu
††††††††††††††††††††††† info††††† {info}†† {C}†† {o}†† {4}

†††††††††††††††††††† BEGIN relatie enkel op basis van bi/bu, maar niet op basis van logisch denken

†††††††††††††††††††† T1. bu-bi†††† M {info}††††††† (symmetrie† heen naar het midden vanaf de††† ene buitenkant)
†††††††††††††††††††† T2. bi-bi†††† R {C}†††††††††† (symmetrie† heen naar het midden vanaf de††† ene buitenkant)
†††††††††††††††††††† T3. bi-bu†††† E {o} LET OP: E (symmetrie terug naar het midden vanaf de andere buitenkant)
†††††††††††††††††††† T4. bu-bu†††† T {4} LET OP: T (symmetrie terug naar het midden vanaf de andere buitenkant)

†††††††††††††††††††† END†† relatie enkel op basis van bi/bu, maar niet op basis van logisch denken

†††††††††††††††††††† BEGIN veel te ver gezochte verklaring?

†††††††††††††††††††† Interactie werkelijkheid en info

†††††††††††††††††††† T1. nadruk op M {info}: wij (als waarnemer S) kennen††††† de†† werkelijkheid via
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† {info} = de onwerkelijkheid
†††††††††††††††††††† T2. nadruk op R {C}:††††††††††††† analyse† input-{C}† uit de†† werkelijkheid
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† invloed van geheugen-{C}
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† maken/klaarzetten output-{C} naar de†† werkelijkheid
†††††††††††††††††††† T3. nadruk op E {o}:†††††††††††††† S veroorzaakt {o} de nieuwe werkelijkheid
†††††††††††††††††††† T4. nadruk op T {4}:†††††††††††††††††††††††††††† {4} de nieuwe werkelijkheid

†††††††††††††††††††† T1. de nadruk ligt op het onbevooroordeeld waarnemen, zonder inmenging van het
†††††††††††††††††††††††† bevooroordeeld geheugen,
†††††††††††††††††††††††† alleen afgaan† op het onbevooroordeeld waarnemen is natuurlijk vaak onverstandig
†††††††††††††††††††† T2. de nadruk ligt op de invloed van het bevooroordeeld geheugen bij het
†††††††††††††††††††††††† waarnemen, nadenken en doen,
†††††††††††††††††††††††† alleen afgaan† op het†† bevooroordeeld† geheugen is natuurlijk vaak onverstandig
†††††††††††††††††††† T3. de nadruk ligt op een (on)volwassen/(on)gezond_verstand balans/evenwicht bij
†††††††††††††††††††††††† het doen van:
†††††††††††††††††††††††† - T1. onbevooroordeeld waarnemen
†††††††††††††††††††††††† - T2.†† bevooroordeeld geheugen

†††††††††††††††††††† Bovenstaande indeling en betekenis van T1 T2 T3, hoewel niet exact gelijk, zou je
†††††††††††††††††††††† wellicht ook een beetje kunnen terugzien als metaforen in de indelingen:

†††††††††††††††††††††† - T1††††††††††† - T2†††† - T3
†††††††††††††††††††††† - Kind††††††††† - Ouder† - Volwassenen bij de Transactionele analyse = TA =
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† OVK-model (persoonlijkheidstheorie en
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† psychotherapeutische behandelmethode)
†††††††††††††††††††††† - Heilige geest - God††† - Jezus†††††† bij de 3 Godsbeelden/Godsgedaanten/Godsvoorstellingen
†††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††in de Christelijke religie.
†††††††††††††††††††††† - Geloof††††††† - Liefde - Hoop

†††††††††††††††††††††† Men spreekt soms van de aanwezigheid van God of Goddelijke aanwezigheid/steun bij (extreme)
†††††††††††††††† ††††††††††ontzags-, geluks- of succeservaringen:
†††††††††††††††††††††††††† - een grote overwinning†††††††††† (school, kunst, sport, werk)
†††††††††††††††††††††††††† - direct fysieke genots-
††††††††††††††††††††††††††††††††††† of ontzagservaringen†††† (drugs, eten, gezondheid, kunst, natuur, seks)
†††††††††††††††††††††††††† - saamhorigheidsgevoel††††††††††† (gezelligheid, religie, samen optrekken)

†††††††††††††††††††††† Godsverlangen

†††††††††††††††††††††††††† Wat we in de kern willen zou wel eens veel te maken kunnen hebben met
†††††††††††††††††††††††††† wat we in de kern zijn.

†††††††††††††††††††††††††† Voorbeelden van metaforen van wie we zijn:
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - (informatie)verwerkingseenheid
†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††- rivier
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - spons
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - machine
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - stromingsmodel
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - communicatiemodel

†††††††††††††††††††††††††† Wat we willen is onder meer:
†††††††††††††††††††††††††††††† ______________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††† concreet††††††††††††††††††† abstract
†††††††††††††††††††††††††††††† ______________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††† ruilen/nemen/geven††††††††† communiceren
†††††††††††††††††††††††††††††† ______________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††† {1}†† eten en drinken†††††† waarnemen
†††††††††††††††††† ††††††††††††{2} slapen en verteren††††† denken
†††††††††††††††††††††††††††††† {3} doen/werken†††††††††††† uiten
†††††††††††††††††††††††††††††† ______________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††† Onze behoefte aan communiceren, w.o. (gedrag omtrent) voortplanting dient
††††††††††††††††††††††††††††††††††† onder meer gevoelens van:
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - bescherming
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - saamhorigheid/gezelligheid
††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††- waardering en troost
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - veiligheid

†††††††††††††††††††††††††††††† Onze behoefte aan communiceren blijkt onder meer uit de communicatie met:
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - elkaar
†† †††††††††††††††††††††††††††††††††††w.o. huisgenoten, verenigingsgenoten, clubgenoten, collega's, familie,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vrienden, direct of via sociale media
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - elkaar, ook al lijkt nauwelijks sprake van belangstelling, doorratelen
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - knuffels, poppen, huisdieren
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - robots
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - overledenen
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - Godsbeelden, ook lange of korte gebeden (vloeken), vertrouwelijk
††††††††††††††††††††††††††††††††††† - fantasiefiguren in spelvormen, w.o. verhalen

†††††††††††††††††††††† Het lijkt belangrijk om na te denken over
†††††††††††††††††††††††††† Godsbeelden/Godsgedaanten/Godsgestalten/Godsvoorstellingen.
†††††††††††††††††††††††††† Veel mensen worstelen met het al dan niet bestaan van een God of Goden en de daarbij
††††††††††††††††††††††††††††††† horende/passende voorstellingen in de vorm van beelden en/of (ook) andere
†††††† †††††††††††††††††††††††††zintuiglijke ervaringen: geluiden, reuken, smaken, gevoelens, mede onder invloed
††††††††††††††††††††††††††††††† van de angst om (ooit) te sterven.
††††††††††††††††††††††††††††††† Een eenduidig antwoord lijkt daarop niet mogelijk, maar je kunt natuurlijk wel op
††††††††††††††††††††††††††††††† verschillende manieren blijven nadenken over verschillende mogelijkheden van het
††††††††††††††††††††††††††††††† ontstaan - en bestaan van verschillende Godsvoorstellingen.
††††††††††††††††† ††††††††††††††Net als bijvoorbeeld de voorstellingen van typisch mannelijke - en vrouwelijke
††††††††††††††††††††††††††††††† kenmerken, zijn ook de Godsvoorstellingen sterk door de cultuur bepaald en
††††††††††††††††††††††††††††††† met de voortdurende cultuurveranderingen ook aan veranderingen onderhevig.

††††††††††††††††††††††††††††††† Godsvoorstellingen zijn beperkt tot de manier waarop wij als mensen voorstellingen
††††††††††††††††††††††††††††††† kunnen maken en die beperkingen betreffen ook onze zintuigen, we kunnen als mensen
††††††††††††††††††††††††††††††† denken aan beelden, geluiden, reuken, smaken en gevoelens.
††††††††††††††††††††††††††††††† Onze Godsvoorstellingen zijn beperkt tot wat we kunnen bedenken en wat we bedenken
†††††††††††††††††††† †††††††††††is beperkt tot wat we zintuiglijk (zouden) kunnen ervaren, ook Godsvoorstellingen
††††††††††††††††††††††††††††††† zijn menselijke bedenksels voor fenomenen die we (in beginsel) (zouden) kunnen
††††††††††††††††††††††††††††††† ervaren.

††††††† ††††††††††††††††††††††††Denkbaar/voorstelbaar is bijvoorbeeld ook dat onze verschillende Godsvoorstellingen
††††††††††††††††††††††††††††††† verband houden met - en/of metafoor en/of archetypisch zijn voor onbegrijpelijke
††††††††††††††††††††††††††††††† en onbegrijpbare fenomenen/verschijnselen:

††††††††††††††††††††††††††††††† - uitwendig: natuurverschijnselen, kosmische verschijnselen
††††††††††††††††††††††††††††††† - inwendig:† basaal menselijke/dierlijke interacties tussen ons denken en de
†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††werkelijkheid.

††††††††††††††††††††††††††††††† We geven uiting aan de meer- en minder begrijpelijke fenomenen door veilige
†††††††††††††††††††††††††††††††††† spanning, ontlading en plezier te beleven aan verschillende door ons
†††††††††††††††††††††††††††††††††† geregiseerde - en gecontroleerde spelvormen, w.o. rituelen.
†††††††††††††††††††††††††††††††††† In het spel mijden we de werkelijkheden en kunnen we leren van- en plezier
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† beleven aan fantasie werkelijkheden, die we makkelijker kunnen hanteren.
†††††††††††††††††††††††††††††††††† Fantasie werkelijkheden kunnen ook ten goede of ten kwade worden ingezet voor
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bijvoorbeeld: politieke -, economische -, (geestelijke) zorg -,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† machts - of gezagsdoeleinden.

†††††††††††††††††††††† De hierboven geschetste Godsvoorstellingen zijn afkomstig van een probeersel met een
††††††††††††††††††††††† ††geringe onderbouw, slechts een verkenning met als uitgangspunten en werkwijzen:

††††††††††††††††††††††††††† - 4 deelkenmerken_van_informatie, per basiskenmerk (MRTE)
††††††††††††††††††††††††††††† 1 deelkenmerk_van_informatie:†††††††††††† {info} {C} {T4} {o}

††††††††††††††††††††††††††† - symmetrie tussen de basiskenmerken:††††††††††††††† R <-T-> E
††††††††††††††††††††††††††††† symmetrie tussen de basiskenmerkgrootten: bu-bi bi-bi <-> bu-bu bi-bu

††††††††††††††††††††††††††† - de 4 deelkenmerken_van_informatie laten passen op het in het midden gelegen
†††††††††††††††††††††††††††††††† basiskenmerk T m.b.v. de bi/bu indeling

††††††††††††††††††††††††††† - Per T = T-indeling = T-fase = T-stadium ( = T1 T2 T3 T4 = {1} {2} {3} {4} ) de
†††††††††††††††††††† †††††††††††††nadruk leggen op het bijpassende deelkenmerk_van_informatie

†††††††††††††††††††††† Onderscheidbaar lijken dus 2 verschillende middens van 3 van 4:

†††††††††††††††††††††††††††††††††† - midden van de 4 basiskenmerken†††††† = T
††††††††††††††† †††††††††††††††††††- midden van de 4 basiskenmerkgrootten = T2

†††††††††††††††††††††††††††††††††† ________________________________________________

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† midden†††††††††††††† op afstand
†††††††††††††††††††††† ††††††††††††________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MRTE:† R††††† T††††† E†††††††††††† M
†††††††††††††††††††††††††††††††††† midden T: {1}††† {2}††† {3}†††††††††† {4}
†††††††††††††††††††††††††††††††††† ________________________________________________

†††††††††††††††††††††††††††††††††† Voorgesteld als kruis:

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† {1}
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† R T{2} E
†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††{3}

†††††††††††††††††††††† Fase/stadium {4} is de inverse van stadia {1} {2} [3}.
†††††††††††††††††††††† Zou M wellicht ook de inverse kunnen zijn van R T E?
†††††††††††††††††††††††††† M staat voor de wisselwerking {werkelijkheid} {informatie} en in die zin lijkt deze
†††††††††††††††††††††††††††† gedachte goed denkbaar.

†††††††††††††††††††††† Hoewel niet direct logisch, is het wellicht wel aardig om te verkennen hoe de verschillende
††††††††††††††††††††††††††††† typen info per M R T E zouden kunnen passen binnen T op basis van bi/bu:

†††††††††††††††††††††††††††††††††† midden T: {1}††† {2}††† {3}†††††††††††††† {4}
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bi/bu: bu-bi† bi-bi† bi-bu†††††††††††† bu-bu
††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††info: {info} {C}††† {o}†††††††††††††† {4}
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MRTE:† M††††† R††††† E†††††††††††††††† T

†††††††††††††††††††††††††††††††††† -> T1 ~ {info} : nadruk op de overgang werkelijkheid -> info bij waarnemen
††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††T2 ~ {C}††† : nadruk op de beweeglijkheid van {C} van:
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† waarneming-geheugen-plannen
††††††††††††††††††††††††††††††††††††† T3 ~ {o}††† ; nadruk op de eigen inbreng {o} in de werkelijkheid

†††††††††††††††††††††† Waarom zouden we als mens metaforen willen hebben voor de kern van ons mens zijn?

††††††††††††††††††††††††††††† De Godsbeelden/Godsgedaanten/Godsgestalten/Godsvoorstellingen lijken op metaforen
††††††††††††††††††††††††††† †††††voor de archetypen van het mens- of dier zijn, namelijk de zindelijke
†††††††††††††††††††††††††††††††† basiscyclus van ons bestaan, namelijk:
††††††††††††††††††††††††††††††††††† T1 = {1} = zindelijk waarnemen
††††††††††††††††††††††††††††††††††† T2 = {2} = zindelijk denken††† (over waarnemen, geheugen en doen)
††††††††††††††††††††††††††††††††††† T3 = {3} = zindelijk doen
††††††††††††††††††††††††††††††††††† T4 = {4} = inverse T[1-3]

†††††††††††††††††††††††††††††††† De kernboodschap die lijkt te spreken uit de Godsgedaanten is dat we zelf de
††††††††††††††††††††††††††††††††††† ruimten bieden en zijn voor de basale aspecten van ons mens zijn, met de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† nadruk op "zelf", de metaforische Godsgedaanten zijn bijvoorbeeld
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ook de zindelijke waarden van ons mens zijn, onder meer verwoord als:
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Hoop, Geloof en Liefde.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Onder zindelijk zou je in dit verband kunnen verstaan:
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zowel ethisch (goed en kwaad) als rationeel zuiver.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Daarmee hebben we nog geen goede omschrijving, want de begrippen
††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††goed en kwaad laten zich moeilijk vangen in een definitie,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wel gaat het om een eerlijke benadering, wat betreft helder
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††denken en een eerlijke/sociale benadering van elkaar en de
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gehele leefomgeving, een oneerlijke/asociale benadering
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† slaat vroeg of laat terug op onszelf en/of op ons nageslacht.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† We kunnen lang niet alle (levens)vragen eenduidig beantwoorden,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† veel komt telkens opnieuw aan op eigen inzicht en
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (ervarings)kennis.

††††††††††††††††††††††††††††† Het MRTE_model is bedacht vanuit de wens om ordening aan te brengen tussen basale
††††††††††††††††††††††††††††††††† begrippen, de modelbeschrijving dient gelezen te worden als zeer hypothetisch:
††††††††††††††††††††††††††††††††† "zou het zo kunnen zijn?", het betreft amateuristische en basale verkenningen
††††††††††††††††††††††††††††††††† van gedachten t.b.v. ideevorming en dat geldt voor alle (veel te ver) gezochte
††††††††††††††††††††††††††††††††† verklaringen binnen het MRTE-model.

††††††††††††††††††††††††††††† Het nadenken over Godsbeelden/Godsgedaanten/Godsgestalten/Godsvoorstellingen
††††††††††††††††††††††††††††††††† lijkt van belang mede op de invloed die dit nadenken heeft op ons:
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† - waarnemen, we zijn geen tabula rasa en we zijn vaak bevooroordeeld
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† en dat wat we geloven kleurt onze waarnemingen
†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††- denken:††† wat is leven? wat is dood?
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† is er een vorm van leven na de dood?
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wat is belangrijk?
††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††- doen:††††† kunnen onze eigen waarnemingen en andere informatiebronnen
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ons helpen in de vele veranderende situaties waarin
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††we ons begeven?

†††††††††††††††††††† END†† veel te ver gezochte verklaring?

†††††††††† - END†† waarom komen deelkenmerken_van_informatie in 4 verschillende configuraties bi/bu voor?

†††††† - END†† Informatie per kenmerk MRTE

†† END†† informatie

†† BEGIN biologisch indelingsmodel

†††††††† Het MRTE-indelingsmodel zou een voorbeeld kunnen zijn van een:
†††††††††††††† biologisch indelingsmodel
†††††††††††† = natuurlijk indelingsmodel
†††††††††††† =††††††††††† indelingsmodel volgens gangbare indelingsbeginselen, zoals mens en dier
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de wereld met overeenkomstige begrippen of basiskenmerken
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zouden kunnen "begrijpen".

†††††††† De meest basale detectie/identificatie door een organisme van de wereld lijkt te zijn
††††††††††† het fenomeen "plaats" en daarvan afgeleid het begrip "plaats" en daarvan afgeleid:
††††††††††††††† - binnen (bi) - en buiten (bu) het organisme.
††††††††††††††† -†† geen (N)† - en††† wel (W) †verplaatsing.

††††††††††††††† Geen verplaatsing (N) zou door een organisme kunnen worden herkend aan datgene
†††††††††††††††††††† (fenomeen, gebeuren, gedaante) wat op dezelfde plaats blijft, wanneer
†††††††††††††††††††† de waarneming/perceptie van het organisme zich verplaatst/beweegt,
†††††††††††††††††††† bijvoorbeeld door:
†††††††††††††††††††††††††† - verplaatsing van het organisme en daardoor verplaatsing
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† van de zintuigen
†††††††††††††††††††††††††† - verplaatsing van de zintuigen, bijvoorbeeld heen en weer bewegen
†††††††††††††††††††††††††† - verschillende plaats van† meer (dezelfde soort) zintuigen,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bijvoorbeeld door het hebben van 2 ogen, 2 oren,
†††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††2 neusgaten, 2 tonghelften
†††††††††††††††††††††††††† - verschillende plaats voor de registratie van zintuiglijke prikkels,
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bijvoorbeeld 2 hersenhelften

†††††††††††††† †Wel† verplaatsing (W) zou door een organisme kunnen worden herkend aan datgene
†††††††††††††††††††† (fenomeen, gebeuren, gedaante) wat NIET op dezelfde plaats blijft, wanneer
†††††††††††††††††††† de waarneming/perceptie van het organisme zich NIET verplaatst/beweegt.

†††††††† Een verdere verfijning/ontwikkeling van het vermogen om de omgeving te herkennen, zou
†††††††††††† kunnen zijn: het herkennen van de relaties tussen bi en bu, alsook tussen N en W,
†††††††††††† waarbij het abstraherend vermogen is uitgebreid van:
††††††††††††††† - relaties tussen fenomeen en zelf†††††††††††††††††† (bi bu W N) naar
††††††††††††††† - relaties tussen fenomenen,†††††† (configuraties van bi bu W N als in M R T E).

†††††††† Nogmaals: de beschrijving van het MRTE-indelingsmodel betreft slechts idee-vorming:
†††††††††††††††††† zou het (deels) zo kunnen zijn?

†† END†† biologisch indelingsmodel

END†† Gebruikte betekenissen

De woordenlijsten van het MRTE (indelingsmodel voor een) systematisch woordenboek bevatten 130.000
†† unieke woorden en 45.000 uitdrukkingen of korte zinnen.

Het onderscheid van het MRTE (indelingsmodel voor een) systematisch woordenboek en andere systematische
††† woordenboeken lijkt vooralsnog:

††† - MRTE is een poging tot een verklaarde symmetrische begrippenstructuur gebaseerd op het
†††††††††† basisbegrip "plaats" waarvan afgeleid 2x2 afgeleide basisbegrippen:
†††††††††† - wel/niet binnen
†††††††††† - wel/niet verandering
††† - MRTE kan worden beschouwd als een ruwe amateuristische schets voor een:
†††††††††† - indelingsmodel voor begrippen
†††††††††† - model voor een systematisch woordenboek
†††††††††† - conceptueel model van de werkelijkheid
†††††††††† - communicatiemodel
†††††††††† - definitiestructuur
†††††††††† - informatiestromenmodel
††† - de lijsten bevatten ook opsommingen van (voorzetsel/voorzetsel/..)werkwoord = (vz/vz/..)ww
††† - woordsoorten (ww zn bw/bn/vz/vw/..) staan op 1 regel
††† - lijstnamen als {thema}{thema}.. -> naast indeling volgens MRTE-model ook direct af te leiden
††††† †††††††††††indelingen volgens thema's.
††† - aparte lijsten voor betrekkelijk veelvoorkomende subindelingen/thema's:
††††††††††††††††††††††††† {vvav}††††††† = voorvoegsels en achtervoegsels
††††††††††††††††††††††††† {tw}††††††††† = tussenwerpsels en/of korte zinnen
††††††††††††††††††††††††† {typen}†††††† = soorten
††††††††††††††††††††††††† {termen}††††† = woorden binnen woordgebruiksgebied
††††††††††††††††††††††††† {(te_)veel}†† ; kan wellicht deels ook worden beschouwd als {:>}
††††††††††††††††††††††††† {(te_)weinig} ; kan wellicht deels ook worden beschouwd als {:<}
††††††††††††††††††††††††† {niets}†††††† ; kan wellicht deels ook worden beschouwd als {:<}
††††††††††††††††††††††††† {ondergaan}†† ; kan wellicht deels ook worden beschouwd als {g} of als {2}
††† - met de indelingen van MRTE kun je wellicht ook het begrip "informatie" van een definitie
††††† voorzien, ook als voorbeeld hoe we als wezens het onderscheid zouden kunnen maken tussen
††††† werkelijkheid en informatie.

- De indeling van T in 4 fasen/stadia van verplaatsing/transport lijkt ook zichtbaar in de
†††† beschrijvingen van cycli die werkprocessen aanduiden.
†††† Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van (sterk) schematische indelingen van cycli,
†††† waarbij elke fase (stadium) (deels) gevolg is van de vorige en oorzaak van de volgende.
†††† Van onderstaande cycli bestaan legio varianten, maar wellicht zijn de cycli deels
†††† herleidbaar naar de archetypen T-indeling en E-indeling, waarbij de E-indeling
†††† (= indeling in oorzaak-methode-gevolg) (deels) verwerkt lijkt in de T-indeling
†††† (= indeling in 4 soorten verplaatsingen: input, output, inwendige- en uitwendige
†††† verplaatsing).

†††† Fase 4 (= verplaatsing buiten subject S) wordt vaak aangeduid met het denken over fase 4
††† †(= hernieuwde fase 2), omdat we de kennis over fase 4 pas kennen na hernieuwde waarneming
†††† (= hernieuwde fase 1), vandaar o.m. de aanduiding "evaluatie" in fase 4, terwijl wordt bedoeld:
†††† de werkelijke gebeurtenis in fase 4.

†† Voorbeelden van cycli:

†† Goederen/data transport.
††††† 1) Goederen/data transport van buiten naar binnen
††††† 2) Goederen/data transport†††† binnen
††††† 3) Goederen/data transport van binnen naar buiten
††††† 4) Goederen/data transport†††† buiten

†† Reis.
††††† 1) Heenreis
††††† 2) Bestemming, bezoek
††††† 3) Terugreis
††††† 4) Thuisbasis

†† Communicatie.
††††† 1) Uitdrukking door object_2, observatie†† door object_1
††††† 2) Analyse en synthese†††††††††††††††††† binnen object_1
††††† 3) Uitdrukking door object_1, observatie†† door object_2
††††† 4) Analyse en synthese†††††††††††††††††† binnen object_2

†† Bezoek aan huisarts.
††††† 1) Client informeert huisarts:†††† anamnese
††††† 2) Huisarts bepaalt de aandoening: diagnose
††††† 3) Huisarts informeert de client:† prognose
††††† 4) Client behandelt zichzelf:††††† medicatie

†† Gebruik van een DBMS.
††††† 1) Data-invoer
††††† 2) Programma run
††††† 3) Data-uitvoer
††††† 4) Data-gebruik

†† Bouw van een DBMS.
††††† 1) Toevoegen††† van programma's en data voor DBMS
††††† 2) Mutatie††††† van programma's en data voor DBMS
††††† 3) Verwijdering van programma's en data† uit DBMS
††††† 4) Verzamelen†† van programma's en data voor DBMS

†† Voedsel cyclus
††††† 1) Voedsel van plant†††† naar†† consument
††††† 2) Voedsel gebruik†† ††††binnen consument
††††† 3) Voedsel van consument naar††††† plant
††††† 4) Voedsel gebruik†††††† binnen††† plant

†† Produceren.
††††† 1) Kennismaken_met behoeften (verkennen en verzamelen van benodigdheden)
††††† 2) Ontwikkelen
††††† 3) Productie
††††† 4) Gebruiken

†† Uitvoering.
††††† 1) Doel
††††† 2) Plan
††††† 3) Uitwerking/implementie
††††† 4) Evaluatie n.a.v. feedback/terugkoppeling

†† Onderzoek.
††††† 1) Instructie
††††† 2) Uitvoering
††††† 3) Presentatie
††††† 4) Evaluatie n.a.v. feedback/terugkoppeling

†† Bijwonen van een lezing.
††††† 1) Attentie van toehoorders lezing
††††† 2) Introductie van lezing
††††† 3) Lezing
††††† 4) Nabespreking met toehoorders

†† Redevoering.
††††† 1) Aanhef††††††††† = Exordium
††††† 2) Uiteenzetting†† = Narratio
† ††††3) Bewijsvoering†† = Argumentatio
††††† 4) Slotbeschouwing = Peroratio

†† Lezen van een rapport.
††††† 1) Voorwoord
††††† 2) Inleiding
††††† 3) Uiteenzetting
††††† 4) Nawoord

†† Schoollesvoorbereiding.
††††† 1) Motivatie
††††† 2) Schematisatie
††††† 3) Uiteenzetting
††††† 4) Evaluatie n.a.v. feedback/terugkoppeling

†† Empirische cyclus.
††††† 1) Waarneming
††††† 2) Inductie en reductie
††††† 3) Toetsen
††††† 4) Evaluatie n.a.v. feedback/terugkoppeling

†† Deelname als persoon C aan S i.d.v.v. bv. een bedrijf/club/groep/instelling/onderneming/school/vereniging
††††† 1) Aanmelden
††††† 2) Participeren
††††† 3) Afscheid_nemen/verlaten/vluchten
††††† 4) Mijden

†† Transactionele analyse = TA = OVK-model (persoonlijkheidstheorie en psychotherapeutische behandelmethode)
††††† (niet exact gelijk, maar aangepast aan de T-indeling)
††††† 1) Kind†††††††† : onbevooroordeeld waarnemen, verkennen en onderzoeken
††††† 2) Ouder††††††† :†† bevooroordeeld naleven/volgen van† geboden, levens(on)wijsheid, moraal, normen, regels,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verboden, voorschriften, wetten.
††††† 3) Volwassene†† : onderzoeken, nadenken en doen met inachtneming van - en respect voor je omgevingswereld
††††††††††††††††††††††† want: - alleen afgaan op het onbevooroordeeld waarnemen is natuurlijk vaak onverstandig
††††††††††††††††††††††††††††† - alleen afgaan op het†† bevooroordeeld† geheugen is natuurlijk vaak onverstandig
††††† 4) Inverse 1-3) : omgevingswereld

†† De 3 Godsbeelden/Godsgedaanten/Godsvoorstellingen in de Christelijke religie
††††† (niet exact gelijk, maar aangepast aan de T-indeling)
††††† 1) Heilige Geest: onbevooroordeeld waarnemen, verkennen en onderzoeken (verlichting)
††††† 2) Vader††††††† :†† bevooroordeeld naleven/volgen van† geboden, levens(on)wijsheid, moraal, normen, regels,
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† verboden, voorschriften, wetten.
††††† 3) Zoon/Jezus†† : onderzoeken, nadenken en doen met eerbied voor je kwetsbare naasten/medemensen/omgevingswereld
††††††††††††††††††††††† want: - alleen afgaan op het onbevooroordeeld waarnemen is natuurlijk vaak onverstandig
††††††††††††††††††††††††††††† - alleen afgaan op het†† bevooroordeeld† geheugen is natuurlijk vaak onverstandig
††††† 4) Inverse 1-3) : omgevingswereld

†† De 3 kernwaarden in de Christelijke religie
††††† (niet exact gelijk, maar aangepast aan de T-indeling)
††††† 1) Geloof†††††† : de juiste inzichten geloven
††††† 2) Liefde†††††† : kennis m.b.t. o.a. bescherming, veiligheid, troost, gezondheid
††††† 3) Hoop†††††††† : hoopgevende voornemens
††††† 4) Inverse 1-3) : omgevingswereld

†† Je kunt de indelingen van cycli gebruiken bij het gesproken of schriftelijk weergeven van informatie,
††††† bijvoorbeeld bij het maken van een indeling in hoofdstukken.
††††† Bij een hoofdstukindeling kun je bijvoorbeeld ook 2 cycli (van E_in_T) haaks op elkaar plaatsen,
††††††††† zodat je 16 hoofdstukken krijgt, bijvoorbeeld bij het maken van een gebruiksproduct met een
††††††††† duidelijke input en output, bijvoorbeeld een DBMS, per gebruikscyclus de maakcyclus:

††††††††† - Gebruikcyclus:
††††††††††† 1. Input
†††††††††††††† subindeling: 1-4 van de maakcyclus
††††††††††† 2. Interne verwerking
†††††††††††††† subindeling: 1-4 van de maakcyclus
†††††††††† †3. Output
†††††††††††††† subindeling: 1-4 van de maakcyclus
††††††††††† 4. Externe verwerking, w.o. gebruik van de output
†††††††††††††† subindeling: 1-4 van de maakcyclus

††††††††† - Maakcyclus:
††††††††††† 1. Doel
††††††††††† 2. Opzet/plan
††††††††††† 3. Uitwerking
††††††††††† 4. Controle/evaluatie

BEGIN Toelichting bij methoden {mt}

† De objecten {m} en {t} vormen samen {mt}.
† {m}† = meewerken
† {t}† = tegenwerken
† {mt} = methode, techniek

† Methoden kunnen initieel worden ingedeeld volgens onderstaande 4 fasen uit T
†††††††††† (algemeen: T1. input T2. interne verwerking T3. output T4. externe verwerking)
†††††††††† waarin ook E (oorzaak-methode-gevolg) verwerkt kan worden (E_in_T):
†††††††††† - T1 onderzoeken († beschrijvend,† descriptief† vastleggend op basis van eigen waarnemingen)
†††††††††† - T2 kiezen
†††††††††† - T3 sturen††††† (voorschrijvend, prescriptief,†† normatief op basis van eigen besluiten)
†††††††††† - T4 resultaat

†††††††††† Je kunt ook de items "beschrijvend" en "voorschrijvend" ook beschouwen als 2 substadia
††††††††††††† van fase 2, in fase 2 worden:
††††††††††††† - de waarnemingen uit fase 1 opgeslagen (vastleggend, beschrijvend, descriptief) als
††††††††††††††† na-modellen in het geheugen, mogelijk veelal in de vorm van inductie
††††††††††††††† (van bijzonder naar algemeen)
††††††††††††† - (met behulp van de na-modellen in het geheugen) voor-modellen (plannen/programma's)
††††††††††††††† gemaakt (voorschrijvend, prescriptief, normatief, regelend) om daaraan wel of geen
††††††† ††††††††uiting te geven in fase 3, mogelijk veelal in de vorm van deductie
††††††††††††††† (van algemeen naar bijzonder).

† Methoden kunnen initieel ook worden ingedeeld volgens onderstaande 3 fasen uit E of sub zijn
†††††††††† van bovenstaande 4 T-fasen:

†††††††††† - o† oorzaak
†††††††††† - mt methode/werkwijze, te onderscheiden als mee- of tegenwerkend
†††††††††† - g† gevolg

† In proces-beschrijvingen zie je† wel dat de opeenvolgende E-fasen verwerkt zijn/lijken
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††in opeenvolgende T-fasen.

† In proces-beschrijvingen zie je niet dat de opeenvolgende T-fasen verwerkt zijn/lijken
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in opeenvolgende E-fasen.

† Hieruit zou je kunnen vermoeden dat het dierlijk/menselijk "denken" zich wellicht in
††††††††† beginsel/oorsprong concentreert rond de denkbeeldige scheidslijn tussen R en T
††††††††† (het begrip beweging), waarbij M en E fungeren als ondersteunende-/sub-indelingen.

†††††††††† _____________________________________________________________________

†††††††††† BEGIN methodisch/systematisch werken volgens oorzaak-werkwijze-gevolg
†††††††††† _____________________________________________________________________

†††††††††† - oorzaak: behoefte probleem

†††††††††††††† beleidsgericht_werken†††† beleidsgerichtheid†††† beleidsgericht
†††††††††† op_de_bron_gericht_werken††††††† brongerichtheid††††††† brongericht
††††††††††††† probleemgericht_werken††† probleemgerichtheid††† probleemgericht
†††††††††††††††† vraaggericht_werken††††† †vraaggerichtheid†††††† vraaggericht

†††††††††† - werkwijze: methode, werk-mogelijkheden

†††††††††††††††† actiegericht_werken†††††† actiegerichtheid†††††† actiegericht
†††††††††† competentiegericht_werken competentiegerichtheid competentiegericht
†††††† ††††††††functiegericht_werken†††† functiegerichtheid†††† functiegericht
†††††††††††††† gedragsgericht_werken†††† gedragsgerichtheid†††† gedragsgericht
††††††††††††† potentiegericht_werken††† potentiegerichtheid††† potentiegericht
††††††††††††† praktijkgericht_werken††† praktijkgerichtheid††† praktijkgericht
††††††††††††††† procesgericht_werken††††† procesgerichtheid††††† procesgericht
†††††††††††††† systeemgericht_werken†††† systeemgerichtheid†††† systeemgericht

†††††††††† - gevolg: doel oplossing

†††††† †††††††††††doelgericht_werken††††††† doelgerichtheid††††††† doelgericht
††††††††††††††† effectgericht_werken††††† effectgerichtheid††††† effectgericht
††††††††††† gebruikersgericht_werken† gebruikersgerichtheid† gebruikersgericht
††††††††††† oplossingsgericht_werken† oplossingsgerichtheid† oplossingsgericht
†††††††††††† prestatiegericht_werken†† prestatiegerichtheid†† prestatiegericht
†††††††††††††† productgericht_werken†††† productgerichtheid†††† productgericht
†††††††††††† resultaatgericht_werken†† resultaatgerichtheid†† resultaatgericht
††††††††††††††††† taakgericht_werken††††††† taakgerichtheid††††††† taakgericht
††††††††††††† toekomstgericht_werken††† toekomstgerichtheid††† toekomstgericht
†††††††††† toepassingsgericht_werken toepassingsgerichtheid toepassingsgericht

†††††††††† _____________________________________________________________________

†††††††††† END†† methodisch/systematisch werken volgens oorzaak-werkwijze-gevolg
†††††††††† _____________________________________________________________________

END†† Toelichting bij methoden {mt}

Naslag puzzelwoordenboeken:
- Huizinga's klein woordenboek voor puzzelaars ; A.J.G. Strengholt's uitgeversmaatschappij Amsterdam
- Encyclopedie voor puzzelaars II ; A. van Opperdoes ; A.J.G. Strengholt's uitgeversmaatschappij Amsterdam
- De grote encyclopedie voor puzzelaars ; G. op de Beek ; A.J.G. Strengholt's uitgeversmaatschappij Amsterdam
- Passen en meten met woorden ; Onkenhout Groep
- 1.500.000 puzzelwoorden De grote puzzelvraagbaak ; Rik van Steenbergen ; Rebo Productions bv. Lisse
- 20.000 puzzelwoorden ; A.F. Kerbert en A. de Moor ; Uitgeverij "Elmar" N.V. Delft

Aanbevolen boek(en):
- Het juiste woord ; standaard betekeniswoordenboek der Nederlandse taal ; dr. L.Bouwers ; Standaard uitgeverij Antwerpen/Utrecht

de MRTE-redactie

END†† Toelichting

BEGIN Indeling op lijsten

BEGIN - basisbegrippen: object binnen buiten veranderen blijven

lijst_{object}†††††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_{binnen}††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_{buiten}
lijst_{binnen}{vvav}††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_{buiten}{vvav}

lijst_{veranderen}††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_{blijven}
lijst_{veranderen}{vvav}†††††††††††††††††††††††† †††<->† lijst_{blijven}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{verstrijken_van_de_tijd}
lijst_{veranderen}{(te_)veel}†††† ††††††††††††††††††<->† lijst_{blijven}{(te_)veel}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{wachten}
lijst_{veranderen}{wisselen}†††††††††††††††††††††
lijst_{veranderen}{wisselen}{vvav}†††††††††††††††
lijst_{veranderen}{vernieuwen}†††††††††††††††††††

lijst_{veranderen}{modern}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_{blijven}{gewoonte}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{gewoonte}{typen}
..†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_{blijven}{gewoonte}{typen}{persoonlijkheid}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{gewoonte}{:>}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_{blijven}{gewoonte}{vvav}

END†† - basisbegrippen: object binnen buiten veranderen blijven

BEGIN K (=kenmerk)

lijst_K††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_K_{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_K_{relatie}††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_K_{wezens}†††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_K_{kenmerkgrootte}†††††††††††††††††††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav}†††††††††††††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}††††††††††††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav}††††††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{bepaald}†††††††††

lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid}††††††††††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid}{typen}†††††††††

lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}††††††††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav}††
lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav}

END†† K (=kenmerk)

BEGIN K (=kenmerk) 4-deling MRTE

lijst_K_{:=}††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:!}{tegenstelling}
lijst_K_{:=}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††† †††††<->† lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav}

lijst_K_{:=}{ongeveer}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:!}{ongeveer}
lijst_K_{:=}{ongeveer}{vvav}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav}
lijst_K_{:=}{ongeveer}{tw}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:!}{ongeveer}{tw}

lijst_K_{:=}{evenredig}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:!}{ongeveer}{onevenredig}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††lijst_K_{:>}{meer_dan_een}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_K_{:>}{meer_dan_een}{verschillend}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_K_{:>}{minstens}

lijst_K_{:<}{weinig}††††††††† ††††††††††††††††††††††<->† lijst_K_{:>}{veel}
lijst_K_{:<}{weinig}{vvav}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{veel}{vvav}
lijst_K_{:<}{niets}{tw}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{veel}{tw}
lijst_K_{:<}{(te_)weinig}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{(te_)veel}
lijst_K_{:<}{zeldzaam}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_K_{:<}{niets}†††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{alles}
lijst_K_{:<}{niets}{vvav}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{alles}{vvav}
lijst_K_{:<}{niets}{niemand}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{alles}{iedereen}
lijst_K_{:<}{niets}{niemand}{tw}†††††††††††††††††

lijst_K_{:<}{privaat}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{publiek}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_K_{:>}{ook}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_K_{:>}{ook}{tw}

..†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_K_{:>}{merendeel}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_K_{:>}{merendeel}{vvav}

lijst_K_{:<}{deel}††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{omvattend}
lijst_K_{:<}{deel}{vvav}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav}

lijst_K_{:<}{onbelangrijk}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{belangrijk}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav}
lijst_K_{:<}{onbelangrijk}{tw}††††††††††††††††††††† <->† lijst_K_{:>}{belangrijk}{tw}

END†† K (=kenmerk) 4-deling MRTE

BEGIN M (=gedaante) gedaante stof

lijst_M††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †

lijst_M_{stof}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{stof}{typen}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{stof}{typen}{vvav}††††††††††††††††††††††

lijst_M_{stof}{typen}{bestrijdingsmiddelen}††††††
lijst_M_{stof}{typen}{textiel}††††††††††††††††† ††
lijst_M_{stof}{typen}{bont_en_leer}††††††††††††††

lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_M_{stof}{gas}{vvav}††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{stof}{warmte}{vvav}†††††††††††††††††††††

END†† M (=gedaante) gedaante stof

BEGIN M (=gedaante) leven aarde

lijst_M_{leven}{lichaam}†††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav}†††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding}†
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding}{E}
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{haar}††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{eiwit}†††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{enzym}†††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon}†††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{reflex}††††††††††

lijst_M_{leven}{lichaam}{-armig+-benig+-voetig}††
lijst_M_{leven}{lichaam}{-ogig}††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{-tongig}††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{-vleugelig}†††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaam}{-wangig}††††††††††††††††

lijst_M_{leven}{lichaam}{cosmetica}††††††††††††††

lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen}††††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{borsten}†††††††††††
lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{geslachtsorgaan}†††
lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{geslachtsorgaan}{vrouw}
lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{geslachtsorgaan}{man}

lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav}††††††††††††††††††

lijst_M_{leven}{mens}††††††††††††††††††††††††††††

lijst_M_{leven}{geslacht}{man}†††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{niets}††††††††††††
lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav}†††††††††††††

lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}†††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav}†††††††††††

lijst_M_{leven}{mens}{vvav}††††††††††††††††††††††

lijst_M_{leven}{groep}{familie}††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav}††††††††††††

lijst_M_{leven}{groep}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{groep}{vvav}†††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{groep}{typen}††††††††††††††††††††

lijst_M_{leven}{groep}{klasse}†††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{groep}{onderklasse}††††††††††††††
lijst_M_{leven}{groep}{bovenklasse}††††††††††††††

lijst_M_{leven}{fauna}{typen}††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{typen}††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen}
lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav}††††††††††††††

lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren}††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren}{geleedpotigen}
lijst_M_{leven}{fauna}{waterdieren}††††††††††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{amfibieŽn}††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{reptielen}††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{vogels}†††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren}†††††††††††††††

lijst_M_{leven}{flora}{typen}††††††††††††††††††††
lijst_M_{leven}{flora}{blad}{typen}††††††††††††††

lijst_M_{aarde}††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{aarde}{termen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_M_{aarde}{termen}{vvav}††††††††††††††††††††
lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}†††††††††††††
lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav}†††††††

END†† M (=gedaante) leven aarde

BEGIN M (=gedaante) 4-deling MRTE

lijst_M_{echt}††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_M_{info}
lijst_M_{echt}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††

lijst_M_{info}{waar}††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_M_{info}{onwaar}

END†† M (=gedaante) 4-deling MRTE

BEGIN R (=plaats) algemeen

lijst_R††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{K}††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

END†† R (=plaats) algemeen

BEGIN R (=plaats) richting vorm structuur dichtheid

lijst_R_{richting}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{richting}{vvav}†††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{richting}{typen}††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{richting}{typen}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_R_{richting}{typen}{windrichtingen}††††††††

lijst_R_{vorm}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{vorm}{vvav}† ††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{vorm}{termen}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{vorm}{termen}{vvav}†††††††††††††††††††††

lijst_R_{vorm}{:=}††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:!}

lijst_R_{vorm}{:=}{recht}†††† ††††††††††††††††††††††<->† lijst_R_{vorm}{:!}{krom}

lijst_R_{vorm}{:=}{samenvallen}†††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:!}{overhellen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_R_{vorm}{:!}{overhellen}{vvav}

lijst_R_{vorm}{:=}{hoogte}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:!}{hoogte}

lijst_R_{vorm}{:<}††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:>}
lijst_R_{vorm}{:<}{vvav}†††††††††††††††††††††† †††††<->† lijst_R_{vorm}{:>}{vvav}
lijst_R_{vorm}{:<}{wezens}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:>}{wezens}
lijst_R_{vorm}{:<}{wezens}{dun}†††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:>}{wezens}{dik}
lijst_R_{vorm}{:<}{smal}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{:>}{wijd}

lijst_R_{vorm}{lijn}†††††††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{vorm}{kanten}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{vorm}{kanten}{zijkanten}††††††††††††††††

lijst_R_{vorm}{gietvorm}†††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{vorm}{ondersteboven}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{vorm}{rechtop}{staan}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_R_{vorm}{rechtop}{houden}
lijst_R_{vorm}{omgedraaid}†††††††††††††††††††††††

lijst_R_{vorm}{kleding}††††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{structuur}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{structuur}{vvav}††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{dichtheid}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{dichtheid}{vvav}††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{dichtheid}{niets}†††††††††††††††††††††††

lijst_R_{dichtheid}{:=}{gelijkmatig}††††††††††††††† <->† lijst_R_{dichtheid}{:!}{ongelijkmatig}
lijst_R_{dichtheid}{:<}†††††††††††††††††††††† ††††††<->† lijst_R_{dichtheid}{:>}

END†† R (=plaats) richting vorm structuur dichtheid

BEGIN R (=plaats) 4-deling MRTE

lijst_R_{A}†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}

lijst_R_{A}{hier}†††††††††††† ††††††††††††††††††††††<->† lijst_R_{B}{daar}

lijst_R_{A}{dichtbij}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{veraf}
lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{veraf}{vvav}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_R_{B}{overkant}

lijst_R_{A}{x}{links}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{x}{rechts}

lijst_R_{A}{y}{onder}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{y}{boven}
lijst_R_{A}{y}{onder}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{y}{boven}{vvav}
lijst_R_{A}{y}{onder}{deel}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{y}{boven}{deel}

lijst_R_{A}{z}{voor}†††††††††††† †††††††††††††††††††<->† lijst_R_{B}{z}{achter}
lijst_R_{A}{z}{voor}{vvav}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{z}{achter}{vvav}
lijst_R_{A}{z}{voor}{deel}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_R_{B}{z}{achter}{deel}

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav}†††††††††††††††

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}†††††††††††††††
lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}{mens_dier}††††

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}†
lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen}

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{lucht}{luchtvaart}††
lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{lucht}{luchtvaart}{termen}

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{rail}†††††††††††††††

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{schaats}††††††††††††

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderhoud}††††††††††

lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen}†††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{typen}†††††††††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{termen}††††††††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{termen}{vvav}††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{stijl}†††††††††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{-zin}††††††††††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{woord}†††††††††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{woord}{vvav}†††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}††††††††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{vvav}††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat}†††

lijst_R_{C}{info}{taal}{wegverkeer}††††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}†††††††††††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav}†††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{streep,_stip}†††††

lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift}††††††††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift}{vorm}††††
lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift}{muziek}††

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}†††††††††††††††††

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}†
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_2D3D}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_2D3D}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{landkaart_of_plattegrond}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{landkaart_of_plattegrond}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}††
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{muziek}††
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{muziek}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{post}††††
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{post}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}†
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{diploma}†
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{diploma}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{toegang}†
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{toegang}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}†
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{onderwerp}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{onderwerp}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}
lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling}

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID}††††††

lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{motief}††

lijst_R_{D}††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{D}{vvav}††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_R_{D}{typen}†††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{D}{band}††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}†††††††††††††††
lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}†
lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info}

lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}†††††††††††††
lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{vvav}†††††††

lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{t}††††††††††

lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{toestel}††††

lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen}
lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{software}

lijst_R_{D}{info}{media}{web}††††††††††††††††††††
lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav}†††††††††
lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{tw}†††††††††††

END†† R (=plaats) 4-deling MRTE

BEGIN T (=verplaatsing) algemeen

lijst_T††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{niets}††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{t}††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_T_{vloeistof}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{vloeistof}{vvav}††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{gas}††††††††††††††††††††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) algemeen

BEGIN T (=verplaatsing) periode

lijst_T_{periode}††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{periode}{vvav}††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{periode}{typen}†††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{periode}{typen}{bio}††††† †††††††††††††††
lijst_T_{periode}{typen}{bio}{vvav}††††††††††††††
lijst_T_{periode}{tw}††††††††††††††††††††††††††††

lijst_T_{periode}{binnen}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{periode}{buiten}

lijst_T_{periode}{:=}{samenvallen}† ††††††††††††††††<->† lijst_T_{periode}{:!}{niet_samenvallen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{periode}{:!}{overgang}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{periode}{:!}{vrijaf}

lijst_T_{periode}{:=}{heden}†††††††††††††††††††††

lijst_T_{periode}{:<}{tot}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{periode}{:>}{vanaf}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{periode}{:>}{vanaf}{voorlopig}

lijst_T_{periode}{:<}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{periode}{:>}
lijst_T_{periode}{:<}{verkorten}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{periode}{:>}{verlengen}

lijst_T_{periode}{-seizoen}††††††††††††††††††††††

END ††T (=verplaatsing) periode

BEGIN T (=verplaatsing) snelheid

lijst_T_{snelheid}†††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_T_{snelheid}{:=}{regelmatig}††††††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:!}{onregelmatig}

lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}
lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{vvav}††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{tw}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{meteen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht}
lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing}††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing}

lijst_T_{snelheid}{:<}{nooit}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{altijd}

lijst_T_{snelheid}{:<}{eenmalig}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{nogmaals}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals}{opsommen}

lijst_T_{snelheid}{:<}{soms}††††† ††††††††††††††††††<->† lijst_T_{snelheid}{:>}{vaak}

lijst_T_{snelheid}{:<}{vertragen}†††††††††††††††††† <->† lijst_T_{snelheid}{:>}{versnellen}

END†† T (=verplaatsing) snelheid

BEGIN T (=verplaatsing) passeren

lijst_T_{doorheenkomen}{vast}††††††††††††††††††††
lijst_T_{doorheenkomen}{vloeistof}†††††††††††††††
lijst_T_{doorheenkomen}{gas}†††††††††††††††††††††
lijst_T_{doorheenkomen}{stralen}†††††††††††††††††
lijst_T_{doorheenkomen}{K}†††††††††††††††††††††††

lijst_T_{langsgaan}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{langsgaan}{K}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_T_{langsgaan}{bovenlangs}††††††††††††††††††
lijst_T_{langsgaan}{onderlangs}††††††††††††††††††

lijst_T_{ertussen_bewegen}†††††††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) passeren

BEGIN T (=verplaatsing) vervoeren plaatsen

lijst_T_{vervoeren}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{vervoeren}{vvav}††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}††††††††††††††††††††
lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{(te_)veel}†††††††††
lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen}††††††††††††
lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{vloeistof}†††††††††

lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{voor_iets}†††††††† <->† lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets}
lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{y}{onder_iets}††††††† <->† lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{y}{boven_iets}

lijst_T_{plaatsen}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{plaatsen}{vvav}†††††††††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) vervoeren plaatsen

BEGIN T (=verplaatsing) bewegingsrichting

lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}††††††††††††††††††††
lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav}††††††††††††††
lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{richting}††††††††††

lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{krombuigen}†††††††††† <->† lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{rechtbuigen}
lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{voorwerp}††††††††††
lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{weg}†††††††††††††††

lijst_T_{wenden}{meervoudig}†††††††††††††††††††††
lijst_T_{wenden}{meervoudig}{vvav}††††††††††† ††††

lijst_T_{wenden}{om_as}††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{wenden}{om_as}{vvav}††††††††††††††††††††

lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{heen}†††††††††††††††† <->† lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug}
..††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug}{nemen_en_krijgen}

lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{links}††††††††††††††† <->† lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{rechts}

lijst_T_{dalen}†††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}
lijst_T_{dalen}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{vvav}
lijst_T_{dalen}{K}††††††††††††† ††††††††††††††††††††<->† lijst_T_{stijgen}{K}

lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas}††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas}
lijst_T_{dalen}{werpen}†††††††††††††††††††††††††††† <-> †lijst_T_{stijgen}{werpen}

lijst_T_{dalen}{snel}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{snel}
lijst_T_{dalen}{langzaam}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{langzaam}

lijst_T_{dalen}{slaan}†††† †††††††††††††††††††††††††<->† lijst_T_{stijgen}{slaan}

lijst_T_{dalen}{omvallen}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{omhooghouden}

lijst_T_{dalen}{afhogen}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{stijgen}{ophogen}
lijst_T_{dalen}{afhogen}{vvav}†††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) bewegingsrichting

BEGIN T (=verplaatsing) {1} {3} algemeen

lijst_T_{1}†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}
lijst_T_{1}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{vvav}
lijst_T_{1}{K}††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{K}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{reageren}
..† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{vulgair}

lijst_T_{1}{vloeistof}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{vloeistof}
lijst_T_{1}{gas}††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{gas}

lijst_T_{1}{langzaam}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{langzaam}
lijst_T_{1}{snel}†††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{snel}

lijst_T_{1}{werpen}†††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{werpen}
lijst_T_{1}{slaan}††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{slaan}

END†† T (=verplaatsing) {1} {3} algemeen

BEGIN T (=verplaatsing) {1} {3} ingaan uitgaan

lijst_T_{1}{ingaan}††††††††††††††††† †††††††††††††††<->† lijst_T_{3}{uitgaan}
lijst_T_{1}{ingaan}{vvav}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{vvav}
lijst_T_{1}{ingaan}{langzaam}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{langzaam}
lijst_T_{1}{ingaan}{snel}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{snel}

lijst_T_{1}{ingaan}{vloeistof}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{vloeistof}
lijst_T_{1}{ingaan}{vloeistof}{dalen_in_vloeistof}† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{vloeistof}{stijgen_uit_vloeistof}
lijst_T_{1}{ingaan}{gas}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{gas}

lijst_T_{1}{ingaan}{heimelijk}†††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{ingaan}{beladen}{(te_)veel}††††††††††

lijst_T_{1}{ingaan}{slaan}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{slaan}
lijst_T_{1}{ingaan}{slaan}{vvav}†††††††††††††††††

lijst_T_{1}{ingaan}{werpen}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitgaan}{werpen}

lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ledigen}
lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}{vvav}†††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ledigen}{vvav}
lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}{(te_)veel}†††††††††††
lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}{niets}†††††††††††††††
lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}{sluiten}†††††††††††††

lijst_T_{1}{ingaan}{doortrekken}{vloeistof}††††††
lijst_T_{1}{ingaan}{doortrekken}{gas}††††††††††††
lijst_T_{1}{ingaan}{doortrekken}{stralen}††††††††

lijst_T_{1}{instappen}{vervoermiddelen}†††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitstappen}{vervoermiddelen}

lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{verzenden}
lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav}††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{verzenden}{vvav}
lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{(te_)veel}††††††

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav}††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{tw}

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{proeven}{smakelijk}†
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{proeven}{onsmakelijk}

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{vvav}††††††††††††

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{(te_)veel}†††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{(te_)weinig}†††††

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden}†††††††

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen}† <->† lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen}

lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav}††††††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{drank}† ††††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{mixgerechten}††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen}
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vlees_en_vis}††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zetmeel}†††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zuivel}††††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{snacks}††††††††††
lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zoetwaren}†††††††

lijst_T_{1}{inademen}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{uitademen}

lijst_T_{1}{in_slaap_komen}††††† †††††††††††††††††††<->† lijst_T_{3}{ontwaken}
lijst_T_{1}{in_slaap_komen}{t}†††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) {1} {3} ingaan uitgaan

BEGIN T (=verplaatsing) {1} {3} koppelen ontkoppelen

lijst_T_{1}{koppelen}††††††††††††††††† †††††††††††††<->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{snel}
lijst_T_{1}{koppelen}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav}

lijst_T_{1}{koppelen}{kracht}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}
lijst_T_{1}{koppelen}{kracht}{vvav}†††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav}

lijst_T_{1}{koppelen}{raken}†††††††† †††††††††††††
lijst_T_{1}{koppelen}{botsen}††††††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{overslaan}

lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten}†††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{alleen}
lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien}††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden}
lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien}{tw}††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden}{tw}
lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien}{ingrijpen}

lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten}†††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten}

lijst_T_{1}{koppelen}{werpen}††††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{koppelen}{slaan}††††††††††††† ††††††††††<->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{slaan}
lijst_T_{1}{koppelen}{tussenplaatsen}††††††††††††

lijst_T_{1}{koppelen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas}†

lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen}
lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{niets}†††††††††††††
lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{krioelen}††††††††††
lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten}††††††††††
lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{K}†††††††††††††††††

lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen}†††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afstapelen}

lijst_T_{1}{koppelen}{spannen}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afspannen}

END†† T (=verplaatsing) {1} {3} koppelen ontkoppelen

BEGIN T (=verplaatsing) {1} {3} omhullen onthullen

lijst_T_{1}{omhullen}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}
lijst_T_{1}{omhullen}{K}†††††††††††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{onthullen}{tw}

lijst_T_{1}{omhullen}{heimelijk}†††††††††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{bedekken_of_onderdekken}††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{afnemen}

lijst_T_{1}{omhullen}{overstromen}†††††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{onder_water_zijn}††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas}††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas}

lijst_T_{1}{omhullen}{neerslag}††††††††††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}†††††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{niets}††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav}††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{wc}††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{dier}††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen}†††††
lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur}†

lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††lijst_T_{3}{onthullen}{bloot}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{onthullen}{bloot}{vvav}
lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M}††††††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M}{vvav}††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen}

lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{textiel}
lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen}†††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier}†††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{aftuigen}{dier}

lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien}
lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{M}{omhulsel}

lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}{vvav}††††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{bewegen}†††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{omsingelen}††††††††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{verpakken_of_opslaan}††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen}
lijst_T_{1}{omhullen}{verpakken_of_opslaan}{vvav}

lijst_T_{1}{omhullen}{begraven}{dingen}††††††††††
lijst_T_{1}{omhullen}{begraven}{wezens}††††††††††

lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{openen}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††lijst_T_{3}{onthullen}{openen}{vloeistof,_gas}
lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten}{vvav}††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{onthullen}{openen}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{onthullen}{openen}{tw}

END†† T (=verplaatsing) {1} {3} omhullen onthullen

BEGIN T (=verplaatsing) {2} concreet

lijst_T_{2}{rondzwerven}†††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{rondzwerven}{vvav}†††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{rondzwerven}{vloeistof}††††††††††††††
lijst_T_{2}{rondzwerven}{gas}††††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) {2} concreet

BEGIN T (=verplaatsing) info algemeen

lijst_T_{info}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{info}{niets}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{info}{t}†††††††††† ††††††††††††††††††††††

lijst_T_{info}{:<}{globaal}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{info}{:>}{detail}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{info}{:>}{detail}{vvav}
lijst_T_{info}{:<}{samenvatten}††††††††† †††††††††††<->† lijst_T_{info}{:>}{uitweiden}

lijst_T_{info}{cyclus}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_T_{info}{herinnering}††††††††††††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) info algemeen

BEGIN T (=verplaatsing) {1} {3} info waarnemen uiten

lijst_T_{1}{info}{waarnemen}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{uiten}
lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{vvav}††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav}
lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets}††††††††††† †††††<->† lijst_T_{3}{info}{uiten}{niets}
lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets}{vvav}††††††††
lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{(te_)veel}†††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{uiten}{(te_)veel}

lijst_T_{1}{info}{verzamelen}††††† †††††††††††††††††<->† lijst_T_{3}{info}{verspreiden}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{reageren}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{verwijzen}
..†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{doel}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{heimelijk}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{fantaseren}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††lijst_T_{3}{info}{fantaseren}{woordjes}{tw}

lijst_T_{1}{info}{verhullen}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{onthullen}
lijst_T_{1}{info}{verhullen}{vvav}††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{vvav}
lijst_T_{1}{info}{verhullen}{tw}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{tw}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{beginnen}{tw}

lijst_T_{1}{info}{verhullen}{gesloten}†††† †††††††††<->† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{openhartig}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{openhartig}{vvav}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{roddelen}
lijst_T_{1}{info}{verhullen}{verbeelden}†††††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav}

lijst_T_{1}{info}{proeven}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{op_smaak_brengen}{typen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{op_smaak_brengen}{typen}{vvav}

lijst_T_{1}{info}{ruiken}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{geur}
lijst_T_{1}{info}{ruiken}{geur}{typen}†††††††††††

lijst_T_{1}{info}{voelen}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{voelen}
lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)veel}†††††††††††††
lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig}†††††††††††
lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig}{tw}†††††††

lijst_T_{1}{info}{beeld}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}
lijst_T_{1}{info}{beeld}{t}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{t}
lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav}††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav}

lijst_T_{1}{info}{beeld}{-scopie+-opsie}††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{-typie}

lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim}†††††††††††††††††

lijst_T_{1}{info}{beeld}{kijkmiddelen}{M}††††††††

lijst_T_{1}{info}{beeld}{lichaamstaal}††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal}
lijst_T_{1}{info}{beeld}{lichaamstaal}{tw}††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal}{tw}

lijst_T_{1}{info}{beeld}{lezen}†††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}
lijst_T_{1}{info}{beeld}{lezen}{vvav}†††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav}
lijst_T_{1}{info}{beeld}{lezen}{t}††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{t}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{kerven}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{intypen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{schrijfmiddelen}{M}

..††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{info}{beeld}{graveren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{stempelen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{dessin}
..††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{info}{beeld}{beeldhouwen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{verbeelden}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}{vvav}

lijst_T_{1}{info}{geluid}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{geluid}
lijst_T_{1}{info}{geluid}{vvav}†††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{samenstelling}
lijst_T_{1}{info}{geluid}{niets}††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{geluid}{niets}
lijst_T_{1}{info}{geluid}{(te_)veel}††††††††††††††† <->† lijst_T_{3}{info}{geluid}{(te_)veel}

lijst_T_{1}{info}{geluid}{geheim}††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{dier}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{lachen}{tw}

..††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak}{voordragen}

lijst_T_{1}{info}{geluid}{hoormiddelen}{M}†††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen}

..††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{zingen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{zingen}{tw}

END†† T (=verplaatsing) {1} {3} info waarnemen uiten

BEGIN T (=verplaatsing) {2} info verleden (weten)

lijst_T_{2}{info}{weten}†††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{tw}†††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav}†††††††††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{weten}{niets}††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{niets}{tw}††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{niets}{vvav}††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}†††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect}††††††††
lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{disrespect}†††††

END†† T (=verplaatsing) {2} info verleden (weten)

BEGIN T (=verplaatsing) {2} info heden (ervaren denken voelen)

lijst_T_{2}{info}{ervaren}†††††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{ervaren}{vvav}†††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{ervaren}{wel_en_wee}†††††††††††

lijst_T_{2}{info}{nadenken}††††††††††††† †††††††††
lijst_T_{2}{info}{nadenken}{vvav}††††††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{fantaseren}††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{fantaseren}{woorden}{gedachte}†

lijst_T_{2}{info}{psyche}††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{psyche}{vvav}†††††††† ††††††††††
lijst_T_{2}{info}{psyche}{jezelf}††††††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{voelen}††††††††††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav}††††††††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{inwendig_verwerken}††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{koppelen}†††††††††† ††††††††††††

END†† T (=verplaatsing) {2} info heden (ervaren denken voelen)

BEGIN T (=verplaatsing) {2} info toekomst (verwachten geloven) ; wel geloven <-> (be)twijfelen of veranderen

lijst_T_{2}{info}{verwachten}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{2}{info}{verbazen}
lijst_T_{2}{info}{verwachten}{tw}†††††††††††††††††† <->† lijst_T_{2}{info}{verbazen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{2}{info}{verbazen}{afwijzen}{tw}

lijst_T_{2}{info}{verwachten}{m}†††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{verwachten}{t}†††††††††††††††††

lijst_T_{2}{info}{geloven}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{2}{info}{wantrouwen}
lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav}†††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}††††††††††††††††
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{samenstelling}†

lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{kunst}†††††††††
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{geneeswijzen}††

lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}†††††††
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{:<}†††
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav}†
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw}

lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen}
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie}
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats}
lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{2}{info}{twijfelen}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{dubbelzinnig}
lijst_T_{2}{info}{geloven}{(te_)veel}†††††††††††††† <->† lijst_T_{2}{info}{geloven}{niets}

END†† T (=verplaatsing) T{2} info toekomst (verwachten geloven) ; wel geloven <-> (be)twijfelen of veranderen

BEGIN E (=gebeuren) algemeen

lijst_E††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{vervormen}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{vervormen}{typen}†††††††††††††††††††††††
lijst_E_{bio}††††††††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{maken}{:=}†††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{maken}{:!}

lijst_E_{:<}††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††<->† lijst_E_{:>}
lijst_E_{:<}{(te_)weinig}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{:>}{(te_)veel}
lijst_E_{:<}{onvolgroeid}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{doen}†††††††††††††††††††††††††††††† †††††
lijst_E_{toepassen}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{toepassen}{vvav}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{kracht}†††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{kracht}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{terug}†††††††††††††††††††††††††††† ††††††

lijst_E_{stof}†††††††††††††††††††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) (algemeen)

BEGIN E (=gebeuren) oorzaak gevolg

lijst_E_{o}†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}
lijst_E_{o}{vvav}†††††††††††††††††††††††† ††††††††††<->† lijst_E_{g}{vvav}
lijst_E_{o}{typen}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{o}{voortrekker}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{bijverschijnsel}

lijst_E_{o}{info}††††††††††††††††††††††††††††††††† †<->† lijst_E_{g}{info}

lijst_E_{o}{biologisch}††††††††††††††††††††††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{erven}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{resten}

lijst_E_{og}†††††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{og}{K}††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{og}{tw}†††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{og}{voorwaarden}††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{og}{voorwaarden}{K}†††††††††††††††††††††

lijst_E_{o}{beginnen}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_T_{g}{stoppen}
lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{verdwijnen}
lijst_E_{o}{beginnen}{naderen}†††††††††††††††††††

lijst_E_{o}{beginnen}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{stoppen}{vvav}
lijst_E_{o}{beginnen}{tw}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{stoppen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{niets}{doorgaan}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{tijdig}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden}{tw}

lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden}
lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden}{aanwezig}{tw}††††† <->† lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden}{afwezig}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden}{gereed}{tw}

lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren}††††††††††††††††††
lijst_E_{o}{beginnen}{kans}††††††††††††††††††††††
lijst_E_{o}{beginnen}{kans}{tw}††††††††††††††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{berusten}

lijst_E_{o}{verleden}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}
lijst_E_{o}{verleden}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}{vvav}

lijst_E_{o}{verleden}{vooraf}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf}
lijst_E_{o}{verleden}{vooraf}{vvav}††† †††††††††††††<->† lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf}{vvav}

lijst_E_{o}{verleden}{dichtbij}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}{dichtbij}

lijst_E_{o}{verleden}{vroeg}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}{laat}
lijst_E_{o}{verleden}{te_vroeg}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{toekomst}{te_laat}

lijst_E_{o}{voorbeeld+nabeeld}†††††††††††††††††††

lijst_E_{o}{voordoen}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{g}{nadoen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{namaken}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †lijst_E_{g}{herhalen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{g}{herhalen}{vvav}
lijst_E_{o}{voordoen}{geluid_en_spreken}††††††††††† <->† lijst_E_{g}{nadoen}{geluid_en_spreken}

lijst_E_{o}{voorbereiden}†††††††† ††††††††††††††††††<->† lijst_E_{g}{ontmantelen}
lijst_E_{o}{voorbereiden}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_E_{o}{voorbereiden}{installeren}†††††††††††
lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal}†††††††††††††
lijst_E_{o}{voorbereiden}{bestemmen}† ††††††††††††
lijst_E_{o}{voorbereiden}{mensen}{manipuleren}†††
lijst_E_{o}{voorbereiden}{(te_)weinig}†††††††††††

END†† E (=gebeuren) oorzaak gevolg

BEGIN E (=gebeuren) methode en middelen en techniek algemeen

lijst_E_{mt}††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††
lijst_E_{mt}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{niets}††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{termen}†††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{leven}{lijn}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{mt}{elektronica}{termen}†††††††† ††††††††

lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen}††††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen}††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{uitschakelen}†††

lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}††††††††††††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{vvav}††††††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{niets}†††††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}†††††††
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav}†
lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{t}†††††††††††

lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{schakelaars}†

END†† E (=gebeuren) methode en middelen en techniek algemeen

BEGIN E (=gebeuren) methode {1} bepalen

lijst_E_{mt}{1}{info}{overleggen}††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{overleggen}{tweespraak}††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}†††††† †††††††††††††<->† lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{antwoorden}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav}†††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{(te_)veel}††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{niets}†††††††††††† <->† lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{antwoorden}{niets}{tw}

lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{tw}†††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{typen}{tw}††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{antwoorden}{m}{tw}
..††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{antwoorden}{matigjes}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{antwoorden}{t}{tw}

lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{uitnodigen}†††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vergeving}††††††

lijst_E_{mt}{o}{zoeken}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{mt}{g}{vinden}
lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{spoor}†††††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{mt}{g}{vinden}{delven}
lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav}††††††††††††††††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}†††††††††††††† <->† lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{experimenteren}
lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{gezondheid}

lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}††††††††††† †††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren}†††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}†††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav}†††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen}††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen}{vvav}† †††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie}††††††††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen}††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen}{vvav}††††††††††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav}†††† ††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{niets}†††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{tw}††††††††††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}†††††††††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{typen}††††††
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{niets}††††††

lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{concreet}†††

lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:=}{overeenkomst}
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:!}{anders}†
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{niveau}{:=}†
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{niveau}{:!}†
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel}†††
lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:>}{omvattend}

END†† E (=gebeuren) methode {1} bepalen

BEGIN E (=gebeuren) methode {2} kiezen

lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{vvav}††††††††††††††
lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{tw}††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{(te_)weinig}†††††††
lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{(te_)weinig}{tw}†††
lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{stemmen}†††††††††††

END†† E (=gebeuren) methode {2} kiezen

BEGIN E (=gebeuren) methode {3} sturen

lijst_E_{mt}{3}{sturen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{niets}†††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav}††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{tw}† †††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{t}†††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{typen}{K}††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}†††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{tw}†††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan}††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{typen}{tw}††††††††

lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven}†††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven}{vastberadenheid}

lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen}††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{-cratie,-archie}†††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{afvaardigen}†††††††††††††

lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{vvav}††††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{alles}†††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen}††††††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren}†††††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren}{K}††
lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{friemelen}†††††

END†† E (=gebeuren) methode {3} sturen

BEGIN E (=gebeuren) t m tegenwerken meewerken algemeen

lijst_E_{t}†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}
lijst_E_{t}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{niets}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{ondergaan}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{hulp}{typen}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{functioneren}{vvav}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}†††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{evenwichtig}
lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}{persoon}† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{evenwichtig}{persoon}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar}††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{openbaar}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onvolwassen}†††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{zelfredzaam}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onbesuisd}†††††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig}

lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{zinloos}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{passen}
lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{ongelegen}†††††††††††† <->† lijst_E_{m}{functioneren}{gelegen}

END†† E (=gebeuren) t m tegenwerken meewerken algemeen

BEGIN E (=gebeuren) t m ongezond gezond

lijst_E_{t}{ongezond} ††††††††††††††††††††††††††††††<->† lijst_E_{m}{gezond}
lijst_E_{t}{ongezond}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{vvav}

lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{info}{nadenken}
lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken}{vvav}††††††

lijst_E_{t}{ongezond}{info}{vergeten}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{niets}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen}
..†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{bijleren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{gedrag}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{instampen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{trainen}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen}{meta-informatie}

lijst_E_{t}{ongezond}{duizelig}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{bijkomen}
lijst_E_{t}{ongezond}{uitgeput}††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{ongezond}{zwakte}††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{genezen}
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav}††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{(te_)veel}
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche}† <->† lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{info}
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{gebit}
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{dier}†
lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{plant}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{-therapie}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{afreageren}

lijst_E_{t}{ongezond}{genezen}{mislukken}††††††††
lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten}†††††††††††††††††
lijst_E_{t}{ongezond}{verwonden}†††††††††††††††††
lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten}†††††††††††††††††

lijst_E_{t}{ongezond}{vermageren}†††† ††††††††††††
lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken}†††††††††††††††††

lijst_E_{t}{ongezond}{doden}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}{weefsels,_bacterieŽn,_schimmels}
lijst_E_{t}{ongezond}{doden}{vvav}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}{vvav}
lijst_E_{t}{ongezond}{sterven}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{groeien}
lijst_E_{t}{ongezond}{sterven}{vvav}††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav}
lijst_E_{t}{ongezond}{misgroeien}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{(te_)veel}
lijst_E_{t}{ongezond}{misgroeien}{-trofie}††††††††† <->† lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{-trofie}

END†† E (=gebeuren) t m ongezond gezond

BEGIN E (=gebeuren) t m gevaarlijk ongevaarlijk (bezien vanuit "-")

lijst_E_{t}{gevaarlijk}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{veilig}

lijst_E_{t}{gevaarlijk}{flierefluiten}††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{veilig}{beschermen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{veilig}{beschermen}{vvav}

END†† E (=gebeuren) t m gevaarlijk ongevaarlijk (bezien vanuit "-")

BEGIN E (=gebeuren) t m onmogelijk mogelijk (bezien vanuit "+")

lijst_E_{t}{onmogelijk}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{mogelijk}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††lijst_E_{m}{mogelijk}{vvav}
lijst_E_{t}{onmogelijk}{tw}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{mogelijk}{tw}

lijst_E_{t}{moeilijk}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gemakkelijk}
lijst_E_{t}{moeilijk}{tw}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gemakkelijk}{tw}
lijst_E_{t}{indirect}††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{info}{verbieden}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{toestaan}
lijst_E_{t}{info}{verbieden}{vvav}†††††††††††††††
lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{toestaan}{tw}

lijst_E_{t}{onthouden}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen}
..†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{toestaan}{met_tegenzin}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{toestaan}{met_tegenzin}{tw}

lijst_E_{t}{beperken}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{beperken}{bekrompen}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{toestaan}{ruimdenkend}

lijst_E_{t}{achterstellen}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{voortrekken}
lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{voortrekken}{ondergaan}

lijst_E_{t}{ontslaan}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{aanstellen}
lijst_E_{t}{ontslaan}{ondergaan}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{aanstellen}{ondergaan}

lijst_E_{t}{afwijzen}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{bekrachtigen}
lijst_E_{t}{afwijzen}{vvav}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{bekrachtigen}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††lijst_E_{m}{bekrachtigen}{niets}
lijst_E_{t}{afwijzen}{tw}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{bekrachtigen}{tw}

lijst_E_{t}{ontkennen}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{erkennen}
lijst_E_{t}{ontkennen}{vvav}†††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{tegenstemmen}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{voorstemmen}

lijst_E_{t}{andersgezind}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{eensgezind}

lijst_E_{t}{opsluiten}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{bevrijden}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{bevrijden}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{bevrijden}{tw}

END†† E (=gebeuren) t m onmogelijk mogelijk (bezien vanuit "+")

BEGIN E (=gebeuren) t m verkleinen vergroten†† (vergroten geldt als m tot een optimum)

lijst_E_{t}{verkleinen}{vvav}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{vvav}

lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{aantal}†††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal}

lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek}†††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{extrinsiek}
lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{intrinsiek}†††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek}

lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{inklappen}††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{uitklappen}

lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}† †††††††††<->† lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen}
lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav}††
lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{malen}†††††††††

lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk}

lijst_E_{t}{verkleinen}{opwinden}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{vieren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{vergroten}{oppervlak}

lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}†† †††††††††<->† lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid}
lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid}{wezens}

lijst_E_{t}{verkleinen}{doven}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken}

lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{ongebruikt_laten}
lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken}{typen}†††††††

lijst_E_{t}{verkleinen}{eroderen}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren}

lijst_E_{t}{verkleinen}{verspillen}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vergroten}{sparen}
lijst_E_{t}{verkleinen}{verspillen}{tw}†††††† ††††††<->† lijst_E_{m}{vergroten}{sparen}{vvav}

END†† E (=gebeuren) t m verkleinen vergroten†† (vergroten geldt als m tot een optimum)

BEGIN E (=gebeuren) t m ondermijnen verbeteren (indirect)

lijst_E_{t}{ondermijnen}†††††††††††††††††† †††††††††<->† lijst_E_{m}{verbeteren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{verbeteren}{(te_)veel}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{inwendig_versterken}

..†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{aanpassen}

lijst_E_{t}{ontsieren}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{versieren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{versieren}{leuk}
..†††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{versieren}{mens}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{versieren}{mens}{haar}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{versieren}{zwoel}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{versieren}{sieraad}

lijst_E_{t}{lelijk}{M}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{mooi}{M}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{mooi}{M}{vvav}

lijst_E_{t}{info}{geluid}{:!}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{geluid}{:=}

lijst_E_{t}{info}{geluid}{lelijk}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{geluid}{mooi}

..††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{info}{smaak}

END†† E (=gebeuren) t m ondermijnen verbeteren (indirect)

BEGIN E (=gebeuren) t m stukmaken repareren (direct)

lijst_E_{t}{stukmaken}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{repareren}
lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav}††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{repareren}{vvav}
lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan}††††††††††††††††
lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan}{tw}††††††††††††
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††lijst_E_{m}{repareren}{niets}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{repareren}{niets}{irreparabel}

lijst_E_{t}{achteropraken}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{repareren}{inhalen}
lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets}††††††††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{repareren}{vorm}
lijst_E_{t}{stukmaken}{kleding}{verslijten}†††††††† <->† lijst_E_{m}{repareren}{kleding}
..††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{repareren}{tekst}

lijst_E_{t}{vervuilen}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{schoonmaken}
lijst_E_{t}{vervuilen}{typen}††††††††††††††††††††
..††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{schoonmaken}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{schoonmaken}{lichaam}

END†† E (=gebeuren) t m stukmaken repareren (direct)

BEGIN E (=gebeuren) t m aanvallen verdedigen (direct)

lijst_E_{t}{aanvallen}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{verdedigen}
lijst_E_{t}{aanvallen}{vvav}†††††††††††††††††††††

lijst_E_{mt}{strijden}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie}††††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) t m aanvallen verdedigen (direct)

BEGIN E (=gebeuren) t m asociaal sociaal (indirect)

lijst_E_{t}{pijnigen}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}†††††††††††††††††
lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav}†††††††††††
lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{tw}†††††††††††††

lijst_E_{t}{slaan}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{slaan}{ondergaan}††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{terroriseren}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{provoceren}††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{asociaal}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{sociaal}
lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{sociaal}{(te_)veel}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††lijst_E_{m}{sociaal}{typen}
lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen}{vrouw}†††††††††††††

lijst_E_{t}{asociaal}{tw}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{t}{sociaal}{tw}

lijst_E_{t}{brutaal}†††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{voordringen}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{voor_laten_gaan}

lijst_E_{t}{verzuilen}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{ontzuilen}
lijst_E_{t}{verzuilen}{tw}†††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{misbruiken}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{samenwerken}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{samenwerken}{tw}
lijst_E_{t}{misbruiken}{roofbouw}††††††††††††††††

lijst_E_{t}{misbruiken}{digitaal}††††††††††††††††

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{afspreken}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{afspreken}{vvav}

lijst_E_{t}{pesten}†††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{troosten}
lijst_E_{t}{pesten}{tw}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{toekomst}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{troosten}{kom_in_actie}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{troosten}{jezelf}

lijst_E_{t}{stelen}†††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{sponsoren}
lijst_E_{t}{stelen}{chanteren}†††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{gierigheid}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{vrijgevigheid}
..††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav}

lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{info}{geluid}{spraak}
lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{kletsen}†††††††
lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{bedriegen}†††††
lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{zeuren}††††††††

lijst_E_{t}{kunstmatig}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{natuurlijk}

lijst_E_{t}{oneerlijk}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{eerlijk}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{eerlijk}{tw}

lijst_E_{t}{bedriegen}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{bedriegen}{vvav}†††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}†††††††††† ††††††
lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald}††
lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen}††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{hersenspoelen}††††††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen}†††††††††††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{verraden}††††††††† ††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{overspel}†††††††††††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{afschepen}††††††††††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{overwaarderen}
lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{goedpraten}†
lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf}†††††
lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf}{betweterig}
lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{tw}†††††††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{onderschatten}{onderwaarderen}
lijst_E_{t}{bedriegen}{onderschatten}{jezelf}††††

lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig}†††††††††††††
lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig}{schuld_afschuiven}

END†† E (=gebeuren) t m asociaal sociaal (indirect)

BEGIN E (=gebeuren) t m plichtsverzuim plichtsbetrachting (indirect)

lijst_E_{t}{ongehoorzaam}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{gehoorzaam}
lijst_E_{t}{verzaken}†††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{je_plicht_doen}

lijst_E_{t}{overtreden}†††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{onschuld}
lijst_E_{t}{overtreden}{vvav}††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{mystiek}{zondigen}†††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) t m plichtsverzuim plichtsbetrachting (indirect)

BEGIN E (=gebeuren) t m willen van binnenuit algemeen

lijst_E_{t}{tegenstaan}†††††††††††††††† ††††††††††††<->† lijst_E_{m}{houden_van}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{vvav}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{vvav}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{tw}†††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{tw}
lijst_E_{t}{houden_van}††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{typen}
lijst_E_{t}{houden_van}{typen}†††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{tegenstaan}{boosheid}††††† †††††††††††††<->† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{zoenen}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{als_ik_je_zie}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{als}{tw}
..†††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{ik_wil}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{ik}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{je_bent_voor_mij}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{je}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{liefde}{tw}
.. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{mijn}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{seks}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{we}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{wil_je}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid}{zonder_jou}{tw}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{jaloezie}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{medelijden}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{medelijden}{tw}
lijst_E_{t}{houden_van}{wraak}†††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit algemeen

BEGIN E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen

lijst_E_{t}{houden_van}{-behoefte}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-behoefte}
lijst_E_{t}{houden_van}{-belang}†††††††††††††††† †††<->† lijst_E_{m}{houden_van}{-belang}
lijst_E_{t}{houden_van}{-dorst+-honger}†††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-dorst+-honger}
lijst_E_{t}{houden_van}{-drang}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-drang}
lijst_E_{t}{houden_van}{-drift}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-drift}
lijst_E_{t}{houden_van}{-dwang}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-dwang}
..††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{-eis}
lijst_E_{t}{houden_van}{-filie}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-filie}
lijst_E_{t}{houden_van}{-gebrek}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-gebrek}
lijst_E_{t}{houden_van}{-genot}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-genot}
lijst_E_{t}{houden_van}{-gek}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-gek}
..††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{-gericht}
lijst_E_{t}{houden_van}{-gezind}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind}
lijst_E_{t}{houden_van}{-gierig}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-gierig}
lijst_E_{t}{houden_van}{-graag}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-graag}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-hart}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-hart}
lijst_E_{t}{houden_van}{-hart}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-humeur+-stemming}††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-humeur+-stemming}
lijst_E_{t}{houden_van}{-keus+-keuze}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-keus+-keuze}
lijst_E_{t}{houden_van}{-liefde}†††††††††††††††††
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-haat}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-liefde}
lijst_E_{t}{houden_van}{-lust}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-lust}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-manie}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-manie}
lijst_E_{t}{houden_van}{-manie}††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{-mens}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-mens}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-moed}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-moed}
lijst_E_{t}{houden_van}{-moed}†††††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{-motief}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{-neiging+-betrachting}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-nijd}†††††††††††††††††††
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{-nood}
lijst_E_{t}{houden_van}{-seks}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-seks}
lijst_E_{t}{houden_van}{-toon}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-toon}
lijst_E_{t}{houden_van}{-verlangen}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-verlangen}
lijst_E_{t}{houden_van}{-verslaving}††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-verslaving}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-gevoel}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-gevoel}
lijst_E_{t}{houden_van}{-gevoel}†††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{-wens}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-wens}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-wil}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-wil}
lijst_E_{t}{houden_van}{-wil}††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{-woede}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-woede}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-ziek}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{-ziek}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{-ziel}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-ziel}
lijst_E_{t}{houden_van}{-zinnig}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-zinnig}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-zin}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-zin}
lijst_E_{t}{houden_van}{-zot}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-zot}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{-zucht}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{-zucht}
lijst_E_{t}{houden_van}{-zucht}††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{tegenstaan}{veranderen}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{veranderen}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{leven}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{leven}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{weten}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{spanning}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{spanning}

..† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{natuur}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{ondernemen}
lijst_E_{t}{houden_van}{stukmaken}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{bouwen}
lijst_E_{t}{houden_van}{flierefluiten}††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{werken}

lijst_E_{t}{houden_van}{snel}††††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{spel}{typen}††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{spel}{typen}
lijst_E_{t}{houden_van}{mystiek}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{mystiek}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{hoogte}††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{tegenstaan}{licht}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{tegenstaan}{ruimte}{typen}†††††††††††
lijst_E_{t}{tegenstaan}{vervoermiddelen}{typen}††

lijst_E_{t}{tegenstaan}{vuil}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{schoonmaken}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{stof}††††††††††††††† †††††

lijst_E_{t}{houden_van}{eten_en_drinken}††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{eten_en_drinken}

lijst_E_{t}{houden_van}{kopen}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{verzamelen}

..††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{huisvesting}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{zwerven}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{plezier}

lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{M}††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank}††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank}{M}†††††††††

END†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen

BEGIN E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen (a)sociaal

lijst_E_{t}{tegenstaan}{alleen}††††††††††††††††††

lijst_E_{t}{houden_van}{zelf}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{zelf}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{zelf}†††††††† ††††††††††††

lijst_E_{t}{houden_van}{groep}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{groep}
lijst_E_{t}{houden_van}{groep}{familie}†††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{familie}
lijst_E_{t}{tegenstaan}{groep}{typen}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{mens}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{dier}{typen}††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{dier}{typen}

lijst_E_{t}{houden_van}{gierigheid}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{vrijgevigheid}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{bemoeien}

..††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{houden_van}{regeren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{gehoorzaam}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{vrijheid}

lijst_E_{t}{tegenstaan}{seks}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{seks}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{houden_van}{seks}{(te_)veel}

..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††lijst_E_{m}{houden_van}{kletsen}

lijst_E_{t}{houden_van}{aanvallen}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{houden_van}{verdedigen}
lijst_E_{t}{houden_van}{strijden}{ruzie}†††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{pesten}††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{houden_van}{overschatten}{jezelf}††††

END†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen (a)sociaal

BEGIN E (=gebeuren) t m oorzaak ontmoedigen aanmoedigen

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}†††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{tw}†††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{sport}{tw}
..†††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{opstoken}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen}†††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{hopen}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen}{(te_)veel}† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{hopen}{(te_)veel}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen}{tw}†††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{hopen}{tw}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}††††††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{(te_)veel}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav}††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed}{vvav}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{tw}†††††
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{laf}††††
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{typen}††

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{afraden}††††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden}
..††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bepleiten}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{beloven}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}{tw}† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{beloven}{tw}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}{bedreigen}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren}††††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken}
..†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken}{tw}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}†††††††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen}
..††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{ondergaan}
lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw}†††† <->† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{relatie}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{reclame}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw}

..††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren}{herroepen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren}{herroepen}{tw}

lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{lukken}{tw}

END†† E (=gebeuren) t m oorzaak: ontmoedigen aanmoedigen

BEGIN E (=gebeuren) t m gevolg: mislukken lukken

lijst_E_{t}{g}{mislukken}†††††††† ††††††††††††††††††<->† lijst_E_{m}{g}{lukken}
lijst_E_{t}{g}{mislukken}{tw}†††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{lukken}{tw}

lijst_E_{t}{g}{mislukken}{onaf}†††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{lukken}{af}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{lukken}{op_tijd}
lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{lukken}{net_aan}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††lijst_E_{m}{g}{lukken}{net_aan}{tw}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{lukken}{wonder}

lijst_E_{t}{g}{verliezen}†††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{floreren}
..†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{g}{floreren}{vvav}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{winnen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{winnen}{promoveren}
lijst_E_{t}{g}{verliezen}{verbaal}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{winnen}{verbaal}
lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer}†††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) t m gevolg: mislukken lukken

BEGIN E (=gebeuren) t m gevolg: veroordelen waarderen

lijst_E_{t}{g}{straffen}††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{belonen}
lijst_E_{t}{g}{straffen}{vvav}†††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{g}{straffen}{niets}††††††††††††††††††
lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan}††††††††††††††
lijst_E_{t}{g}{straffen}{wreken}††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig}{tw}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig}

lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen}
lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren}{K}††††††††††††

lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{danken}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{danken}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{danken}{respons}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{verontschuldigen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{verontschuldigen}{tw}

lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{ondergaan}††††

lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{jezelf}†††††††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{jezelf}{tw}†††

lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{asociaal}{tw}†
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{bedriegen}{tw}
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{domheid}{tw}† †
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{dwang}{tw}††††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{gierigheid}{tw}
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{hoogmoed}{tw}†
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{jaloezie}{tw}†
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{laf}{tw}††††††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{liefde}{tw}†††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{onaf}{tw}†††††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{ontevredenheid}{tw}
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{blijven}{tw}††
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{schijnheiligheid}{tw}
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{vergeten}{tw}†
lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{verwaandheid}{tw}

lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}†††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{complimenteren}
lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{tw}†††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{complimenteren}{tw}
lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{verzorgdheid}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{aanspreekvorm}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten}
..††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{binnenkomer}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{briefafsluiting}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{belangstelling_tonen}{tw}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{aanbieden}{tw}
..††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{ontvangen}{tw}

..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{toosten}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{toosten}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{eten}{tw}

lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren}††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren}
lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren}{vvav}† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren}{vvav}
lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren}{ondergaan}

lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{fulmineren}†††††

lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{schaamte}††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{trots}

END†† E (=gebeuren) t m gevolg: veroordelen waarderen

BEGIN E (=gebeuren) t m gevolg: verdrieten verblijden

lijst_E_{t}{g}{verdrieten}††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{verblijden}
lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{tw}††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{verblijden}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{verblijden}{humor}
lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{huilen}††††††††††††††††† <->† lijst_E_{m}{g}{verblijden}{lachen}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{verblijden}{lachen}{tw}
..†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lijst_E_{m}{g}{verblijden}{plaats}
lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{heimwee}††††††††††††††
lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{heimwee}{tw}††††††††††

END†† E (=gebeuren) t m gevolg: verdrieten verblijden

BEGIN E (=gebeuren) natuur

lijst_E_{leven}†††††††††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{levenloos}
lijst_E_{leven}{vvav}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{leven}{termen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{leven}{niets}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{leven}{moederschap}{termen}†††††††††††††
lijst_E_{leven}{moederschap}{vvav}†††††††††† †††††

lijst_E_{leven}{flora}{termen}†††††††††††††††††††
lijst_E_{leven}{flora}{vvav}†††††††††††††††††††††

lijst_E_{fysica}{termen}†††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{weer}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{weer}{vvav}†††††††††††††††††††††† †††††††
lijst_E_{weer}{tw}†††††††††††††††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) natuur

BEGIN E (=gebeuren) recht economie

lijst_E_{normen}†††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{normen}{geweten}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen}††††††††††††
lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav}††††††††††††††

lijst_E_{economie}{termen}†††††††††††††††††††††††
lijst_E_{economie}{termen}{vvav}†††††††††††††††††
lijst_E_{economie}{termen}{tw}†††††††††††††††††††

lijst_E_{economie}{werken_voor_de_kost}††††††††††
lijst_E_{economie}{rondkomen}{net_aan}†††††††††††

lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{bewerken}†††††
lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{M}{typen}†††††

lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen}††††††††††

lijst_E_{economie}{bezitten}†††††††††††††††††††††
lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)veel}††††††††††
lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)weinig}††††††††
lijst_E_{economie}{bezitten}{onteigenen}†††††††††

lijst_E_{economie}{bedrijfschap}†††††††††††††††††
lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{(te_)weinig}{werkeloos}
lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen}††††††††††
lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{horeca}†††††††††
lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{(te_)weinig}{onbemenst}

END†† E (=gebeuren) recht economie

BEGIN E (=gebeuren) spel

lijst_E_{spel}{spelen}††††††††††††††††††††††††††††† <->† lijst_E_{ernst}
lijst_E_{spel}{vvav}†††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{termen}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{evenement}††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen}††††††††††††††
lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen}{tw}††††††††††

lijst_E_{spel}{typen}††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{tw}†††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{gokken}†††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{hobby}{typen}†††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{kaartspelen}††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{kaartspelen}{vvav}††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen}††††††††††††††

lijst_E_{spel}{sport}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{sport}{tw}††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{voorstelling}{vvav}†††††††††††††††
lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen}†††††††††††††
lijst_E_{spel}{voorstelling}{typen}††††††††††††††
lijst_E_{spel}{voorstelling}{tw}†††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens}†††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{koosnaam}†††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{koosnaam}{vvav}†††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}†††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging}††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap}†††††††
lijst_E_{spel}{seks}{anticonceptie}††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{orgasme}††††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{koosnaam}†††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{gerichtheid}††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{middelen}†††††††††††††††††††

lijst_E_{spel}{seks}{billen}†††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{seks}{vagina}†††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{seks}{penis}††††††††††††††††††††††
lijst_E_{spel}{seks}{mond_en_tong}†††††††††††††††
lijst_E_{spel}{seks}{borsten}††††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) spel

BEGIN E (=gebeuren) techniek

lijst_E_{uurwerk}††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden}††††††††††††††
lijst_E_{bouw}†††††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{kuiperij}†††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{mijnbouw}†††††††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{landbouw}{gewas}††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{gewas}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{gewas}{snoeien}†††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant}†
lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen}†††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{gewas}{oogsten}†††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{grond}††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav}††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{dier}†††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{dier}{typen}††††††††††††††††††
lijst_E_{landbouw}{dier}{ontdoen_van_een_dier}†††
lijst_E_{landbouw}{bosbouw}††††††††††††††††††††††

lijst_E_{duiken_en_zwemmen}{termen}††††††††††††††

lijst_E_{molen}{termen}††††††††††††††††††††††††††

lijst_E_{jacht}{termen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{jacht}{hond}††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{jacht}{jagen}†††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{jacht}{vangen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{jacht}{vangen}{-vangst}†††††††††††††††††

lijst_E_{politie}{termen}††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{politie}{functie}†††††††††††††††††††††††

lijst_E_{leger}{termen}††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{leger}{functie}†††††††††††††††††††††††† †

lijst_E_{bewapenen_en_wapengebruik}†††††††††††††††† <->† lijst_E_{ontwapenen}

lijst_E_{milieu}†††††††††††††††††††††††††††††††††
lijst_E_{milieu}{recyclen}†††††††††††††††††††††††

END†† E (=gebeuren) techniek

END†† Indeling op lijsten

BEGIN Indeling op lijstgroepen


†† - basisbegrippen: object binnen buiten veranderen blijven

†† K (=kenmerk)
†† K (=kenmerk) 4-deling MRTE

†† M (=gedaante) gedaante stof

†† M (=gedaante) leven aarde

†† M (=gedaante) 4-deling MRTE

†† R (=plaats) algemeen

†† R (=plaats) richting vorm structuur dichtheid

†† R (=plaats) 4-deling MRTE

†† T (=verplaatsing) algemeen

†† T (=verplaatsing) periode

†† T (=verplaatsing) snelheid

†† T (=verplaatsing) passeren

†† T (=verplaatsing) vervoeren plaatsen

†† T (=verplaatsing) bewegingsrichting

†† T (=verplaatsing) {1} {3} algemeen
†† T (=verplaatsing) {1} {3} ingaan uitgaan
†† T (=verplaatsing) {1} {3} koppelen ontkoppelen
†† T (=verplaatsing) {1} {3} omhullen onthullen

†† T (=verplaatsing) {2} concreet

†† T (=verplaatsing) info algemeen

†† T (=verplaatsing) {1} {3} info waarnemen uiten

†† T (=verplaatsing) {2} info verleden (weten)
†† T (=verplaatsing) {2} info heden (ervaren denken voelen)
†† T (=verplaatsing) {2} info toekomst (verwachten geloven) ; wel geloven <-> (be)twijfelen of veranderen

†† E (=gebeuren) algemeen

†† E (=gebeuren) oorzaak gevolg

†† E (=gebeuren) methode en middelen en techniek algemeen
†† E (=gebeuren) methode {1} bepalen
†† E (=gebeuren) methode {2} kiezen
†† E (=gebeuren) methode {3} sturen

†† E (=gebeuren) t m tegenwerken meewerken algemeen
†† E (=gebeuren) t m ongezond gezond
†† E (=gebeuren) t m gevaarlijk ongevaarlijk (bezien vanuit "-")
†† E (=gebeuren) t m onmogelijk mogelijk (bezien vanuit "+")
†† E (=gebeuren) t m verkleinen vergroten†† (vergroten geldt als m tot een optimum)
†† E (=gebeuren) t m ondermijnen verbeteren (indirect)
†† E (=gebeuren) t m stukmaken repareren (direct)
†† E (=gebeuren) t m aanvallen verdedigen (direct)
†† E (=gebeuren) t m asociaal sociaal (indirect)
†† E (=gebeuren) t m plichtsverzuim plichtsbetrachting (indirect)
†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit algemeen
†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen
†† E (=gebeuren) t m willen van binnenuit typen (a)sociaal
†† E (=gebeuren) t m oorzaak ontmoedigen aanmoedigen
†† E (=gebeuren) t m gevolg: mislukken lukken
†† E (=gebeuren) t m gevolg: veroordelen waarderen
†† E (=gebeuren) t m gevolg: verdrieten verblijden

†† E (=gebeuren) natuur

†† E (=gebeuren) recht economie

†† E (=gebeuren) spel

†† E (=gebeuren) techniek


END†† Indeling op lijstgroepen

BEGIN Indeling op woorden


'em_knijpen..........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst} 1
'm_knijpen...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 1
'm_om_hebben.........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
'm_om_hebben.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
'm_peren.............lijst_T_{3} 1
'm_smeren............lijst_T_{3} 1
'm_stevig_raken......lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
'm_stevig_raken......lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
's_werelds...........lijst_M_{aarde}{termen} 3
--eeuws..............lijst_T_{periode}{vvav} 3
-aal.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-aan.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aans................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-aanse...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aap.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-aapje...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-aar.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-aar.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aard................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-aard................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aard................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-aardheid............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aardig..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-aarster.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aartje..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-aartje..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-aat.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-aat.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-abel................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-abelachtigheid......lijst_K_{:=}{vvav} 2
-absent..............lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-ac..................lijst_E_{g}{vvav} 2
-ac..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-achtig..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-achtigheid..........lijst_K_{:=}{vvav} 2
-aci-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-aci-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-acro-...............lijst_R_{B}{y}{boven}{vvav} 2
-acro-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-act-................lijst_E_{vvav} 2
-act-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-act-................lijst_T_{vvav} 1
-acu-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-afwezig.............lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-ag-.................lijst_E_{vvav} 2
-ag-.................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-ag-.................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-ag-.................lijst_T_{vvav} 1
-age.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-agie................lijst_E_{vvav} 2
-agisch..............lijst_E_{vvav} 3
-agium...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-agon-...............lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-agr-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-aholic..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-air.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ais.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ais.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-akoe-...............lijst_T_{1}{info}{geluid}{vvav} 2
-al..................lijst_E_{g}{vvav} 2
-al..................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-al..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-al..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-alb-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 2
-ale.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-alg-................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-algie...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-algie...............lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 2
-algie...............lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-ali-................lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav} 2
-ali-................lijst_{buiten}{vvav} 2
-alis................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-all-................lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav} 2
-all-................lijst_{buiten}{vvav} 2
-alletje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-alter-..............lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav} 2
-alter-..............lijst_{buiten}{vvav} 2
-amb-................lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-ambul-..............lijst_T_{vvav} 1
-ampl-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-ana-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-ana-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-andr-...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-anem-...............lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-anes................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-angst...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-angul-..............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-anim-...............lijst_E_{leven}{vvav} 2
-anim-...............lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-animal..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ann-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-ant.................lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-ant.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ante................lijst_E_{o}{verleden}{vooraf}{vvav} 2
-ante................lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-ante................lijst_R_{A}{z}{voor}{vvav} 2
-ante-...............lijst_E_{o}{verleden}{vooraf}{vvav} 2
-ante-...............lijst_R_{A}{z}{voor}{vvav} 2
-antho-..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-antrop-.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-antropo-............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-anus................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-apt-................lijst_E_{m}{functioneren}{vvav} 2
-apt-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-aqua-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-ar..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ar..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-arch-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-arch-...............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-arch-...............lijst_E_{o}{verleden}{vvav} 2
-archie..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-area................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-ares................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ari-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-arij................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-aritm-..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-arius...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-arm.................lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-arm-................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-art-................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-ase.................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-asis................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-assig...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-assistent...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-aster...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-astr-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-astronaut...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-ate.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ate.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ateur...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ateur...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-atie................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-atisch..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ator................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ator................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-atrice..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-atrie...............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-atrisch.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 3
-atuur...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-avi.................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-avi-................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-ax-.................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ax-.................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-aŽro-...............lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-aŽro-...............lijst_R_{B}{y}{boven}{vvav} 2
-baar................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-baard...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-baard...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-baarheid............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-babe................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-bak.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bal.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bal.................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-balk................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ball-...............lijst_T_{3}{vvav} 1
-balletje............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-balletje............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-ban-................lijst_E_{t}{info}{verbieden}{vvav} 2
-ban-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-banaan..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bar.................lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-bar-................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-barend..............lijst_E_{o}{vvav} 3
-baro-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-bas-................lijst_R_{A}{y}{onder}{vvav} 2
-bastig..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-bat-................lijst_E_{t}{aanvallen}{vvav} 2
-bat-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-bat-................lijst_T_{vvav} 1
-bat-................lijst_T_{vvav} 2
-beer................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-beest...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-beest...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-beestje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-beestje.............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-bek.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bekkig..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 3
-beladen.............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-bende...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-beschrijving........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-besparend...........lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 3
-bevattend...........lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 3
-bi-.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-bil.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bin-................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-bio-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-bladig..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-bladig..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 3
-bleem...............lijst_T_{3}{vvav} 2
-blem-...............lijst_T_{3}{vvav} 1
-blem-...............lijst_T_{3}{vvav} 2
-blik................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-bloed...............lijst_K_{vvav} 2
-boei................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-bol-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-bol-................lijst_T_{3}{vvav} 2
-bool................lijst_T_{3}{vvav} 1
-bool................lijst_T_{3}{vvav} 2
-breier..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-breier..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-breister............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-breister............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-brev-...............lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-brevi-..............lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-broer...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-broer...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-broertje............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-broertje............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-browser.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-buik................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-burger..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav} 2
-cad-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-cad-................lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-calc-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-camb-...............lijst_{veranderen}{wisselen}{vvav} 2
-cand-...............lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-cand-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-cap-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cap-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-capit-..............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-capit-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-car-................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav} 2
-carb-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-carbo-..............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-card-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-card-...............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 2
-cas-................lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-cau-................lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-caust-..............lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-caut-...............lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-caval-..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-ced-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-ced-................lijst_T_{vvav} 1
-cefaal-.............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cel-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cel-................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav} 2
-celer-..............lijst_R_{vorm}{:!}{overhellen}{vvav} 3
-celer-..............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{vvav} 2
-cene................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-cens-...............lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{vvav} 2
-centese.............lijst_T_{3}{ledigen}{vvav} 2
-centr-..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-centr-..............lijst_{binnen}{vvav} 2
-cept-...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-ceptive.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 3
-cern-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-ces-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-charis-.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-chem-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-chir-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-chiro-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-chlor-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 2
-chol-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-chrom-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 2
-chron-..............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-chrono-.............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-chroom-.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 2
-chroon..............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-cid-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-cid-................lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-cide................lijst_E_{t}{ongezond}{doden}{vvav} 2
-cide................lijst_E_{t}{ongezond}{doden}{vvav} 3
-cident-.............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-cip-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-circ-...............lijst_K_{:=}{ongeveer}{vvav} 2
-circ-...............lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-circ-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-cirkel..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-cis-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-cit-................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-cit-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-clam-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-clam-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-clama-..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-clav-...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-clavi-..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-cli-................lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-clin-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-clina-..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-clus-...............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten}{vvav} 2
-clys................lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-clys................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-cogn-...............lijst_T_{2}{info}{weten}{niets}{vvav} 2
-col-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-coll-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-collo-..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-commerce............lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-communi-............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-compleet............lijst_K_{:>}{alles}{vvav} 2
-con-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-congru-.............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-connectie...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-contact.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-contr-..............lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-cope................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-cord-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cord-...............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 2
-corp-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cosmo...............lijst_R_{structuur}{vvav} 2
-craat...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-cratie..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-cratisch............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 3
-cre-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav} 2
-cre-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-crea-...............lijst_E_{vvav} 2
-cred-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-cres-...............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 1
-cresc-..............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 1
-cret-...............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 1
-cret-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-cri-................lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{vvav} 2
-crimin-.............lijst_E_{t}{overtreden}{vvav} 2
-cry-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-crypt-..............lijst_T_{1}{info}{verhullen}{vvav} 2
-crypt-..............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten}{vvav} 2
-culp-...............lijst_E_{g}{vvav} 2
-cult-...............lijst_E_{vvav} 2
-cumul-..............lijst_E_{m}{vergroten}{vvav} 1
-cur-................lijst_E_{m}{vvav} 2
-cur-................lijst_E_{vvav} 2
-cur-................lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{vvav} 2
-cura-...............lijst_E_{m}{vvav} 2
-cus-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-cut-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-cyberspace..........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-cycl-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-cyt.................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cyt-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-cyto-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-daags...............lijst_T_{periode}{vvav} 3
-daas................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-dactyl..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-dactyl-.............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-dactylo-............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-damn-...............lijst_E_{t}{afwijzen}{vvav} 2
-dat-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-dat-................lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav} 1
-dat-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-de..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-de..................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-del-................lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav} 1
-del-................lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav} 2
-delig...............lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 3
-deligheid...........lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-dem-................lijst_M_{leven}{groep}{vvav} 2
-dendro-.............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-dens-...............lijst_E_{m}{vergroten}{vvav} 1
-dens-...............lijst_R_{dichtheid}{vvav} 2
-dens-...............lijst_R_{dichtheid}{vvav} 3
-derij...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-derm-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-destina-............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-detector............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-dic-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-dica-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-didac-..............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-dier................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-dier................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-diertje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-dig-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-digit-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-digitale_snelweg....lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-dign-...............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-dino................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-disc-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-dit.................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-dit.................lijst_T_{3}{vvav} 1
-dit-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-dit-................lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav} 1
-dit-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-dit-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-divid-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-do-.................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-do-.................lijst_T_{3}{vvav} 1
-doder...............lijst_E_{t}{ongezond}{doden}{vvav} 2
-doedel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-dole-...............lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 2
-dom.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-domin-..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-don-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-don-................lijst_E_{t}{stukmaken}{vvav} 1
-don-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-donerend............lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 3
-donerend............lijst_T_{3}{vvav} 3
-doos................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-doos................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-dorp................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-dos-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-dos-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 2
-dos-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-dos-................lijst_T_{3}{vvav} 2
-dot-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 1
-dot-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 2
-dot-................lijst_T_{3}{vvav} 1
-dot-................lijst_T_{3}{vvav} 2
-dox-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-doxie...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-dra-................lijst_E_{vvav} 2
-dradig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-dragend.............lijst_E_{o}{vvav} 3
-dragend.............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 3
-drager..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-drol................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-drolletje...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-drom-...............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{vvav} 2
-droom...............lijst_E_{spel}{vvav} 2
-droom...............lijst_R_{D}{vvav} 2
-drop................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-du-.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-duc-................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-duc-................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-duc-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-duct................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-duimer..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 2
-duivel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-duivelin............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-duivelin............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-duk-................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-duk-................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-dyna-...............lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-dyna-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-dynam-..............lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-dyne................lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-dys-................lijst_E_{t}{vvav} 2
-e...................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-echt................lijst_{blijven}{vvav} 3
-eco-................lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-eco-................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav} 2
-ectomie.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-ed..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-edie................lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{vvav} 2
-eel.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-een.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-eend................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-eerd................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-eerdheid............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ees.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ees.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-eet.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-effect-.............lijst_E_{g}{vvav} 2
-eido-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-eiland..............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-el..................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-elaar...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-elektr-.............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-elektronische_snelweg.lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-elijk...............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-eling...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-eling...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-elings..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-elings..............lijst_R_{richting}{vvav} 3
-em-.................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-em-.................lijst_{binnen}{vvav} 2
-emese...............lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{vvav} 2
-emesis..............lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{vvav} 2
-emie................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-en..................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-en..................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 3
-en-.................lijst_{binnen}{vvav} 2
-enaar...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-engel...............lijst_E_{spel}{koosnaam}{vvav} 2
-enier...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-enij................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-enis................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-enn-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-ennium..............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-ent.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ent-................lijst_M_{echt}{vvav} 2
-ent-................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-enter-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-enter-..............lijst_{binnen}{vvav} 2
-equ-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-equ-................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-er..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-er..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-erd.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-eren................lijst_K_{:=}{vvav} 1
-eres................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-eresse..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-erg-................lijst_E_{vvav} 2
-erig................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-erigheid............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-erij................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-erik................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-erik................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ernij...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ero-................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-erra-...............lijst_T_{2}{rondzwerven}{vvav} 2
-erwijs..............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-erwijze.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-es..................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-es..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-es-.................lijst_M_{echt}{vvav} 2
-escort..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-ese.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ese.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-esisch..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-esisch..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-esk.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-esse................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-esse................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-esthe-..............lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{vvav} 2
-esthe-..............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 2
-eth-................lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-etje................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-etjes...............lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-ette................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ette................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-eu-.................lijst_E_{m}{g}{floreren}{vvav} 3
-eur.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-eus.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-euse................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-eut.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-eute................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-existent-...........lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-ezel................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fa..................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-faag................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-faag................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 3
-faag................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-faag................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 3
-faan-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-fab-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-fac-................lijst_E_{vvav} 2
-fam-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-fan-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-fan-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-fant................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fasig...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-fat-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-faz-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-fec-................lijst_E_{vvav} 2
-fect-...............lijst_E_{vvav} 2
-feder-..............lijst_E_{m}{afspreken}{vvav} 2
-fem-................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-fen-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-fens-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-fer-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-fer-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-fess-...............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{vvav} 1
-feut................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fic-................lijst_E_{vvav} 2
-fide-...............lijst_E_{m}{vvav} 2
-fiedel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fiel................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-fiel................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fiel-...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-fielt...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fiep................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fiet................lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-fil-................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-fil-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-filie...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-filo-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-fin-................lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 1
-fin-................lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}{vvav} 2
-fini-...............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}{vvav} 2
-fix-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-fix-................lijst_{blijven}{vvav} 2
-fla-................lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-flap................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-flect-..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-flex-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-flop................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fob-................lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-fob-................lijst_E_{t}{tegenstaan}{vvav} 2
-fobie...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-fobisch.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 3
-fon-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-fonie...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-fonisch.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 3
-foob................lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-foon................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-foon................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 3
-foor................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-foor................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-foor................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 2
-forc-...............lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-forie...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-forisch.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-form................lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-form-...............lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-formis..............lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-fort-...............lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-fos-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-fos-................lijst_T_{3}{ledigen}{vvav} 2
-fot-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-frac-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-fract-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-frag-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-fras-...............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{vvav} 2
-freen-..............lijst_T_{2}{info}{nadenken}{vvav} 2
-frekkel.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-fren-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-fren-...............lijst_T_{2}{info}{nadenken}{vvav} 2
-front-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-fund-...............lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-fund-...............lijst_E_{o}{vvav} 2
-fund-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-fund-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-fund-...............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav} 2
-fund-...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-furc-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 2
-fus-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-fuus................lijst_T_{3}{ledigen}{vvav} 1
-fuus................lijst_T_{3}{vvav} 1
-fyl-................lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-fyll-...............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-fys-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-fys-................lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}{vvav} 1
-fysi................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-fyt.................lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-fyt.................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-fyt-................lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-fyt-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-fyt-................lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}{vvav} 1
-fšhig...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-gaam................lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 3
-gaam................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 3
-gabber..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-gamie...............lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
-gamie...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-ganger..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ganger..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-gangster............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-gangster............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-gast................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-gate................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren}{vvav} 2
-gebied..............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-gebonden............lijst_E_{g}{vvav} 3
-gebonden............lijst_K_{vvav} 3
-gebrek..............lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 2
-gebrekkig...........lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-geen................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 3
-geest...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-geestig.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-geestje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-gehalte.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-gen.................lijst_E_{leven}{moederschap}{vvav} 2
-gen.................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-gen.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav} 2
-gen-................lijst_E_{leven}{moederschap}{vvav} 2
-gen-................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-gen-................lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav} 2
-gen-................lijst_M_{leven}{groep}{vvav} 2
-gener-..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-gener-..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav} 2
-genese..............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-genesis.............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-geniteit............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-genoot..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-genoot..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-genote..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-geo-................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-geo-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-ger-................lijst_E_{vvav} 2
-ger-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-ges-................lijst_E_{vvav} 2
-ges-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-gest-...............lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-gest-...............lijst_T_{vvav} 1
-gevend..............lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 3
-gevend..............lijst_T_{3}{vvav} 3
-gevoel..............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 2
-gevoelig............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 3
-gewijs..............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-gewijs..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-gewijze.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-gewijze.............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-gezel...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-gezelschap..........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-gezind..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-gezindte............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-giebel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-giebeltje...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-glief...............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-glief-..............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-glob-...............lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-glob-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-glomera-............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-glu-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-gluc-...............lijst_T_{3}{info}{op_smaak_brengen}{typen}{vvav} 2
-glyc-...............lijst_T_{3}{info}{op_smaak_brengen}{typen}{vvav} 2
-glyco-..............lijst_T_{3}{info}{op_smaak_brengen}{typen}{vvav} 2
-glyf................lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-gno-................lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-gnos-...............lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-gnosie..............lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-gon-................lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav} 2
-gon-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-goof................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-goog................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-graaf...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-graaf-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-graag...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-grad-...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-grad-...............lijst_T_{vvav} 1
-grad-...............lijst_T_{vvav} 2
-grad-...............lijst_T_{vvav} 3
-gradu-..............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-graf-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-grafie..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-grafisch............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 3
-gram................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-gram-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-grasduiner..........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-grav-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-greg-...............lijst_M_{leven}{groep}{vvav} 2
-greg-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-gres-...............lijst_T_{vvav} 1
-gres-...............lijst_T_{vvav} 2
-griet...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-griet...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-guru................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-gyn-................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-haas................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hab-................lijst_K_{vvav} 2
-hab-................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav} 2
-hab-................lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M}{vvav} 2
-haftig..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-hal-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-hal-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-hal-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav} 2
-halve...............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 3
-halve...............lijst_E_{o}{vvav} 3
-hande...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-hans................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hans................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-hark................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hart................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-hartig..............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-hartigheid..........lijst_K_{:=}{vvav} 2
-hebbend.............lijst_K_{vvav} 3
-hebbendheid.........lijst_K_{vvav} 2
-heid................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-heidje..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-heli-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-helio-..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-helmig..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-helper..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-hem-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-hengst..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hengst..............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-her-................lijst_E_{g}{herhalen}{vvav} 1
-her-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-hero................lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed}{vvav} 2
-herstellend.........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 3
-herstellend.........lijst_E_{m}{repareren}{vvav} 3
-hes-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-hibitie.............lijst_K_{vvav} 2
-hibitie.............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-hibitie.............lijst_{blijven}{vvav} 2
-hip-................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-hippo-..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-hiŽr-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-hod-................lijst_R_{D}{vvav} 2
-hokkig..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-hol-................lijst_K_{:>}{alles}{vvav} 2
-hol-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-holic...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-holo-...............lijst_K_{:>}{alles}{vvav} 2
-holo-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-hom-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-hommel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hond................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hoofd...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hoofdig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-hoofdig.............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 3
-hoofdigheid.........lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 2
-hoofdje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-hor-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-houdend.............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 3
-hulp................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-hulpje..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-hum-................lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-hum-................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren}{vvav} 2
-hum-................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-hum-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-hydr-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-hydr-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-hygr-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-i...................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-i...................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ia..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iaal................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-iaan................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iaans...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-iana................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iasis...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-iater...............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-iater...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iatr-...............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-iatrie..............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-iatrisch............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 3
-ica.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-icus................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-id..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-id-.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-id-.................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-ide.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ido-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-ie..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ie..................lijst_R_{vvav} 2
-ieel................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ief.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-iek.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-iek.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-iel.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ien.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ier.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iere................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ierster.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iertje..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iet.................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-iet.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iet.................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-iete................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ig..................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ig-.................lijst_T_{vvav} 1
-ig-.................lijst_T_{vvav} 2
-ig-.................lijst_T_{vvav} 3
-ij..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ije.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ijn.................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 3
-ik..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-il..................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-im..................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-in..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ine.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ine.................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-ine.................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-ing.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ing.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-insul-..............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-insul-..............lijst_{buiten}{vvav} 2
-integ-..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-io-.................lijst_T_{vvav} 1
-io-.................lijst_T_{vvav} 2
-io-.................lijst_T_{vvav} 3
-ioen................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ion.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ique................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ir..................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-isatie..............lijst_E_{vvav} 2
-isatie..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-isch................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-isch................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-isch................lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 3
-iseren..............lijst_E_{vvav} 1
-iseren..............lijst_K_{:=}{vvav} 1
-isme................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-isme................lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-iso-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-isol-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-isol-...............lijst_{buiten}{vvav} 2
-ist.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ist.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-istisch.............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-istisch.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 3
-it-.................lijst_T_{vvav} 1
-it-.................lijst_T_{vvav} 2
-it-.................lijst_T_{vvav} 3
-iteit...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-iteit...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-iter................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-iter................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-itis................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-itor................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-itor................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ituur...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ium.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ius.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-iŽ..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-jac-................lijst_T_{3}{vvav} 2
-janus...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-janus...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-je..................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-ject................lijst_T_{3}{vvav} 2
-ject-...............lijst_T_{3}{vvav} 2
-jector..............lijst_T_{3}{vvav} 2
-jes.................lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-jud-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-judici-.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-juf.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-juf.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-juffer..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-juffer..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-jug-................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-jug-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-jukkig..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-junct-..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-junct-..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-jur-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-jurk................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-jus-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-jus-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav} 2
-just-...............lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-just-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-juxta-..............lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-kabouter............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kak.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kakker..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kakkerd.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kalebas.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kanjer..............lijst_E_{spel}{koosnaam}{vvav} 2
-kantig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-kapit-..............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-kapit-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ke..................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-keer................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-kees................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kees................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-ken.................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-kerel...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kerel...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-keutel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kijker..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-kijker..............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-kijn................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-kind................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kindje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kleur...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 2
-kleurig.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren}{vvav} 3
-klim-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-klim-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-klin-...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-klin-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-klin-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-kloot...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kloot...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-kluiver.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-klys-...............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-klys-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-knar................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kompas..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-kont................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kont................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-kontje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kontje..............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-kontje..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-kop.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kosm-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-kosm-...............lijst_R_{structuur}{vvav} 2
-kous................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kous................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-kousje..............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-kred-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-kron-...............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-krono-..............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-kruiper.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kruipertje..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kry-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-kunde...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-kundig..............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-kut.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kut.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-kwal................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-kwir-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-kwir-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-kwis-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-kwis-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-laar................lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-lab-................lijst_E_{vvav} 2
-labi-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-labial..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 3
-labor-..............lijst_E_{vvav} 2
-laes-...............lijst_E_{t}{vvav} 2
-laes-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-lak.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lalie...............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen}{vvav} 2
-lalie...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-lamp-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-land................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-lang................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-lang................lijst_T_{periode}{vvav} 3
-lap.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-last................lijst_E_{t}{vvav} 2
-lastig..............lijst_E_{t}{vvav} 3
-lat-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-later-..............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-latrie..............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren}{vvav} 2
-latrie..............lijst_E_{m}{vvav} 2
-lect-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{lezen}{vvav} 2
-lect-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-lect-...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-ledig...............lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 3
-ledigheid...........lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-leer................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-leg-................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-leg-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-leg-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{lezen}{vvav} 2
-leg-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-leg-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-lei.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-lel.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-lemma...............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-leps-...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-leut................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-leut................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-lev-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-lev-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-lexi-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-lexi-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-lezer...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-lib-................lijst_E_{m}{bevrijden}{vvav} 2
-lib-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-lief................lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
-liet................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-lievend.............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-lievendheid.........lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-lig-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-lijk................lijst_E_{g}{vvav} 3
-lijk................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-lijk................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lijk................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-lijkheid............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-lijks...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-lijn................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-lijp................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lin-................lijst_R_{D}{vvav} 2
-lin-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-ling................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ling................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ling................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ling................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-linge...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-linge...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-linge...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 3
-lings...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-lings...............lijst_R_{richting}{vvav} 3
-link................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-links...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-lip.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lipid...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-lipo-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-lipoid..............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-lippig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-lips................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-lips................lijst_T_{3}{uitgaan}{vvav} 1
-lips-...............lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-lips-...............lijst_T_{3}{uitgaan}{vvav} 1
-liqu-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-lis.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-lis-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-list................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-lith-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-lobbig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-loc-................lijst_R_{vvav} 2
-locatie.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-log-................lijst_R_{C}{info}{taal}{woord}{vvav} 2
-log-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-loge................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-logica..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-logie...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-logisch.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-logo-...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-loket...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-lokkig..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 3
-long-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-loods...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-loog................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-loos................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-loosheid............lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 2
-luc-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lucent..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-luis................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lul.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-lul.................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-lum-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lumin-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lun-................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-lun-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lus-................lijst_E_{spel}{vvav} 2
-lustr-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lux-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-lys.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-lys-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-lyse................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-m...................lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-maan................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-maan................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-maan................lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken}{vvav} 2
-maan................lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken}{vvav} 3
-maandelijks.........lijst_T_{periode}{vvav} 3
-maatje..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-machientje..........lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-machin-.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{vvav} 2
-machin-.............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-machine.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-machine.............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-machinetje..........lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-macht...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-machtig.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-macro-..............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-magn-...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-magn-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-maj-................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-mal-................lijst_E_{t}{vvav} 2
-malig...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-man-................lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-man-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-mancer..............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-mancy...............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-manent..............lijst_{blijven}{vvav} 2
-mani................lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken}{vvav} 2
-mania...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-manie...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-manti-..............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-mantic..............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-mantical............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-mantie..............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{toekomst}{vvav} 2
-manu-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-mar-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-math-...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-matig...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-matigheid...........lijst_K_{:=}{vvav} 2
-matr-...............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien}{vvav} 1
-matr-...............lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
-matr-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-max-................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-mechan-.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{vvav} 2
-mechan-.............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-med-................lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-medi-...............lijst_R_{D}{vvav} 2
-medi-...............lijst_{binnen}{vvav} 2
-mega-...............lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-meid................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-meid................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-melo-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{vvav} 2
-mem-................lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-memo-...............lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-men.................lijst_E_{g}{vvav} 2
-men-................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-men-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-mend-...............lijst_E_{t}{vvav} 2
-mens................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-mens-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 2
-mensa-..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-mensje..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ment................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ment-...............lijst_E_{g}{vvav} 2
-ment-...............lijst_T_{2}{info}{psyche}{vvav} 2
-ment-...............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-mentum..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-mer.................lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-mer-................lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-meter...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-metr-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 2
-metr-...............lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
-metrica.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 2
-metrie..............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 2
-metrisch............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 3
-metrist.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{vvav} 2
-micro-..............lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-miezel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-migr-...............lijst_T_{vvav} 1
-migra-..............lijst_T_{vvav} 1
-mim-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-min.................lijst_E_{g}{vvav} 2
-min-................lijst_E_{t}{verkleinen}{vvav} 1
-min-................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-minded..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-minnend.............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-minnendheid.........lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-minner..............lijst_T_{periode}{typen}{bio}{vvav} 2
-mir-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-mis-................lijst_T_{3}{verzenden}{vvav} 2
-missi...............lijst_T_{3}{verzenden}{vvav} 2
-mit-................lijst_T_{3}{verzenden}{vvav} 2
-mne-................lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-mob-................lijst_T_{vvav} 1
-mob-................lijst_T_{vvav} 2
-mob-................lijst_T_{vvav} 3
-mobil-..............lijst_T_{vvav} 3
-mod-................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-moed................lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed}{vvav} 2
-mol-................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-mol-................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-mon-................lijst_{buiten}{vvav} 2
-mondje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-monster.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-monster.............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-monstertje..........lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-monstra-............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-mont-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-mor-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-mor-................lijst_E_{t}{ongezond}{doden}{vvav} 2
-mor-................lijst_E_{t}{ongezond}{sterven}{vvav} 2
-mor-................lijst_{blijven}{gewoonte}{vvav} 2
-morf-...............lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-mort-...............lijst_E_{t}{ongezond}{sterven}{vvav} 2
-mot-................lijst_T_{vvav} 1
-mot-................lijst_T_{vvav} 2
-mot-................lijst_T_{vvav} 3
-motie...............lijst_T_{vvav} 2
-motorig.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 3
-mov-................lijst_T_{vvav} 1
-mov-................lijst_T_{vvav} 2
-mov-................lijst_T_{vvav} 3
-muil................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-muni-...............lijst_E_{m}{vvav} 2
-muni-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 1
-muta-...............lijst_E_{vvav} 2
-my-.................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-my-.................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-my-.................lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets}{vvav} 2
-myceet..............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-myth-...............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord}{vvav} 2
-myth-...............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-mťn-................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-mťn-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-mťno-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-mťno-...............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-n...................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-n-..................lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-naal................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-naar................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-naartje.............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-nat-................lijst_E_{leven}{moederschap}{vvav} 2
-nat-................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-nation-.............lijst_M_{leven}{groep}{vvav} 2
-natur-..............lijst_K_{vvav} 2
-natur-..............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-natura-.............lijst_K_{vvav} 2
-natura-.............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-nau-................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav} 2
-naut................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-naut-...............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav} 2
-nav-................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav} 2
-navigator...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-nect-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-neet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-neetje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-nega-...............lijst_E_{t}{ontkennen}{vvav} 2
-nega-...............lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-nek.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-nes-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-nest................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-net.................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-neus................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-neutr-..............lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav} 2
-neuzer..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-nex-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-niem................lijst_R_{C}{info}{taal}{woord}{vvav} 2
-nier................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-niet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-nik.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-nis.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-nist................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-niste...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-nitr-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-noc-................lijst_E_{t}{vvav} 2
-noc-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}{vvav} 2
-noc-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-noct-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}{vvav} 2
-noct-...............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-nom-................lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav} 2
-nom-................lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 2
-nom-................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-nomie...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-noom................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-noom................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-noom................lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-norm-...............lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-norm-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-norma-..............lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-not-................lijst_T_{2}{info}{weten}{niets}{vvav} 2
-nov-................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-nox-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}{vvav} 2
-nox-................lijst_T_{periode}{vvav} 2
-nucl-...............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-nucl-...............lijst_{binnen}{vvav} 2
-nud-................lijst_T_{3}{onthullen}{bloot}{vvav} 2
-num-................lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen}{vvav} 2
-nummer-.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-nunci-..............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-ocul-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-od-.................lijst_R_{D}{vvav} 2
-od-.................lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{vvav} 2
-ode.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ode.................lijst_R_{D}{vvav} 2
-ode-................lijst_R_{D}{vvav} 2
-odont-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-oeco-...............lijst_{binnen}{vvav} 2
-ogig................lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-oid.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-oidal...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ol-.................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-ole-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-oma.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-omin-...............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-omom-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav} 2
-on..................lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-on..................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-oniem...............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav} 2
-oniem...............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav} 3
-onto-...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-onyme...............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen}{vvav} 2
-onymie..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-onymie..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-onymisch............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-oog.................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-oom.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-oor.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-op-.................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-opera-..............lijst_E_{vvav} 2
-opie................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-ops-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ops-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-opsie...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-opt-................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-opt-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-opt-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-opta-...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-or..................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-or..................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-ora-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ora-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-orb-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-orb-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-ord-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-organ-..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{vvav} 2
-organ-..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-ori-................lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-orig................lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-oro-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-osc-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-osc-................lijst_T_{wenden}{meervoudig}{vvav} 2
-ose.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-ose.................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-ose.................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-osis................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-osmo-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-osus................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-otomie..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-oxy-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-oÔd-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-oÔd-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-oÔde................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-oÔde................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-oŲ-.................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-paat................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-paat................lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 2
-paat................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-pact................lijst_E_{m}{afspreken}{vvav} 2
-pact................lijst_T_{1}{ingaan}{slaan}{vvav} 2
-pact................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-pact................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-pact-...............lijst_E_{m}{afspreken}{vvav} 2
-pact-...............lijst_T_{1}{ingaan}{slaan}{vvav} 2
-pact-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-pact-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-paedeu-.............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-pag-................lijst_T_{1}{ingaan}{slaan}{vvav} 2
-pag-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-pag-................lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-pak.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-par-................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-par-................lijst_E_{o}{voorbereiden}{vvav} 2
-par-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-para-...............lijst_E_{o}{voorbereiden}{vvav} 2
-para-...............lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-park................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-part-...............lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-path-...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-path-...............lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 2
-path-...............lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-pathie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-pathie..............lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 2
-pathie..............lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-pathisch............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 3
-pathisch............lijst_E_{t}{ongezond}{vvav} 3
-pathisch............lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 3
-paus-...............lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 1
-ped-................lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-ped-................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-ped-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-ped-................lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
-ped-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-pedie...............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{vvav} 2
-peer................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pell-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-pen-................lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-pend-...............lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-pend-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen}{vvav} 2
-pend-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-penie...............lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-pens-...............lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-pens-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen}{vvav} 2
-pens-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-peps-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-per-................lijst_R_{D}{vvav} 2
-peri-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{vvav} 2
-peri-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 2
-peri-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 3
-peri-...............lijst_T_{2}{info}{ervaren}{vvav} 2
-persoon.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-persoons............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-persoontje..........lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-pert-...............lijst_T_{2}{info}{ervaren}{vvav} 2
-pet-................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-pet-................lijst_E_{t}{aanvallen}{vvav} 2
-petr-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-phage...............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-phage...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-phagos..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-phagos..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-phant...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-phen................lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-phile...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-philie..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-phobie..............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-phobisch............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 3
-phoob...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-phyll...............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-phyte...............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-pict-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{vvav} 2
-pief................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-piefje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pier................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-piet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pietje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pigm-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{vvav} 2
-pik.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pik.................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-piloot..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-pje.................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-pjes................lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-plaan-..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-plaan-..............lijst_T_{2}{rondzwerven}{vvav} 2
-plaats..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-plan-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-plan-...............lijst_T_{2}{rondzwerven}{vvav} 2
-plas-...............lijst_E_{vvav} 2
-plasie..............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 2
-plasie..............lijst_E_{vvav} 2
-plast-..............lijst_E_{vvav} 2
-ple-................lijst_T_{1}{ingaan}{vullen}{vvav} 3
-plegia..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-plegie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-plein...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-plek................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-plex-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-plic-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-plichtig............lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 3
-plusser.............lijst_T_{periode}{typen}{bio}{vvav} 2
-pneumon-............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-pnoe................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-pod-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-poep................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-poeper..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-poeperd.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pol-................lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
-pol-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-pol-................lijst_T_{dalen}{afhogen}{vvav} 1
-poli-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-poly-...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-pon-................lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-pon-................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-pond-...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 2
-pond-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 2
-ponder..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-port-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-port-...............lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-port-...............lijst_T_{vervoeren}{vvav} 2
-portaal.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-pos-................lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 1
-pos-................lijst_R_{vvav} 2
-pos-................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-posit-..............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-post-...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-pot.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pot.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-pot-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-potam-..............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-potent-.............lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-potig...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-poŽ-................lijst_E_{vvav} 2
-pragm-..............lijst_E_{vvav} 2
-prakt-..............lijst_E_{vvav} 2
-pres-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-pres-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-prieel..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-prim-...............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-prim-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-prim-...............lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-prin-...............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-prior-..............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-prior-..............lijst_E_{o}{verleden}{vooraf}{vvav} 2
-prob-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{vvav} 2
-product.............lijst_E_{vvav} 2
-proof...............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen}{vvav} 3
-prot-...............lijst_E_{o}{beginnen}{vvav} 2
-proxim-.............lijst_K_{:=}{ongeveer}{vvav} 2
-proxim-.............lijst_R_{A}{dichtbij}{vvav} 2
-psych-..............lijst_T_{2}{info}{psyche}{vvav} 2
-pter-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ptero-..............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ptiek...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-pto-................lijst_E_{vvav} 2
-pto-................lijst_T_{dalen}{vvav} 1
-pudding.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pulk................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-pulkje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-puls-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-puls-...............lijst_T_{wenden}{meervoudig}{vvav} 2
-punct-..............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-punct-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht}{vvav} 2
-put-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-quant-..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-quer-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-quer-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-ques-...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-quest-..............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-quest-..............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-quir-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-quir-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-quir-...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-quis-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-quis-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-rad-................lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-radar...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-raderig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-radi-...............lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 2
-radi-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{vvav} 2
-rakker..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-rakkerje............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ras-................lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-rat.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ratio-..............lijst_T_{2}{info}{nadenken}{vvav} 2
-re-.................lijst_M_{echt}{vvav} 2
-re-.................lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug}{vvav} 2
-rea-................lijst_M_{echt}{vvav} 2
-rect-...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-rect-...............lijst_E_{rechten_en_plichten}{vvav} 2
-rect-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-rect-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-reet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-reg-................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{vvav} 2
-reg-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-reg-................lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-regelig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-relatie.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-ren-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-ret-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-ribbig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-riet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-rijig...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-rijk................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-rik.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-riv-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-riv-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-rog-................lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-roga-...............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vvav} 2
-ros-................lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken}{vvav} 1
-rot.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-rragie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-rrhagia.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-rrhoea..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-rufter..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-rukkerd.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-rukkerd.............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-rump-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-rupt-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-s...................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-sacr-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-sal-................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-sal-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vvav} 2
-salu-...............lijst_E_{m}{gezond}{vvav} 2
-salv-...............lijst_E_{m}{gezond}{vvav} 2
-san-................lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-san-................lijst_E_{m}{gezond}{vvav} 2
-saur................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-saur-...............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-saurus..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-saurus-.............lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-scal-...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-scal-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-scanner.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-scen-...............lijst_E_{spel}{voorstelling}{vvav} 2
-scen-...............lijst_T_{periode}{typen}{bio}{vvav} 2
-scen-...............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-scend-..............lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-scend-..............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-scene...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-schalig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-schalig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-schap...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-schap...............lijst_K_{vvav} 2
-schappelijk.........lijst_K_{:=}{vvav} 3
-schepsel............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schepseltje.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schijt..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schijter............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schijterd...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schimmel............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-schipper............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-schis-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-schrijver...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-schuldig............lijst_E_{t}{overtreden}{vvav} 3
-schuw...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-sci-................lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-science.............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-science.............lijst_T_{2}{info}{weten}{vvav} 2
-sclero-.............lijst_{blijven}{vvav} 2
-scoop...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-scop-...............lijst_E_{mt}{o}{zoeken}{vvav} 2
-scop-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-scopie..............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-scopisch............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 3
-scopist.............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-scout...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-scri-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-scrib-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-scrip-..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-script-.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-se..................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-sec-................lijst_E_{g}{vvav} 2
-sec-................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-sec-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-sed-................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-seg-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-sek-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-seksu-..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vvav} 2
-sel.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-sema-...............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-semi-...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-sep-................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{vvav} 2
-separa-.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-sept-...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{vvav} 2
-seq-................lijst_E_{g}{vvav} 2
-seq-................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-sequ-...............lijst_E_{g}{vvav} 2
-sequ-...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
-serv-...............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen}{vvav} 2
-serv-...............lijst_E_{m}{vvav} 2
-sess................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-sess-...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-sfeer-..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-sfeer-..............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-sfer-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-sfer-...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-sfyx-...............lijst_E_{leven}{vvav} 2
-shop................lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-shower..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-sid.................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-sid-................lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-sign-...............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{vvav} 2
-simil-..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-simul-..............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-sin-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-sist-...............lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 1
-sist-...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-site................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-sl-.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-slippig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-smoel...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-snavelig............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 3
-snedig..............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 3
-snoeper.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-snor................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-snor................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-snorder.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-snuffelaar..........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-socio-..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-soepjurk............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-soes................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-sofie...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-sok.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-sol.................lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-sol.................lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-sol.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-sol.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-sol-................lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
-sol-................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-sol-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-sol-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-solu-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-solut-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-solut-..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-soluut-.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-soluut-.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-solv................lijst_E_{m}{bevrijden}{vvav} 2
-solv................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-solv................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-solv-...............lijst_E_{m}{bevrijden}{vvav} 2
-solv-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-solv-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-solvent.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-solvent.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-som-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-soma................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-soma................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-soma-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-soma-...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-son-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-soof................lijst_E_{mt}{vvav} 2
-soort...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-soortig.............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-soph-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{vvav} 2
-sophie..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-sorb-...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-sorp-...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-sorpt-..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-spat-...............lijst_R_{vvav} 2
-spec-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-spetter.............lijst_E_{spel}{koosnaam}{vvav} 2
-speurder............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-spic-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-spider..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-spir-...............lijst_E_{leven}{vvav} 2
-spir-...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-spira-..............lijst_E_{leven}{vvav} 2
-spira-..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-spitter.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-spor-...............lijst_E_{landbouw}{gewas}{vvav} 2
-sporig..............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{vvav} 3
-spot................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-spotter.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-sprietig............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-st..................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-st-.................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-sta-................lijst_{blijven}{vvav} 2
-staat...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-stad................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-stan................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-stand...............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-standig.............lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 3
-standje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-stas-...............lijst_{blijven}{vvav} 2
-stase...............lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 2
-stase...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-stasi...............lijst_{blijven}{vvav} 2
-stasia..............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{vvav} 3
-stasis..............lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 2
-stasis..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-stasis..............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-stasis..............lijst_{blijven}{vvav} 2
-stat-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-stat-...............lijst_T_{plaatsen}{vvav} 2
-stat-...............lijst_{blijven}{vvav} 2
-static..............lijst_{blijven}{vvav} 2
-ste.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-steen...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-stelig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-stell-..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-stemmig.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{vvav} 2
-stengelig...........lijst_E_{leven}{flora}{vvav} 3
-stengelig...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-steno-..............lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-ster................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-stereo-.............lijst_{blijven}{vvav} 2
-sticho-.............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{vvav} 2
-stitu-..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-stoornis............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-strelend............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-strofe..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-stront..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-strontje............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-stru-...............lijst_E_{vvav} 2
-struct-.............lijst_E_{vvav} 2
-struiner............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-struweel............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-stuk................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-styl-...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-sum-................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-surd-...............lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets}{vvav} 2
-surfer..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-surg-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 1
-surg-...............lijst_T_{stijgen}{vvav} 2
-syllabig............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-sym-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-syn-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-taaf................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{vvav} 2
-taaie...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tac-................lijst_R_{structuur}{vvav} 2
-tach-...............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{vvav} 2
-tact................lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-tact-...............lijst_E_{g}{vvav} 2
-tact-...............lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-tain................lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-tain................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tain................lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-tainment............lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-tainment............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tainment............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-takkig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-talig...............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen}{vvav} 3
-tang................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tang-...............lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-tangens.............lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-tas.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-te..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-techn-..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-techniek............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-technisch...........lijst_E_{mt}{vvav} 3
-tect-...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-tect-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 1
-tecto-..............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-teg-................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-teg-................lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 1
-teg-................lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-teit................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tekt-...............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-tele-...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-tele-...............lijst_R_{B}{veraf}{vvav} 3
-tele-...............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}{vvav} 2
-tell-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-tell-...............lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-temp-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-temp-...............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-temper-.............lijst_E_{t}{verkleinen}{vvav} 1
-tempo-..............lijst_T_{periode}{vvav} 2
-tempt-..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{vvav} 2
-tempt-..............lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-ten-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tenance.............lijst_E_{economie}{termen}{vvav} 2
-tenance.............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tenance.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{vvav} 2
-tend-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tenis...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tent-...............lijst_T_{1}{info}{voelen}{vvav} 2
-tent-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-term-...............lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 2
-term-...............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen}{vvav} 2
-terr-...............lijst_E_{landbouw}{grond}{vvav} 2
-terr-...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos}{vvav} 2
-terr-...............lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-test-...............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{vvav} 1
-testa-..............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{vvav} 1
-teur................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-text-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-the-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-thea-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-theek...............lijst_T_{1}{omhullen}{verpakken_of_opslaan}{vvav} 2
-them-...............lijst_T_{1}{omhullen}{verpakken_of_opslaan}{vvav} 2
-them-...............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-themat-.............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-theo-...............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-theo-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-theorie.............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-therap-.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-therapeu-...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{vvav} 2
-therm-..............lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-thermo-.............lijst_M_{stof}{warmte}{vvav} 2
-thes-...............lijst_T_{1}{omhullen}{verpakken_of_opslaan}{vvav} 2
-these...............lijst_T_{3}{info}{uiten}{vvav} 2
-thymie..............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 2
-thymisch............lijst_T_{2}{info}{voelen}{vvav} 3
-tie.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tiek................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tiek-...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tiep................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tiep................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-tiep................lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-tiepje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tiepje..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-tig.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
-tijger..............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-tijgertje...........lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 2
-tin-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tinent..............lijst_K_{vvav} 2
-tinent..............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-tinent..............lijst_{blijven}{vvav} 2
-tje.................lijst_R_{vorm}{:<}{vvav} 2
-tjes................lijst_K_{:<}{weinig}{vvav} 3
-toet................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-toeter..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tom-................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
-tom-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-tom-................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-tomie...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-tonie...............lijst_R_{dichtheid}{vvav} 2
-tonner..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 2
-toom-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 1
-toom-...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
-toon................lijst_R_{dichtheid}{vvav} 3
-toop................lijst_R_{vvav} 3
-toop-...............lijst_R_{vvav} 2
-top-................lijst_R_{vvav} 2
-topie...............lijst_R_{vvav} 2
-topisch.............lijst_R_{vvav} 3
-tor.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-tor-................lijst_T_{wenden}{om_as}{vvav} 2
-tox-................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-tract-..............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht}{vvav} 2
-trai-...............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht}{vvav} 2
-trauma-.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 2
-trauma-.............lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{vvav} 2
-tribu-..............lijst_E_{m}{vrijgevigheid}{vvav} 2
-tribu-..............lijst_T_{3}{vvav} 2
-trice...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-trice...............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-trix................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-trix................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-trof-...............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 2
-trof-...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-trofie..............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 2
-trofie..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-trofisch............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 3
-trofisch............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 3
-tron................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-troof...............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 3
-troof...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 3
-troop...............lijst_E_{vvav} 2
-troop...............lijst_E_{vvav} 3
-trop-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-trope...............lijst_E_{vvav} 2
-trope...............lijst_E_{vvav} 3
-trophie.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 2
-trophie.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-trophish............lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{vvav} 3
-trophish............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 3
-tropie..............lijst_E_{vvav} 2
-tropisch............lijst_E_{vvav} 3
-tropisme............lijst_E_{vvav} 2
-tub-................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen}{vvav} 2
-tuin................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-tum-................lijst_R_{vorm}{:>}{vvav} 3
-tut.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tut.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-tuttel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tuttel..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-tutteltje...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-tutteltje...........lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-tuur................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-typ-................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-typ-................lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-type................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-typie...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{vvav} 2
-tť..................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-ueel................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-ult-................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-umbr-...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schaduw}{vvav} 2
-und-................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-unda-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-uni.................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-uni-................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-univers.............lijst_K_{:>}{alles}{vvav} 2
-univers.............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-universum...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-ur-.................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-ur-.................lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{vvav} 2
-ura.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-urb-................lijst_M_{aarde}{termen}{vvav} 2
-ure.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-urg.................lijst_E_{vvav} 2
-urg-................lijst_E_{vvav} 2
-urge................lijst_E_{vvav} 2
-urie................lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen}{vvav} 2
-urig................lijst_T_{periode}{vvav} 3
-us-.................lijst_E_{toepassen}{vvav} 2
-ut-.................lijst_E_{toepassen}{vvav} 2
-uur.................lijst_K_{:=}{vvav} 2
-vaardig.............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-vaardigheid.........lijst_E_{mt}{vvav} 2
-vacu-...............lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-vag-................lijst_T_{2}{rondzwerven}{vvav} 2
-val-................lijst_E_{kracht}{vvav} 2
-val-................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-valent..............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-valid-..............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-valu-...............lijst_K_{:>}{belangrijk}{vvav} 2
-vas-................lijst_T_{vvav} 1
-vect-...............lijst_R_{D}{vvav} 2
-vect-...............lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-vect-...............lijst_T_{vervoeren}{vvav} 2
-veegsel.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-veh-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-veh-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 2
-ven-................lijst_T_{1}{vvav} 2
-vent................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-vent................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-vent-...............lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-vent-...............lijst_T_{1}{vvav} 2
-ventje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ventje..............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-verg-...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-verkenner...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-vermogen............lijst_E_{mt}{vvav} 2
-vers-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-vers-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-verschijnsel........lijst_K_{:=}{vvav} 2
-vert................lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-vert-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-vert-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-verwekkend..........lijst_E_{o}{vvav} 3
-verwekkendheid......lijst_E_{o}{vvav} 2
-vest-...............lijst_K_{:>}{omvattend}{vvav} 1
-via-................lijst_R_{D}{vvav} 2
-via-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
-via-................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 2
-vid-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-village.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-vinder..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-virtual_reality.....lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-vis-................lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-visc-...............lijst_M_{leven}{lichaam}{vvav} 2
-visc-...............lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
-visueel.............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 3
-vita-...............lijst_E_{leven}{vvav} 2
-vlo.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-voc-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-voca-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-voetig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-voets...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen}{vvav} 3
-voke-...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-vol.................lijst_E_{g}{stoppen}{vvav} 1
-vol.................lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
-vol-................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-vol-................lijst_E_{vvav} 2
-vol-................lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
-volu-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-volu-...............lijst_T_{wenden}{om_as}{vvav} 2
-volut-..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-volute..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-volv-...............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{vvav} 2
-volv-...............lijst_T_{wenden}{om_as}{vvav} 2
-voor................lijst_M_{leven}{fauna}{typen}{vvav} 2
-voor................lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{vvav} 2
-vorm................lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-vormig..............lijst_R_{vorm}{vvav} 3
-vormigheid..........lijst_R_{vorm}{vvav} 2
-vorser..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-vot-................lijst_T_{3}{info}{geluid}{vvav} 2
-voud................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-voudig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-voudigheid..........lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-vraat...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-vrees...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{vvav} 2
-vriend..............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-vriend..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-vriendelijk.........lijst_E_{m}{vvav} 3
-vriendje............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-vrij................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
-vrouw...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-vrouwtje............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
-vuldig..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-vuldigheid..........lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-waard...............lijst_K_{:=}{vvav} 3
-waarde..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-waardheid...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-waardig.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-waardigheid.........lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 2
-waarts..............lijst_R_{richting}{vvav} 3
-wang................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-watch...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-watcher.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-watcher.............lijst_T_{1}{info}{beeld}{vvav} 2
-web.................lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-webje...............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-webpagina...........lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-website.............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-weg.................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-wege................lijst_E_{o}{vvav} 3
-wekelijks...........lijst_T_{periode}{vvav} 3
-wekkend.............lijst_E_{o}{vvav} 3
-wekkendheid.........lijst_E_{o}{vvav} 2
-wereld..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-werend..............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen}{vvav} 3
-werf................lijst_K_{kenmerkgrootte}{vvav} 3
-wetenschap..........lijst_E_{mt}{vvav} 2
-wetenschapper.......lijst_E_{mt}{vvav} 2
-wezen...............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wezen...............lijst_K_{:=}{vvav} 2
-wezentje............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wiebel..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wiel................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wijs................lijst_E_{mt}{vvav} 3
-wijs................lijst_K_{vvav} 3
-wijze...............lijst_E_{mt}{vvav} 3
-wijze...............lijst_K_{vvav} 3
-wijzer..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-wil.................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-wille...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-wizzard.............lijst_E_{vvav} 2
-worm................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wormpje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wrat................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wurm................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-wurmpje.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-xeno-...............lijst_K_{:!}{ongeveer}{vvav} 2
-xeno-...............lijst_{buiten}{vvav} 2
-xero-...............lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
-yl..................lijst_M_{stof}{typen}{vvav} 2
-zaad................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-zaad................lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-zaadje..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-zaadje..............lijst_M_{leven}{geslacht}{man}{vvav} 2
-zaam................lijst_K_{:=}{vvav} 3
-zak.................lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-zeikerd.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-ziek................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{vvav} 3
-ziel................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-zieltje.............lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-zij.................lijst_R_{richting}{typen}{vvav} 2
-zijde...............lijst_R_{richting}{typen}{vvav} 2
-zijdig..............lijst_R_{richting}{typen}{vvav} 3
-zijds...............lijst_E_{o}{vvav} 3
-zijds...............lijst_R_{vorm}{kanten} 3
-zinnig..............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-zinnigheid..........lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-zoa.................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-zoeker..............lijst_R_{D}{info}{media}{zoek-web}{vvav} 1
-zone................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
-zoo-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-zoo-................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-zot.................lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-zoŲ-................lijst_E_{leven}{vvav} 2
-zoŲ-................lijst_M_{leven}{mens}{vvav} 2
-zucht...............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-zuchtig.............lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 3
-zuchtigheid.........lijst_E_{m}{houden_van}{vvav} 2
-zuigerd.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{namen}{vvav} 2
-zuster..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw}{vvav} 2
1....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
1....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
10...................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-1................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-12...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-15...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-18...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-2................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-21...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-24...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-3................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-6................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^-9................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^1.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^100...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^12................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
10^12................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^15................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^18................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^2.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
10^2.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^21................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^24................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^3.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
10^3.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^3.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^30................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^33................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^4.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^6.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
10^6.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
10^9.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
10^9.................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{10e_macht}{vvav} 2
11...................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
12...................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
16-metergebied.......lijst_E_{spel}{termen} 2
16_metergebied.......lijst_E_{spel}{termen} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
2....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
20...................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
23-meterlijn.........lijst_E_{spel}{termen} 2
23-meterlijn.........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
3....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
3....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
3....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
3-meterlijn..........lijst_E_{spel}{termen} 2
3-meterlijn..........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
3D-game..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
3G...................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
3G-verbinding........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
4....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
4....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
4G...................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
4G-verbinding........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
5....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
50-eurobiljet........lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{M}{typen} 2
50_eurobiljet........lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{M}{typen} 2
6....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
6....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
8....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
9....................lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
9-5_mentaliteit......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{samenstelling} 2
A-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
A-diploma............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{diploma}{samenstelling} 2
A-film...............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
A-kant...............lijst_R_{vorm}{kanten} 2
A-merk...............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
A-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
A-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
A-team...............lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
A-team...............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
A-viertje............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A0...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A0-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A1...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A1-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A10..................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A10-formaat..........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A2...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A2-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A3...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A3-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A4...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A4'tje...............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A4-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A4-papier............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A5...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A5-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A6...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A6-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A7...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A7-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A8...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A8-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
A9...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
A9-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
ABC'tje..............lijst_E_{m}{gemakkelijk} 2
ABS..................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
Aartsengelen.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Aboriginal...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Abraham..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Abraham..............lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
Abraham_gezien_hebben.lijst_T_{periode}{typen}{bio} 1
Adam.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Adam-_en_Eva-syndroom.lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{schaamte} 2
Adam-_en_Eva-syndroom.lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
Adam_en_Eva..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Afghaanse_windhond...lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Afrikaan.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Afrikaander..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Afrikaans............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Afrikaanse_wilde_hond.lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
Afscheiding..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek} 2
Agnus_Dei............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Akkoord_van_Schengen.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Algerijn.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Algerijns............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Algonkin.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Algonquin............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Allah................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Allerhoogste.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Alwijze..............lijst_E_{m}{gezond}{info}{nadenken} 2
American_foxhound....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
American_party.......lijst_E_{spel}{evenement} 2
Amerikaan............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Amerikaans...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Amerikaanse_akita....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_buldog...lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_cockerspaniŽl.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_naakthond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_staffordshireterriŽr.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_toyterriŽr.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amerikaanse_waterspaniŽl.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Amor.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Amsterdammer.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Angelsaksisch........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Angelsaksisch........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 3
Angolees.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Anne-Claire_mode.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Annunciatie..........lijst_T_{periode}{typen} 2
Apache...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Apachen..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Aphrodite_fashion....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Apocalyps............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Appenzeller_sennenhond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
ArameeŽr.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Argentijnse_dog......lijst_E_{jacht}{hond} 2
Argentijnse_dog......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
AriŽr................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
ArmeniŽr.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Arthurroman..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
Asmodee..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Aswoensdag...........lijst_T_{periode}{typen} 2
AtjeeŽr..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Australisch..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Australische_herder..lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Australische_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Australische_terriŽr.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
AustraliŽr...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Ave_Maria............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Aziaat...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Aziatisch............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
B-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
B-diploma............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{diploma}{samenstelling} 2
B-kant...............lijst_R_{vorm}{kanten} 2
B-merk...............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
B-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
B-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
B-team...............lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
B-team...............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
B0...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B0-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B1...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B1-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B2...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B2-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B3...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B3-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B4...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B4-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B5...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B5-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B6...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B6-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B7...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B7-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B8...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B8-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
B9...................lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 3
B9-formaat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
BDSM.................lijst_E_{spel}{seks}{gerichtheid} 2
BN'er................lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
BSN..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
BSN-stelsel..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
Babel................lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{zinloos} 2
Babinski-reflex......lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{reflex} 2
Bantoe...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bantoetaal...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Batman...............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Bašl.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Bašlsdienst..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Belg.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Belgisch.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Belgische_herder.....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Belgische_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Belial...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Bengaal..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bengaals.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Bengaals_vuur........lijst_E_{bewapenen_en_wapengebruik} 2
Bengalees............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bengalees............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
BeotiŽr..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bep..................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Beppie...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Berber...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Berner_sennenhond....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Betuwelijn...........lijst_R_{D}{typen} 2
Betuwespoorlijn......lijst_R_{D}{typen} 2
BeŽlzebub............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Bias.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Bijbelbeschouwing....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{samenstelling} 2
Bijbelexegeet........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelexegese........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelkennis.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
Bijbellezen..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 1
Bijbellezing.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelplaats.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelstudie.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
Bijbeltekst..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelverhaal........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Bijbelverklaarder....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelverklaring.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelvertaling......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Bijbelwoord..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Blauwe_Kruis.........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Boheems..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Bohemer..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bolognezer_hond......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Bondsdagdebat........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
Bourgondisch.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Bourgondisch_kruis...lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
BourgondiŽr..........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
BourgondiŽr..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Brabander............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Brabants_bont........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{dessin} 2
Braziliaan...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Braziliaanse.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bretoen..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Breton...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bretons..............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Britsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Britsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Britsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Bulgaar..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Bureau_Jeugdzorg.....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Bureau_Jeugdzorg.....lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
Bureau_Jeugdzorg.....lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Byzantijn............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Byzantijns...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Byzantium............lijst_M_{aarde}{termen} 2
C-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
C-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
C-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
C14-methode..........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
CAO..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten} 2
CAT-scan.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
CBS-cijfer...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen} 2
CD-foongids..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
CIP..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
CJD..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
CO2-compensatiepunt..lijst_E_{leven}{flora}{termen} 2
CO2_neutraal.........lijst_E_{milieu} 2
CPU..................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
CSV..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
CT-scan..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
CVA..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
CVE..................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
CVS..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
Caissonwet...........lijst_E_{fysica}{termen} 2
Calimero.............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Canadees.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Canadees.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Canis_lupus..........lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
Cassandra............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Cerberus.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Cesky_fousek.........lijst_E_{jacht}{hond} 2
Cesky_fousek.........lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Cetti's_zanger.......lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
Chaldeeuws...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
ChaldeeŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Chanoeka.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Cherubijnen..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Chinees..............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Chinees_voor.........lijst_T_{2}{info}{weten}{niets} 3
Chinees_zijn_voor....lijst_T_{2}{info}{weten}{niets} 1
Christus.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Christusbeeld........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Christusfiguur.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Christuslegende......lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
Christusmonogram.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Christusmonogram.....lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
Christusverhaal......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Cito.................lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Cito.................lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 2
Cito.................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
Cito-toets...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 2
Cito-toets...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
Citotoets............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 2
Citotoets............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
Cockney..............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Cresus...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Croesus..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Cubaan...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Cubaanse.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Cupido...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
CuraÁaoŽnaar.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
D-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
D-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
DNA-code.............lijst_E_{leven}{termen} 2
DNA-gegevens.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-hack.............lijst_E_{t}{misbruiken}{digitaal} 2
DNA-hacker...........lijst_E_{t}{misbruiken}{digitaal} 2
DNA-kaart............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-kaart............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
DNA-kit..............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
DNA-paspoort.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-paspoort.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
DNA-patroon..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-patroon..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
DNA-profiel..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-profiel..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
DNA-streng...........lijst_E_{leven}{termen} 2
DNA-techniek.........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
DNA-test.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
DNA-vingerafdruk.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
DNA-vingerafdruk.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
Damocles.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Dappere_Dodo.........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Deen.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Deens................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Deense...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Deense_dog...........lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Delfts_aardewerk.....lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
Delfts_blauw.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{dessin} 2
Diets................lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
Diets................lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
Diets................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Diets................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Dione................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Dionysius............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Dionysus.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Divali...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Doema................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
Dominica_fashion.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Don_Juan.............lijst_E_{m}{houden_van}{seks}{(te_)veel} 2
Don_Juan.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
Don_fashion..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Donald_Duck..........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Doornroosje..........lijst_T_{1}{in_slaap_komen} 2
Doornroosje_worden...lijst_T_{1}{in_slaap_komen} 1
Doornroosje_zijn.....lijst_T_{1}{in_slaap_komen} 1
Dovencultuur.........lijst_{blijven}{gewoonte}{typen} 2
Draculaverhaal.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
Drentsche_patrijshond.lijst_E_{jacht}{hond} 2
Drentsche_patrijshond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Drie-eenheid.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Drie-enigheid........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Drievuldigheid.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Duits................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Duits................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Duitse_dog...........lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Duitse_herder........lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Duitse_herdershond...lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Duitse_komma.........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
Duitser..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Duitsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Duitsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Duitsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Duivel...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Duurzame_Onwikkelingsdoelen.lijst_E_{milieu} 2
Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen.lijst_E_{milieu} 2
Dy...................lijst_M_{stof}{typen} 2
E-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
E-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
E-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
EHBO.................lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
EU-nitraatrichtlijn..lijst_E_{milieu} 2
EU-richtlijn.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
EU-verband...........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
EU_richtlijn.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Edammer..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Edammer..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Edammer..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zuivel} 3
Edison...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
Efeze................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
EfeziŽrs.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Egyptisch_kruis......lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Electra..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Elohiem..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Elohim...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Elysium_fashion......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Emmy_Award...........lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
Engelen..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Engelse_buldog.......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Engelse_setter.......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Engelsgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Engelsgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Engelsgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Er...................lijst_M_{stof}{typen} 2
Eskimo...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Eskimocultuur........lijst_{blijven}{gewoonte}{typen} 2
Esperanto............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Eucalypta............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Eufraat..............lijst_M_{aarde}{termen} 2
Europa-akkoord.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
EuroparlementariŽr...lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Europeaan............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Eurovisie............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Eva..................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
F-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
F-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
F-snaar..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
FAS..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
FAS..................lijst_M_{stof}{typen} 2
FM-band..............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
FM-zender............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Faust................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Fin..................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Fins.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Finse................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Fleur_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Floor_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Florence_Nightingale.lijst_E_{m}{sociaal}{(te_)veel} 2
Frans................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Fransdol.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 3
Fransgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Fransgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Fransgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Fransoos.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
FranÁaise............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Fries................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Fries................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Friezin..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Fritz_fashion........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
GBS..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
GIF-formaat..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
GalliŽr..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Gannek...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
God..................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
God_de_Heer..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
God_gaat_ook_jou_helpen.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_geeft_kracht_naar_kruis.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_heeft_er_vast_wel_weer_iets_mee_te_maken.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_heeft_het_ook_soms_druk.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_help_ons.........lijst_E_{t}{afwijzen}{tw} 1
God_help_ons_uit_de_nood.lijst_E_{t}{afwijzen}{tw} 1
God_helpt_jou_wel....lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_houdt_een_achterdeurtje_voor_je_open.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_houdt_wel_een_oogje_in_het_zeil.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_is_er_niet_om_het_alleen_jou_naar_je_zin_te_maken.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_is_er_ook_voor_jou.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_is_mijn_getuige..lijst_T_{2}{info}{weten}{tw} 1
God_kan_ook_niet_overal_bij_zijn.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_komt_ons_tegemoet.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_ligt_altijd_op_de_loer.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_maakt_het_vast_goed_met_jou.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_maakt_vast_een_heel_mooi_plaatsje_voor_jou_in_de_Hemel.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_sta_me_bij.......lijst_E_{t}{afwijzen}{tw} 1
God_sta_me_bij.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw} 1
God_sta_ons_bij......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw} 1
God_straft...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}{tw} 1
God_volgt_je_overal..lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_waarom_heeft_u_ons_verlaten?.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw} 1
God_wilt_u_me_bijstaan?.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw} 1
God_wilt_u_ons_bijstaan?.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{levensvragen}{tw} 1
God_zal_je_belonen...lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_zal_je_straffen..lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}{tw} 1
God_zegene_de_greep..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
God_zet_de_hemelpoort_wagenwijd_open_voor_je.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_ziet_alles.......lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
God_ziet_jouw_verdriet.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
Godes_Zoon...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Gods_arm.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Gods_hand............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Gods_hand_drukte_zwaar_op_jou.lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
Gods_vinger..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Gods_water_over_Gods_akker_laten_lopen.lijst_E_{:<} 1
Gods_water_over_Gods_akker_laten_lopen.lijst_E_{berusten} 1
Gods_water_over_Gods_land_laten_lopen.lijst_E_{:<} 1
Gods_wegen_zijn_ondoorgrondelijk.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
Godsrijk.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 2
Gog_en_Magog.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Golfoorlogsyndroom...lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
Golfoorlogsyndroom...lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
Golfstaat............lijst_M_{aarde}{termen} 2
Golfsyndroom.........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
Golfsyndroom.........lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
Gouwenaar............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
GratiŽn..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Griek................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Grieks...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Grieks...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Grieks_kruis.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Griekse..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Groene_Kruis.........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Groenlander..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Groninger............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Grootkruis_van_de_Nederlandse_Leeuw.lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
Grootkruis_van_de_Nederlandse_Leeuw.lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Grote_Verzoendag.....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Guillain-Barrť_syndroom.lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
Guus_Geluk...........lijst_E_{m}{g}{lukken} 2
Haarlemmerolie.......lijst_E_{m}{g}{lukken}{wonder} 2
Hagenaar.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Hagenees.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Halt.................lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 2
Hanukka..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
HebreeŽr.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Heerschappijen.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Heiland..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Heilige_Drie-eenheid.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Heilsprofeet.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Helhond..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Helleen..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Helleens.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Hellehond............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Hellen...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Hellp-syndroom.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
HelvetiŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Henoch...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Here_Jezus...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Hermes...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Hermes_Trismegistos..lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Hesperes.............lijst_M_{aarde}{termen} 2
Hippocreen...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 2
Hippocrene...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 2
Hof_van_Eden.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 2
Holland_op_zijn_smalst.lijst_E_{t}{beperken}{bekrompen} 3
Hollander............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Hollandse_herder.....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Hollandse_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Hominidae............lijst_M_{leven}{fauna}{typen} 2
Hongaar..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Hongaars.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Hongaars.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Hongaarse............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Hoogduits............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Hoogduits............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Hooghollands.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Hottentot............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
I-profiel............lijst_R_{vorm}{termen} 2
IC...................lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
IC...................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{rail} 2
IC...................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
ICT..................lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
ICT-bedrijf..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
ICT-beleid...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
ICT-wereld...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
ICT-wereld...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
ICT-wereldje.........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
ID-bewijs............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
ID-kaart.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
IP...................lijst_M_{stof}{typen} 2
IP...................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
IR...................lijst_T_{info} 2
ISDN-lijn............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
ISO-norm.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
ISO-norm.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
ISO-waarde...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid}{typen} 2
IT-wereld............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
IT-wereld............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
IT-wereldje..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
I_adore_you_fashion..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
I_am_beautiful_fashion.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
I_am_fashion.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
I_got_the_look_fashion.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
I_grab_you_fashion...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
I_love_you_fashion...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Icarusmotief.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{motief} 2
Ierse_setter.........lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Ilias................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Ilium................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
In...................lijst_M_{stof}{typen} 2
Inca.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Indische_antilope....lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
IndiŽr...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Indo-Europeaan.......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Indo-Europees........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Indo-Europees........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Indo-Germaan.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Indo-Germaans........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Indo-Germaans........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Indo-Iraans..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Indo-Iraans..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
IndonesiŽr...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Ingveoon.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Ingveoons............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Ingveoons............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Inuit................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Inuk.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Inwijdingsfeest......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Irene................lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 2
IsraŽliet............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
IsraŽlitisch.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
IsraŽliŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Italiaan.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Italiaans............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Italiaanse...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Ivanhoe..............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Ivoren_Kruis.........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
JHWH.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jack_the_Ripper......lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen} 2
Jahwe................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jahweh...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jakob_en_Ezau........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
James_Bond...........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Jan..................lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Jan_Boezeroen........lijst_M_{leven}{groep}{onderklasse} 2
Jan_Huigen_in_de_ton,_met_een_hoepeltje_erom,_Jan_Huigen,_Jan_Huigen,_en_de_ton_die_viel_in_de_duigen.lijst_E_{spel}{tw} 1
Jan_Pappelap.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
Jan_Rap_en_zijn_maten.lijst_E_{t}{asociaal} 2
Jan_en_alleman.......lijst_K_{:>}{alles}{iedereen} 2
Jan_in_de_bocht......lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen}{tw} 1
Jan_met_de_pet.......lijst_M_{leven}{groep}{onderklasse} 2
Janklaassen..........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Jantje...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Jantje_lacht,_Jantje_huilt.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{tw} 1
Janus................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Japanner.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Jean_qui_rit_et_Jean_qui_pleure.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{tw} 1
Jeruzalems_kruis.....lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Jezus................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jezus_Christus.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jezus_de_Messias.....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jezus_van_Nazareth...lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jip_en_Janneke.......lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Jodenhaat............lijst_E_{t}{tegenstaan}{-haat} 2
Jodenhaat............lijst_E_{t}{tegenstaan}{groep}{typen} 2
Jodenhaat............lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
Jodenster............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
Jodenster............lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
Jodin................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Jom_Kipoer...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Jood.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Joods................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Joost_mag_het_weten..lijst_E_{m}{g}{info}{verontschuldigen}{tw} 1
Joris_Goedbloed......lijst_E_{m}{sociaal}{(te_)veel} 2
Jozef_de_dromer......lijst_E_{t}{bedriegen} 2
Jupiter..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Jut..................lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 2
Jut..................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Jut..................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Jut_en_Jul...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
Jut_en_Jul...........lijst_K_{:<}{zeldzaam} 2
Jutje................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Jutlander............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
KRW..................lijst_E_{milieu} 2
KZ-syndroom..........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
KZ-syndroom..........lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
Kaderrichtlijn_Water.lijst_E_{milieu} 2
Kaffer...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Kameleon.............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Kamerdebat...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
Kamerlijst...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
Kamerontbinding......lijst_E_{t}{ontslaan}{ondergaan} 2
Karelroman...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
Katrien..............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Katrijn..............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Katrijntje...........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
KaÔn_en_Abel.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
KaÔnsteken...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Kees.................lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Keesje...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Kelt.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Keltisch.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Keltisch.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Keltisch.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Keltisch_kruis.......lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Kennedymoord.........lijst_E_{t}{ongezond}{doden} 2
Kerst................lijst_T_{periode}{typen} 2
Kerstmis.............lijst_T_{periode}{typen} 2
Kerstster............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Keulenaar............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Keuls_aardewerk......lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
Keulse_pot...........lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
Khoikhoi.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Klaas................lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Klaas_Vaak...........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Klaas_Vaak...........lijst_T_{1}{in_slaap_komen} 2
Klaas_en_Piet........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Klaasje..............lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Klukkluk.............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Knekelpiet...........lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 2
Kokanje..............lijst_E_{m}{g}{verblijden}{plaats} 2
Kokanje..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zoetwaren} 2
Kol_Nidree...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Kol_Nidrei...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Kongolees............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Koning_winter........lijst_T_{periode}{typen} 2
Koptisch.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Koptisch.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Koran................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Koranstudie..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
Korantekst...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Krachten.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Kruis_van_Verdienste.lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
Kuifje...............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
L-profiel............lijst_R_{vorm}{termen} 2
LBZ..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
LMG..................lijst_E_{milieu} 2
LML..................lijst_E_{milieu} 2
LMM..................lijst_E_{milieu} 2
LMRV.................lijst_E_{milieu} 2
LMW..................lijst_E_{milieu} 2
Laekense_herder......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Laekense_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Lagerhuisdebat.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
Lakense_herder.......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Lakense_herdershond..lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Regenwatersamenstelling.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Vlinders.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_Water.lijst_E_{milieu} 2
Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid.lijst_E_{milieu} 2
Landelijke_Basisregistratie_Ziekenhuiszorg.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
Laplander............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Lateraan.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
Lateraans............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 3
Lateranen............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
Latijn_voor..........lijst_T_{2}{info}{weten}{niets} 3
Latijn_zijn_voor.....lijst_T_{2}{info}{weten}{niets} 1
Latijns..............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Latijns_kruis........lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Leen-en-pachtwet.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Leiden_is_in_last....lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{waarschuwen}{tw} 1
Leidenaar............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Leopoldsorde.........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
Leviatan.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Lichtfeest...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Lieve-Vrouw..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Lieve-Vrouwebeeld....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Lieve-Vrouwedag......lijst_T_{periode}{typen} 2
Lieve-Vrouwegasthuis.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Lieve-Vrouwekapel....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Lieve-Vrouwekerk.....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Lieve-Vrouwemeisje...lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
Limburgs.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Litouwer.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Lucifer..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Lucina...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Luxemburger..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
M-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
MC-band..............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
MDG's................lijst_E_{milieu} 2
ME...................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
ME-syndroom..........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
MER..................lijst_E_{milieu} 2
MER..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
MRI-scan.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
Maastrichtenaar......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Maastrichtnorm.......lijst_E_{economie}{termen} 2
Maastrichtnorm.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
Machten..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Madelief_mode........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Madeliefje_mode......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Magere_Hein..........lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 2
Magnificat...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Maker................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Maleis...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Maleis...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Maleisisch...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
MaleisiŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Maltezer_kruis.......lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 2
Mamaloe..............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Mandy_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Manja_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Manon_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Manou_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Mantsjoe.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Mantsjoes............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Marco_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Margo_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Maria-Boodschap......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Maria_bidt_voor_ons..lijst_E_{t}{afwijzen}{tw} 1
Mariabeeld...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Marialegende.........lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
Marit_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Marja_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Mark_mode............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Marko_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Marollentaal.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Marols...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Mars.................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Mars.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Marva................lijst_E_{leger}{functie} 2
Mary-Claire_mode.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Maya.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Maya.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mayacultuur..........lijst_{blijven}{gewoonte}{typen} 2
Mechelse_herder......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Mechelse_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Mediawet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Medusa...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mefisto..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mefistofeles.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Merovingisch.........lijst_T_{periode}{typen} 3
Messias..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mexicaan.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Midas_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Middelaar............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Middelnederlands.....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Miep.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Miepje...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Millennium_Development_Goals.lijst_E_{milieu} 2
Millennium_Ontwikkelingsdoelen.lijst_E_{milieu} 2
Mimi's_mode..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
MongoliŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Mopje_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Moro-reflex..........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{reflex} 2
Morpheus.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mozambikaan..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Mozambikaans.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Mozes................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Mšrchen..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak} 2
NAVO-verband.........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
NAVO_bondgenootschap.lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
NB...................lijst_M_{aarde}{termen} 2
NB...................lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
NEN-norm.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
NEN-norm.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
NMR..................lijst_E_{milieu} 2
NSD..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
NSD..................lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
NT1..................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
NT1-onderwijs........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
NT2..................lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
NT2-onderwijs........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
Naatje...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen}{tw} 1
Nabestaandenwet......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Nahuatl..............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Nassi-Shneiderman-diagram.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
Nassi-Shneiderman-diagram.lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
Nassi-Shneiderman_diagram.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
Nassi-Shneiderman_diagram.lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit.lijst_E_{milieu} 2
Nationaal_Noodnet....lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Natuurpunt...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Nazareens............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 3
NazareeŽr............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Nazarener............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
NazoreeŽr............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Nb...................lijst_M_{stof}{typen} 2
Neder-Belg...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Neder-Duits..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Neder-Duits..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Neder-Duitser........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Neder-Engels.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Nederduits...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Nederduits...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Nederlander..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Nederlanderschap.....lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Nederlands...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Nederlands...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Nederlandstalig......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Net..................lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Newfoundlander.......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Nieuwe_Testament.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Nimrod...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Nixe.................lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren}{geleedpotigen} 2
Noach................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Noor.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Noord-Brabant........lijst_M_{aarde}{termen} 2
Noord-Nederlands.....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Noors................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
O-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
OPS..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
OS...................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{software} 2
OSAS.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
Octant...............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Oergermaans..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oergermaans..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Oernoords............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Old_English_Sheepdog.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Omniversum...........lijst_E_{spel}{voorstelling}{typen} 2
Onze-Lieve-Heer......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Onze-Lieve-Vrouw.....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Onze_Vader...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Onzevader............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Oostenrijker.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Oostenrijks..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Oostindisch_doof.....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
Oostindisch_doof_zijn.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
Opperheer............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Opperherder..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Opperwezen...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Opus_Dei.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek} 2
Oranje-Vrijstaat.....lijst_E_{m}{bevrijden} 2
Oranje_Kruis.........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Oranjegevoel.........lijst_E_{m}{houden_van}{-gevoel} 2
Oranjegevoel.........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Oranjegevoel.........lijst_E_{m}{houden_van}{spel}{typen} 2
Oranjegevoel.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Oranjegezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Oranjegezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Oranjegezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
OriŽnt...............lijst_M_{aarde}{termen} 2
Oscarnieuws..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
Oscaruitreiking......lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
Oud-Engelse_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Oudamsterdams........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudantwerps..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oude_Testament.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Oudengels............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudfrankisch.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudfrans.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudfries.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudgermaans..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudgrieks............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudhollands..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudjavaans...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudnederfrankisch....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudnederlands........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudnoords............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudnoors.............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudnovgorods.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudoostnoords........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudpruisisch.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudrussisch..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudsaksisch..........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudvlaams............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Oudzweeds............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
P-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
PDCA.................lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
PDCA.................lijst_T_{info}{cyclus} 2
PDF-formaat..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
PET-scan.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
PMG..................lijst_E_{milieu} 2
PSD..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
PSD..................lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
PTH..................lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 2
PTSS.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
PTSS.................lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
PVS..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
Paaslam..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
PageRank.............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
Paleoceen............lijst_T_{periode}{typen} 2
Paleogeen............lijst_T_{periode}{typen} 2
Paleolithicum........lijst_T_{periode}{typen} 2
PaleozoÔcum..........lijst_T_{periode}{typen} 2
Palestein............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Palesteins...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Palestijn............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Palestijnse..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Palmpaas.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Palmpasen............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Palmpasen............lijst_T_{periode}{typen} 2
PandŤmos.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Papoea...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Paraguayaan..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Parmezaans...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Pascha...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Pasen................lijst_T_{periode}{typen} 2
Paula_mode...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Paulus_de_Boskabouter.lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Pegasus..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Pegasus..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Penelope.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Pesach...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Pierlala.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Piet.................lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Piet.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Piet_Lut.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{laf} 2
Piet_Pienter_en_Bert_Bibber.lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Pieterbaasje.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Pietje...............lijst_M_{leven}{geslacht}{man} 2
Pinksteren...........lijst_T_{periode}{typen} 2
Pipi_Langkous........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Pipo_de_Clown........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Platduits............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Poerim...............lijst_T_{periode}{typen} 2
Poldernederlands.....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
PolynesiŽr...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Portugees............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Pos..................lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Pre-Grieks...........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Pre-Indo-Europees....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Priapus..............lijst_E_{landbouw}{gewas} 2
Priapus..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Primair..............lijst_T_{periode}{typen} 2
Programma_Structuur_Diagram.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
Programma_Structuur_Diagram.lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
Prometheus...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Proto-Grieks.........lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Proto-Indo-Europees..lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Proto-Indo-Iraans....lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
ProvenÁaal...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
ProvenÁaals..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
ProvenÁaalse.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Providentie..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Provinciaal_Meetnet_Grondwaterkwaliteit.lijst_E_{milieu} 2
Puk..................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Pukje................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Pygmalion............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Pyrenese_berghond....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
RSI..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
Rechter..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Reverendus_Dominus...lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{aanspreekvorm} 2
Rhodesian_ridgeback..lijst_E_{jacht}{hond} 2
Rhodesian_ridgeback..lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Rijnlander...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Rijnoeverstaat.......lijst_M_{aarde}{termen} 2
Rijnvaartakte........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Rode_Kruis...........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Roemeen..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Roemeens.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Roger................lijst_E_{m}{bekrachtigen}{tw} 1
Rome_is_ook_niet_op_ťťn_dag_gebouwd.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{tw} 1
Romein...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Romeins..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Roos_mode............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Rotterdammer.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Rubicon..............lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 2
Rus..................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Russin...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Russisch.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Russisch.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
Russisch_ei..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zuivel} 2
SCEN-arts............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
SDG's................lijst_E_{milieu} 2
SI...................lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid} 2
SI-eenheid...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid} 2
SI-stelsel...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid} 2
SI-symbool...........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
SM...................lijst_E_{spel}{seks}{gerichtheid} 2
SOA..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
SOA..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
SOS..................lijst_E_{economie}{termen} 2
SOS..................lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{typen}{tw} 1
STER-spot............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
STER-spotje..........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
STERspot.............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
STERspotje...........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Sacra_Scriptura......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
SadduceeŽr...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Samen................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sanskriet............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Sara.................lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
Sara_gezien_hebben...lijst_T_{periode}{typen}{bio} 1
Saraceen.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Saraceens............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
SardiniŽr............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Satan................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Schengenakkoord......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
Schengengebied.......lijst_M_{aarde}{termen} 2
Schengenland.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
Schengenzone.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
Schepper.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Schots...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{dessin} 3
Schotse_collie.......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Schotse_herder.......lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Schotse_herdershond..lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Schriftplaats........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftuitleg........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftuitlegging....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftuur...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Schriftuurlijk.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 3
Schriftuurplaats.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftuurverklaring.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftuurwoord......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftverklaarder...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftverklaring....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Schriftwoord.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Scylla...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Sefarden.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sefardim.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sehnsucht............lijst_E_{m}{houden_van} 2
Semiramis............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Semitisch............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Semitisch............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 3
Senaatslijst.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
Serafijnen...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
ServiŽr..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sesam_open_u.........lijst_T_{3}{onthullen}{openen}{tw} 1
Siberisch_koud.......lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 3
Siberisch_koud_blijven_onder.lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 1
Siberisch_koud_laten.lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 1
Siberische_husky.....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Sint-Jansevangelie...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Sint-Margriet........lijst_T_{periode}{typen} 2
Sinterklaas..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Sinterklaas..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
Sinterklaasje........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Sjors_en_Sjimmie.....lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Snuf_en_Snuitje......lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Societas_Jesu........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
Sodom_en_Gomorra.....lijst_E_{t}{overtreden} 2
Sovjet-Russisch......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Sovjetburger.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sovjets..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sovjetstaat..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
Spaans...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Spaans...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Spaans_benauwd.......lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst} 3
Spaanse..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Spaanse_kervel.......lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
Spaansgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
Spaansgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
Spaansgezind.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
Spanjaard............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Spiderman............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Standaardduits.......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardengels......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardfrans.......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardfries.......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardnederlands..lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardnoors.......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Standaardzweeds......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Statendebat..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
Stentor..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Superman.............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Surinaams............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Surinamer............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Sustainable_Development_Goals.lijst_E_{milieu} 2
Swieber..............lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
Swiebertje...........lijst_E_{spel}{verhalen}{wezens} 2
T-biljet.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
T-profiel............lijst_R_{vorm}{termen} 2
TIA..................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
Talmoed..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Talmoedstudie........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
Talmoedtekst.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Tantaluskwelling.....lijst_E_{t}{gevaarlijk} 2
Tante_Pos............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
Tantra...............lijst_E_{spel}{seks}{middelen} 2
Te_Deum..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Tervuerense_herder...lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Tervuerense_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Tervurense_herder....lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Tervurense_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Tervuurse............lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Tervuurse_herdershond.lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
Thomas-evangelie.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
Thor.................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Thora................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Tibet................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Tibetaan.............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Tibetaans............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Tien.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Tienie...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Titan................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Tj-biljet............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
Toeareg..............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Toos.................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Toosje...............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Triniteit............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Tronen...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Truus................lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Truusje..............lijst_M_{leven}{geslacht}{vrouw} 2
Twitterbericht.......lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Twitterberichtje.....lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Twitterdebat.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
U-profiel............lijst_R_{vorm}{termen} 2
UML-model............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
UMTS.................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
UMTS-verbinding......lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
Utopia...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{hopen}{(te_)veel} 2
Utrechtenaar.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
V-profiel............lijst_R_{vorm}{termen} 2
V-riem...............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
V-riem...............lijst_R_{D}{band} 2
V-snaar..............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
V-snaar..............lijst_R_{D}{band} 2
V-teken..............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
V-teken..............lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 2
VCS..................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
VN-bemiddelaar.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
VN-conferentie.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
VN-personeel.........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
VN-rapport...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
VN-verband...........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
VR...................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
VR...................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
VR-beeld.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
VR-porno.............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
VR-show..............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
VR-soap..............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
VR-televisie.........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
VR-tv................lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
Vastenavond..........lijst_T_{periode}{typen} 2
Veiligheidsraad......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
Verkavelingsvlaams...lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Verlosser............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Verzoendag...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Vincere_aut_mori.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
Vlaams...............lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Voorzienigheid.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Vorsten..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Vulgaat..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Vulgata..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Vulgivaga............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
WIK..................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten} 2
WK-kaartje...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{toegang}{samenstelling} 2
Waal.................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Waals................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Waals................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Walkure..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Wassenaar............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Waterman.............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Waterman.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
Weesgegroet..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
Weil.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{dier} 2
Weil.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
Wereldbibliotheek....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
Wereldraad...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
Wereldvrouwenconferentie.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
West-Indisch.........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Westlander...........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Winterhulp...........lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig} 2
Wit-Gele_Kruis.......lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Witte_Kruis..........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
Woord................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
XL...................lijst_R_{vorm}{kleding} 3
XS...................lijst_R_{vorm}{kleding} 3
XXL..................lijst_R_{vorm}{kleding} 3
XXS..................lijst_R_{vorm}{kleding} 3
Xhosa................lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Zaligmaker...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Zeeuw................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Zeeuws...............lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Zevengesternte.......lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Zodiak_fashion.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
Zoon_des_mensen......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Zoon_van_God.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Zuid-Afrikaan........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Zuid-Afrikaans.......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Zuid-Amerikaan.......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
Zuid-Amerikaans......lijst_M_{leven}{groep}{typen} 3
Zuid-Nederlands......lijst_R_{C}{info}{taal}{typen} 2
Zuiderkruis..........lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
Zwarte_Piet..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
Zweed................lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
a-...................lijst_K_{:!}{tegenstelling}{vvav} 2
a-...................lijst_K_{:<}{niets}{vvav} 3
a-...................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
a-...................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
a-al-tolletje........lijst_E_{spel}{gokken} 2
a-b-boek.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
a-b-c'tje............lijst_E_{m}{gemakkelijk} 2
a-technisch..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
a_capella............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{zingen} 3
a_conto..............lijst_E_{economie}{termen} 3
a_dato...............lijst_T_{periode}{:>}{vanaf} 3
a_ditto..............lijst_T_{periode}{:=}{heden} 3
a_fortiori...........lijst_K_{:=}{evenredig} 3
a_fortiori...........lijst_K_{:>}{merendeel} 3
a_friend_in_need_is_a_friend_indeed.lijst_E_{m}{samenwerken}{tw} 1
a_limine.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{meteen} 3
a_pari...............lijst_E_{economie}{termen} 3
a_pari...............lijst_K_{:=} 3
a_pari...............lijst_R_{C}{info}{taal}{stijl} 3
a_part...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{alleen} 3
a_posteriori.........lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf} 3
a_posteriori.........lijst_T_{periode}{typen} 3
a_prima_vista........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
a_priori.............lijst_E_{o}{verleden}{vroeg} 3
a_tempo..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze} 3
a_tout_prix..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven}{vastberadenheid} 3
aaa..................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{tw} 1
aaah.................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{tw} 1
aaang................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{tw} 1
aaauw................lijst_E_{t}{pijnigen}{ondergaan}{tw} 1
aagh.................lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{tw} 1
aah..................lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{eten}{tw} 1
aah_mode.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
aai..................lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aai..................lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aai..................lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aai..................lijst_T_{2}{info}{verbazen}{tw} 1
aaibaai..............lijst_T_{3}{info}{fantaseren}{woordjes}{tw} 1
aaien................lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aaien................lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aaien................lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aaiing...............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aaiing...............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aaikont..............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aaikont..............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aaikont..............lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aaipoes..............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aaipoes..............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aaipoes..............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aaipoes..............lijst_E_{spel}{typen} 2
aaipoes,_aaipoes,_stoute_kat.lijst_E_{spel}{tw} 1
aaipoes_spelen.......lijst_E_{spel}{typen} 1
aaipoes_stoute_kat...lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aaipoes_stoute_kat...lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aaitje...............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aaitje...............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aaitjestaartje.......lijst_T_{3}{info}{fantaseren}{woordjes}{tw} 1
aak..................lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart} 2
aal-.................lijst_K_{:>}{alles}{vvav} 2
aalbes...............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aalbes...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aalbesje.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aalbessestruik.......lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aalfuik..............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalglad..............lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 3
aalglad..............lijst_E_{t}{gevaarlijk} 3
aalkaar..............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalmoes..............lijst_E_{m}{vrijgevigheid} 2
aalmoezenier.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aalreep..............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalreep..............lijst_R_{D}{band} 2
aalschaar............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalscholver..........lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
aalstal..............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalstal..............lijst_M_{aarde}{termen} 2
aalsteek.............lijst_E_{jacht}{termen} 2
aalstreep............lijst_R_{vorm}{lijn} 2
aalt.................lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
aaltje...............lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren} 2
aambeeld.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aambeeld.............lijst_E_{weer} 2
aambeeld.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
aambeeldwolk.........lijst_E_{weer} 2
aambei...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aamborstig...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 3
aamborstigheid.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aan..................lijst_E_{mt} 3
aan..................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aan..................lijst_E_{spel}{seks} 3
aan..................lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aan-.................lijst_E_{g}{herhalen}{vvav} 1
aan-en-uitrelatie....lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
aan-en-uitrelatie....lijst_E_{spel}{seks} 2
aan-uitknop..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{schakelaars} 2
aan-uitknop..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aan-uitrelatie.......lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}{persoon} 2
aan_alle_kanten......lijst_K_{:>}{veel} 3
aan_alle_kanten_kennen.lijst_E_{m}{gezond}{info}{nadenken} 1
aan_alles_komt_een_eind.lijst_E_{g}{stoppen}{tw} 1
aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_goede_dingen.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen}{tw} 1
aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_slechte_dingen.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{toekomst}{tw} 1
aan_bachus_offeren...lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aan_bachus_offeren...lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aan_banden_gelegd_worden.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_banden_leggen_van.lijst_E_{t}{beperken} 1
aan_bederf_onderhevig.lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 3
aan_bederf_onderhevig.lijst_E_{t}{vervuilen} 3
aan_bederf_onderhevig_zijn.lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 1
aan_bederf_onderhevig_zijn.lijst_E_{t}{vervuilen} 1
aan_beurt............lijst_{veranderen}{wisselen} 3
aan_beurt_zijn.......lijst_{veranderen}{wisselen} 1
aan_bod_komen........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_boord............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aan_boord_gaan.......lijst_T_{1}{instappen}{vervoermiddelen} 1
aan_boord_komen......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aan_boord_van........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_boord_zijn.......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aan_dagdromerij_doen.lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 1
aan_de_andere_kant_denk_ik.lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
aan_de_andere_kant_van.lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_de_andere_zijde_van_het_graf.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 3
aan_de_appels_herkent_men_de_boom.lijst_E_{og}{tw} 1
aan_de_arbeid_brengen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_arbeid_gaan...lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_arbeid_krijgen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_arbeid_slaan..lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_bak...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_de_bak...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aan_de_bak_gaan......lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aan_de_bak_komen.....lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aan_de_bal...........lijst_E_{spel}{termen} 3
aan_de_bal_zijn......lijst_E_{spel}{termen} 1
aan_de_bedelstaf_raken.lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)weinig} 1
aan_de_bel_trekken...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_bel_trekken...lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aan_de_beterende_hand.lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aan_de_beterende_hand_zijn.lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aan_de_beurt.........lijst_{veranderen}{wisselen} 3
aan_de_beurt_komen...lijst_{veranderen}{wisselen} 1
aan_de_boemel........lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 3
aan_de_boemel_gaan...lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_boemel_zijn...lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_dag_leggen....lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aan_de_deur_kloppen_voor.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aan_de_diarree.......lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
aan_de_diarree_zijn..lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
aan_de_drank.........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 3
aan_de_drank.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
aan_de_drank_gaan....lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aan_de_drank_gaan....lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aan_de_drank_raken...lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aan_de_drank_raken...lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aan_de_drank_zijn....lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aan_de_drank_zijn....lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aan_de_dunne.........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
aan_de_dunne_zijn....lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
aan_de_flep_zijn.....lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aan_de_flep_zijn.....lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aan_de_galg_hangen...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_de_gang..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 3
aan_de_gang_brengen..lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_gang_gaan.....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_gang_krijgen..lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_gang_slaan....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_gang_zijn.....lijst_E 1
aan_de_gesprekstafel_deelnemen.lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aan_de_goden_overgeleverd.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
aan_de_goden_overgeleverd_zijn.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_de_goede_deur....lijst_E_{m}{functioneren} 3
aan_de_goede_deur_zijn.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_de_grond.........lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)weinig} 3
aan_de_grond_genageld.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst} 3
aan_de_grond_genageld_staan.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst} 1
aan_de_grond_komen...lijst_E_{t}{g}{mislukken} 1
aan_de_grond_lopen...lijst_E_{t}{g}{mislukken} 1
aan_de_grond_raken...lijst_E_{t}{g}{mislukken} 1
aan_de_grond_zitten..lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)weinig} 1
aan_de_grond_zitten..lijst_E_{t}{g}{mislukken} 1
aan_de_grote_klok_hangen.lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aan_de_grote_klok_hangen.lijst_T_{3}{info}{onthullen}{roddelen} 1
aan_de_haak_slaan....lijst_E_{jacht}{vangen} 1
aan_de_haak_slaan....lijst_T_{1}{koppelen} 1
aan_de_haal_gaan_met.lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
aan_de_haal_gaan_met.lijst_E_{t}{stelen} 1
aan_de_haal_met......lijst_E_{t}{stelen} 3
aan_de_hand..........lijst_E 3
aan_de_hand..........lijst_E_{t}{gevaarlijk} 3
aan_de_hand_doen_van.lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aan_de_hand_van......lijst_E_{mt} 3
aan_de_hand_van......lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_de_hand_zijn.....lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aan_de_heidenen_overgeleverd.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
aan_de_heidenen_overgeleverd_zijn.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_de_hemel_staan...lijst_M_{aarde}{termen} 1
aan_de_horizon_verschijnen.lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 1
aan_de_juiste_deur...lijst_E_{m}{functioneren} 3
aan_de_juiste_deur_zijn.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_de_kaak_stellen..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_kaak_stellen..lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aan_de_kakkerij......lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
aan_de_kakkerij_zijn.lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
aan_de_kant..........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
aan_de_kant_blijven_staan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_de_kant_gaan.....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_de_kant_staan....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_de_kant_van......lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_de_ketting.......lijst_E_{t}{opsluiten} 3
aan_de_ketting_gelegd_worden.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_de_ketting_leggen_van.lijst_E_{t}{beperken} 1
aan_de_knoppen_zitten.lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
aan_de_koffie_gaan...lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aan_de_koffie_zitten.lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aan_de_kuier_gaan....lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aan_de_kwakkel_zijn..lijst_E_{t}{ongezond} 1
aan_de_laatste_mem_liggen.lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 1
aan_de_laatste_mem_liggend.lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 3
aan_de_leiband_lopen_van.lijst_E_{m}{gehoorzaam} 1
aan_de_lijn..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 3
aan_de_lijn..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 3
aan_de_lijn_doen.....lijst_E_{t}{ongezond}{vermageren} 1
aan_de_lijn_hangen_met.lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 1
aan_de_lijn_zijn_met.lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 1
aan_de_linkerhand....lijst_R_{A}{x}{links} 3
aan_de_lopende_band..lijst_{blijven} 3
aan_de_lopende_band_doorgaan.lijst_{blijven} 1
aan_de_maat..........lijst_R_{vorm}{:>}{wezens}{dik} 3
aan_de_maat_zijn.....lijst_R_{vorm}{:>}{wezens}{dik} 1
aan_de_macht_komen...lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aan_de_man_brengen...lijst_E_{economie}{termen} 1
aan_de_man_brengen...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aan_de_man_komen.....lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_de_noodrem_trekken.lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
aan_de_oppervlakte_blijven.lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
aan_de_orde..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aan_de_orde_brengen..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_orde_komen....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_orde_stellen..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_orde_van_de_dag.lijst_T_{snelheid}{:>}{altijd} 3
aan_de_orde_zijn.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_de_overkant_van..lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_de_pil...........lijst_E_{spel}{seks}{anticonceptie} 3
aan_de_pil_zijn......lijst_E_{spel}{seks}{anticonceptie} 1
aan_de_praat.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aan_de_praat_brengen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_praat_gaan....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_praat_komen...lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aan_de_praat_krijgen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_praat_raken...lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aan_de_praat_slaan...lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_praat_zijn....lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aan_de_rand_van_de_afgrond.lijst_E_{t}{gevaarlijk} 3
aan_de_rand_van_de_afgrond_zitten.lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aan_de_rand_van_je_leven.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 3
aan_de_rand_van_je_leven_staan.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aan_de_rechterhand...lijst_R_{B}{x}{rechts} 3
aan_de_rol...........lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 3
aan_de_rol_gaan......lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_rol_zijn......lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_schandpaal_genageld_worden.lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen}{ondergaan} 1
aan_de_scharrel......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aan_de_scharrel......lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 3
aan_de_scharrel......lijst_E_{spel}{seks} 3
aan_de_scharrel_gaan.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aan_de_scharrel_gaan.lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_scharrel_gaan.lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_de_scharrel_zijn.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aan_de_scharrel_zijn.lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_de_scharrel_zijn.lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_de_schijt........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
aan_de_schijt_raken..lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
aan_de_slag..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_de_slag_gaan.....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_de_slag_gegaan...lijst_E_{o}{beginnen} 3
aan_de_slag_nu.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_de_slanke_lijn...lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{(te_)weinig} 3
aan_de_slanke_lijn_doen.lijst_E_{t}{ongezond}{vermageren} 1
aan_de_slanke_lijn_zijn.lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t}{(te_)weinig} 1
aan_de_stok..........lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 3
aan_de_straatstenen_niet_kwijt_raken.lijst_E_{economie}{termen} 1
aan_de_strijkstok_blijven_hangen.lijst_E_{t}{bedriegen} 1
aan_de_thee_gaan.....lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aan_de_thee_zitten...lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aan_de_toetsen.......lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aan_de_top_staan_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 1
aan_de_touwtjes_trekken.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_de_touwtjes_trekken.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 1
aan_de_veren_kent_men_de_vogel.lijst_E_{og}{tw} 1
aan_de_vergadertafel_deelnemen.lijst_E_{mt}{1}{info}{overleggen} 1
aan_de_vergetelheid_ontrukken.lijst_T_{2}{info}{weten} 1
aan_de_vergetelheid_prijsgeven.lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
aan_de_verkeerde_deur.lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aan_de_verkeerde_deur_zijn.lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aan_de_verkeerde_kant_van_de_streep_gaan_staan.lijst_E_{t}{overtreden} 1
aan_de_voet_van......lijst_T_{dalen} 3
aan_de_voet_van_de_berg.lijst_T_{dalen} 3
aan_de_voet_van_het_kruis_komen.lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aan_de_voeten_liggen_van.lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 1
aan_de_vooravond_van.lijst_T_{periode}{typen} 3
aan_de_voorhand_zijn.lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 1
aan_de_vraag_kunnen_voldoen.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_de_vraag_voldoen.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_de_vrouw_komen...lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_de_vruchten_kent_men_de_boom.lijst_E_{og}{tw} 1
aan_de_wandel........lijst_T 3
aan_de_wandel_gaan...lijst_T 1
aan_de_wandel_zijn...lijst_T 1
aan_de_weet_komen....lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
aan_de_weg_timmeren..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aan_de_wieg_staan_van.lijst_E_{o}{typen} 1
aan_de_wilgen_hangen.lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
aan_de_winnende_hand.lijst_E_{m}{g}{winnen} 3
aan_de_winnende_hand_zijn.lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
aan_de_zijlijn.......lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{alleen} 3
aan_de_zijlijn_blijven_staan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_de_zijlijn_staan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{alleen} 1
aan_de_zijlijn_staan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_de_zonnige_kant..lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aan_de_zwier.........lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 3
aan_de_zwier_gaan....lijst_E_{spel}{evenement}{boemelen} 1
aan_den_dag_leggen...lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aan_den_lijve........lijst_T_{2}{info}{ervaren} 3
aan_den_lijve_ondervinden.lijst_T_{2}{info}{ervaren} 1
aan_deze_kant_van....lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_deze_zijde_van...lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{vz_zn_vz} 3
aan_diens_lot_overlaten.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_diggelen.........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
aan_diggelen_zijn....lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 1
aan_diggels..........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
aan_diggels_zijn.....lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 1
aan_een_gedekte_tafel.lijst_E_{m}{g}{lukken} 3
aan_een_hendel_trekken.lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aan_een_test_onderwerpen.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen} 1
aan_een_zijden_draad_hangen.lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aan_een_zijden_draadje_hangen.lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aan_elkaar_gewaagd...lijst_E_{m}{functioneren} 3
aan_elkaar_gewaagd...lijst_K_{:=} 3
aan_elkaar_gewaagd_zijn.lijst_K_{:=} 1
aan_elkaar_grenzen...lijst_R_{vorm}{termen} 1
aan_elkaar_hangen_van_ellende_en_verdriet.lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aan_elkaar_klitten...lijst_E_{m}{gehoorzaam} 1
aan_elkander_verbonden.lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aan_elke_vinger_ťťn_liefje_hebben.lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 1
aan_flarden_gescheurd.lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aan_flarden_geslagen.lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aan_flarden_scheuren.lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_flarden_slaan....lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_gaan.............lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_gaan_met.........lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_gene_zijde.......lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 2
aan_gene_zijde.......lijst_R_{B}{overkant} 3
aan_gene_zijde.......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{plaats} 3
aan_gort_slaan.......lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_gruizelementen...lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 3
aan_gruizelementen_rijden.lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 1
aan_gruizelementen_slaan.lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aan_gruizelementen_slaan.lijst_T_{3}{slaan} 1
aan_gruzelementen....lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 3
aan_gruzelementen_rijden.lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 1
aan_gruzelementen_slaan.lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aan_gruzelementen_slaan.lijst_T_{3}{slaan} 1
aan_gruzementen......lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 3
aan_gruzementen_rijden.lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 1
aan_gruzementen_slaan.lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aan_gruzementen_slaan.lijst_T_{3}{slaan} 1
aan_handen_en_voeten_gebonden.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 3
aan_handen_en_voeten_gebonden.lijst_E_{t}{onmogelijk} 3
aan_handen_en_voeten_gebonden_zijn.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 1
aan_handen_en_voeten_gebonden_zijn.lijst_E_{t}{onmogelijk} 1
aan_het_andere_einde_van_de_wereld.lijst_R_{B}{veraf} 3
aan_het_eind_van_de_dag.lijst_E_{g}{toekomst}{laat} 3
aan_het_eind_van_de_rit.lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
aan_het_eind_van_het_liedje.lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
aan_het_einde_van_de_wereld.lijst_R_{B}{veraf} 3
aan_het_einde_van_je_Latijn.lijst_E_{t}{ongezond}{uitgeput} 3
aan_het_einde_van_je_Latijn_zijn.lijst_E_{t}{ongezond}{uitgeput} 1
aan_het_einde_van_je_reis.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 3
aan_het_einde_van_je_reis_zijn.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aan_het_goede_adres..lijst_E_{m}{functioneren} 3
aan_het_goede_adres_zijn.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_het_handje_hebben.lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aan_het_hart.........lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 3
aan_het_hart_gaan....lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aan_het_hoofd_staan_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 1
aan_het_huilen_gemaakt_worden.lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{huilen} 1
aan_het_huilen_maken.lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{huilen} 1
aan_het_juiste_adres.lijst_E_{m}{functioneren} 3
aan_het_juiste_adres_zijn.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_het_kortste_eind_trekken.lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald} 1
aan_het_kortste_eind_trekken.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_het_langste_eind_trekken.lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
aan_het_licht_brengen.lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aan_het_licht_komen..lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aan_het_lijntje......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aan_het_lijntje......lijst_E_{t}{bedriegen} 3
aan_het_lijntje......lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald} 3
aan_het_lijntje_gehouden_worden.lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald} 1
aan_het_lijntje_hebben_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 1
aan_het_lijntje_hebben_van.lijst_E_{t}{beperken} 1
aan_het_lijntje_lopen_van.lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald} 1
aan_het_roer_staan_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_het_roer_zitten_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_het_rollen_brengen.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aan_het_verkeerde_adres.lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aan_het_verkeerde_adres_zijn.lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aan_het_verkeerde_adres_zijn_voor.lijst_E_{t}{onmogelijk} 1
aan_het_voorspeen_liggen.lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aan_het_werk.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_het_werk,_dooie_donder.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_het_werk_brengen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_het_werk_gaan....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_het_werk_kent_men_de_meester.lijst_E_{og}{tw} 1
aan_het_werk_krijgen.lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_het_werk_nu......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_het_werk_slaan...lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_het_werk_stellen.lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aan_het_werk_vallen..lijst_E_{o}{beginnen} 1
aan_het_werk_zetten..lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_iedereen_kleeft_wel_een_vlekje.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
aan_iemand_lopen_te_trekken.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_iemand_voorbij_gaan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_iemand_zijn......lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 1
aan_iemands_gat_hangen.lijst_T_{2}{info}{geloven}{(te_)veel} 1
aan_iemands_haren_trekken.lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 1
aan_iemands_kant_staan.lijst_E_{m}{voorstemmen} 1
aan_iemands_lippen_hangen.lijst_T_{2}{info}{geloven}{(te_)veel} 1
aan_iemands_neus_trekken.lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 1
aan_iemands_oren_trekken.lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 1
aan_iemands_rok_lopen_trekken.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 1
aan_iemands_verlangens_voldoen.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_iemands_verstand_brengen.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 1
aan_iemands_verzoek_voldoen.lijst_E_{m}{functioneren} 1
aan_iemands_voeten_liggen.lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 1
aan_invloed_winnen...lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aan_je_aandacht_ontglippen.lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 1
aan_je_aandacht_ontsnappen.lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 1
aan_je_beginselen_vasthouden.lijst_T_{2}{info}{geloven}{(te_)veel} 1
aan_je_beurt_voorbij_laten_gaan.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_binden........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 1
aan_je_eind_komen....lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aan_je_einde_komen...lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aan_je_gat_roesten...lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 1
aan_je_gerief_komen..lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aan_je_gerief_komen..lijst_E_{spel}{seks}{orgasme} 1
aan_je_gerief_laten_komen.lijst_E_{spel}{seks}{orgasme} 1
aan_je_knagen........lijst_E_{normen}{geweten} 1
aan_je_laars_lappen..lijst_E_{t}{asociaal} 1
aan_je_laars_lappen..lijst_E_{t}{gevaarlijk}{flierefluiten} 1
aan_je_lul_sjorren...lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
aan_je_lul_trekken...lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
aan_je_neus_voorbij_gaan.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_neus_voorbij_zien_gaan.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_neus_zien.....lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 1
aan_je_ontgaan.......lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_overtuiging_vasthouden.lijst_T_{2}{info}{geloven}{(te_)veel} 1
aan_je_pijp_trekken..lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aan_je_pik_sjorren...lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
aan_je_pik_trekken...lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
aan_je_reet_roesten..lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 1
aan_je_sigaar_trekken.lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
aan_je_sigaar_trekken.lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aan_je_sigaret_trekken.lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aan_je_speer_rijgen..lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
aan_je_trekken_komen.lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aan_je_trekken_komen.lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
aan_je_trekken_komen.lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aan_je_voorbij_gaan..lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_voorbij_zien_gaan.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_voorbijgaan...lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 1
aan_je_vreten........lijst_E_{normen}{geweten} 1
aan_je_water_voelen..lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aan_je_water_voelen..lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 1
aan_je_zien_ontgaan..lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
aan_je_zijde_scharen.lijst_E_{m}{samenwerken} 1
aan_jou_de_eer.......lijst_E_{m}{g}{info}{danken}{respons}{tw} 1
aan_komen_waaien.....lijst_T_{1}{ingaan} 1
aan_komen_waaien.....lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aan_komen_waaien.....lijst_T_{2}{info}{nadenken} 1
aan_komen_waaieren...lijst_T_{1}{ingaan} 1
aan_komen_wapperen...lijst_T_{1}{ingaan} 1
aan_kop..............lijst_E_{m}{g}{winnen} 3
aan_kop_gaan.........lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
aan_kop_liggen.......lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
aan_lager_wal........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
aan_lager_wal_raken..lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_lager_wal_zijn...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_lagerwal.........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
aan_lagerwal_raken...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aan_land_gaan........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aan_m'n_hoela........lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
aan_m'n_zolen........lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
aan_me_hoela.........lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
aan_mijn_lijf_geen_polonaise.lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
aan_mijn_zolen.......lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
aan_ons_de_glorie....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aan_stukken..........lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aan_stukken_breken...lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_stukken_gooien...lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_stukken_slaan....lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_stukken_smijten..lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aan_tafel_dienen.....lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aan_tafel_gaan.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aan_te_denken_vallen.lijst_E_{m}{mogelijk} 1
aan_te_merken........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aan_te_merken_hebben_op.lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aan_toegaan..........lijst_E 1
aan_voelen_komen.....lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aan_wal_gaan.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aan_weerszij.........lijst_R_{vorm}{kanten}{zijkanten} 3
aan_weerszijden......lijst_R_{vorm}{kanten}{zijkanten} 3
aan_weten_te_komen...lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aan_zet..............lijst_{veranderen}{wisselen} 3
aan_zet_komen........lijst_{veranderen}{wisselen} 1
aan_zet_zijn.........lijst_{veranderen}{wisselen} 1
aan_zijn.............lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_zijn_met.........lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_zijn_stutten_trekken.lijst_T_{3} 1
aan_zijn_tussen......lijst_E_{spel}{seks} 1
aan_ťťn_oor_doof_zijn.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
aan_ťťn_stuk.........lijst_{blijven} 3
aan_ťťn_stuk_door....lijst_T_{snelheid}{:>}{altijd} 3
aan_ťťn_stuk_door....lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals}{opsommen} 3
aan_ťťn_stuk_doorgaan.lijst_{blijven} 1
aanaarden............lijst_M_{stof}{typen} 1
aanaarden............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanaarding...........lijst_M_{stof}{typen} 2
aanaarding...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanademen............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 1
aanademen............lijst_T_{gas} 1
aanademing...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
aanademing...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
aanademing...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
aanademing...........lijst_T_{gas} 2
aanbaffen............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanbaffing...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanbaggeren..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanbaggering.........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanbakken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 1
aanbakken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanbakken............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanbakking...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanbakking...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanbaksel............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 2
aanballen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanballing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanbanden............lijst_E_{spel}{termen} 1
aanbanding...........lijst_E_{spel}{termen} 2
aanbanjeren..........lijst_T_{1}{snel} 1
aanbanjering.........lijst_T_{1}{snel} 2
aanbeden.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanbeden.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 3
aanbeden.............lijst_E_{m}{houden_van} 3
aanbeden_worden......lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aanbedene............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbedene............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbedene............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbeeld.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aanbeeld.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
aanbehoord...........lijst_E_{economie}{bezitten} 3
aanbehoren...........lijst_E_{economie}{bezitten} 1
aanbehoring..........lijst_E_{economie}{bezitten} 2
aanbeland............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aanbelanden..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanbelanding.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanbelang............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbelang............lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
aanbelang............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 2
aanbelangen..........lijst_E_{m}{houden_van} 1
aanbelangen..........lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aanbelangen..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 1
aanbellen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanbellen............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanbellen_bij_de_hemelpoort.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aanbelling...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbelling...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanbenen.............lijst_T_{1} 1
aanbenen.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanbening............lijst_T_{1} 2
aanbening............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanbermen............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanberming...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanbersen............lijst_T_{1} 1
aanbersing...........lijst_T_{1} 2
aanbesteden..........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanbesteding.........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanbestedingsbeleid..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanbestedingsprocedure.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanbesteed...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aanbetaald...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aanbetalen...........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanbetaling..........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanbeteren...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aanbetering..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aanbetreffen.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 1
aanbetreffing........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 2
aanbetroffen.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
aanbetrouwd..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
aanbetrouwen.........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aanbetrouwing........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 2
aanbeuken............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanbeuking...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanbeuren............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanbeuring...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanbevelen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 1
aanbevelenswaard.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 3
aanbevelenswaardig...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 3
aanbevelenswaardigheid.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
aanbeveling..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
aanbevelingsbrief....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanbevelingsrapport..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanbevelingstekst....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aanbevolen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 3
aanbezemen...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanbezeming..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanbiddelijk.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanbiddelijk.........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 3
aanbiddelijk.........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aanbiddelijkheid.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbiddelijkheid.....lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbiddelijkheid.....lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbidden............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanbidden............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 1
aanbidden............lijst_E_{m}{houden_van} 1
aanbiddenswaard......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanbiddenswaard......lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 3
aanbiddenswaard......lijst_E_{m}{houden_van} 3
aanbiddenswaardig....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanbiddenswaardig....lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 3
aanbiddenswaardig....lijst_E_{m}{houden_van} 3
aanbiddenswaardigheid.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbiddenswaardigheid.lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbiddenswaardigheid.lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbidder............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbidder............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbidding...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbidding...........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbidding...........lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbidster...........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aanbidster...........lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanbieden............lijst_E_{economie}{termen} 1
aanbieden............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanbieden............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanbieden............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanbieden............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanbieding...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanbieding...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanbieding...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{reclame}{tw} 1
aanbieding...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanbieding...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanbiedingsbrief.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanbiedingsfolder....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanbiedingsformulier.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanbiedingstekst.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanbijten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{ondergaan} 1
aanbijten............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanbijten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanbijting...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{ondergaan} 2
aanbijting...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanbijting...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanbikken............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanbikking...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanbinden............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanbinden............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanbinden............lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 1
aanbinding...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanbinding...........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 2
aanbindsel...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanblaffen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanblaffen...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanblaffen...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanblaffing..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanblaffing..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanblaffing..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanblazen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanblazen............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanblazen............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 1
aanblazen............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
aanblazen............lijst_T_{gas} 1
aanblazing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanblazing...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanblazing...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
aanblazing...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
aanblazing...........lijst_T_{gas} 2
aanbleken............lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 1
aanbleken............lijst_T_{periode}{typen} 1
aanbleken_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aanbleking...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 2
aanbleking...........lijst_T_{periode}{typen} 2
aanblessen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanblessing..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanblijven...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 1
aanblijven...........lijst_{blijven} 1
aanblijving..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 2
aanblijving..........lijst_{blijven} 2
aanblik..............lijst_R_{vorm} 2
aanblikken...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aanblikking..........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanbloeden...........lijst_E_{t}{vervuilen}{typen} 1
aanbloeden...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 1
aanbloeding..........lijst_E_{t}{vervuilen}{typen} 2
aanbloeding..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 2
aanbod...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanbod...............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanbod...............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanbodbeleid.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanbodcurve..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
aanbodeconomie.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanbodgericht........lijst_E_{economie}{termen} 3
aanbodgerichtheid....lijst_E_{economie}{termen} 2
aanbodschaal.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
aanboeien............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanboeiing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanboeken............lijst_E_{economie}{termen} 1
aanboeken............lijst_T_{info}{herinnering} 1
aanboeking...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanboeking...........lijst_T_{info}{herinnering} 2
aanboemelen..........lijst_T_{1} 1
aanboemelen..........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanboemelen..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanboemeling.........lijst_T_{1} 2
aanboemeling.........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanboemeling.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanbollen............lijst_E_{weer} 1
aanbolling...........lijst_E_{weer} 2
aanbomen.............lijst_T_{1} 1
aanboming............lijst_T_{1} 2
aanbonken............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanbonking...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanbonzen............lijst_T_{1} 1
aanbonzen............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanbonzen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanbonzing...........lijst_T_{1} 2
aanbonzing...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanbonzing...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanboren.............lijst_E_{mt}{g}{vinden} 1
aanboren.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aanboring............lijst_E_{mt}{g}{vinden} 2
aanboring............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aanbotsen............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanbotsen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanbotsing...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanbotsing...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanbouw..............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanbouw..............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanbouw..............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
aanbouwen............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
aanbouwen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanbouwing...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanbouwsel...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
aanbraden............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanbrading...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanbranden...........lijst_E_{bouw} 1
aanbranden...........lijst_E_{t}{g}{mislukken} 1
aanbranden...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 1
aanbranden...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 1
aanbranden...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanbranding..........lijst_E_{bouw} 2
aanbranding..........lijst_E_{t}{g}{mislukken} 2
aanbranding..........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aanbranding..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 2
aanbranding..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanbrassen...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanbrassing..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanbreien............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel} 1
aanbreiing...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel} 2
aanbreisel...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel} 2
aanbreken............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanbreken............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aanbreken............lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 1
aanbreken............lijst_E_{toepassen} 1
aanbreken............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanbreken............lijst_T_{periode}{typen} 1
aanbreken_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aanbreken_van_de_dag_van_vergelding.lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanbreken_van_de_dag_van_wraak.lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hart.lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hoofd.lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aanbreking...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanbreking...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aanbreking...........lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 2
aanbreking...........lijst_E_{toepassen} 2
aanbreking...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanbreking...........lijst_T_{periode}{typen} 2
aanbreng.............lijst_E_{o} 2
aanbreng.............lijst_E_{o}{voorbereiden} 2
aanbrengen...........lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanbrengen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanbrengen...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
aanbrengen...........lijst_E_{o} 1
aanbrengen...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanbrengen...........lijst_E_{o}{voorbereiden} 1
aanbrengen...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 1
aanbrengen...........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aanbrengen...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanbrenger...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanbrenger...........lijst_E_{o}{voorbereiden} 2
aanbrenging..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanbrenging..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanbrenging..........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanbrenging..........lijst_E_{o} 2
aanbrenging..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanbrenging..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 2
aanbrenging..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 2
aanbrenging..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanbrengst...........lijst_E_{o}{voorbereiden} 2
aanbriesen...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanbriesing..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanbruinen...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanbruining..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanbrullen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanbrulling..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbuigen............lijst_T_{1} 1
aanbuiging...........lijst_T_{1} 2
aanbulderen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanbulderen..........lijst_T_{1} 1
aanbuldering.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanbuldering.........lijst_T_{1} 2
aancrawlen...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aancrawling..........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aancrossen...........lijst_T_{1}{snel} 1
aancrossing..........lijst_T_{1}{snel} 2
aandacht.............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aandacht.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aandacht.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandacht.............lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 2
aandacht_en_zorg.....lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 2
aandacht_en_zorg_besteden_aan.lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 1
aandacht_geven_aan...lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aandacht_richten_op..lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
aandacht_schenken_aan.lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
aandacht_trekken.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aandacht_trekken.....lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aandacht_trekken.....lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
aandacht_trekken_op..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aandacht_vestigen_op.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aandacht_vragen_voor.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aandacht_vragen_voor.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aandacht_vragen_voor.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aandachtig...........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aandachtig...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aandachtig...........lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 3
aandachtig_voor......lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 3
aandachtig_zijn_voor.lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
aandachtigheid.......lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 2
aandachtsboog........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
aandachtsboog........lijst_T_{2}{info}{psyche} 2
aandachtscurve.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
aandachtscurve.......lijst_T_{2}{info}{psyche} 2
aandachtsgeil........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aandachtsgeil........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
aandachtspunt........lijst_E_{m}{houden_van} 2
aandachtspunt........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandachtspunt........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandachtspunten......lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
aandachtspuntenlijst.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aandachtsspanne......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{grafiek}{samenstelling} 2
aandachtsspanne......lijst_T_{2}{info}{psyche} 2
aandachtsstreep......lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
aandachtsteken.......lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
aandachttrekkend.....lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aandachttrekkend.....lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 3
aandachttrekker......lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 2
aandachttrekkerij....lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aandammen............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
aandammen............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aandamming...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
aandamming...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aandampen............lijst_T_{1}{gas} 1
aandampen............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aandamping...........lijst_T_{1}{gas} 2
aandamping...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aandeel..............lijst_E_{o} 2
aandeel..............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aandeel..............lijst_K_{:<}{deel} 2
aandeel_bij..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aandeel_in...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aandeel_in_de_oorzaak.lijst_E_{o} 2
aandeelbewijs........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aandeelhoudersbelang.lijst_E_{economie}{termen} 2
aandeelhoudersbelang.lijst_E_{m}{houden_van}{-belang} 2
aandeelhoudersbelang.lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
aandeelhoudersbelang.lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aandeelhoudersbewijs.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aandelen_beleggen....lijst_E_{spel}{hobby}{typen} 1
aandelenbelang.......lijst_E_{economie}{termen} 2
aandelenbelang.......lijst_E_{m}{houden_van}{-belang} 2
aandelenbelang.......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aandelenbranche......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aandelengids.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aandelensysteem......lijst_E_{economie}{termen} 2
aandelenwereld.......lijst_E_{economie}{termen} 2
aandenderen..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aandendering.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aandenken............lijst_T_{2}{info}{weten} 2
aandienen............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aandienen............lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 1
aandienen............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aandiening...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aandiening...........lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 2
aandiening...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aandiepen............lijst_T_{1} 1
aandiepen............lijst_T_{dalen} 1
aandieping...........lijst_T_{1} 2
aandieping...........lijst_T_{dalen} 2
aandieselen..........lijst_T_{1} 1
aandieseling.........lijst_T_{1} 2
aandijken............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
aandijken............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aandijking...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
aandijking...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aandikken............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 1
aandikken............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aandikken............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 1
aandikking...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 2
aandikking...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aandikking...........lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 2
aandobberen..........lijst_T_{1} 1
aandobbering.........lijst_T_{1} 2
aandoen..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aandoen..............lijst_E_{m}{medelijden} 1
aandoen..............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 1
aandoen..............lijst_E_{t} 1
aandoen..............lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aandoen..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 1
aandoen..............lijst_K_{:=} 1
aandoen..............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aandoen..............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aandoen..............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aandoen..............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aandoen_van_je_kleren.lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aandoening...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aandoening...........lijst_E_{m}{medelijden} 2
aandoening...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 2
aandoening...........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aandoening...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aandoening...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aandoening...........lijst_T_{2}{info}{psyche} 2
aandoening...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aandoening...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandoenlijk..........lijst_E_{m}{medelijden} 3
aandoenlijk..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}{persoon} 3
aandoenlijk..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aandoenlijkheid......lijst_E_{m}{medelijden} 2
aandoenlijkheid......lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}{persoon} 2
aandoenlijkheid......lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aandokken............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aandokking...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aandonderen..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aandonderen..........lijst_T_{1}{werpen} 1
aandondering.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aandondering.........lijst_T_{1}{werpen} 2
aandossen............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aandossing...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aandouwen............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aandouwen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aandouwing...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aandouwing...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandraaien...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aandraaien...........lijst_T_{1} 1
aandraaien...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aandraaiing..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aandraaiing..........lijst_T_{1} 2
aandraaiing..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aandragen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aandragen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aandrager............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandrager............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandraging...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandraging...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandralen............lijst_T_{1}{langzaam} 1
aandralen............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aandraling...........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aandraling...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aandrang.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aandrang.............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aandrang.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aandrang.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aandrang.............lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 2
aandrang.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aandrang_hebben......lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
aandraven............lijst_T_{1} 1
aandraven............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aandraven............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aandraving...........lijst_T_{1} 2
aandraving...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aandraving...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandrentelen.........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aandrentelen.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aandrenteling........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aandrenteling........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aandreunen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aandreunen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aandreunend..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aandreuning..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aandreuning..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aandribbelen.........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aandribbelen.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aandribbeling........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aandribbeling........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aandrift.............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aandrijfas...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
aandrijflijn.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
aandrijfmechanisme...lijst_E_{mt}{termen} 2
aandrijfriem.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
aandrijfriem.........lijst_R_{D}{band} 2
aandrijfsysteem......lijst_E_{mt}{termen} 2
aandrijven...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M} 1
aandrijven...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aandrijven...........lijst_E_{mt}{termen} 1
aandrijven...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aandrijven...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aandrijven...........lijst_T_{1} 1
aandrijven...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aandrijven...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aandrijver...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M} 2
aandrijver...........lijst_E_{mt}{termen} 2
aandrijver...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aandrijver...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aandrijver...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aandrijving..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M} 2
aandrijving..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aandrijving..........lijst_E_{mt}{termen} 2
aandrijving..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aandrijving..........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aandrijving..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
aandrijving..........lijst_T_{1} 2
aandrijving..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aandrijving..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aandrijvingsmechanisme.lijst_E_{mt}{termen} 2
aandringen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aandringen...........lijst_E_{m}{houden_van} 1
aandringen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aandringen...........lijst_T_{1} 1
aandringen...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aandringen_op........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aandringen_op........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aandringend..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aandringend..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aandringer...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aandringer...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aandringing..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aandringing..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aandringing..........lijst_T_{1} 2
aandrinken...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aandrinken...........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aandrinking..........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 2
aandrinking..........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
aandroppelen.........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aandroppeling........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aandroppen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aandropping..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aandrukken...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aandrukken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aandrukken...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aandrukking..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aandrukking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aandrukking..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aandruppelen.........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aandruppeling........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aandruppen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aandrupping..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanduidbaar..........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 3
aanduidbaarheid......lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
aanduiden............lijst_E_{g}{info} 1
aanduiden............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
aanduiden............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanduiden............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aanduiding...........lijst_E_{g}{info} 2
aanduiding...........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
aanduiding...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanduiding...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag} 2
aanduiding...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aandurven............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed} 1
aandurven_met........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed} 1
aandurving...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed} 2
aanduwen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aanduwen.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanduwen.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aanduwen.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanduwing............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aanduwing............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanduwing............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanduwing............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aandwarrelen.........lijst_T_{1}{gas} 1
aandwarreling........lijst_T_{1}{gas} 2
aandweilen...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aandweilen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aandweiling..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aandweiling..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aaneenbeuken.........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenbeuking........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenbinden.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenbinding........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenblijven........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenblijving.......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenboeien.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenboeiing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenbonzen.........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenbonzing........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenbouwen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenbouwing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenbreien.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenbreiing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenbrengen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenbrengen........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aaneenbrenging.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenbrenging.......lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 2
aaneenbundelen.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenbundeling......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneencementeren.....lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneencementering....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneendouwen.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aaneendouwing........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aaneendriegen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneendrieging.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneendrukken........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aaneendrukking.......lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aaneenduwen..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aaneenduwing.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aaneenflansen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenflansing.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneengebeukt........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengebleven.......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengeboeid........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengebonden.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengebonsd........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengebouwd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengebracht.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengebracht.......lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aaneengebreid........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengebundeld......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengecementeerd...lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengedouwd........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aaneengedriegd.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengedrukt........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aaneengeduwd.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aaneengeflanst.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengegespt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengegord.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengegrensd.......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengegroeid.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengehaakt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengehaald........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengehamerd.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengehangen.......lijst_E_{m}{samenwerken} 3
aaneengehangen.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengehecht........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengehengst.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengehouden.......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengeketend.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekinkt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekit..........lijst_E_{bouw} 3
aaneengekit..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklampt.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklapt........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengekleefd.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklemd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklikt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklist........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklit.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklonken......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklonterd.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeklopt........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengekluisterd....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekluit........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeknald........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengeknoopt.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekoekt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekomen........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekoppeld......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekramd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengekregen.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengelast.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengelaten........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengelegd.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengelegen........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengelijmd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengelinkt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengenaaid........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengenageld.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeniet.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengepast.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengepend.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeperst........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aaneengeplaatst......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeplakt........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengepraat........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{bedriegen} 3
aaneengepropt........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aaneengeregen........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengerust.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengeschakeld.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeschopt.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengeschoten......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeschreven.....lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
aaneengeschroefd.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengesjord........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeslagen.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengesloten.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengesloten.......lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aaneengesmeed........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengesnoerd.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengesoldeerd.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengespeerd.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengespen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneengespijkerd.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengesping........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneengestaan........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengestampt.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengestoken.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengestompt.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengestoten.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengestoten.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengestrikt.......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengetikt.........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengetimmerd......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengetrapt........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aaneengetrokken......lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengevlochten.....lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 3
aaneengevoegd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengeweest........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengeweld.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengezet..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengezeten........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aaneengezeten........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aaneengorden.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneengording........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneengrenzen........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneengrenzing.......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneengroeien........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneengroeisel.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhaken..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenhaking.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhalen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenhaling.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhameren........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenhamering.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenhang...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhangen.........lijst_E_{m}{samenwerken} 1
aaneenhangen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenhanging........lijst_E_{m}{samenwerken} 2
aaneenhanging........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhechten........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenhechting.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenhengsten.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenhengsting......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenhouden.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenhouding........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenketenen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenketening.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkinken.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkinking........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkitten.........lijst_E_{bouw} 1
aaneenkitten.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkitting........lijst_E_{bouw} 2
aaneenkitting........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklampen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklamping.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklappen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenklapping.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenklemmen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklemming.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkleven.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkleving........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklikken........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklikking.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklinken........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklinking.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklissen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklissing.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklitten........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklitting.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenklonteren......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenklontering.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkloppen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenklopping.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenkluisteren.....lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkluistering....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkluiten........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkluiting.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenknallen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenknalling.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenknopen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenknoping........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkoeken.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkoeking........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkomen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkoming.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkoppelen.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkoppeling......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkrammen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkramming.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenkrijgen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenkrijging.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenlassen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenlassing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenlaten..........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenlating.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenleggen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenlegging........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenliggen.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenligging........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenlijmen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenlijming........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenlinken.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenlinking........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneennaaien.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneennaaiing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneennagelen........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneennageling.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneennieten.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneennieting........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenpassen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenpassing........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenpennen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenpenning........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenpersen.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aaneenpersing........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aaneenplaatsen.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenplaatsing......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenplakken........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenplakking.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenpraten.........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{bedriegen} 1
aaneenprating........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{bedriegen} 2
aaneenproppen........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aaneenpropping.......lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aaneenrijgen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenrijging........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenrusten.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenrusting........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenschakelen......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenschakeling.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenschieten.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenschieting......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenschoppen.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenschopping......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenschrijven......lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 1
aaneenschrijving.....lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 2
aaneenschroeven......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenschroeving.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneensjorren........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensjorring.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenslaan..........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenslaning........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneensluiten........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensluiten........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aaneensluiting.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneensmeden.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensmeding........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneensnoeren........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensnoering.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneensolderen.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensoldering......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneensperen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenspering........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenspijkeren......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenspijkering.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenstaan..........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenstampen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenstamping.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenstaning........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneensteken.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneensteking........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenstompen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenstomping.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenstoten.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenstoten.........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneenstoting........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenstoting........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneenstrikken.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenstrikking......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneentikken.........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneentikking........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneentimmeren.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneentimmering......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneentoeven.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneentrappen........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aaneentrapping.......lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aaneentrekken........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneentrekking.......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenvlechten.......lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 1
aaneenvlechting......lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 2
aaneenvoegen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenvoeging........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenwellen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenwelling........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenzetten.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenzetting........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenzijn...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenzijning........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aaneenzitten.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aaneenzitten.........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aaneenzitting........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aaneenzitting........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aanerven.............lijst_E_{g}{erven} 1
aanerving............lijst_E_{g}{erven} 2
aanfietsen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanfietsen...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 1
aanfietsen...........lijst_T_{1} 1
aanfietsen...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanfietsing..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanfietsing..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 2
aanfietsing..........lijst_T_{1} 2
aanfietsing..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanflansen...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanflansing..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanflitsen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanflitsen...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanflitsing..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanflitsing..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanfloepen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanfloepen...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanfloeping..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanfloeping..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanfluiten...........lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanfluiten...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanfluiting..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanfluiting..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanfluiting..........lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanfokken............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 1
aanfokking...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aanfruiten...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanfruiting..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aangaan..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aangaan..............lijst_E_{m}{eerlijk} 1
aangaan..............lijst_E_{m}{houden_van} 1
aangaan..............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aangaan..............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aangaan..............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aangaan..............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 1
aangaan_bij..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aangaande............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
aangaansel...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aangalopperen........lijst_T_{1} 1
aangaloppering.......lijst_T_{1} 2
aanganing............lijst_E_{m}{houden_van} 2
aangapen.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aangapen.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aangapen.............lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aangapen.............lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
aangaping............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aangaping............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aangaping............lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aangaping............lijst_T_{2}{info}{verbazen} 2
aangeaard............lijst_M_{stof}{typen} 3
aangeaard............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangeademd...........lijst_T_{gas} 3
aangeademend.........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
aangebaft............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangebaggerd.........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangebakken..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 3
aangebakken..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangebakken..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangebald............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeband............lijst_E_{spel}{termen} 3
aangebanjerd.........lijst_T_{1}{snel} 3
aangebeend...........lijst_T_{1} 3
aangebeend...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangebeld............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangebeld............lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangebermd...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangeberst...........lijst_T_{1} 3
aangebeten...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{ondergaan} 3
aangebeten...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangebeten...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangebeterd..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangebeukt...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangebeurd...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangebezemd..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangebikt............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeblaft...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeblaft...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangeblaft...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangeblazen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangeblazen..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangeblazen..........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
aangeblazen..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aangeblazen..........lijst_T_{gas} 3
aangebleekt..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 3
aangebleekt..........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangeblest...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangebleven..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 3
aangebleven..........lijst_{blijven} 3
aangeblikt...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangebloed...........lijst_E_{t}{vervuilen}{typen} 3
aangebloed...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 3
aangeboden...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangeboden...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeboden...........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangeboden...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangeboden...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeboeid...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeboekt...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangeboekt...........lijst_T_{info}{herinnering} 3
aangeboemeld.........lijst_T_{1} 3
aangeboemeld.........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeboemeld.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangebogen...........lijst_T_{1} 3
aangebold............lijst_E_{weer} 3
aangebonden..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangebonden..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangebonden..........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 3
aangebonkt...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangebonsd...........lijst_T_{1} 3
aangebonsd...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangebonsd...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeboomd...........lijst_T_{1} 3
aangeboord...........lijst_E_{mt}{g}{vinden} 3
aangeboord...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangeboren...........lijst_E_{o}{biologisch} 3
aangeborenheid.......lijst_E_{o}{biologisch} 2
aangebotst...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangebotst...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangebouwd...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
aangebouwd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangebracht..........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangebracht..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangebracht..........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
aangebracht..........lijst_E_{o} 3
aangebracht..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangebracht..........lijst_E_{o}{voorbereiden} 3
aangebracht..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 3
aangebracht..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
aangebracht..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangebraden..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangebrand...........lijst_E_{bouw} 3
aangebrand...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{fulmineren} 3
aangebrand...........lijst_E_{t}{g}{mislukken} 3
aangebrand...........lijst_E_{t}{tegenstaan}{boosheid} 3
aangebrand...........lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 3
aangebrand...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 3
aangebrand...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangebrand_raken.....lijst_E_{t}{tegenstaan}{boosheid} 1
aangebrand_raken.....lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 1
aangebrand_zijn......lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{fulmineren} 1
aangebrand_zijn......lijst_E_{t}{tegenstaan}{boosheid} 1
aangebrand_zijn......lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 1
aangebrandheid.......lijst_E_{t}{tegenstaan}{boosheid} 2
aangebrandheid.......lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
aangebrast...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangebreid...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel} 3
aangebriest..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangebroken..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangebroken..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangebroken..........lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 3
aangebroken..........lijst_E_{toepassen} 3
aangebroken..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangebroken..........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangebruind..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangebruld...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangebulderd.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangebulderd.........lijst_T_{1} 3
aangecrawled.........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangecrost...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangedaan............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangedaan............lijst_E_{m}{medelijden} 3
aangedaan............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 3
aangedaan............lijst_E_{t} 3
aangedaan............lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangedaan............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 3
aangedaan............lijst_K_{:=} 3
aangedaan............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangedaan............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangedaan............lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangedaan............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangedaan_raken......lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangedaan_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangedaan_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangedaan_zijn_door..lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangedamd............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
aangedamd............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangedampt...........lijst_T_{1}{gas} 3
aangedampt...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangedenderd.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangediend...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangediend...........lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 3
aangediend...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangediept...........lijst_T_{1} 3
aangediept...........lijst_T_{dalen} 3
aangedieseld.........lijst_T_{1} 3
aangedijkt...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
aangedijkt...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangedikt............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 3
aangedikt............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangedikt............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 3
aangedobberd.........lijst_T_{1} 3
aangedokt............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangedonderd.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangedonderd.........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangedost............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangedouwd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aangedouwd...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangedraafd..........lijst_T_{1} 3
aangedraafd..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangedraafd..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangedraaid..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangedraaid..........lijst_T_{1} 3
aangedraaid..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangedraald..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangedraald..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangedragen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangedragen..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangedrenteld........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangedrenteld........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangedreund..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangedreven..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M} 3
aangedreven..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangedreven..........lijst_E_{mt}{termen} 3
aangedreven..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangedreven..........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangedreven..........lijst_T_{1} 3
aangedreven..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangedreven..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangedribbeld........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangedribbeld........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangedrongen.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangedrongen.........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aangedrongen.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangedrongen.........lijst_T_{1} 3
aangedrongen.........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangedronken.........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 3
aangedronken.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
aangedroppeld........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangedropt...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangedrukt...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aangedrukt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangedrukt...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangedruppeld........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangedrupt...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangeduid............lijst_E_{g}{info} 3
aangeduid............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 3
aangeduid............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeduid............lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangedurfd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{moed} 3
aangeduwd............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aangeduwd............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeduwd............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangeduwd............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangedwarreld........lijst_T_{1}{gas} 3
aangedweild..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangedweild..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeefster..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aangeefster..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aangefietst..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangefietst..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 3
aangefietst..........lijst_T_{1} 3
aangefietst..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangeflanst..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeflitst..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeflitst..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangefloept..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangefloept..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangefloten..........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangefloten..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangefokt............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 3
aangefruit...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangegaan............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangegaan............lijst_E_{m}{eerlijk} 3
aangegaan............lijst_E_{m}{houden_van} 3
aangegaan............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangegaan............lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangegaan............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangegaapt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangegaapt...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangegaapt...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangegaapt...........lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
aangegaloppeerd......lijst_T_{1} 3
aangegespt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangegespt...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangegeven...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangegeven...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangegeven...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangegeven...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangegierd...........lijst_T_{1} 3
aangegierd...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangegierd...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangegierd...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangegleden..........lijst_T_{1} 3
aangegleden..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangeglibberd........lijst_T_{1} 3
aangeglipt...........lijst_T_{1} 3
aangegloeid..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangegloeid..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangegloeid..........lijst_E_{stof} 3
aangegloeid..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangegloeid..........lijst_T_{gas} 3
aangeglommen.........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangegloord..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangegloord..........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangegluipt..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangegluurd..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangegluurd..........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
aangegolfd...........lijst_T_{1} 3
aangegolfd...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangegolfd...........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangegondeld.........lijst_T_{1} 3
aangegooid...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangegooid...........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangegord............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangegord............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangegoten...........lijst_T_{1}{ingaan}{vloeistof} 3
aangegoten...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangegoten...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangegoten...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangegrauwd..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangegrauwd..........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangegraven..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangegrensd..........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aangegrepen..........lijst_E_{:>} 3
aangegrepen..........lijst_E_{fysica}{termen} 3
aangegrepen..........lijst_E_{m}{medelijden} 3
aangegrepen..........lijst_E_{o}{beginnen}{kans} 3
aangegrepen..........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 3
aangegrepen..........lijst_E_{t}{beperken} 3
aangegrepen..........lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 3
aangegrepen..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangegrepen..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangegrepen_worden__door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangegrepen_worden__door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangegrepen_worden_door.lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangegrepen_worden_door.lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aangegrepen_zijn_door.lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangegrijnsd.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangegrimd...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangegrinnikt........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangegroeid..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangegroeid..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
aangegroeid..........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 3
aangegroeid..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangegroeid..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangegroeid..........lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 3
aangegroend..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangegromd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangehaakt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangehaald...........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 3
aangehaald...........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aangehaald...........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aangehaald...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangehaald...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangehaald...........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 3
aangehaald...........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangehaald...........lijst_E_{t}{gevaarlijk} 3
aangehaald...........lijst_E_{weer} 3
aangehaald...........lijst_T_{1} 3
aangehaald...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangehaald...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 3
aangehaald...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aangehaald...........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 3
aangehaald...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangehaald...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
aangehaald...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangehad.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 3
aangehad.............lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
aangehad.............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangehakt............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangehalsterd........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 3
aangehamerd..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangehangen..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangehangen..........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aangehard............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
aangehard............lijst_E_{stof} 3
aangeharkt...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangeharpoeneerd.....lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangehecht...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangehecht...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeheeld...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangeheeld...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeheeld...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangeheid............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangehengst..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeheven...........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangehikt............lijst_E_{t}{tegenstaan} 3
aangehinkt...........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangehitst...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangehitst...........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 3
aangehobbeld.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangehoest...........lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 3
aangehold............lijst_T_{1} 3
aangehold............lijst_T_{1}{snel} 3
aangeholpen..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangehoogd...........lijst_T_{stijgen} 3
aangehoogd...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangehoopt...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangehoopt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangehoopt...........lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 3
aangehoopt...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangehoord...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangehoord...........lijst_T_{1}{info}{geluid} 3
aangehouden..........lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
aangehouden..........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
aangehouden..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
aangehouden..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 3
aangehouden..........lijst_E_{m}{aanstellen} 3
aangehouden..........lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aangehouden..........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangehouden..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangehouden..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aangehouden..........lijst_{blijven} 3
aangehuppeld.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangehuwd............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aangehuwelijkt.......lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aangejaagd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangejaagd...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangejaagd...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangejaagd...........lijst_T_{1} 3
aangejaagd...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangejaagd...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangejakkerd.........lijst_T_{1}{snel} 3
aangejensd...........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangejuicht..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangekaart...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangekaatst..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangekabbeld.........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangekacheld.........lijst_T_{1} 3
aangekakt............lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangekakt............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangekalkt...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
aangekankerd.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangekankerd.........lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aangekanood..........lijst_T_{1} 3
aangekant............lijst_E_{m}{verdedigen} 3
aangekapt............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangekard............lijst_T_{1} 3
aangekard............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangekauwd...........lijst_E_{bouw} 3
aangekeerd...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangekeft............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangekeft............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangekegeld..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangekeild...........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangekeken...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangekeken...........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 3
aangekeken...........lijst_{blijven}{wachten} 3
aangekerfd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangekerfd...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{kerven} 3
aangeketend..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangekit.............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklaagd..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangeklaagd..........lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aangeklaagde.........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aangeklampt..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklampt..........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aangeklapt...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeklapt...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeklapt...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangeklauwd..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangeklauwd..........lijst_T_{1} 3
aangekleed...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangekleefd..........lijst_E_{m}{aanpassen} 3
aangekleefd..........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aangekleefd..........lijst_K_{relatie} 3
aangekleefd..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklemd...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 3
aangeklemd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangekletst..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangekletterd........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeklikt...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeklikt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklist...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklit............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklonken.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklonken.........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangeklooid..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangekloot...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangeklopt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeklopt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeklopt...........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aangeklopt...........lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 3
aangeklopt...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeklost...........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeklost...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeklotst..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeklotst..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangeklotst..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangeknaagd..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeknaagd..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangeknald...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeknald...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangekneed...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangeknepen..........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeknepen..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeknepen..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangeknetterd........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeknikkerd........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeknipt...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeknipt...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeknipt...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeknoeid..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangeknoopt..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangeknoopt..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeknuppeld........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangekocht...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangekoekt...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 3
aangekoekt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangekoekt...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangekoerst..........lijst_T_{1} 3
aangekolkt...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangekomen...........lijst_E_{g}{erven} 3
aangekomen...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangekomen...........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 3
aangekomen...........lijst_E_{m}{g}{lukken} 3
aangekomen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangekomen...........lijst_E_{og} 3
aangekomen...........lijst_E_{o} 3
aangekomen...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangekomen...........lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 3
aangekomen...........lijst_E_{t}{slaan}{ondergaan} 3
aangekomen...........lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
aangekomen...........lijst_T_{1} 3
aangekomen...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangekomen...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangekomen...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangekomen...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangekomen...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangekondigd.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangekondigd.........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangekondigd.........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangekooid...........lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden} 3
aangekoppeld.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangekoppeld.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangekopt............lijst_E_{mt}{termen} 3
aangekopt............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangekopt............lijst_T_{1}{werpen} 3
aangekorst...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangekorven..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangekorven..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{kerven} 3
aangekramd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangekrast...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangekregen..........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangekregen..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangekregen..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangekregen..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangekropen..........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aangekropen..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aangekropen..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangekropen..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangekropen..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangekruid...........lijst_E_{molen}{termen} 3
aangekruid...........lijst_T_{1} 3
aangekruid...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangekruid...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangekruist..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangekuierd..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangekuierd..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangekuierd..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangekund............lijst_E_{m}{functioneren} 3
aangekwakt...........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangekwatst..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangekweekt..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 3
aangekweekt..........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 3
aangekweekt..........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangekweekt..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangelachen..........lijst_E_{m}{g}{floreren} 3
aangelachen..........lijst_E_{m}{g}{lukken} 3
aangelacht...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelacht...........lijst_E_{m}{sociaal} 3
aangelacht...........lijst_E_{m}{troosten} 3
aangeladen...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangeladen...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeland............lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangeland............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangelangd...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangelapt............lijst_E_{economie}{termen} 3
aangelapt............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelapt............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangelast............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangelaveerd.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangelazerd..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeleerd...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 3
aangelegd............lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangelegd............lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 3
aangelegd............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelegd............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
aangelegd............lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangelegd............lijst_E_{o}{voorbereiden} 3
aangelegd............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangelegd............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aangelegen...........lijst_E 3
aangelegen...........lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 3
aangelegen...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangelegen...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangelegen...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aangelegendheid......lijst_E 2
aangelegenheid.......lijst_{object} 2
aangeleid............lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
aangeleid............lijst_E_{o} 3
aangeleld............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangelengd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 3
aangelengd...........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangeleund...........lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 3
aangeleund...........lijst_E_{m}{g}{floreren} 3
aangeleund...........lijst_E_{spel}{termen} 3
aangeleund...........lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aangeleund...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aangeleverd..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangelicht...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangelicht...........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangelicht...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangelijkt...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangelijmd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelijmd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangelijnd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangelijnd...........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 3
aangelinkt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeloefd...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangeloeid...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeloeid...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangeloeid...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangeloeid...........lijst_T_{1} 3
aangeloerd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangelogd............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangelokt............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelonkt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangelood............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangelopen...........lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
aangelopen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangelopen...........lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 3
aangelopen...........lijst_T_{1} 3
aangelopen...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangelopen...........lijst_T_{2}{info}{ervaren} 3
aangelopen...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 3
aangelopen...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangelopen...........lijst_{blijven} 3
aangemaaid...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangemaakt...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangemaakt...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
aangemaakt...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
aangemaakt...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangemaakt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangemaakt...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangemaand...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangemand............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangemarcheerd.......lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangemarcheerd.......lijst_T 3
aangemarcheerd.......lijst_T_{1} 3
aangemarcheerd.......lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangematigd..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangematigd..........lijst_E_{t}{stelen} 3
aangemeerd...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangemeld............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangemeld............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangemengd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 3
aangemept............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangemerkt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 3
aangemerkt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangemerkt...........lijst_E_{t}{afwijzen} 3
aangemerkt...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangemerkt...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangemeten...........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 3
aangemeten...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangemeten...........lijst_E_{t}{stelen} 3
aangemeten...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangemetseld.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangemieterd.........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangemodderd.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangemoedigd.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangemoerd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangemoerd...........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 3
aangemonsterd........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 3
aangemonsterd........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangemunt............lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{bewerken} 3
aangenaaid...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangenaaid...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangenaam............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aangenaamheid........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
aangenageld..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangename_geur.......lijst_T_{1}{info}{ruiken}{geur}{typen} 2
aangeniet............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangenomen...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangenomen...........lijst_E_{m}{aanstellen} 3
aangenomen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 3
aangenomen...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
aangenomen...........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 3
aangenomen...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 3
aangenomen...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangenomen...........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aangenomen_dat.......lijst_E_{og}{voorwaarden}{K} 3
aangepakt............lijst_E_{:>} 3
aangepakt............lijst_E_{mt} 3
aangepakt............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
aangepakt............lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangepakt............lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangepakt............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangepakt............lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aangepakt............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangepakt............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangepakt............lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangepakt_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangepakt_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangepapt............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangeparadeerd.......lijst_T_{1} 3
aangepast............lijst_E_{m}{aanpassen} 3
aangepast............lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 3
aangepeddeld.........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangepeesd...........lijst_E_{:>} 3
aangepeesd...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangepend............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangepend............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
aangeperst...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangeperst...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aangeperst...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangeperst...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangepetst...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangepeuterd.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangepijpt...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 3
aangepikt............lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangepikt............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangepikt............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangepikt............lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangepikt............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangepikt............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangepingd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 3
aangeplakt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeplakt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangeplakt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeplakt...........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 3
aangeplamuurd........lijst_E_{bouw} 3
aangeplant...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 3
aangeplant...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
aangepleisterd.......lijst_E_{bouw} 3
aangeplempt..........lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
aangeplempt..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangeplengd..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangepletst..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangepletst..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangepletterd........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangepleurd..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeploegd..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeploegd..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeploegd..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeploft...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangeploft...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeplonsd..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeplonsd..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangepoot............lijst_E_{:>} 3
aangepoot............lijst_E_{landbouw}{gewas} 3
aangepoot............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 3
aangepoot............lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 3
aangepoot............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangepord............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangepord............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangepraaid..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangepraat...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangepraat...........lijst_E_{t}{bedriegen} 3
aangepraat...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aangepreekt..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangepresenteerd.....lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangeprezen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangeprikkeld........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangeprikt...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeprikt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangepuncht..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangepunt............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangepunt............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeraakt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeraakt...........lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 3
aangeraakt...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangeraakt...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangeraakt...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangeraakt_worden_door.lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangeraakt_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangeraakt_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangeraakt_zijn_door.lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangeraasd...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangeraasd...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangeraasd...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangeracet...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangeraden...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 3
aangerakt............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangerakt............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
aangeramsjt..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangerand............lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangerand............lijst_E_{t}{misbruiken} 3
aangeranseld.........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeraseerd.........lijst_E_{bouw} 3
aangerecht...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 3
aangereden...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{gedrag} 3
aangereden...........lijst_T 3
aangereden...........lijst_T_{1} 3
aangereden...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangereden...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangereden...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aangereden...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangereden...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeregen...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangereikt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangereikt...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangereisd...........lijst_T_{1} 3
aangereisd...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangerekend..........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangerekend..........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 3
aangerekend..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangerend............lijst_T_{1} 3
aangerend............lijst_T_{1}{snel} 3
aangereven...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangericht...........lijst_E_{o} 3
aangericht...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 3
aangerijkt...........lijst_E_{stof} 3
aangerijpt...........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 3
aangerimpeld.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangerist............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeritst...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangeroeid...........lijst_T_{1} 3
aangeroeid...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangeroeid...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeroeid...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangeroeid...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangeroeid...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeroepen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeroepen..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
aangeroerd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeroerd...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangeroerd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 3
aangeroerd...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangeroerd_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangeroerd_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangeroest...........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
aangeroest...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangerold............lijst_T_{1} 3
aangerommeld.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangerookt...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 3
aangerookt...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangerotzooid........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangerouwd...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 3
aangeruist...........lijst_T_{1} 3
aangeruist...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangerukt............lijst_T_{1} 3
aangerukt............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangerukt............lijst_T_{2}{info}{verwachten} 3
aangeruwd............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
aangesard............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangesast............lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangeschaafd.........lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
aangeschaatst........lijst_T_{1} 3
aangeschaft..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangeschakeld........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeschakeld........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangescheld..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeschemerd........lijst_T_{periode}{typen} 3
aangeschenen.........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangescherpt.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangescherpt.........lijst_E_{m}{verbeteren} 3
aangescherpt.........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangescheurd.........lijst_T_{1}{snel} 3
aangeschikt..........lijst_T_{1} 3
aangeschikt..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 3
aangeschikt..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeschimmeld.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 3
aangeschimmeld.......lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 3
aangeschitterd.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangeschitterd.......lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangeschoffeld.......lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangeschoffeld.......lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeschoffeld.......lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeschonden........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangeschonden........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 3
aangeschopt..........lijst_E_{t}{pesten} 3
aangeschopt..........lijst_E_{t}{slaan} 3
aangeschopt..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeschopt..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeschoten.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeschoten.........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangeschoten.........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 3
aangeschoten.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
aangeschoten.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangeschoten.........lijst_T_{1}{snel} 3
aangeschoten.........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeschoten_zijn....lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 1
aangeschoten_zijn....lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 1
aangeschoven.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 3
aangeschoven.........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeschoven.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangeschraapt........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeschrapt.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangeschreden........lijst_T_{1} 3
aangeschreeuwd.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeschreid.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeschreven........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangeschreven........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangeschreven........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangeschreven........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
aangeschroefd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeschud...........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangeschuierd........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangeschuifeld.......lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeschuifeld.......lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeschuimd.........lijst_T_{1} 3
aangeschuind.........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeschurkt.........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangeschurkt.........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangeschuurd.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangesist............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangesjeesd..........lijst_T_{1}{snel} 3
aangesjokt...........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangesjokt...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangesjord...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesjouwd..........lijst_T_{1} 3
aangesjouwd..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeskied...........lijst_T_{1} 3
aangeslagen..........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangeslagen..........lijst_E_{fysica}{termen} 3
aangeslagen..........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangeslagen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangeslagen..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeslagen..........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 3
aangeslagen..........lijst_E_{m}{g}{floreren} 3
aangeslagen..........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 3
aangeslagen..........lijst_E_{stof} 3
aangeslagen..........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangeslagen..........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{omhullen}{neerslag} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangeslagen..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangeslagen..........lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 3
aangeslagen..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangeslagen..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{dier}{tw} 3
aangeslagen..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aangeslagen..........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 3
aangeslagen..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangeslagen..........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
aangeslagen_zijn.....lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 1
aangeslapt...........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
aangesleed...........lijst_T_{1} 3
aangesleept..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangesleept..........lijst_T_{1} 3
aangesleept..........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangesleept..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangesleept..........lijst_{blijven} 3
aangeslefferd........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeslefferd........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangesleft...........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangesleft...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeslenterd........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangeslenterd........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeslepen..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangeslepen..........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangesleurd..........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangesleurd..........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangesleurd..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangesleurd..........lijst_{blijven} 3
aangeslibberd........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangeslibd...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangeslijkt..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangeslijmd..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangeslingerd........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangeslingerd........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangeslingerd........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangeslingerd........lijst_T_{1} 3
aangeslipt...........lijst_T_{1} 3
aangesloft...........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangesloft...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangesloft...........lijst_{blijven} 3
aangeslopen..........lijst_T_{1} 3
aangesloten..........lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 3
aangesloten..........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 3
aangesloten..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangesloten..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangesloten..........lijst_E_{stof} 3
aangesloten..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesloten_op.......lijst_R_{D} 3
aangesmakt...........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangesmeed...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesmeekt..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangesmeerd..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangesmeerd..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangesmeten..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangesmeuld..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangesmoesd..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangesmolten.........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 3
aangesnauwd..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangesneden..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangesneden..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangesneld...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangesnoerd..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesnord...........lijst_T_{1} 3
aangesold............lijst_E_{t}{misbruiken} 3
aangespannen.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangespannen.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespannen.........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 3
aangespannen.........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 3
aangespannen.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 3
aangespat............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangespat............lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangespat............lijst_T_{vloeistof} 3
aangespeeld..........lijst_E_{spel}{termen} 3
aangespeeld..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangespeerd..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespeet...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespekt...........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangespekt...........lijst_E_{m}{g}{belonen} 3
aangespeld...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aangespen............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aangespetterd........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangespied...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespiest..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespijkerd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespijld..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesping...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aangesping...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aangespitst..........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangesplitst.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangespoed...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangespoeld..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangespoeld..........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
aangespoeld..........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangesponnen.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangesponnen.........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
aangesponnen.........lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 3
aangesponnen.........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 3
aangespoord..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangespoten..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangesprenkeld.......lijst_T_{vloeistof} 3
aangesprietst........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangesprint..........lijst_T_{1}{snel} 3
aangesproeid.........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangesproken.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangesproken.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 3
aangesproken.........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aangesproken.........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aangesproken.........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangesproken.........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangesproken.........lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aangesproken.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aangesproken.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aangesprokene........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aangesprongen........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangesprongen........lijst_T_{1} 3
aangesprongen........lijst_T_{stijgen} 3
aangespuid...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangespurt...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangestaan...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangestaan...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aangestaan...........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aangestaard..........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangestaart..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangestampt..........lijst_E_{stof} 3
aangestampt..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangestampt..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 3
aangestampt..........lijst_T_{1} 3
aangestampt..........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aangestampt..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangestapt...........lijst_T 3
aangestapt...........lijst_T_{1} 3
aangestapt...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangestapt...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangesteld...........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangesteld...........lijst_E_{m}{aanstellen} 3
aangesteld...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangesteld...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangesterkt..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
aangesteven..........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
aangestevend.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 3
aangestevend.........lijst_T_{1}{snel} 3
aangesticht..........lijst_E_{o} 3
aangestiefeld........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangestiefeld........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangestijfd..........lijst_E_{stof} 3
aangestijfd..........lijst_E_{weer} 3
aangestikt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangestipt...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangestipt...........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{streep,_stip} 3
aangestipt...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangestipt...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangestoft...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangestoken..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangestoken..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangestoken..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangestoken..........lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 3
aangestoken..........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangestoken..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangestoken..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangestompt..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangestookt..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangestookt..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangestookt..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 3
aangestoomd..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangestopt...........lijst_E_{bouw} 3
aangestopt...........lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 3
aangestopt...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
aangestormd..........lijst_E_{weer} 3
aangestormd..........lijst_T_{1}{snel} 3
aangestort...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangestorven.........lijst_E_{g}{erven} 3
aangestorven.........lijst_E_{stof} 3
aangestoten..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangestoten..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangestoten..........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangestouwd..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangestouwd..........lijst_E_{stof} 3
aangestouwd..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangestouwd..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangestoven..........lijst_T_{1}{gas} 3
aangestoven..........lijst_T_{1}{snel} 3
aangestraald.........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
aangestraat..........lijst_E_{bouw} 3
aangestrand..........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangestreept.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangestreken.........lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden} 3
aangestreken.........lijst_E_{bouw} 3
aangestreken.........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aangestreken.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aangestreken.........lijst_T_{1} 3
aangestreken.........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangestreken.........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangestreken.........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangestrikt..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangestrompeld.......lijst_T_{1} 3
aangestrompeld.......lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangestrompeld.......lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangestrooid.........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangestroomd.........lijst_E_{bouw} 3
aangestroomd.........lijst_T_{1} 3
aangestroomd.........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangestuurd..........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
aangestuurd..........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 3
aangestuurd..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
aangestuwd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangestuwd...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangestuwd...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 3
aangestuwd...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangesukkeld.........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangesukkeld.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangetakeld..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetakt............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetapt............lijst_E_{mt}{g}{vinden} 3
aangetapt............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangetast............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aangetast............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 3
aangetast............lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aangetast............lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
aangetast............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangetaxied..........lijst_T_{1} 3
aangeteeld...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 3
aangetegen...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangetekend..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aangetekend..........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 3
aangetekend..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
aangetekend..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangeteld............lijst_E_{economie}{termen} 3
aangeteld............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangeteld............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangeteugeld.........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 3
aangeteut............lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 3
aangeteut............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
aangeticht...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangetijgd...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangetijgerd.........lijst_T_{1} 3
aangetikt............lijst_E_{economie}{termen} 3
aangetikt............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangetikt............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangetikt............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangetikt............lijst_T_{1}{slaan} 3
aangetikt............lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangetikt............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aangetild............lijst_T_{1} 3
aangetimmerd.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetimmerd.........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangetippeld.........lijst_T_{1} 3
aangetipt............lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangetipt............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangetobd............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 3
aangetocht...........lijst_T_{gas} 3
aangetodderd.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangetoddikt.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangetoefeld.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangetoerd...........lijst_T_{1} 3
aangetogen...........lijst_T_{1} 3
aangetogen...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangetokkeld.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 3
aangetoomd...........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 3
aangetoond...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangetoond...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangetorst...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangetoverd..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetrapt...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangetrapt...........lijst_E_{stof} 3
aangetrapt...........lijst_E_{t}{pesten} 3
aangetrapt...........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 3
aangetrapt...........lijst_T_{1}{slaan} 3
aangetrapt...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangetreden..........lijst_E_{m}{aanstellen}{ondergaan} 3
aangetreden..........lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid} 3
aangetreden..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangetreden..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aangetreden..........lijst_T_{1} 3
aangetreden..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetreden..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangetrippeld........lijst_T_{1} 3
aangetroffen.........lijst_E_{mt}{g}{vinden} 3
aangetrokken.........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{fysica}{termen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{m}{medelijden} 3
aangetrokken.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aangetrokken.........lijst_E_{m}{verbeteren} 3
aangetrokken.........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangetrokken.........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{spel}{termen} 3
aangetrokken.........lijst_E_{stof} 3
aangetrokken.........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 3
aangetrokken.........lijst_E_{weer} 3
aangetrokken.........lijst_T_{1} 3
aangetrokken.........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangetrokken.........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangetrokken.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangetrokken_worden_door.lijst_E_{m}{houden_van} 1
aangetrouwd..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aangetuft............lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangetuft............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
aangeturfd...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangetuurd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangetuurd...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangevallen..........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangevallen..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangevallen..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangevallene.........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aangevangen..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangevaren...........lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 3
aangevaren...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangevaren...........lijst_T_{1} 3
aangevaren...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangevaren...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangevaren...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangevat.............lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangevat.............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangevat.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangeveegd...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
aangeveegd...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangeven.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aangeven.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aangeven.............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aangeven.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aangever.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aangever.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aangevet.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 3
aangevet.............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 3
aangevet.............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangevezen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangevezen...........lijst_E_{t}{bedriegen} 3
aangevezen...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangevijld...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeving............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aangeving............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aangeving............lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aangeving............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aangevinkt...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 3
aangevlakt...........lijst_E_{bouw} 3
aangevlakt...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
aangevlamd...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangevlet............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangevlijd...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangevlochten........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 3
aangevloden..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangevloed...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangevloeid..........lijst_T_{1} 3
aangevloeid..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangevlogen..........lijst_E_{:>} 3
aangevlogen..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangevlogen..........lijst_E_{o}{beginnen} 3
aangevlogen..........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aangevlogen..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
aangevlogen..........lijst_T_{1} 3
aangevlogen..........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangevlogen..........lijst_T_{1}{snel} 3
aangevlogen..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangevlogen..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangevlogen_worden_door.lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aangevlogen_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevlogen_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevlot............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangevlot............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 3
aangevloten..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangevlucht..........lijst_T_{1} 3
aangevocht...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangevochten.........lijst_E_{m}{verdedigen} 3
aangevochten.........lijst_E_{t} 3
aangevochten.........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aangevochten_worden_door.lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aangevochten_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevochten_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevoegd...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangevoeld...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangevoerd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangevoerd...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
aangevoerd...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 3
aangevoerd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangevoerd...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangevold............lijst_E_{stof} 3
aangevonkt...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangevraagd..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangevreten..........lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 3
aangevreten..........lijst_E_{t}{stukmaken} 3
aangevreten_worden_door.lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aangevreten_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevreten_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangevroren..........lijst_E_{stof} 3
aangevroren..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangevuld............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangevuld............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 3
aangevuldheid........lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 2
aangevuurd...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangevuurd...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangewaad............lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangewaaid...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangewaaid...........lijst_T_{1}{gas} 3
aangewaaid...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangewaaid...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangewaaierd.........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangewacht...........lijst_E_{jacht}{termen} 3
aangewaggeld.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
aangewakkerd.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangewakkerd.........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 3
aangewakkerd.........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangewakkerd.........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aangewakkerd_worden_door_een_sfeer.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangewakkerd_worden_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangewandeld.........lijst_T_{1} 3
aangewandeld.........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangewandeld.........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangewapperd.........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangewasemd..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangewassen..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aangewassen..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 3
aangewassen..........lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 3
aangewaterd..........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangeweld............lijst_T_{stijgen} 3
aangewend............lijst_E_{m}{aanpassen} 3
aangewend............lijst_E_{toepassen} 3
aangewenkt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangewenteld.........lijst_T_{1} 3
aangewerkt...........lijst_E_{bouw} 3
aangewerkt...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
aangewet.............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangeweven...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangeweven...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
aangewezen...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 3
aangewezen...........lijst_E_{m}{aanstellen} 3
aangewezen...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangewijerd..........lijst_E_{mt}{termen} 3
aangewinterd.........lijst_E_{weer} 3
aangewipt............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangewit.............lijst_E_{bouw} 3
aangewoekerd.........lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{(te_)veel} 3
aangewoekerd.........lijst_E_{m}{g}{winnen} 3
aangewoeld...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangewokt............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangewonden..........lijst_T_{1}{gas} 3
aangewonnen..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangeworpen..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aangeworpen..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangeworven..........lijst_E_{m}{aanstellen} 3
aangeworven..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aangewreven..........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aangewreven..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aangewreven..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
aangewreven..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aangewreven..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangewuifd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangezaagd...........lijst_E_{bouw} 3
aangezaagd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
aangezaaid...........lijst_E_{landbouw}{gewas} 3
aangezakt............lijst_E_{stof} 3
aangezakt............lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangezakt............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
aangezakt............lijst_T_{dalen} 3
aangezand............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 3
aangezegd............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
aangezegd............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aangezegd............lijst_E_{m}{bekrachtigen} 3
aangezegd............lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
aangezegeld..........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangezeild...........lijst_T_{1} 3
aangezeild...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangezeild...........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangezet.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangezet.............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 3
aangezet.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangezet.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangezet.............lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid}{wezens} 3
aangezet.............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aangezet.............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 3
aangezet.............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
aangezet.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangezet.............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangezet.............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangezet.............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangezet.............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
aangezet.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 3
aangezet.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangezet.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangezeten...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 3
aangezeten...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aangezeuld...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
aangezeuld...........lijst_T_{1}{langzaam} 3
aangezeuld...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangezicht...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aangezichtshuid......lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
aangezichtspijn......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aangezien............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 3
aangezien............lijst_E_{m} 3
aangezien............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aangezien............lijst_E_{og}{K} 3
aangezien............lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
aangezien............lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aangezien............lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 3
aangezien............lijst_{blijven}{wachten} 3
aangezocht...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aangezoefd...........lijst_T_{1}{snel} 3
aangezoet............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangezogen...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
aangezogen...........lijst_T_{1}{ingaan} 3
aangezogen...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
aangezogen...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 3
aangezogen_worden_door.lijst_E_{m}{houden_van} 1
aangezonden..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
aangezouten..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangezuiverd.........lijst_E_{economie}{termen} 3
aangezuiverd.........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 3
aangezuurd...........lijst_M_{stof}{typen} 3
aangezuurd...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
aangezwart...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 3
aangezweefd..........lijst_T_{1}{gas} 3
aangezweefd..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 3
aangezweept..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aangezwengeld........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
aangezwengeld........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aangezwermd..........lijst_T_{1} 3
aangezwiept..........lijst_T_{1}{werpen} 3
aangezwoegd..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
aangezwollen.........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 3
aangezwollen.........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 3
aangezwollen.........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
aangezwommen.........lijst_T_{1} 3
aangezwommen.........lijst_T_{1}{vloeistof} 3
aangezwommen.........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
aangeŽrfd............lijst_E_{g}{erven} 3
aangieren............lijst_T_{1} 1
aangieren............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aangieren............lijst_T_{1}{snel} 1
aangieren............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aangiering...........lijst_T_{1} 2
aangiering...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aangiering...........lijst_T_{1}{snel} 2
aangiering...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aangieten............lijst_T_{1}{ingaan}{vloeistof} 1
aangieten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aangieten............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aangieten............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aangieting...........lijst_T_{1}{ingaan}{vloeistof} 2
aangieting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aangieting...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aangieting...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aangifte.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aangifte.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aangiftebiljet.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aangifteformulier....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanglibberen.........lijst_T_{1} 1
aanglibbering........lijst_T_{1} 2
aanglijden...........lijst_T_{1} 1
aanglijden...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanglijding..........lijst_T_{1} 2
aanglijding..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanglimmen...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanglimming..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanglippen...........lijst_T_{1} 1
aanglipping..........lijst_T_{1} 2
aangloeien...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aangloeien...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aangloeien...........lijst_E_{stof} 1
aangloeien...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aangloeien...........lijst_T_{gas} 1
aangloeiing..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aangloeiing..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aangloeiing..........lijst_E_{stof} 2
aangloeiing..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aangloeiing..........lijst_T_{gas} 2
aangloren............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aangloren............lijst_T_{periode}{typen} 1
aangloren_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aangloring...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aangloring...........lijst_T_{periode}{typen} 2
aangluipen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aangluiping..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aangluren............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aangluren............lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
aangluring...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aangluring...........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
aangolven............lijst_T_{1} 1
aangolven............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aangolven............lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aangolving...........lijst_T_{1} 2
aangolving...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aangolving...........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aangondelen..........lijst_T_{1} 1
aangondeling.........lijst_T_{1} 2
aangooien............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aangooien............lijst_T_{1}{werpen} 1
aangooiing...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aangooiing...........lijst_T_{1}{werpen} 2
aangorden............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aangorden............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aangording...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aangording...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aangrauwen...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aangrauwen...........lijst_T_{periode}{typen} 1
aangrauwen_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aangrauwing..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aangrauwing..........lijst_T_{periode}{typen} 2
aangraven............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aangraving...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aangrenzen...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aangrenzend..........lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aangrenzend..........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aangrenzend..........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
aangrenzing..........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aangrijnzen..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aangrijnzing.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aangrijpen...........lijst_E_{:>} 1
aangrijpen...........lijst_E_{fysica}{termen} 1
aangrijpen...........lijst_E_{m}{medelijden} 1
aangrijpen...........lijst_E_{o}{beginnen}{kans} 1
aangrijpen...........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 1
aangrijpen...........lijst_E_{t}{beperken} 1
aangrijpen...........lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 1
aangrijpen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aangrijpen...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aangrijpend..........lijst_E_{m}{medelijden} 3
aangrijpend..........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 3
aangrijpend..........lijst_E_{t}{beperken} 3
aangrijpend..........lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 3
aangrijpendheid......lijst_E_{m}{medelijden} 2
aangrijping..........lijst_E_{:>} 2
aangrijping..........lijst_E_{fysica}{termen} 2
aangrijping..........lijst_E_{m}{medelijden} 2
aangrijping..........lijst_E_{o}{beginnen}{kans} 2
aangrijping..........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{voelen} 2
aangrijping..........lijst_E_{t}{beperken} 2
aangrijping..........lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 2
aangrijping..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aangrijping..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aangrijpingspunt.....lijst_E_{fysica}{termen} 2
aangrijpingspunt.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 2
aangrijpingspunt.....lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 2
aangrijpingspunten...lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
aangrijpingspunten_zoeken.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
aangrijpingspunten_zoeken.lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 1
aangrimmen...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aangrimming..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aangrinniken.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aangrinniking........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aangroei.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aangroei.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
aangroei.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aangroei.............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aangroei.............lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 2
aangroeien...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aangroeien...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 1
aangroeien...........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 1
aangroeien...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aangroeien...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aangroeien...........lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 1
aangroeiing..........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aangroeiing..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aangroeiing..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aangroeiing..........lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 2
aangroeisel..........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aangroeisel..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aangroenen...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aangroening..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aangrommen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aangromming..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanhaken.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanhaken.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhaken_bij.........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanhaking............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhakken............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanhakking...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanhalen.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 1
aanhalen.............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aanhalen.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aanhalen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanhalen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanhalen.............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 1
aanhalen.............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanhalen.............lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aanhalen.............lijst_E_{weer} 1
aanhalen.............lijst_T_{1} 1
aanhalen.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhalen.............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 1
aanhalen.............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aanhalen.............lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 1
aanhalen.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanhalen.............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 1
aanhalen.............lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanhalerig...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aanhalerigheid.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanhalig.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aanhaligheid.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanhaling............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
aanhaling............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aanhaling............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aanhaling............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanhaling............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanhaling............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
aanhaling............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanhaling............lijst_E_{t}{gevaarlijk} 2
aanhaling............lijst_E_{weer} 2
aanhaling............lijst_T_{1} 2
aanhaling............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhaling............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 2
aanhaling............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 2
aanhaling............lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 2
aanhaling............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanhaling............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 2
aanhaling............lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanhalingsteken......lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
aanhalsteren.........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 1
aanhalstering........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
aanhameren...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanhamering..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanhang..............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanhangen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhangen............lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aanhanger............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 2
aanhanger............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanhangig............lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aanhanging...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhanging...........lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanhangsel...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
aanhangwagentje......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 2
aanhankelijk.........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aanhankelijk.........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aanhankelijk_zijn....lijst_E_{m}{houden_van} 1
aanhankelijkheid.....lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanhankelijkheid.....lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanhankelijkheidsbetuiging.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanhankelijkheidsbetuiging.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
aanharden............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 1
aanharden............lijst_E_{stof} 1
aanharding...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
aanharding...........lijst_E_{stof} 2
aanharken............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanharking...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanharpoeneren.......lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanharpoenering......lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhebben............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
aanhebben............lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aanhebben............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanhebbing...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 2
aanhebbing...........lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
aanhebbing...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanhechten...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanhechten...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhechting..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanhechting..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhechtingspunt.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 2
aanhechtingspunt.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhechtingspunt.....lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 2
aanhechtingspunten_zoeken.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
aanhechtingspunten_zoeken.lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 1
aanhef...............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanheffen............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanheien.............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanheiing............lijst_T_{1}{slaan} 2
aanhelen.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aanhelen.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhelen.............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanheling............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aanheling............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanheling............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanhelpen............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanhelping...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanhengsten..........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanhengsting.........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanhikken............lijst_E_{t}{tegenstaan} 1
aanhikken_tegen......lijst_E_{t}{tegenstaan} 1
aanhikking...........lijst_E_{t}{tegenstaan} 2
aanhinken............lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aanhinking...........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aanhitsen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanhitsen............lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 1
aanhitser............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanhitsing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanhitsing...........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
aanhobbelen..........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aanhobbeling.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aanhoesten...........lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 1
aanhoesting..........lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 2
aanhogen.............lijst_T_{stijgen} 1
aanhogen.............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanhoging............lijst_T_{stijgen} 2
aanhoging............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanhollen............lijst_T_{1} 1
aanhollen............lijst_T_{1}{snel} 1
aanholling...........lijst_T_{1} 2
aanholling...........lijst_T_{1}{snel} 2
aanhopen.............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aanhopen.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanhopen.............lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 1
aanhopen.............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanhoping............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aanhoping............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhoping............lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 2
aanhoping............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanhoren.............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aanhoren.............lijst_T_{1}{info}{geluid} 1
aanhorig.............lijst_T_{1}{koppelen} 3
aanhorigheid.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanhoring............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aanhoring............lijst_T_{1}{info}{geluid} 2
aanhouden............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
aanhouden............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanhouden............lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aanhouden............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
aanhouden............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
aanhouden............lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aanhouden............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 1
aanhouden............lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanhouden............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanhouden............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanhouden............lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aanhouden............lijst_T_{periode}{:>}{verlengen} 1
aanhouden............lijst_{blijven} 1
aanhoudend...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanhoudend...........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 3
aanhoudend...........lijst_T_{periode}{:>}{verlengen} 3
aanhoudend...........lijst_{blijven} 3
aanhoudendheid.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanhoudendheid.......lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
aanhoudendheid.......lijst_T_{periode}{:>}{verlengen} 2
aanhoudendheid.......lijst_{blijven} 2
aanhouderij..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanhouderij..........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
aanhouderij..........lijst_T_{periode}{:>}{verlengen} 2
aanhouderij..........lijst_{blijven} 2
aanhouding...........lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 2
aanhouding...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanhouding...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aanhouding...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
aanhouding...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 2
aanhouding...........lijst_E_{m}{aanstellen} 2
aanhouding...........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
aanhouding...........lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanhouding...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanhouding...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanhouding...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 2
aanhouding...........lijst_T_{periode}{:>}{verlengen} 2
aanhouding...........lijst_{blijven} 2
aanhoudingsmandaat...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
aanhuppelen..........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aanhuppeling.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aanhuwelijken........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 1
aanhuwelijking.......lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aanhuwen.............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 1
aanhuwing............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aanjagen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanjagen.............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanjagen.............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aanjagen.............lijst_T_{1} 1
aanjagen.............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanjagen.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanjagen_van_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanjaging............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanjaging............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanjaging............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aanjaging............lijst_T_{1} 2
aanjaging............lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanjaging............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanjakkeren..........lijst_T_{1}{snel} 1
aanjakkering.........lijst_T_{1}{snel} 2
aanjenzen............lijst_T_{1}{werpen} 1
aanjenzing...........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanjuichen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanjuiching..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aankaarten...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aankaarting..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aankaatsen...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aankaatsing..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aankabbelen..........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aankabbeling.........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aankachelen..........lijst_T_{1} 1
aankacheling.........lijst_T_{1} 2
aankakken............lijst_T_{1}{langzaam} 1
aankakken............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aankakking...........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aankakking...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aankalken............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 1
aankalking...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 2
aankankeren..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aankankeren..........lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aankankering.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aankankering.........lijst_E_{t}{stukmaken} 2
aankanoŽn............lijst_T_{1} 1
aankanoÔng...........lijst_T_{1} 2
aankanten............lijst_E_{m}{verdedigen} 1
aankanting...........lijst_E_{m}{verdedigen} 2
aankappen............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aankapping...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aankarren............lijst_T_{1} 1
aankarren............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aankarring...........lijst_T_{1} 2
aankarring...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aankauwen............lijst_E_{bouw} 1
aankauwing...........lijst_E_{bouw} 2
aankeffen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aankeffen............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aankeffing...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aankeffing...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aankegelen...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aankegeling..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aankeilen............lijst_T_{1}{werpen} 1
aankeiling...........lijst_T_{1}{werpen} 2
aankeren.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aankering............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aankerven............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aankerven............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{kerven} 1
aankerving...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aankerving...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{kerven} 2
aanketenen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanketening..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aankijken............lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aankijken............lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 1
aankijken............lijst_{blijven}{wachten} 1
aankijken_op.........lijst_E_{t}{tegenstaan}{jaloezie} 1
aankijken_op.........lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 1
aankijken_tegen......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aankijking...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aankijking...........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 2
aankijking...........lijst_{blijven}{wachten} 2
aankitten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankitting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklacht............lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aanklacht............lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanklagen............lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aanklagen............lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanklager............lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aanklampen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklampen...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aanklamping..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklamping..........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 2
aanklappen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanklappen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanklappen...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanklapping..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanklapping..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanklapping..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanklauwen...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanklauwen...........lijst_T_{1} 1
aanklauwing..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanklauwing..........lijst_T_{1} 2
aankleden............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aankleding...........lijst_E_{spel}{seks}{middelen} 2
aankleding...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanklemmen...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 1
aanklemmen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklemming..........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 2
aanklemming..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aankletsen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aankletsing..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aankletteren.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanklettering........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aankleven............lijst_E_{m}{aanpassen} 1
aankleven............lijst_E_{m}{houden_van} 1
aankleven............lijst_K_{relatie} 1
aankleven............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankleving...........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aankleving...........lijst_E_{m}{houden_van} 2
aankleving...........lijst_K_{relatie} 2
aankleving...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklevingskracht....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklikken...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanklikken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklikking..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanklikking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklinken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklinken...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanklinking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklinking..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanklissen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklissing..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklitten...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanklitting..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklooien...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanklooiing..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aankloppen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aankloppen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankloppen...........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aankloppen...........lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 1
aankloppen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aankloppen_aan_de_deur_van.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aankloppen_bij.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aankloppen_op_de_hemelpoort.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
aankloppen_voor......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanklopping..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanklopping..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanklopping..........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aanklopping..........lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 2
aanklopping..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanklossen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanklossen...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanklossing..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanklossing..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aankloten............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aankloting...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanklotsen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanklotsen...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanklotsen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanklotsing..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanklotsing..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanklotsing..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanknagen............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanknagen............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanknaging...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanknaging...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanknallen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanknallen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanknalling..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanknalling..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aankneden............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aankneding...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanknetteren.........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanknettering........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanknijpen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanknijpen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanknijpen...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aanknijping..........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanknijping..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanknijping..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanknikkeren.........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanknikkering........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanknippen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanknippen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanknippen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanknipping..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanknipping..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanknipping..........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanknoeien...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanknoeiing..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanknopen............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanknopen............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanknopen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanknopen_bij........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanknopen_bij........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanknopen_bij........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanknoping...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanknoping...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanknopingspunt......lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 2
aanknopingspunt......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 2
aanknopingspunt......lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 2
aanknopingspunt......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
aanknopingspunten....lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
aanknopingspunten_zoeken.lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
aanknopingspunten_zoeken.lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 1
aanknuppelen.........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanknuppeling........lijst_T_{1}{slaan} 2
aankoeken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 1
aankoeken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankoeken............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aankoeking...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{t} 2
aankoeking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aankoeking...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aankoersen...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aankoersen...........lijst_T_{1} 1
aankoersen_op........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aankoersing..........lijst_T_{1} 2
aankolken............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aankolking...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aankomeling..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aankomelingschap.....lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aankomen.............lijst_E_{g}{erven} 1
aankomen.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
aankomen.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aankomen.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 1
aankomen.............lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
aankomen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aankomen.............lijst_E_{og} 1
aankomen.............lijst_E_{o} 1
aankomen.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aankomen.............lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aankomen.............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 1
aankomen.............lijst_E_{t}{slaan}{ondergaan} 1
aankomen.............lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aankomen.............lijst_T_{1} 1
aankomen.............lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aankomen.............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aankomen.............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aankomen.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aankomen.............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aankomen_met.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aankomen_op..........lijst_E_{og} 1
aankomen_op..........lijst_E_{o} 1
aankomen_op..........lijst_E_{t}{gevaarlijk} 1
aankomen_op..........lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aankomend............lijst_T_{1}{ingaan} 3
aankoming............lijst_E_{g}{erven} 2
aankoming............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aankoming............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aankoming............lijst_E_{m}{g}{lukken} 2
aankoming............lijst_E_{og} 2
aankoming............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 2
aankoming............lijst_E_{t}{slaan}{ondergaan} 2
aankoming............lijst_T_{1} 2
aankoming............lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aankoming............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aankoming............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aankomst.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aankomst.............lijst_T_{1}{ingaan} 2
aankomstfoto.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
aankomstlijn.........lijst_E_{spel}{termen} 2
aankomstlijn.........lijst_R_{B} 2
aankomstlijn.........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
aankomstlocatie......lijst_R_{B} 2
aankomstplaats.......lijst_R_{B} 2
aankomstplek.........lijst_R_{B} 2
aankomstpunt.........lijst_R_{B} 2
aankomsttelegram.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
aankomsttelegram.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{toegang}{samenstelling} 2
aankomsttelegram.....lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
aankondigen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aankondigen..........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aankondigen..........lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aankondiger..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aankondiger..........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aankondiging.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aankondiging.........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aankondiging.........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aankondigingstekst...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aankooien............lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden} 1
aankoop..............lijst_E_{economie}{termen} 2
aankoopbeleid........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aankoopbewijs........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aankoopbon...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aankoopgegevens......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aankopen.............lijst_E_{economie}{termen} 1
aankoppelen..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aankoppelen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankoppeling.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aankoppeling.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aankoppen............lijst_E_{mt}{termen} 1
aankoppen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aankoppen............lijst_T_{1}{werpen} 1
aankopping...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aankopping...........lijst_T_{1}{werpen} 2
aankorsten...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aankorsting..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aankrammen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aankramming..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aankrassen...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aankrassing..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aankrijgen...........lijst_E_{economie}{termen} 1
aankrijgen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aankrijgen...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aankrijgen...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aankrijging..........lijst_E_{economie}{termen} 2
aankrijging..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aankrijging..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aankrijging..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aankruien............lijst_E_{molen}{termen} 1
aankruien............lijst_T_{1} 1
aankruien............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aankruien............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aankruiing...........lijst_E_{molen}{termen} 2
aankruiing...........lijst_T_{1} 2
aankruiing...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aankruiing...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aankruipen...........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aankruipen...........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aankruipen...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aankruipen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aankruipen...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aankruipen_tegen.....lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aankruipen_tegen.....lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aankruipen_tegen.....lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aankruiping..........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aankruiping..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aankruiping..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aankruiping..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aankruiping..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aankruisen...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aankruising..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aankuieren...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aankuieren...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aankuieren...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aankuiering..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aankuiering..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aankuiering..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aankunnen............lijst_E_{m}{functioneren} 1
aankunnen_op.........lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aankunnen_op_iemand..lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aankunning...........lijst_E_{m}{functioneren} 2
aankwakken...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aankwakking..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aankwatsen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aankwatsing..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aankweek.............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aankweekster.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 2
aankweekster.........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aankweken............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 1
aankweken............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 1
aankweken............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aankweken............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aankweken_van_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aankweker............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 2
aankweker............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aankweking...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 2
aankweking...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aankweking...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aankweking...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanlachen............lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aanlachen............lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
aanlachen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlachen............lijst_E_{m}{sociaal} 1
aanlachen............lijst_E_{m}{troosten} 1
aanlaching...........lijst_E_{m}{g}{floreren} 2
aanlaching...........lijst_E_{m}{g}{lukken} 2
aanlaching...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlaching...........lijst_E_{m}{sociaal} 2
aanlaching...........lijst_E_{m}{troosten} 2
aanladen.............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanladen.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanlading............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanlading............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanlanden............lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanlanden............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanlandig............lijst_E_{weer} 3
aanlandigheid........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanlanding...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanlanding...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanlandingsplaats....lijst_R_{B} 2
aanlandingspunt......lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur} 2
aanlangen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanlanging...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanlappen............lijst_E_{economie}{termen} 1
aanlappen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlappen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanlapping...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanlapping...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlapping...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanlassen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanlassing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanlaten.............lijst_E_{stof} 1
aanlating............lijst_E_{stof} 2
aanlaveren...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanlavering..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanlazeren...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanlazering..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanleg...............lijst_E_{m}{functioneren} 2
aanleg...............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanleg...............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanleg...............lijst_M_{info} 2
aanleg_hebben_voor...lijst_E_{m}{functioneren} 1
aanleg_voor..........lijst_E_{m}{functioneren} 3
aanleggen............lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanleggen............lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 1
aanleggen............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
aanleggen............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanleggen............lijst_E_{o}{voorbereiden} 1
aanleggen............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanleggen............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aanleggen_met........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlegging...........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanlegging...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlegging...........lijst_E_{o}{voorbereiden} 2
aanlegging...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanlegging...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 2
aanlegvergunning.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
aanleiden............lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aanleiding...........lijst_E_{g} 2
aanleiding...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aanleiding...........lijst_E_{o} 2
aanleiding_geven_tot.lijst_E_{g} 1
aanleiding_zijn_tot..lijst_E_{g} 1
aanlellen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanlelling...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanlengen............lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 1
aanlengen............lijst_T_{periode}{typen} 1
aanlenging...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 2
aanlenging...........lijst_T_{periode}{typen} 2
aanleren.............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 1
aanlering............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren} 2
aanleunen............lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 1
aanleunen............lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aanleunen............lijst_E_{spel}{termen} 1
aanleunen............lijst_R_{A}{dichtbij} 1
aanleunen............lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aanleunen_bij........lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aanleunen_bij........lijst_R_{A}{dichtbij} 1
aanleunen_tegen......lijst_R_{A}{dichtbij} 1
aanleunen_tegen......lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
aanleuning...........lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 2
aanleuning...........lijst_E_{m}{g}{floreren} 2
aanleuning...........lijst_E_{spel}{termen} 2
aanleuning...........lijst_R_{A}{dichtbij} 2
aanleuning...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aanleuningspunt......lijst_R_{A}{dichtbij} 2
aanleuningspunt......lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aanleunplekje........lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
aanleveren...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanlevering..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanlichten...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanlichten...........lijst_T_{periode}{typen} 1
aanlichten...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanlichten_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aanlichting..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanlichting..........lijst_T_{periode}{typen} 2
aanlichting..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanliggen............lijst_E 1
aanliggen............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
aanliggen............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanliggen............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanliggen............lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 1
aanliggend...........lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aanliggend...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 3
aanliggend...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
aanligging...........lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 2
aanligging...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanligging...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanligging...........lijst_T_{1}{koppelen}{vastzitten} 2
aanlijken............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanlijking...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanlijmen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlijmen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanlijming...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlijming...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanlijnen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanlijnen............lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 1
aanlijning...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanlijning...........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
aanlinken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanlinking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanloden.............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanloding............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanloeien............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanloeien............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanloeien............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanloeien............lijst_T_{1} 1
aanloeiing...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanloeiing...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanloeiing...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanloeiing...........lijst_T_{1} 2
aanloeren............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanloering...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanloeven............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanloeving...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanloggen............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanlogging...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanlokkelijk.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aanlokkelijkheid.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlokken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlokking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanlonken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanlonking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanloop..............lijst_T_{1} 2
aanloop..............lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanloophaven.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
aanlooppeiler........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{toestel} 2
aanloopprobleem......lijst_E_{t}{moeilijk} 2
aanlooptijd..........lijst_{blijven}{wachten} 2
aanlopen.............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
aanlopen.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanlopen.............lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 1
aanlopen.............lijst_T_{1} 1
aanlopen.............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanlopen.............lijst_T_{2}{info}{ervaren} 1
aanlopen.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 1
aanlopen.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanlopen.............lijst_{blijven} 1
aanlopen_tegen.......lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
aanlopen_tegen.......lijst_E_{mt}{g}{vinden} 1
aanlopend............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
aanlopend............lijst_T_{1} 3
aanloping............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 2
aanloping............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanloping............lijst_E_{t}{g}{verliezen}{vervoer} 2
aanloping............lijst_T_{2}{info}{ervaren} 2
aanloping............lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 2
aanloping............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanloping............lijst_{blijven} 2
aanmaaien............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanmaaiing...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanmaak..............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
aanmaak..............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanmaakhout..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aanmaakhoutjes.......lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aanmaken.............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanmaken.............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
aanmaken.............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
aanmaken.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanmaken.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanmaken.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanmaking............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanmaking............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanmaking............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanmaking............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanmanen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanmaner.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanmaning............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanmaningenprocedure.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanmaningensysteem...lijst_E_{economie}{termen} 2
aanmaningenverhaal...lijst_E_{economie}{termen} 2
aanmaningenverhaal...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanmaningsbrief......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanmaningstekst......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanmannen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanmanning...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanmarcheren.........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanmarcheren.........lijst_T 1
aanmarcheren.........lijst_T_{1} 1
aanmarcheren.........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanmarchering........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanmarchering........lijst_T 2
aanmarchering........lijst_T_{1} 2
aanmarchering........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanmatigen...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aanmatigen...........lijst_E_{t}{stelen} 1
aanmatigend..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aanmatigend..........lijst_E_{t}{stelen} 3
aanmatiging..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanmatiging..........lijst_E_{t}{stelen} 2
aanmeding............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanmelden............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanmelden............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanmelder............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanmelder............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanmelding...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanmelding...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanmeldingsbon.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanmeldingsformulier.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanmeldingsprocedure.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanmeldingspunt......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanmeldwachtwoord....lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
aanmengen............lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 1
aanmenging...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 2
aanmeppen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanmepping...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanmeren.............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanmering............lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanmerkelijk.........lijst_R_{vorm}{:>} 3
aanmerkelijkheid.....lijst_E_{t}{afwijzen} 2
aanmerken............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aanmerken............lijst_E_{t}{afwijzen} 1
aanmerken............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanmerken............lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanmerken_als........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
aanmerking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 2
aanmerking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aanmerking...........lijst_E_{t}{afwijzen} 2
aanmerking...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanmerking...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanmeten.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 1
aanmeten.............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aanmeten.............lijst_E_{t}{stelen} 1
aanmeten.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanmeting............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
aanmeting............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanmeting............lijst_E_{t}{stelen} 2
aanmeting............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanmetselen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanmetseling.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanmieteren..........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanmietering.........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanminnen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanminnig............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
aanminnigheid........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanmodderen..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanmoddering.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanmoedigen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanmoediging.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanmoedigingsbeleid..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanmoeren............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanmoeren............lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 1
aanmoering...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanmoering...........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 2
aanmoeten............lijst_E_{mt} 1
aanmoeten_met........lijst_E_{mt} 1
aanmonsteren.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 1
aanmonsteren.........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanmonstering........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 2
aanmonstering........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanmunten............lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{bewerken} 1
aanmunter............lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{bewerken} 2
aanmunting...........lijst_E_{economie}{betaalmiddelen}{bewerken} 2
aannaaien............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aannaaien............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aannaaiing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aannaaiing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aannagelen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aannageling..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanname..............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aannamebeleid........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aannemelijk..........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aannemelijk_maken....lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aannemelijkheid......lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aannemen.............lijst_E_{economie}{termen} 1
aannemen.............lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aannemen.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 1
aannemen.............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 1
aannemen.............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 1
aannemen.............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 1
aannemen.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aannemen.............lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aannemen_als_vaststaand.lijst_M_{info}{waar} 1
aannemen_voor_waar...lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aannemer.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemersbedrijf.....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemerscombinatie..lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemersmaatschappij.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemerswereld......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemerswereldje....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aanneming............lijst_E_{economie}{termen} 2
aanneming............lijst_E_{m}{aanstellen} 2
aanneming............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 2
aanneming............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
aanneming............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
aanneming............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 2
aanneming............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aannemingsbedrijf....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannemingsbiljet.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aannemingsmaatschappij.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aannieten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aannieting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanpak...............lijst_E_{:>} 2
aanpak...............lijst_E_{mt} 2
aanpak...............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
aanpak...............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanpak...............lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanpak...............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanpak...............lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanpak...............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen} 2
aanpakken............lijst_E_{:>} 1
aanpakken............lijst_E_{mt} 1
aanpakken............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 1
aanpakken............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanpakken............lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanpakken............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanpakken............lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanpakken............lijst_E_{t}{slaan} 1
aanpakken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanpakken............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanpakken............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanpakker............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanpakking...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanpakking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanpakking...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanpakking...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanpalend............lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aanpalend............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
aanpappen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanpappen_met........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanpapping...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanparaderen.........lijst_T_{1} 1
aanparadering........lijst_T_{1} 2
aanpasbaar...........lijst_E_{m}{aanpassen} 3
aanpassen............lijst_E_{m}{aanpassen} 1
aanpassen............lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 1
aanpassen_aan........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 1
aanpassend...........lijst_E_{m}{aanpassen} 3
aanpassing...........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aanpassing...........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 2
aanpassingsbeleid....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanpassingsmanier....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanpassingsmechanisme.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanpassingsprobleem..lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanpassingsproblemen.lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanpassingsstoornis..lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
aanpassingsvermogen..lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aanpassingswijze.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanpeddelen..........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanpeddeling.........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanpennen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanpennen............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 1
aanpenning...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanpenning...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 2
aanpersen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanpersen............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aanpersen............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aanpersen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanpersing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanpersing...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aanpersing...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanpersing...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanpetsen............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanpetsing...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanpeuteren..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanpeutering.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanpezen.............lijst_E_{:>} 1
aanpezen.............lijst_T_{1}{snel} 1
aanpezing............lijst_E_{:>} 2
aanpezing............lijst_T_{1}{snel} 2
aanpijpen............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aanpijping...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 2
aanpikken............lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanpikken............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanpikken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanpikken............lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanpikken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanpikken............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanpikking...........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanpikking...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanpikking...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanpikking...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanpikking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanpikking...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanpingen............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 1
aanpinging...........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
aanplakbiljet........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanplakbord..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanplakbrief.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanplakken...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanplakken...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanplakken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanplakken...........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 1
aanplakking..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanplakking..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanplakking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanplakking..........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 2
aanplamuren..........lijst_E_{bouw} 1
aanplamuring.........lijst_E_{bouw} 2
aanplanten...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 1
aanplanten...........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
aanplanting..........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aanplanting..........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanpleisteren........lijst_E_{bouw} 1
aanpleistering.......lijst_E_{bouw} 2
aanplempen...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 1
aanplempen...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanplemping..........lijst_T_{dalen}{afhogen} 2
aanplemping..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanplengen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanplenging..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanpletsen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanpletsen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanpletsing..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanpletsing..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanpletteren.........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanplettering........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanpleuren...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanpleuring..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanploegen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanploegen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanploegen...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanploeging..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanploeging..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanploeging..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanploffen...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanploffen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanploffing..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanploffing..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanplonzen...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanplonzen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanplonzing..........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanplonzing..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanporren............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanporren............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanporring...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanporring...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanpoten.............lijst_E_{:>} 1
aanpoten.............lijst_E_{landbouw}{gewas} 1
aanpoten.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 1
aanpoten.............lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 1
aanpoten.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanpotend............lijst_E_{:>} 3
aanpoting............lijst_E_{:>} 2
aanpoting............lijst_E_{landbouw}{gewas} 2
aanpoting............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 2
aanpoting............lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 2
aanpoting............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanpraaien...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanpraaiing..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanpraten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanpraten............lijst_E_{t}{bedriegen} 1
aanpraten............lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aanprating...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanprating...........lijst_E_{t}{bedriegen} 2
aanprating...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 2
aanpreken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanpreking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanpresenteren.......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aanpresentering......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aanprijzen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanprijzing..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanprikkelen.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanprikkeling........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanprikken...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanprikken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanprikking..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanprikking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanpunchen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanpunching..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanpunten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanpunten............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanpunting...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanpunting...........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanraakbaar..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 3
aanraakbaar..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 3
aanraakbaarheid......lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanraakbaarheid......lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanraakgevoelig......lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
aanracen.............lijst_T_{1}{snel} 1
aanracing............lijst_T_{1}{snel} 2
aanraden.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 1
aanrading............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
aanraken.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanraken.............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
aanraken.............lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanraken.............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanraken.............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanraking............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanraking............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 2
aanraking............lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanraking............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanraking............lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanrakingspunt.......lijst_K_{:=}{ongeveer} 2
aanrakingspunt.......lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanrakingspunten.....lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
aanrakingspunten_hebben_met.lijst_K_{:=}{ongeveer} 1
aanrakingsvlak.......lijst_K_{:=}{ongeveer} 2
aanrakingsvlakken_hebben_met.lijst_K_{:=}{ongeveer} 1
aanrakken............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanrakken............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
aanrakking...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanrakking...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
aanramsjen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanramsjing..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanranden............lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanranden............lijst_E_{t}{misbruiken} 1
aanrander............lijst_E_{t}{misbruiken} 2
aanranding...........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanranding...........lijst_E_{t}{misbruiken} 2
aanranselen..........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanranseling.........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanraseren...........lijst_E_{bouw} 1
aanrasering..........lijst_E_{bouw} 2
aanrazen.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanrazen.............lijst_T_{1}{snel} 1
aanrazen.............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanrazing............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanrazing............lijst_T_{1}{snel} 2
aanrazing............lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanrechtblad.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur} 2
aanrechten...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aanrechting..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 2
aanrechttafel........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur} 2
aanreiken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanreiken............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanreiking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanreiking...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanreizen............lijst_T_{1} 1
aanreizen............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanreizing...........lijst_T_{1} 2
aanreizing...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanrekenen...........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanrekenen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 1
aanrekenen...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aanrekenen_als.......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 1
aanrekening..........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanrekening..........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
aanrekening..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aanrennen............lijst_T_{1} 1
aanrennen............lijst_T_{1}{snel} 1
aanrenning...........lijst_T_{1} 2
aanrenning...........lijst_T_{1}{snel} 2
aanrichten...........lijst_E_{o} 1
aanrichten...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aanrichter...........lijst_E_{o} 2
aanrichting..........lijst_E_{o} 2
aanrichting..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 2
aanrijden............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{gedrag} 1
aanrijden............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
aanrijden............lijst_T 1
aanrijden............lijst_T_{1} 1
aanrijden............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanrijden............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanrijden............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aanrijden............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanrijden............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanrijden_tegen......lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
aanrijding...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{gedrag} 2
aanrijding...........lijst_T 2
aanrijding...........lijst_T_{1} 2
aanrijding...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanrijding...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanrijding...........lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 2
aanrijding...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanrijding...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanrijgen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanrijging...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanrijken............lijst_E_{stof} 1
aanrijking...........lijst_E_{stof} 2
aanrijpen............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 1
aanrijping...........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aanrijven............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanrijving...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanrimpelen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanrimpeling.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanrissen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanristen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanristing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanritsen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanritsing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanroeien............lijst_T_{1} 1
aanroeien............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanroeien............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanroeien............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanroeien............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanroeien............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanroeiing...........lijst_T_{1} 2
aanroeiing...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanroeiing...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanroeiing...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanroeiing...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanroeiing...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanroep..............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanroep..............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
aanroep..............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
aanroepen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanroepen............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
aanroepend...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanroeping...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanroepsein..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
aanroepwoord.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanroeren............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanroeren............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aanroeren............lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 1
aanroeren............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanroering...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanroering...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aanroering...........lijst_E_{t}{verkleinen}{ruimtedichtheid}{verdunnen} 2
aanroering...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanroesten...........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 1
aanroesten...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanroesting..........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 2
aanroesting..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanroken.............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aanroken.............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanroking............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 2
aanroking............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanrollen............lijst_T_{1} 1
aanrolling...........lijst_T_{1} 2
aanrommelen..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanrommeling.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanrotzooien.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanrotzooiing........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aanrouwen............lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 1
aanrouwing...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 2
aanruisen............lijst_T_{1} 1
aanruisen............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanruising...........lijst_T_{1} 2
aanruising...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanrukken............lijst_T_{1} 1
aanrukken............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aanrukken............lijst_T_{2}{info}{verwachten} 1
aanrukking...........lijst_T_{1} 2
aanrukking...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aanrukking...........lijst_T_{2}{info}{verwachten} 2
aanruwen.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
aanruwing............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
aansarren............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aansarring...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aansassen............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aansassing...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanschaatsen.........lijst_T_{1} 1
aanschaatsing........lijst_T_{1} 2
aanschaf.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanschafbeleid.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanschaffen..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanschaffer..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanschaffing.........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanschakelen.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanschakelen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanschakeling........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanschakeling........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanschaven...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 1
aanschaving..........lijst_T_{dalen}{afhogen} 2
aanschellen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanschelling.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanschemeren.........lijst_T_{periode}{typen} 1
aanschemeren_van_de_dag.lijst_T_{periode}{typen} 1
aanschemering........lijst_T_{periode}{typen} 2
aanschenden..........lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanschenden..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 1
aanschending.........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanschending.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
aanscherpen..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanscherpen..........lijst_E_{m}{verbeteren} 1
aanscherpen..........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanscherping.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanscherping.........lijst_E_{m}{verbeteren} 2
aanscherping.........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanscheuren..........lijst_T_{1}{snel} 1
aanscheuring.........lijst_T_{1}{snel} 2
aanschieten..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanschieten..........lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanschieten..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanschieten..........lijst_T_{1}{snel} 1
aanschieten..........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanschieting.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanschieting.........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanschieting.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanschieting.........lijst_T_{1}{snel} 2
aanschieting.........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanschijnen..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanschijning.........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanschikken..........lijst_T_{1} 1
aanschikken..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aanschikken..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanschikking.........lijst_T_{1} 2
aanschikking.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 2
aanschikking.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanschimmelen........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 1
aanschimmelen........lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 1
aanschimmeling.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aanschimmeling.......lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 2
aanschitteren........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aanschitteren........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanschittering.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanschittering.......lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanschoffelen........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanschoffelen........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanschoffelen........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanschoffeling.......lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanschoffeling.......lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanschoffeling.......lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanschoppen..........lijst_E_{t}{pesten} 1
aanschoppen..........lijst_E_{t}{slaan} 1
aanschoppen..........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanschoppen..........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanschoppen_tegen....lijst_E_{t}{pesten} 1
aanschopping.........lijst_E_{t}{pesten} 2
aanschopping.........lijst_E_{t}{slaan} 2
aanschopping.........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanschopping.........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanschouw............lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschouwbaar........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aanschouwbaarheid....lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschouwd...........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 3
aanschouwd...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aanschouwd...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 3
aanschouwelijk.......lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aanschouwelijkheid...lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschouwen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
aanschouwen..........lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aanschouwen..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 1
aanschouwend.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aanschouwer..........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschouwing.........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 2
aanschouwing.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschouwing.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
aanschouwingsonderwijs.lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
aanschouwingsvermogen.lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanschrapen..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanschraping.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanschrappen.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanschrapping........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanschreeuwen........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanschreeuwing.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanschreien..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanschreiing.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanschrijden.........lijst_T_{1} 1
aanschrijding........lijst_T_{1} 2
aanschrijven.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanschrijven.........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aanschrijven.........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aanschrijven.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 1
aanschrijving........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanschrijving........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aanschrijving........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aanschrijving........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 2
aanschroeven.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanschroeving........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanschudden..........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aanschudding.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aanschuieren.........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanschuiering........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanschuifelen........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanschuifelen........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanschuifeling.......lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanschuifeling.......lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanschuimen..........lijst_T_{1} 1
aanschuiming.........lijst_T_{1} 2
aanschuinen..........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanschuining.........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanschuiven..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aanschuiven..........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanschuiven..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanschuiving.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 2
aanschuiving.........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanschuiving.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanschuren...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanschuring..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanschurken..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanschurken..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanschurking.........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanschurking.........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aansissen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aansissing...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aansjezen............lijst_T_{1}{snel} 1
aansjezing...........lijst_T_{1}{snel} 2
aansjokken...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aansjokken...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aansjokking..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansjokking..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aansjorren...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansjorring..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aansjouwen...........lijst_T_{1} 1
aansjouwen...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aansjouwing..........lijst_T_{1} 2
aansjouwing..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanskiŽn.............lijst_T_{1} 1
aanslaan.............lijst_E_{economie}{termen} 1
aanslaan.............lijst_E_{fysica}{termen} 1
aanslaan.............lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanslaan.............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aanslaan.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanslaan.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 1
aanslaan.............lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aanslaan.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 1
aanslaan.............lijst_E_{stof} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{omhullen}{neerslag} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanslaan.............lijst_T_{1}{slaan} 2
aanslaan.............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanslaan.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{dier}{tw} 1
aanslaan.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
aanslaan.............lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 1
aanslaan.............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanslaan.............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanslaan.............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 1
aanslaan_tussen......lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{ontmoeten} 1
aanslaan_van.........lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 1
aanslaander..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanslaander..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanslaander..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{dier}{tw} 2
aanslag..............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aanslag..............lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanslag..............lijst_E_{t}{overtreden} 2
aanslag..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie} 2
aanslag..............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanslag..............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanslag..............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanslag..............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanslag..............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
aanslagbiljet........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanslaglijst.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
aanslagpleger........lijst_E_{t}{overtreden} 2
aanslaning...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanslaning...........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanslaning...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanslaning...........lijst_E_{m}{g}{floreren} 2
aanslaning...........lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten} 2
aanslaning...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanslaning...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanslaning...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanslaning...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{dier}{tw} 2
aanslappen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
aanslapping..........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
aansleeŽn............lijst_T_{1} 1
aansleeÔng...........lijst_T_{1} 2
aansleffen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aansleffen...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanslefferen.........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanslefferen.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aansleffering........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansleffering........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aansleffing..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansleffing..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanslenteren.........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanslenteren.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanslentering........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanslentering........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanslepen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanslepen............lijst_T_{1} 1
aanslepen............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aanslepen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanslepen............lijst_{blijven} 1
aansleping...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aansleping...........lijst_T_{1} 2
aansleping...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aansleping...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aansleping...........lijst_{blijven} 2
aansleuren...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aansleuren...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aansleuren...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aansleuren...........lijst_{blijven} 1
aansleuring..........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aansleuring..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansleuring..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aansleuring..........lijst_{blijven} 2
aanslibben...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanslibberen.........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanslibbering........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanslibbing..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanslibsel...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanslijken...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanslijking..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanslijmen...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanslijming..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanslijpen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanslijpen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanslijping..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanslijping..........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanslingeren.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanslingeren.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanslingeren.........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanslingeren.........lijst_T_{1} 1
aanslingering........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanslingering........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanslingering........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanslingering........lijst_T_{1} 2
aanslippen...........lijst_T_{1} 1
aanslipping..........lijst_T_{1} 2
aansloffen...........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aansloffen...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aansloffen...........lijst_{blijven} 1
aansloffing..........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansloffing..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aansloffing..........lijst_{blijven} 2
aansluipen...........lijst_T_{1} 1
aansluiping..........lijst_T_{1} 2
aansluitdraad........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aansluiten...........lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 1
aansluiten...........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 1
aansluiten...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aansluiten...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aansluiten...........lijst_E_{stof} 1
aansluiten...........lijst_R_{D} 1
aansluiten...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansluiten_achter_in_de_rij.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{tw} 1
aansluiten_bij.......lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 1
aansluiten_bij.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aansluiten_bij.......lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aansluiten_op........lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 1
aansluiten_op........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 1
aansluiten_op........lijst_R_{D} 1
aansluitend..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aansluitend..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 3
aansluitend..........lijst_R_{A}{dichtbij} 3
aansluiter...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aansluiter...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aansluitgegevens.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
aansluiting..........lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 2
aansluiting..........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 2
aansluiting..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aansluiting..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aansluiting..........lijst_E_{stof} 2
aansluiting..........lijst_R_{D} 2
aansluiting..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aansluiting_zoeken_bij.lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aansluitingsmanier...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aansluitingspunt.....lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
aansluitingspunt.....lijst_T_{1}{koppelen} 2
aansluitingswijze....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aansluitkabel........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aansluitnet..........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
aansluitplaats.......lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
aansluitpunt.........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
aansluitsnoer........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aansluitspoor........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur} 2
aansmakken...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aansmakking..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aansmeden............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansmeken............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aansmeking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aansmelten...........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 1
aansmelting..........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 2
aansmeren............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aansmeren............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aansmering...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aansmering...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aansmeulen...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aansmeuling..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aansmijten...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aansmijting..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aansmoezen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aansmoezing..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aansnauwen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aansnauwing..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aansnellen...........lijst_T_{1}{snel} 1
aansnelling..........lijst_T_{1}{snel} 2
aansnijden...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aansnijden...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aansnijding..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aansnijding..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aansnoeren...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansnoering..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aansnorren...........lijst_T_{1} 1
aansnorring..........lijst_T_{1} 2
aansollen............lijst_E_{t}{misbruiken} 1
aansolling...........lijst_E_{t}{misbruiken} 2
aanspannen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanspannen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspannen...........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 1
aanspannen...........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 1
aanspannen...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 1
aanspanning..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanspanning..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspanning..........lijst_T_{1}{koppelen}{spannen} 2
aanspanning..........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
aanspanning..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 2
aanspatten...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanspatten...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanspatten...........lijst_T_{vloeistof} 1
aanspatting..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanspatting..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanspatting..........lijst_T_{vloeistof} 2
aanspeelpunt.........lijst_E_{m}{voortrekken} 2
aanspeelpunt.........lijst_E_{spel}{termen} 2
aanspekken...........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanspekken...........lijst_E_{m}{g}{belonen} 1
aanspekking..........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanspekking..........lijst_E_{m}{g}{belonen} 2
aanspelden...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspelding..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspelen............lijst_E_{spel}{termen} 1
aanspelen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanspeling...........lijst_E_{spel}{termen} 2
aanspeling...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aansperen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspering...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspeten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspeting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspetteren.........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanspettering........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanspieing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspiesen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspiesing..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspieŽn............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspijkeren.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspijkering........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspijlen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspijling..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspinnen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanspinnen...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
aanspinnen...........lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 1
aanspinnen...........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 1
aanspinning..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspinning..........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
aanspinning..........lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 2
aanspinning..........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
aanspitsen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanspitsing..........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aansplitsen..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansplitsing.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanspoeden...........lijst_T_{1}{snel} 1
aanspoeding..........lijst_T_{1}{snel} 2
aanspoelen...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanspoelen...........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
aanspoelen...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanspoeling..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanspoeling..........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
aanspoeling..........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanspoelsel..........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanspoelsel..........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
aansporen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aansporer............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aansporing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanspraak............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanspraak............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 2
aanspraak............lijst_E_{o} 2
aanspraak............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aanspraak............lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanspraak............lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 2
aanspraak_maken_op...lijst_E_{economie}{bezitten} 1
aansprakelijk........lijst_E_{economie}{termen} 3
aansprakelijk........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 3
aansprakelijk........lijst_E_{o} 3
aansprakelijkheid....lijst_E_{economie}{termen} 2
aansprakelijkheid....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 2
aansprakelijkheid....lijst_E_{o} 2
aanspreekbaar........lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 3
aanspreekbaar........lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aanspreekbaar........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aanspreekbaarheid....lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 2
aanspreekbaarheid....lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanspreekbaarheid....lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 2
aanspreekpunt........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
aanspreken...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanspreken...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 1
aanspreken...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aanspreken...........lijst_E_{m}{houden_van} 1
aanspreken...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aanspreken...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanspreken...........lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanspreken...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
aanspreken...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 1
aanspreken_met_jij...lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{aanspreekvorm} 1
aanspreken_met_u.....lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{aanspreekvorm} 1
aanspreken_met_u.....lijst_E_{m}{sociaal}{typen} 1
aanspreken_op........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{ondergaan} 1
aanspreken_op........lijst_E_{t}{g}{straffen} 1
aanspreken_over......lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aansprekend..........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aansprekend..........lijst_E_{t}{g}{straffen} 3
aansprekend..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
aanspreking..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanspreking..........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
aanspreking..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanspreking..........lijst_E_{t}{g}{straffen} 2
aanspreking..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
aanspreking..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 2
aansprenkelen........lijst_T_{vloeistof} 1
aansprenkeling.......lijst_T_{vloeistof} 2
aansprietsen.........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aansprietsing........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanspringen..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanspringen..........lijst_T_{1} 1
aanspringen..........lijst_T_{1} 2
aanspringen..........lijst_T_{stijgen} 1
aanspringing.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aansprinten..........lijst_T_{1}{snel} 1
aansprinting.........lijst_T_{1}{snel} 2
aansproeien..........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aansproeiing.........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aansprong............lijst_T_{stijgen} 2
aanspuien............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanspuiing...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanspuiten...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanspuiting..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanspurten...........lijst_T_{1}{snel} 1
aanspurting..........lijst_T_{1}{snel} 2
aanstaan.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanstaan.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanstaan.............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aanstaan.............lijst_E_{m}{houden_van} 1
aanstaand............lijst_E_{g}{toekomst} 3
aanstaand............lijst_E_{g}{toekomst}{dichtbij} 3
aanstaande...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aanstaarten..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanstaarting.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanstalten...........lijst_E_{o}{voorbereiden} 2
aanstalten_maken.....lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanstalten_maken.....lijst_E_{o}{voorbereiden} 1
aanstampen...........lijst_E_{stof} 1
aanstampen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanstampen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 1
aanstampen...........lijst_T_{1} 1
aanstampen...........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aanstampen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanstamping..........lijst_E_{stof} 2
aanstamping..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanstamping..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{extrinsiek} 2
aanstamping..........lijst_T_{1} 2
aanstamping..........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aanstamping..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanstaning...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
aanstaning...........lijst_E_{m}{houden_van} 2
aanstap..............lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanstappen...........lijst_T 1
aanstappen...........lijst_T_{1} 1
aanstappen...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanstappen...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanstapping..........lijst_T 2
aanstapping..........lijst_T_{1} 2
aanstapping..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanstaren............lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aanstaring...........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanstekelijk.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
aanstekelijk_werken..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanstekelijkheid.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aansteken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aansteken............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aansteken............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aansteken............lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 1
aansteken............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aansteken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aansteken............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aansteker............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aansteker............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aansteking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aansteking...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aansteking...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aansteking...........lijst_E_{t}{ongezond}{besmetten} 2
aansteking...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aansteking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aansteking...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanstellen...........lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanstellen...........lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aanstellen...........lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aanstellen...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aanstellen...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanstellen_tot.......lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aansteller...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanstellerig.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 3
aanstellerigheid.....lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanstellerij.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanstelleritis.......lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanstelling..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanstelling..........lijst_E_{m}{aanstellen} 2
aanstelling..........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanstellingsbeleid...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanstellingsbrief....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanstellingsgesprek..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanstellingsgesprek..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
aansterken...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
aansterker...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aansterking..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
aansterven...........lijst_E_{g}{erven} 1
aansterven...........lijst_E_{stof} 1
aansterving..........lijst_E_{g}{erven} 2
aansterving..........lijst_E_{stof} 2
aanstevenen..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aanstevenen..........lijst_T_{1}{snel} 1
aanstevening.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 2
aanstevening.........lijst_T_{1}{snel} 2
aanstichten..........lijst_E_{o} 1
aanstichter..........lijst_E_{o} 2
aanstichting.........lijst_E_{o} 2
aanstichtster........lijst_E_{o} 2
aanstiefelen.........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanstiefelen.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanstiefeling........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanstiefeling........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanstijven...........lijst_E_{stof} 1
aanstijven...........lijst_E_{weer} 1
aanstijven...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
aanstijving..........lijst_E_{stof} 2
aanstijving..........lijst_E_{weer} 2
aanstijving..........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
aanstikken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanstikking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanstippen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanstippen...........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{streep,_stip} 1
aanstippen...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanstippen...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanstippen_van_hoofdpunten.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanstippen_van_kernpunten.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanstippen_van_speerpunten.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanstipper...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanstipping..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanstipping..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{streep,_stip} 2
aanstipping..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanstipping..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanstoffen...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanstoffing..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanstoken............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanstoken............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanstoken............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 1
aanstoker............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanstoking...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanstoking...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanstoking...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
aanstomen............lijst_E_{bouw} 1
aanstomen............lijst_E_{bouw} 3
aanstomen............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanstoming...........lijst_E_{bouw} 2
aanstoming...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanstompen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aanstomping..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanstonds............lijst_E_{g}{toekomst}{dichtbij} 3
aanstoot.............lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanstoot_geven.......lijst_E_{t}{asociaal} 1
aanstoot_nemen_aan...lijst_E_{t}{afwijzen} 1
aanstootgevend.......lijst_E_{t}{asociaal} 3
aanstootgevendheid...lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanstootgeving.......lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanstoppen...........lijst_E_{bouw} 1
aanstoppen...........lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 1
aanstoppen...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
aanstopping..........lijst_E_{bouw} 2
aanstopping..........lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 2
aanstopping..........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
aanstormen...........lijst_E_{weer} 1
aanstormen...........lijst_T_{1}{snel} 1
aanstorming..........lijst_E_{weer} 2
aanstorming..........lijst_T_{1}{snel} 2
aanstorten...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanstorting..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanstotelijk.........lijst_E_{t}{asociaal} 3
aanstotelijkheid.....lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanstoten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanstoten............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanstoten............lijst_T_{1}{slaan} 1
aanstotend...........lijst_E_{t}{asociaal} 3
aanstotendheid.......lijst_E_{t}{asociaal} 2
aanstoting...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanstoting...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanstoting...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aanstouwen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanstouwen...........lijst_E_{stof} 1
aanstouwen...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aanstouwen...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanstouwer...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanstouwing..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanstouwing..........lijst_E_{stof} 2
aanstouwing..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanstouwing..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanstralen...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 1
aanstraling..........lijst_T_{3}{info}{beeld} 2
aanstranden..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanstranding.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanstraten...........lijst_E_{bouw} 1
aanstrating..........lijst_E_{bouw} 2
aanstrepen...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanstreping..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanstrijken..........lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden} 1
aanstrijken..........lijst_E_{bouw} 1
aanstrijken..........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aanstrijken..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aanstrijken..........lijst_T_{1} 1
aanstrijken..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanstrijken..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanstrijken..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanstrijking.........lijst_E_{boekdrukken_en_boekbinden} 2
aanstrijking.........lijst_E_{bouw} 2
aanstrijking.........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aanstrijking.........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aanstrijking.........lijst_T_{1} 2
aanstrijking.........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanstrijking.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanstrijking.........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanstrikken..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanstrikking.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanstromen...........lijst_E_{bouw} 1
aanstromen...........lijst_T_{1} 1
aanstromen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanstroming..........lijst_E_{bouw} 2
aanstroming..........lijst_T_{1} 2
aanstroming..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanstrompelen........lijst_T_{1} 1
aanstrompelen........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanstrompelen........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aanstrompeling.......lijst_T_{1} 2
aanstrompeling.......lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanstrompeling.......lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanstrooien..........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanstrooiing.........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanstuiven...........lijst_T_{1}{gas} 1
aanstuiven...........lijst_T_{1}{snel} 1
aanstuiving..........lijst_T_{1}{gas} 2
aanstuiving..........lijst_T_{1}{snel} 2
aansturen............lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aansturen............lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 1
aansturen............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
aansturen_op.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aansturing...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aansturing...........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aansturing...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
aanstuurbaar.........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
aanstuurbaar.........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 3
aanstuurbaar.........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
aanstuurbaarheid.....lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aanstuurbaarheid.....lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aanstuurbaarheid.....lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
aanstuwen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanstuwen............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aanstuwen............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 1
aanstuwen............lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanstuwing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanstuwing...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aanstuwing...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{kracht} 2
aanstuwing...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aansukkelen..........lijst_T_{1}{langzaam} 1
aansukkelen..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aansukkeling.........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aansukkeling.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aantakelen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantakeling..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantakken............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantakking...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantal...............lijst_K_{kenmerkgrootte} 2
aantal_veranderingen.lijst_T_{snelheid} 2
aantallen............lijst_K_{kenmerkgrootte} 2
aantappen............lijst_E_{mt}{g}{vinden} 1
aantappen............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aantapping...........lijst_E_{mt}{g}{vinden} 2
aantapping...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aantasten............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aantasten............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 1
aantasten............lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aantasten............lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 1
aantasten............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aantasting...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aantasting...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aantasting...........lijst_E_{t}{stukmaken} 2
aantasting...........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 2
aantasting...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aantaxiŽn............lijst_T_{1} 1
aantaxiÔng...........lijst_T_{1} 2
aanteelt.............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aantekenboek.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aantekenen...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 1
aantekenen...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 1
aantekenen...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 1
aantekenen...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aantekening..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aantekening..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aantekening..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{diploma} 2
aantekening..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
aantekening..........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
aantekening..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 2
aantekening..........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aantekeningenbriefje.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aantelen.............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 1
aanteling............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aantellen............lijst_E_{economie}{termen} 1
aantellen............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aantellen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aantelling...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aantelling...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aantelling...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanteugelen..........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 1
aanteugeling.........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
aanteuten............lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 1
aanteuten............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
aanteuting...........lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 2
aanteuting...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
aantichten...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aantichting..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aantijgen............lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aantijgen............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aantijger............lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aantijgeren..........lijst_T_{1} 1
aantijgering.........lijst_T_{1} 2
aantijging...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aantijging...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aantijgingen_aan_de_deur_van.lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aantikken............lijst_E_{economie}{termen} 1
aantikken............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aantikken............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aantikken............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aantikken............lijst_T_{1}{slaan} 1
aantikken............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aantikken............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
aantikking...........lijst_E_{economie}{termen} 2
aantikking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aantikking...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aantikking...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aantikking...........lijst_T_{1}{slaan} 2
aantikking...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aantikking...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
aantillen............lijst_T_{1} 1
aantilling...........lijst_T_{1} 2
aantimmeren..........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantimmeren..........lijst_T_{1}{slaan} 1
aantimmering.........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantimmering.........lijst_T_{1}{slaan} 2
aantippelen..........lijst_T_{1} 1
aantippeling.........lijst_T_{1} 2
aantippen............lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aantippen............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aantipping...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aantipping...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aantobben............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 1
aantobbing...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 2
aantochten...........lijst_T_{gas} 1
aantochting..........lijst_T_{gas} 2
aantodderen..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aantoddering.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aantoddiken..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aantoddiking.........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aantoefelen..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aantoefeling.........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aantoeren............lijst_T_{1} 1
aantoering...........lijst_T_{1} 2
aantogen.............lijst_T_{1} 1
aantoging............lijst_T_{1} 2
aantokkelen..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
aantokkeling.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
aantomen.............lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 1
aantoming............lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
aantonen.............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aantonen.............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aantonend............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
aantonende_wijs......lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
aantoner.............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aantoning............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aantoning............lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aantoonbaar..........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
aantoonbaarheid......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aantorsen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aantorsing...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aantoveren...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantovering..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantrappen...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aantrappen...........lijst_E_{stof} 1
aantrappen...........lijst_E_{t}{pesten} 1
aantrappen...........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 1
aantrappen...........lijst_T_{1}{slaan} 1
aantrappen...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aantrappen_tegen.....lijst_E_{t}{pesten} 1
aantrapping..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aantrapping..........lijst_E_{stof} 2
aantrapping..........lijst_E_{t}{pesten} 2
aantrapping..........lijst_T_{1}{koppelen}{slaan} 2
aantrapping..........lijst_T_{1}{slaan} 2
aantrapping..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aantreden............lijst_E_{m}{aanstellen}{ondergaan} 1
aantreden............lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid} 1
aantreden............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aantreden............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
aantreden............lijst_T_{1} 1
aantreden............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantreden............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aantreding...........lijst_E_{m}{aanstellen}{ondergaan} 2
aantreding...........lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid} 2
aantreding...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aantreding...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
aantreding...........lijst_T_{1} 2
aantreding...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantreding...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aantreffen...........lijst_E_{mt}{g}{vinden} 1
aantreffing..........lijst_E_{mt}{g}{vinden} 2
aantrekkelijk........lijst_E_{fysica}{termen} 3
aantrekkelijk........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 3
aantrekkelijk........lijst_E_{m}{houden_van} 3
aantrekkelijk........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aantrekkelijk........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aantrekkelijk........lijst_E_{m}{mooi}{M} 3
aantrekkelijk........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aantrekkelijkheid....lijst_E_{m}{houden_van} 2
aantrekkelijkheid....lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aantrekkelijkheid....lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aantrekkelijkheid....lijst_E_{m}{mooi}{M} 2
aantrekkelijkheid....lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aantrekken...........lijst_E_{economie}{termen} 1
aantrekken...........lijst_E_{fysica}{termen} 1
aantrekken...........lijst_E_{jacht}{termen} 1
aantrekken...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aantrekken...........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 1
aantrekken...........lijst_E_{m}{medelijden} 1
aantrekken...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{binnenroepen} 1
aantrekken...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
aantrekken...........lijst_E_{m}{verbeteren} 1
aantrekken...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aantrekken...........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aantrekken...........lijst_E_{spel}{termen} 1
aantrekken...........lijst_E_{stof} 1
aantrekken...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 1
aantrekken...........lijst_E_{weer} 1
aantrekken...........lijst_T_{1} 1
aantrekken...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aantrekken...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aantrekken...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aantrekken...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aantrekken_van_de_wind.lijst_E_{weer} 1
aantrekkend..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aantrekkend..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
aantrekkend..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 3
aantrekking..........lijst_E_{economie}{termen} 2
aantrekking..........lijst_E_{fysica}{termen} 2
aantrekking..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aantrekking..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aantrekking..........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aantrekking..........lijst_E_{m}{mooi}{M} 2
aantrekking..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aantrekking..........lijst_E_{m}{verbeteren} 2
aantrekking..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aantrekking..........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aantrekking..........lijst_E_{spel}{termen} 2
aantrekking..........lijst_E_{stof} 2
aantrekking..........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 2
aantrekking..........lijst_E_{weer} 2
aantrekking..........lijst_T_{1} 2
aantrekking..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantrekking..........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aantrekking..........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aantrekking..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aantrekking_hebben_op.lijst_E_{m}{mooi}{M} 1
aantrekkingskracht...lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aantrekkingskracht...lijst_T_{1}{koppelen} 2
aantrekkingskracht...lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aantrekkingskracht_hebben_op.lijst_E_{m}{mooi}{M} 1
aantrekkingsvermogen.lijst_E_{fysica}{termen} 2
aantrekkingsvermogen.lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aantrekkingsvermogen.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aantrippelen.........lijst_T_{1} 1
aantrippeling........lijst_T_{1} 2
aantrouw.............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aantrouwen...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 1
aantrouwing..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aantuffen............lijst_T_{1}{langzaam} 1
aantuffen............lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
aantuffing...........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aantuffing...........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
aanturen.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanturen.............lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aanturing............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanturing............lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanturven............lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanturving...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanvaard.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{beloven} 3
aanvaard.............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
aanvaard.............lijst_E_{o}{beginnen} 3
aanvaard.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
aanvaard.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
aanvaard.............lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aanvaardbaar.........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
aanvaardbaar.........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
aanvaardbaarheid.....lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanvaarden...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{beloven} 1
aanvaarden...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 1
aanvaarden...........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanvaarden...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
aanvaarden...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanvaarden...........lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
aanvaarding..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{beloven} 2
aanvaarding..........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
aanvaarding..........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvaarding..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
aanvaarding..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanvaarding..........lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
aanvaardingsrede.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
aanvaardingstoespraak.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
aanval...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aanval...............lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanval...............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanval...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aanval_is_de_beste_verdediging.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aanvallen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{sport}{tw} 1
aanvallen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{tw} 1
aanvallen............lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanvallen............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanvallen............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanvallen_maar.......lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{eten}{tw} 1
aanvallen_op.........lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanvallend...........lijst_E_{t}{aanvallen} 3
aanvaller............lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanvallig............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aanvallig............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aanvalligheid........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aanvalligheid........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aanvalling...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanvalsdrang.........lijst_E_{t}{houden_van}{-drang} 2
aanvalsdrang.........lijst_E_{t}{houden_van}{aanvallen} 2
aanvalsdrang.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
aanvalsdrift.........lijst_E_{t}{houden_van}{-drift} 2
aanvalsdrift.........lijst_E_{t}{houden_van}{aanvallen} 2
aanvalsdrift.........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
aanvalsfront.........lijst_E_{leger}{termen} 2
aanvalsfront.........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
aanvalskracht........lijst_E_{leger}{termen} 2
aanvalskracht........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanvalskreet.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{samenstelling} 2
aanvalslinie.........lijst_E_{leger}{termen} 2
aanvalslinie.........lijst_E_{spel}{termen} 2
aanvalslinie.........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
aanvalslust..........lijst_E_{t}{houden_van}{-lust} 2
aanvalslust..........lijst_E_{t}{houden_van}{aanvallen} 2
aanvalslust..........lijst_E_{t}{houden_van}{strijden}{ruzie} 2
aanvalslust..........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
aanvalslustig........lijst_E_{t}{houden_van}{-lust} 3
aanvalslustig........lijst_E_{t}{houden_van}{strijden}{ruzie} 3
aanvalslustig........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
aanvalssein..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
aanvalsteken.........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
aanvalsteken.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 2
aanvalswijze.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanvalswijze.........lijst_{blijven}{gewoonte}{typen} 2
aanvang..............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangen............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanvanging...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangsdatum........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangsonderwijs....lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
aanvangsperiode......lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangsplaats.......lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangsplek.........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangspunt.........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangssalariŽring..lijst_E_{m}{g}{belonen} 2
aanvangstermijn......lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvangstijd.........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvankelijk.........lijst_E_{o}{verleden}{vroeg} 3
aanvaren.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanvaren.............lijst_T_{1} 1
aanvaren.............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanvaren.............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanvaren.............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanvaren_tegen.......lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 1
aanvaring............lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 2
aanvaring............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanvaring............lijst_T_{1} 2
aanvaring............lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanvaring............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanvaring............lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanvatten............lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanvatten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanvatten............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanvatter............lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvatting...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvatting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanvatting...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanvechtbaar.........lijst_E_{m}{verdedigen} 3
aanvechtbaar.........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
aanvechtbaar.........lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 3
aanvechtbaarheid.....lijst_E_{m}{verdedigen} 2
aanvechtbaarheid.....lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 2
aanvechten...........lijst_E_{m}{verdedigen} 1
aanvechten...........lijst_E_{t} 1
aanvechten...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanvechting..........lijst_E_{m}{verdedigen} 2
aanvechting..........lijst_E_{t} 2
aanvechting..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanvegen.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
aanvegen.............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
aanveging............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
aanveging............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
aanverdiend..........lijst_E_{economie}{termen} 3
aanverdienen.........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanverdiensten.......lijst_E_{economie}{termen} 2
aanverstorven........lijst_E_{g}{erven} 3
aanvertrouwd.........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
aanvertrouwen........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
aanvertrouwing.......lijst_T_{3}{info}{onthullen} 2
aanverwant...........lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:=}{overeenkomst} 3
aanverwant...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aanverwant...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aanverwante..........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aanvetten............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 1
aanvetten............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 1
aanvetten............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanvetting...........lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
aanvetting...........lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 2
aanvetting...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanvijlen............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanvijling...........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanvijzen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanvijzen............lijst_E_{t}{bedriegen} 1
aanvijzen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanvijzing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanvijzing...........lijst_E_{t}{bedriegen} 2
aanvijzing...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanvinken............lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 1
aanvinking...........lijst_T_{3}{info}{verwijzen}{aankruisen} 2
aanvlakken...........lijst_E_{bouw} 1
aanvlakken...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 1
aanvlakking..........lijst_E_{bouw} 2
aanvlakking..........lijst_T_{dalen}{afhogen} 2
aanvlammen...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanvlamming..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanvlechten..........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 1
aanvlechting.........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 2
aanvlechtsel.........lijst_T_{1}{koppelen}{mengen}{vlechten} 2
aanvletten...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanvletting..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanvlieden...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanvlieding..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanvliegen...........lijst_E_{:>} 1
aanvliegen...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanvliegen...........lijst_E_{o}{beginnen} 1
aanvliegen...........lijst_E_{t}{aanvallen} 1
aanvliegen...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
aanvliegen...........lijst_T_{1} 1
aanvliegen...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanvliegen...........lijst_T_{1}{snel} 1
aanvliegen...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvliegen...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanvliegen_van_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvlieging..........lijst_E_{:>} 2
aanvlieging..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanvlieging..........lijst_E_{o}{beginnen} 2
aanvlieging..........lijst_E_{t}{aanvallen} 2
aanvlieging..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
aanvlieging..........lijst_T_{1} 2
aanvlieging..........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanvlieging..........lijst_T_{1}{snel} 2
aanvlieging..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanvlieging..........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanvlieten...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanvlieting..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanvlijen............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanvlijing...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanvloeden...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanvloeding..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanvloeien...........lijst_T_{1} 1
aanvloeien...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanvloeiing..........lijst_T_{1} 2
aanvloeiing..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanvlotten...........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanvlotten...........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 1
aanvlotting..........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanvlotting..........lijst_T_{stijgen}{ophogen} 2
aanvluchten..........lijst_T_{1} 1
aanvluchting.........lijst_T_{1} 2
aanvochten...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanvochting..........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanvoegen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanvoegend...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
aanvoegende_wijs.....lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
aanvoeging...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanvoelen............lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvoelen_aan_je_water.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvoelen_als........lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvoelen_komen......lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvoeling...........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanvoelingsvermogen..lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanvoer..............lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerbaan..........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerbaar..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
aanvoerbaar..........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 3
aanvoerbuis..........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerder...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aanvoerdersband......lijst_E_{spel}{termen} 2
aanvoerdersband......lijst_R_{D}{band} 2
aanvoerdersband......lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
aanvoeren............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanvoeren............lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
aanvoeren............lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 1
aanvoeren............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanvoeren............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanvoering...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanvoering...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 2
aanvoering...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 2
aanvoering...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanvoering...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanvoerkanaal........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerleiding.......lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerlijn..........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerlijn..........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
aanvoerlijst.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanvoerlinie.........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerpijp..........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerroute.........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvoerweg...........lijst_R_{D}{typen} 2
aanvollen............lijst_E_{stof} 1
aanvolling...........lijst_E_{stof} 2
aanvonken............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanvonking...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanvraag.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanvraagbrief........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanvraagbriefje......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanvraagformulier....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
aanvraaglijst........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aanvraagprocedure....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanvrage.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanvragen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanvraging...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanvreten............lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 1
aanvreten............lijst_E_{t}{stukmaken} 1
aanvreten_door_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanvreting...........lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 2
aanvreting...........lijst_E_{t}{stukmaken} 2
aanvriezen...........lijst_E_{stof} 1
aanvriezen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanvriezing..........lijst_E_{stof} 2
aanvriezing..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanvullen............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aanvullen............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 1
aanvullend...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
aanvullende_politiezorg.lijst_E_{politie}{termen} 2
aanvullenderwijs.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 3
aanvullenderwijze....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 3
aanvuller............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aanvuller............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 2
aanvullingslijst.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aanvullingsonderwijs.lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
aanvulsel............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aanvulsel............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 2
aanvuren.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanvuren.............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanvuring............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanvuring............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanwaaien............lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanwaaien............lijst_T_{1}{gas} 1
aanwaaien............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanwaaien............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanwaaieren..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanwaaiering.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanwaaiing...........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanwaaiing...........lijst_T_{1}{gas} 2
aanwaaiing...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanwaaiing...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanwachten...........lijst_E_{jacht}{termen} 1
aanwachting..........lijst_E_{jacht}{termen} 2
aanwaden.............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanwading............lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanwaggelen..........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
aanwaggeling.........lijst_T_{wenden}{meervoudig} 2
aanwakkeren..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanwakkeren..........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 1
aanwakkeren..........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aanwakkeren..........lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanwakkeren_van_gevoelens.lijst_T_{2}{info}{voelen} 1
aanwakkering.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanwakkering.........lijst_E_{m}{vergroten}{aansteken} 2
aanwakkering.........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aanwakkering.........lijst_T_{2}{info}{voelen} 2
aanwandelen..........lijst_T_{1} 1
aanwandelen..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanwandelen..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanwandeling.........lijst_T_{1} 2
aanwandeling.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanwandeling.........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanwapperen..........lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanwappering.........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanwas...............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aanwas...............lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanwas...............lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 2
aanwasemen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanwaseming..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanwassen............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 1
aanwassen............lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 1
aanwassen............lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 1
aanwassing...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
aanwassing...........lijst_E_{m}{vergroten}{sedimenteren} 2
aanwassing...........lijst_T_{1}{omhullen}{flora_en_fauna}{overgroeien} 2
aanwateren...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanwatering..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanwellen............lijst_T_{stijgen} 1
aanwelling...........lijst_T_{stijgen} 2
aanwendbaar..........lijst_E_{toepassen} 3
aanwendbaarheid......lijst_E_{toepassen} 2
aanwenden............lijst_E_{toepassen} 1
aanwending...........lijst_E_{toepassen} 2
aanwenken............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanwenking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanwennen............lijst_E_{m}{aanpassen} 1
aanwenning...........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aanwensel............lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aanwensel............lijst_{blijven}{gewoonte} 2
aanwentelen..........lijst_T_{1} 1
aanwenteling.........lijst_T_{1} 2
aanwerken............lijst_E_{bouw} 1
aanwerken............lijst_T_{dalen}{afhogen} 1
aanwerking...........lijst_E_{bouw} 2
aanwerking...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 2
aanwerpen............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
aanwerpen............lijst_T_{1}{werpen} 1
aanwerping...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
aanwerping...........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanwerven............lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aanwerven............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanwerver............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanwerving...........lijst_E_{m}{aanstellen} 2
aanwerving...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanwetten............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanwetting...........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanweven.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanweven.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
aanweving............lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanweving............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
aanwezen.............lijst_{object} 2
aanwezenden..........lijst_{object} 2
aanwezig.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden}{aanwezig}{tw} 1
aanwezig.............lijst_{object} 3
aanwezig_zijn........lijst_{object} 1
aanwezigheid.........lijst_{object} 2
aanwezigheidslijst...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aanwijeren...........lijst_E_{mt}{termen} 1
aanwijsbaar..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
aanwijsbaarheid......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanwijzen............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aanwijzen............lijst_E_{m}{aanstellen} 1
aanwijzen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanwijzen............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aanwijzen_als........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aanwijzen_voor.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
aanwijzing...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 2
aanwijzing...........lijst_E_{m}{aanstellen} 2
aanwijzing...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanwijzing...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aanwijzingsbord......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
aanwinden............lijst_T_{1}{gas} 1
aanwinding...........lijst_T_{1}{gas} 2
aanwinnen............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
aanwinst.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
aanwinstenbeleid.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
aanwinteren..........lijst_E_{weer} 1
aanwintering.........lijst_E_{weer} 2
aanwippen............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanwipping...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanwitten............lijst_E_{bouw} 1
aanwitting...........lijst_E_{bouw} 2
aanwoekeren..........lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{(te_)veel} 1
aanwoekeren..........lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
aanwoekering.........lijst_E_{m}{gezond}{groeien}{(te_)veel} 2
aanwoekering.........lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
aanwoelen............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanwoeling...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanwokken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanwokking...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanwonend............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 3
aanwrijven...........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
aanwrijven...........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
aanwrijven...........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
aanwrijven...........lijst_T_{1}{info}{voelen} 1
aanwrijven...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanwrijving..........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
aanwrijving..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aanwrijving..........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
aanwrijving..........lijst_T_{1}{info}{voelen} 2
aanwrijving..........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanwuiven............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanwuiving...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanzaaien............lijst_E_{landbouw}{gewas} 1
aanzaaiing...........lijst_E_{landbouw}{gewas} 2
aanzagen.............lijst_E_{bouw} 1
aanzagen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
aanzaging............lijst_E_{bouw} 2
aanzaging............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
aanzakken............lijst_E_{stof} 1
aanzakken............lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanzakken............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
aanzakken............lijst_T_{dalen} 1
aanzakking...........lijst_E_{stof} 2
aanzakking...........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanzakking...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
aanzakking...........lijst_T_{dalen} 2
aanzanden............lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 1
aanzanding...........lijst_T_{1}{ingaan}{vullen} 2
aanzegelen...........lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanzegeling..........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanzeggen............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
aanzeggen............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
aanzeggen............lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
aanzeggen............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
aanzegging...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
aanzegging...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
aanzegging...........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
aanzegging...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
aanzeilen............lijst_T_{1} 1
aanzeilen............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanzeilen............lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanzeiling...........lijst_T_{1} 2
aanzeiling...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanzeiling...........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanzenden............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanzending...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanzet...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanzetbuis...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
aanzetriem...........lijst_R_{D}{band} 2
aanzetster...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
aanzetstuk...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aanzetstuk...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aanzetstuk...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
aanzetten............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanzetten............lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 1
aanzetten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanzetten............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanzetten............lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid}{wezens} 1
aanzetten............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
aanzetten............lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 1
aanzetten............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
aanzetten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanzetten............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanzetten............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanzetten............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aanzetten............lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
aanzetten............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 1
aanzetten............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanzetten............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanzetten_tot........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanzetten_tot_wraak..lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 1
aanzetter............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanzetter............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
aanzetting...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanzetting...........lijst_E_{m}{gezond}{laten_groeien} 2
aanzetting...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanzetting...........lijst_E_{m}{vergroten}{ruimtedichtheid}{wezens} 2
aanzetting...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
aanzetting...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
aanzetting...........lijst_E_{t}{ongezond}{verdikken} 2
aanzetting...........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
aanzetting...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanzetting...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanzetting...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanzetting...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aanzetting...........lijst_T_{1}{omhullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
aanzetting...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 2
aanzetting...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanzetting...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanzeulen............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
aanzeulen............lijst_T_{1}{langzaam} 1
aanzeulen............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
aanzeuling...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
aanzeuling...........lijst_T_{1}{langzaam} 2
aanzeuling...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
aanzicht.............lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
aanzichtelijk........lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
aanzien..............lijst_E_{economie}{bezitten} 2
aanzien..............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
aanzien..............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
aanzien..............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
aanzien..............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 3
aanzien..............lijst_E_{m} 1
aanzien..............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
aanzien..............lijst_E_{o}{voorbeeld+nabeeld} 2
aanzien..............lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
aanzien..............lijst_M_{leven}{groep}{bovenklasse} 2
aanzien..............lijst_M_{leven}{groep}{klasse} 2
aanzien..............lijst_R_{vorm} 2
aanzien..............lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
aanzien..............lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
aanzien..............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend}{respect} 2
aanzien..............lijst_{blijven}{wachten} 1
aanzien..............lijst_{blijven}{wachten} 2
aanzien_als..........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
aanzien_hebben.......lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aanzien_krijgen......lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
aanzien_voor.........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
aanziend.............lijst_R_{vorm} 3
aanziend.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{heraldiek} 3
aanzienlijk..........lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
aanzienlijk..........lijst_M_{leven}{groep}{bovenklasse} 3
aanzienlijk..........lijst_R_{vorm}{:>} 3
aanzienlijke_mate....lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
aanzienlijke_mate....lijst_M_{leven}{groep}{bovenklasse} 3
aanzienlijkheid......lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
aanzienlijkheid......lijst_M_{leven}{groep}{bovenklasse} 2
aanzienlijkheid......lijst_R_{vorm}{:>} 2
aanzijn..............lijst_E_{doen} 1
aanzijn..............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
aanzijn..............lijst_{object} 2
aanzitten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 1
aanzitten............lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 1
aanzitting...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{aanschuiven+opdienen} 2
aanzitting...........lijst_T_{1}{koppelen}{raken} 2
aanzoek..............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanzoeken............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
aanzoeking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
aanzoeten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanzoeting...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanzoeven............lijst_T_{1}{snel} 1
aanzoeving...........lijst_T_{1}{snel} 2
aanzouten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanzouting...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanzuigen............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
aanzuigen............lijst_T_{1}{ingaan} 1
aanzuigen............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aanzuigen............lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 1
aanzuiging...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
aanzuiging...........lijst_T_{1}{ingaan} 2
aanzuiging...........lijst_T_{1}{koppelen} 2
aanzuiging...........lijst_T_{1}{koppelen}{kracht} 2
aanzuiveren..........lijst_E_{economie}{termen} 1
aanzuiveren..........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 1
aanzuivering.........lijst_E_{economie}{termen} 2
aanzuivering.........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 2
aanzuren.............lijst_M_{stof}{typen} 1
aanzuren.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aanzuring............lijst_M_{stof}{typen} 2
aanzuring............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aanzwarten...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 1
aanzwarting..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{kleuren} 2
aanzwellen...........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 1
aanzwellen...........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
aanzwellen...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
aanzwelling..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{intrinsiek} 2
aanzwelling..........lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
aanzwelling..........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
aanzwemmen...........lijst_T_{1} 1
aanzwemmen...........lijst_T_{1}{vloeistof} 1
aanzwemmen...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
aanzwemming..........lijst_T_{1} 2
aanzwemming..........lijst_T_{1}{vloeistof} 2
aanzwemming..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
aanzwengelen.........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
aanzwengelen.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
aanzwengeling........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
aanzwengeling........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
aanzwepen............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
aanzweping...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
aanzwermen...........lijst_T_{1} 1
aanzwerming..........lijst_T_{1} 2
aanzweven............lijst_T_{1}{gas} 1
aanzweven............lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 1
aanzweving...........lijst_T_{1}{gas} 2
aanzweving...........lijst_T_{1}{koppelen}{botsen} 2
aanzwiepen...........lijst_T_{1}{werpen} 1
aanzwieping..........lijst_T_{1}{werpen} 2
aanzwoegen...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
aanzwoeging..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
aap..................lijst_E_{m}{g}{verblijden}{humor} 2
aap..................lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aap..................lijst_E_{t}{brutaal} 2
aap..................lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
aapachtig............lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 3
aapje................lijst_E_{spel}{seks}{penis} 2
aapje................lijst_E_{t}{brutaal} 2
aapje................lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
aapjessnuif..........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs} 2
aapmens..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen} 2
aard.................lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren} 2
aard.................lijst_K 2
aard.................lijst_K_{wezens} 2
aardachtig...........lijst_M_{stof}{typen} 3
aardachtig...........lijst_M_{stof}{typen} 3
aardaker.............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardappel............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardappel............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardappelbak.........lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
aardappelcultuur.....lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelen_jassen...lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
aardappelgarnituur...lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{mixgerechten} 2
aardappelkraam.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aardappelkriel.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardappelland........lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelluis........lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren}{geleedpotigen} 2
aardappelneus........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen} 2
aardappeloogst.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelpoter.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelproducten...lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
aardappelpuree.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardappelrooien......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 1
aardappelrooier......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelschiller....lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
aardappelstreek......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappeltaart.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{mixgerechten} 2
aardappelteelt.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappelteler.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardappeltje.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardappelziekte......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{plant} 2
aardas...............lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardbaan.............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
aardbei..............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardbei..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardbeienaroma.......lijst_T_{1}{info}{ruiken}{geur}{typen} 2
aardbeienjam.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardbeienlimonade....lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{drank} 2
aardbeienneus........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen} 2
aardbeienplukker.....lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardbeienstreek......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardbeientaart.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zoetwaren} 2
aardbeienteelt.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardbeienteler.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardbeitje...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
aardbewoner..........lijst_M_{leven}{groep}{typen} 2
aardbodem............lijst_M_{aarde} 2
aardbol..............lijst_M_{aarde} 2
aardbrand............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aardbrand............lijst_M_{aarde}{termen} 2
aarddistel...........lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aarddraad............lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aarde................lijst_M_{aarde} 2
aarde................lijst_M_{aarde}{termen} 2
aarde................lijst_M_{stof}{typen} 2
aardebaan............lijst_E_{bouw} 2
aardebaan............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur} 2
aardeconferentie.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
aardedonker..........lijst_T_{1}{info}{beeld}{t} 3
aarden...............lijst_E_{m}{aanpassen} 1
aarden...............lijst_E_{m}{g}{floreren} 1
aarden...............lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
aarden...............lijst_K_{wezens} 1
aarden...............lijst_M_{stof}{typen} 3
aardeteken...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
aardewerk............lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
aardewerk............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur} 2
aardewerkproducten...lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
aardewind............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aardgas..............lijst_M_{stof}{typen} 2
aardgasbron..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardgasleiding.......lijst_R_{D}{typen} 2
aardgasnet...........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig} 2
aardgaspijplijn......lijst_R_{D}{typen} 2
aardgeest............lijst_E_{m}{houden_van}{leven} 2
aardgeest............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aardgeest............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
aardgewas............lijst_E_{landbouw}{gewas}{typen} 2
aardhond.............lijst_E_{jacht}{hond} 2
aardhond.............lijst_M_{leven}{fauna}{gebruiksdier}{hond}{typen} 2
aardig...............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
aardig...............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
aardig...............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aardig...............lijst_E_{m}{sociaal} 3
aardig...............lijst_K_{:>}{veel} 3
aardig...............lijst_M_{stof}{typen} 3
aardig_beest.........lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aardig_dier..........lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aardig_ding..........lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aardig_wat...........lijst_K_{:>}{veel} 3
aardigheid...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
aardigheid...........lijst_E_{m}{g}{verblijden}{humor} 2
aardigheid...........lijst_E_{m}{sociaal} 2
aardigheid...........lijst_E_{m}{vrijgevigheid} 2
aardigheid...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
aardigheidje.........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
aardigheidje.........lijst_E_{m}{vrijgevigheid} 2
aardigjes............lijst_K_{:>}{veel} 3
aarding..............lijst_E_{m}{aanpassen} 2
aarding..............lijst_E_{m}{g}{floreren} 2
aarding..............lijst_E_{m}{g}{lukken} 2
aarding..............lijst_K_{wezens} 2
aardingsdraad........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aardje_naar_je_vaartje.lijst_E_{g} 3
aardkastanje.........lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardklont............lijst_M_{stof}{typen} 2
aardkloot............lijst_M_{aarde} 2
aardkluit............lijst_M_{stof}{typen} 2
aardkuil.............lijst_T_{1}{omhullen}{begraven}{wezens} 2
aardkuil.............lijst_T_{3}{ledigen} 2
aardkunde............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aardleiding..........lijst_R_{D}{typen} 2
aardmannetje.........lijst_R_{vorm}{:<}{wezens} 2
aardmannetje.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
aardmeetkunde........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aardolie.............lijst_M_{stof}{typen} 2
aardoliebron.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardoliemaatschappij.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
aardolieproducten....lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
aardprofiel..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_2D3D}{samenstelling} 2
aardrijk.............lijst_M_{aarde} 2
aardrijk.............lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardrijksbeschrijver.lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aardrijksbeschrijving.lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aardrijkskunde.......lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aardrijkskundeboek...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
aardrijkskundecijfer.lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen} 2
aardrook.............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aards................lijst_M_{aarde} 3
aardsatelliet........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{lucht}{luchtvaart} 2
aardscheerder........lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
aardschors...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 3
aardsgezind..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
aardsgezind..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{:<} 3
aardsgezindheid......lijst_E_{m}{houden_van}{-gezind} 2
aardsgezindheid......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
aardsgezindheid......lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{:<} 2
aardsheid............lijst_M_{aarde} 2
aardslak.............lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren} 2
aardster.............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardvast.............lijst_E_{economie}{termen} 3
aardveil.............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aardverbinding.......lijst_E_{bouw} 2
aardverbinding.......lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
aardverschuiving.....lijst_M_{aarde}{termen} 2
aardverschuiving.....lijst_{veranderen}{(te_)veel} 2
aardwind.............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
aardworm.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aardworm.............lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren} 2
aardworm.............lijst_R_{vorm}{:<}{wezens} 2
aardzwaluw...........lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
aarsgat..............lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
aarsgat..............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
aarsmade.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aarsmade.............lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren}{geleedpotigen} 2
aarsopening..........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
aarsopening..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
aartje_naar_zijn_vaartje.lijst_E_{o}{biologisch} 2
aarts-...............lijst_K_{:>}{veel}{vvav} 3
aartsbisdom..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsbisschop........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsbisschoppelijk..lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 3
aartsdeugniet........lijst_E_{t}{brutaal} 2
aartsdiaken..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsdiakenschap.....lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsdiocees.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsdom.............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
aartsengel...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{verhalen}{wezens} 2
aartsgierig..........lijst_E_{t}{gierigheid} 3
aartsgierig..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven}{(te_)veel} 3
aartshertog..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
aartshertogdom.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
aartshertogelijk.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 3
aartshertogin........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
aartshuichelaar......lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig} 2
aartsketter..........lijst_E_{t}{andersgezind} 2
aartslelijk..........lijst_E_{t}{lelijk}{M} 3
aartsleugenaar.......lijst_E_{t}{bedriegen} 2
aartsliefhebber......lijst_E_{m}{houden_van} 2
aartslui.............lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 3
aartsluiaard.........lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 2
aartsmoeilijk........lijst_E_{t}{moeilijk} 3
aartspriester........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aartsrivaal..........lijst_E_{mt}{strijden} 2
aartsrivaal..........lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 2
aartstwijfelaar......lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 2
aartsvader...........lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
aartsvaderlijk.......lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 3
aartsvaderlijk.......lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
aartsvijand..........lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 2
aartsvijand..........lijst_E_{t}{tegenstaan} 2
aarzelen.............lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 1
aarzelend............lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 3
aarzelig.............lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 3
aarzeling............lijst_T_{2}{info}{twijfelen} 2
aas..................lijst_E_{jacht}{termen} 2
aas..................lijst_E_{m}{houden_van} 2
aas..................lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
aas..................lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 2
aas..................lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aas..................lijst_E_{spel}{termen} 2
aas..................lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen}{vrouw} 2
aas..................lijst_K_{kenmerkgrootte}{eenheid}{typen} 2
aas_gebruiken_voor...lijst_E_{jacht}{termen} 1
aasbak...............lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
aasdier..............lijst_M_{leven}{fauna}{typen} 2
aasgier..............lijst_E_{t}{gierigheid} 2
aasgier..............lijst_E_{t}{houden_van}{-gierig} 2
aasgier..............lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
aasgier..............lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
aasgieren_en_bloedhonden.lijst_T_{3}{info}{onthullen}{roddelen} 2
aasgierfonds.........lijst_E_{economie}{termen} 2
aasie................lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
aasje................lijst_E_{jacht}{termen} 2
aasje................lijst_K_{:<}{weinig} 2
ab-..................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
abactis..............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
abacus...............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
abacus...............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
abandon..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten} 2
abandon..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{alleen} 2
abandonnement........lijst_E_{economie}{termen} 2
abandonnement........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
abandonnement........lijst_T_{3} 2
abandonneren.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 1
abandonneren.........lijst_T_{3} 1
abattoir.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
abberdaan............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{vlees_en_vis} 2
abbreviatie..........lijst_T_{info}{:<}{samenvatten} 2
abbreviatuur.........lijst_T_{info}{:<}{samenvatten} 2
abbreviŽren..........lijst_T_{info}{:<}{samenvatten} 1
abc..................lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
abc..................lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abc..................lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
abc'tje..............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
abc'tje..............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abc-boek.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
abces................lijst_E_{t}{ongezond}{verrotten} 2
abdicatie............lijst_T_{3} 2
abdiceren............lijst_T_{3} 1
abdij................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
abdij-...............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{vvav} 2
abdijcomplex.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
abdiqueren...........lijst_T_{3} 1
abdiquering..........lijst_T_{3} 2
abdomen..............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
abductie.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
abecedarium..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
abeel................lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aberrant.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 3
aberrant.............lijst_K_{:!}{ongeveer} 3
aberratie............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
aberratie............lijst_K_{:!}{ongeveer} 2
aberratie............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
abgeseild............lijst_E_{spel}{sport} 3
abgeseild............lijst_T_{dalen} 3
abiotisch............lijst_E_{leven}{niets} 3
abiotisch............lijst_E_{milieu} 3
abituriŽnt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 2
abituriŽnt...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
abject...............lijst_E_{t}{asociaal} 3
ablactatie...........lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 2
ablatie..............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
ablatie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
ablatie..............lijst_E_{t}{verkleinen}{eroderen} 2
ablatie..............lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
ablatief.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
ablativus............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
ablaut...............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
ablautend............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
ablegaat.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
ablutie..............lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig} 2
abnormaal............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
abnormaal............lijst_K_{:<}{zeldzaam} 3
abnormaal_zijn.......lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
abnormaal_zijn.......lijst_K_{:<}{zeldzaam} 1
abnormaliteit........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
abnormaliteit........lijst_K_{:<}{zeldzaam} 2
aboleren.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
abolering............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
abolitie.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
abolitionisme........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
abominabel...........lijst_E_{t}{asociaal} 3
abominabel...........lijst_E_{t}{tegenstaan} 3
abominatie...........lijst_E_{t}{asociaal} 2
abominatie...........lijst_E_{t}{tegenstaan} 2
abondance............lijst_K_{:>}{veel} 2
abondant.............lijst_K_{:>}{veel} 3
abondantie...........lijst_K_{:>}{veel} 2
abonnee..............lijst_T_{1}{koppelen} 2
abonnee-tv...........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
abonneegegevens......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
abonneenummer........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
abonneenummer........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
abonneetelevisie.....lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
abonnement...........lijst_E_{economie}{termen} 2
abonnementenadministratie.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
abonnementenbestand..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
abonnementsbewijs....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
abonnementsgegevens..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
abonnementskaart.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{toegang}{samenstelling} 2
abonneren............lijst_E_{economie}{termen} 1
abonneren............lijst_T_{1}{koppelen} 1
aborteren............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 1
aborteren............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 1
aborteur.............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 2
aborteur.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
aborteuse............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 2
aborteuse............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
abortief.............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 3
abortief.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 3
abortoir.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
abortus..............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 2
abortus..............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
abortus_provocatus...lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 2
abortus_provocatus...lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
abortusbeleid........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
abortuscijfer........lijst_K_{kenmerkgrootte}{typen} 2
abortuskliniek.......lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
abortusteam..........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
aboulie..............lijst_E_{m}{gehoorzaam} 2
abracadabra..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
abracadabra..........lijst_E_{t}{bedriegen} 2
abraham..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zetmeel} 2
abrasie..............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
abrasie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{gebit} 2
abrasie..............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
abri.................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
abricoteren..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
abricotering.........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
abrikoos.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{groenten,_fruit_en_specerijen} 2
abrikozentaart.......lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zoetwaren} 2
abrogeren............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
abrogering...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
abrupt...............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
abrupt...............lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
abrupt...............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht} 3
abruptheid...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
abruptheid...........lijst_T_{2}{info}{verbazen} 2
abruptheid...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht} 2
abs-.................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
abscis...............lijst_R_{vorm}{termen} 2
abscissie............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
abseilen.............lijst_E_{spel}{sport} 1
abseilen.............lijst_T_{dalen} 1
abseiling............lijst_E_{spel}{sport} 2
abseiling............lijst_T_{dalen} 2
abseilpunt...........lijst_E_{spel}{sport} 2
abseilpunt...........lijst_T_{dalen} 2
absence..............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
absent...............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
absent...............lijst_R_{dichtheid}{niets} 3
absentenlijst........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
absenteren...........lijst_R_{dichtheid}{niets} 1
absentering..........lijst_R_{dichtheid}{niets} 2
absenteÔsme..........lijst_R_{dichtheid}{niets} 2
absentie.............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
absentie.............lijst_R_{dichtheid}{niets} 2
absentielijst........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
abside...............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
absolute_fashion.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
absolutie............lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig} 2
absolutie............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek} 2
absolutie_vragen.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen}{vergeving} 1
absolutief...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
absolutisme..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
absolutisme..........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf}{betweterig} 2
absolutist...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
absolutistisch.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 3
absoluut.............lijst_E_{m}{bevrijden} 3
absoluut.............lijst_K_{:>}{alles} 3
absoluut.............lijst_M_{info}{waar} 3
absoluut_niet........lijst_E_{t}{info}{verbieden}{tw} 1
absoluutheid.........lijst_M_{info}{waar} 2
absolveren...........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig} 1
absolveren...........lijst_E_{m}{g}{lukken} 1
absolvering..........lijst_E_{m}{g}{lukken} 2
absolvo_te...........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig} 1
absorbaat............lijst_M_{stof}{typen} 2
absorbens............lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
absorbens............lijst_M_{stof}{typen} 2
absorbens............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
absorberen...........lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
absorberen...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
absorptie............lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
absorptie............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
absorptieband........lijst_E_{fysica}{termen} 2
absorptielijn........lijst_E_{fysica}{termen} 2
absorptielijn........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
absorptiespectrum....lijst_E_{fysica}{termen} 2
absorptiestreep......lijst_E_{fysica}{termen} 2
absorptiestreep......lijst_R_{vorm}{lijn} 2
absoute..............lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{eenzijdig} 2
absoute..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
abstinent............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
abstinent............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 3
abstinentie..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
abstinentieverschijnsel.lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
abstineren...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 1
abstract.............lijst_M_{info} 3
abstract.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
abstract.............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
abstract.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
abstract.............lijst_T_{2}{info}{nadenken} 3
abstract.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
abstractheid.........lijst_M_{info} 2
abstractheid.........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abstractheid.........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
abstractie...........lijst_M_{info} 2
abstractie...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abstractie...........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
abstractieniveau.....lijst_M_{info} 2
abstractieniveau.....lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abstractieniveau.....lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
abstractum...........lijst_M_{info} 2
abstractum...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
abstractum...........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
abstraheren..........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 1
abstraheren..........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 1
abstruus.............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
absurd...............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
absurdisme...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{kunst} 2
absurdistisch........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
absurditeit..........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
abt..................lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
abuis................lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
abuis_zijn...........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
abundant.............lijst_K_{:>}{veel} 3
abundantie...........lijst_K_{:>}{veel} 2
abuseren.............lijst_E_{t}{misbruiken} 1
abusering............lijst_E_{t}{misbruiken} 2
abusief..............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
abusievelijk.........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
ac-..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
acacia...............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
academica............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
academicus...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
academie.............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 2
academisch...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{termen} 3
acajou...............lijst_M_{stof}{typen} 2
acajouboom...........lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
acanthus.............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
acaricide............lijst_M_{stof}{typen} 2
accapareren..........lijst_E_{:>} 1
accaparering.........lijst_E_{:>} 2
accelerando..........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze} 3
acceleratie..........lijst_T_{snelheid}{:>}{versnellen} 2
acceleratievermogen..lijst_T_{snelheid}{:>}{versnellen} 2
accelereren..........lijst_T_{snelheid}{:>}{versnellen} 1
accelerering.........lijst_T_{snelheid}{:>}{versnellen} 2
accent...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
accent...............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accent...............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift}{muziek} 2
accent...............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
accent...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
accent_aigu..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accent_circonflexe...lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accent_grave.........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accentletter.........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accentteken..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accentteken..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accentuatie..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
accentueren..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
accentuering.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
accentvers...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
accept...............lijst_E_{economie}{termen} 2
accept...............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
accept...............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie} 2
accept...............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
acceptabel...........lijst_E_{economie}{termen} 3
acceptabel...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 3
acceptabel...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 3
acceptabel...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
acceptabiliteit......lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 2
acceptant............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acceptant............lijst_E_{economie}{termen} 2
acceptatie...........lijst_E_{economie}{termen} 2
acceptatie...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
acceptatie...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
acceptatie...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
acceptatiebeleid.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
acceptatiekrachten...lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
acceptatiepunten.....lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
accepteerbaar........lijst_E_{economie}{termen} 3
acceptenboek.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
accepteren...........lijst_E_{economie}{termen} 1
accepteren...........lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 1
accepteren...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 1
accepteren...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
acceptgirokaart......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
acceptie.............lijst_E_{economie}{termen} 2
acceptie.............lijst_E_{m}{toestaan}{verdragen} 2
acceptie.............lijst_E_{o}{beginnen}{aanboren} 2
acceptie.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
acceptie.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
acceptor.............lijst_E_{fysica}{termen} 2
acceptor.............lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
acceptť..............lijst_E_{m}{info}{toestaan} 3
acces................lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen}{stemmen} 2
acces................lijst_E_{m}{bevrijden} 2
acces................lijst_R_{B} 2
accessibel...........lijst_E_{m}{bevrijden} 3
accessibiliteit......lijst_E_{m}{bevrijden} 2
accessie.............lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
accessoir............lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 3
accessoir............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 3
accessoir............lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 3
accessoire...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
accessoire...........lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 2
accessoires..........lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 2
accident.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{niets} 2
accident.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 2
accidenteel..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{niets} 3
accidentiŽn..........lijst_E_{economie}{termen} 2
accijns..............lijst_E_{economie}{termen} 2
accijnskantoor.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acclimatisatie.......lijst_E_{m}{aanpassen} 2
acclimatiseren.......lijst_E_{m}{aanpassen} 1
acclimatisering......lijst_E_{m}{aanpassen} 2
accolade.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
accolade.............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accoladeteken........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
accommodabel.........lijst_E_{m}{aanpassen} 3
accommodabel.........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 3
accommodatie.........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
accommodatie.........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 2
accommodatie.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
accommodatie.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
accommodatiebeleid...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
accommodatiereflex...lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{reflex} 2
accommoderen.........lijst_E_{m}{aanpassen} 1
accommoderen.........lijst_E_{m}{g}{belonen}{kwijtschelden}{tweezijdig} 1
accommoderen.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
accordement..........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur} 2
accordeon............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
accordeonist.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 2
accorderen...........lijst_E_{economie}{termen} 1
accorderen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{afspreken} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{info}{geluid}{mooi} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{info}{toestaan} 1
accorderen...........lijst_E_{m}{samenwerken} 1
accorderen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
accorderen...........lijst_K_{:=} 1
accorderen...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 1
accordering..........lijst_E_{economie}{termen} 2
accordering..........lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren} 2
accordering..........lijst_E_{m}{afspreken} 2
accordering..........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
accordering..........lijst_E_{m}{functioneren}{passen} 2
accordering..........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
accordering..........lijst_E_{m}{info}{geluid}{mooi} 2
accordering..........lijst_E_{m}{info}{toestaan} 2
accordering..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
accordering..........lijst_K_{:=} 2
accordering..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 2
accoucheur...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accoucheuse..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
account..............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
account..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten} 2
account..............lijst_T_{1}{koppelen} 2
accountancy..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountancy..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
accountancywereld....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountancywereldje..lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountant...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountant-administratieconsulent.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountantsmaatschappij.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountantsnetwerk...lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountantsrapport...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
accountantsstudie....lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
accountantswereld....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accountantswereldje..lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
accounting...........lijst_E_{economie}{termen} 2
accreditatie.........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
accreditatiestelsel..lijst_E_{economie}{termen} 2
accrediteren.........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
accreditief..........lijst_E_{economie}{termen} 2
accreditief..........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
accreditief..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie} 2
accreditiefstelling..lijst_E_{economie}{termen} 2
accres...............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
accres...............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
accretie.............lijst_E_{m}{gezond}{groeien} 2
accu.................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
accu_opladen.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderhoud} 1
accu_vervangen.......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderhoud} 1
accubak..............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
accubak..............lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
acculturatie.........lijst_E_{m}{aanpassen} 1
accumulatie..........lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 2
accumulatief.........lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 3
accumulator..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
accumulatorbak.......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
accumulatorbak.......lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
accumuleren..........lijst_T_{1}{koppelen}{opstapelen} 1
accuraat.............lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 3
accuratesse..........lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 2
accusatief...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
accusativus..........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
ace..................lijst_E_{spel}{termen} 2
acellulair...........lijst_E_{leven}{termen} 3
acetaat..............lijst_M_{stof}{typen} 2
acetaatzijde.........lijst_M_{stof}{typen}{textiel} 2
acetylcholine........lijst_M_{stof}{typen} 2
acetyleen............lijst_M_{stof}{typen} 2
ach..................lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach,_ze_weten_niet_beter.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
ach_en_wee_roepen....lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{zeuren} 1
ach_gossie...........lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_gossie_toch......lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_gut..............lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_gut_toch.........lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_ja?..............lijst_T_{2}{info}{verbazen}{tw} 1
ach_jeetje...........lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_jeetje_toch......lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_joh..............lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
ach_joh_wat_maakt_het_uit?.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{tw} 1
ach_kom..............lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_kom_nou..........lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_kom_nou_toch.....lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_kom_nou_zeg......lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_kom_toch.........lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_nee?.............lijst_T_{2}{info}{verbazen}{tw} 1
ach_so...............lijst_T_{2}{info}{weten}{tw} 1
ach_toch.............lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
ach_wel_nee..........lijst_T_{2}{info}{twijfelen}{tw} 1
ach_zo...............lijst_T_{2}{info}{weten}{tw} 1
achalasie............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
achelen..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
achelen..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
acheling.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
achenebbisj..........lijst_E_{economie}{bezitten}{(te_)weinig} 3
achenebbisj..........lijst_E_{m}{medelijden}{tw} 1
achernagerend........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achilleshiel.........lijst_E_{t}{ongezond}{zwakte} 2
achillespeesreflex...lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{reflex} 2
achondroplasie.......lijst_E_{t}{ongezond}{misgroeien} 2
achondroplast........lijst_E_{t}{ongezond}{misgroeien} 2
achromatisch.........lijst_T_{1}{info}{beeld}{t} 3
achromatisch.........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 3
achromatisch.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 3
achromatisch.........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 3
achromatopsie........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
acht_geven_op........lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 1
acht_negen_tien,_wie_niet_weg_is,_is_gezien.lijst_E_{spel}{tw} 1
acht_slaan_op........lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
achtarmig............lijst_M_{leven}{lichaam}{-armig+-benig+-voetig} 3
achtbaan.............lijst_E_{spel}{termen} 2
achtbaan_van_het_leven.lijst_T_{2}{info}{ervaren} 2
achtbaar.............lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
achtbaarheid.........lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
achtelijke_praat.....lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{kletsen} 2
achteloos............lijst_E_{t}{gevaarlijk}{flierefluiten} 3
achteloos............lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 3
achteloosheid........lijst_E_{t}{gevaarlijk}{flierefluiten} 2
achteloosheid........lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 2
achten...............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 1
achten...............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{trots} 1
achten...............lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 1
achten...............lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
achtenswaard.........lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
achtenswaardig.......lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
achtenswaardigheid...lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
achter...............lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achter...............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achter-..............lijst_M_{leven}{groep}{familie}{vvav} 2
achter-..............lijst_R_{B}{z}{achter}{vvav} 2
achter-pv............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achter_brengen.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_de_broek_zitten_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achter_de_coulissen..lijst_E_{m}{bekrachtigen}{niets} 3
achter_de_coulissen..lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
achter_de_coulissen_houden.lijst_E_{m}{bekrachtigen}{niets} 1
achter_de_coulissen_kijken.lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
achter_de_deur.......lijst_E_{t}{opsluiten} 3
achter_de_feiten_aanlopen.lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achter_de_gat_lopen_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
achter_de_geraniums_zitten.lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 1
achter_de_grendels...lijst_E_{t}{opsluiten} 3
achter_de_hand.......lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 3
achter_de_hand_hebben.lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 1
achter_de_hand_houden.lijst_E_{o}{voorbereiden}{materiaal} 1
achter_de_horizon....lijst_R_{B}{veraf} 3
achter_de_kachel_zitten.lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting} 1
achter_de_kiezen_hebben.lijst_T_{2}{info}{weten} 1
achter_de_knoppen_zitten.lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
achter_de_kont_lopen_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen} 1
achter_de_kont_zitten_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achter_de_ramen_zitten.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 1
achter_de_reet_zitten_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achter_de_rug........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
achter_de_rug........lijst_E_{m}{g}{lukken} 3
achter_de_rug........lijst_E_{o}{verleden} 3
achter_de_rug_hebben.lijst_E_{o}{verleden} 1
achter_de_rug_laten..lijst_E_{o}{verleden} 1
achter_de_rug_om_van.lijst_T_{1}{info}{verhullen} 3
achter_de_rug_zijn...lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
achter_de_schermen...lijst_T_{1}{omhullen}{heimelijk} 3
achter_de_schermen...lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
achter_de_schermen_blijven.lijst_T_{1}{omhullen}{heimelijk} 1
achter_de_schermen_kijken.lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
achter_de_schermen_werken.lijst_T_{1}{omhullen}{heimelijk} 1
achter_de_tralies....lijst_E_{t}{opsluiten} 3
achter_de_vodden_zitten_van.lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
achter_de_vodden_zitten_van.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achter_de_wolken_schijnt_de_zon.lijst_E_{m}{troosten}{weetjes}{toekomst}{tw} 1
achter_elkaar........lijst_T_{snelheid}{:>}{altijd} 3
achter_gooien........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_het_net_vissen.lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 1
achter_het_orgel_kruipen.lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{instrument} 1
achter_het_raam_zitten.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 1
achter_het_raam_zitten.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 1
achter_iemand_gaan_staan.lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
achter_iemand_staan..lijst_E_{m} 1
achter_iemand_staan..lijst_E_{m} 1
achter_iemand_staan..lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
achter_iemands_rug...lijst_E_{t}{bedriegen} 3
achter_iemands_rug...lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 3
achter_iemands_rug_om_doen.lijst_E_{t}{bedriegen} 1
achter_iemands_rug_om_doen.lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 1
achter_iemands_rug_om_kwaad_spreken.lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 1
achter_iemands_rug_om_te_werk_gaan.lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 1
achter_iets_aan_draven.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_gaan.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_hollen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_jagen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_kruipen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_lopen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_moeten.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
achter_iets_aan_reizen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_rennen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_snellen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_vliegen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_wandelen.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_zijn.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_aan_zitten.lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achter_iets_komen....lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
achter_iets_staan....lijst_E_{m} 1
achter_iets_staan....lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
achter_iets_zijn.....lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
achter_in_de_veertig.lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
achter_je_bureau_kruipen.lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{interieur} 1
achter_je_laten......lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{info} 1
achter_je_laten......lijst_E_{t}{ongezond}{info}{vergeten} 1
achter_je_liggen.....lijst_E_{o}{verleden}{te_vroeg} 1
achter_lopen.........lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 1
achter_lopen.........lijst_E_{uurwerk} 1
achter_op_schema.....lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achter_op_schema_komen.lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achter_op_schema_liggen.lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achter_raken.........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achter_schuiven......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_slot_en_grendel.lijst_T_{1}{ingaan} 3
achter_slot_en_grendel_belanden.lijst_T_{1}{ingaan} 1
achter_slot_en_grendel_zitten.lijst_T_{1}{ingaan} 1
achter_spelen........lijst_E_{spel}{termen} 1
achter_staan.........lijst_E_{spel}{termen} 1
achter_staan.........lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 1
achter_staan.........lijst_E_{uurwerk} 1
achter_trekken.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_werpen........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_zetten........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achter_zijn..........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achter_zijn_van_de_bal.lijst_E_{spel}{termen} 1
achteraan............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achteraan............lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
achteraan_bungelen...lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraan_gestaan....lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteraan_hangen.....lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraan_in_de_twintig.lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
achteraan_schuiven...lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achteraan_slingeren..lijst_E_{g}{resten} 1
achteraan_spelen.....lijst_E_{spel}{termen} 1
achteraan_staan......lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraan_zetten.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achteraanblijven.....lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraanblijving....lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achteraandraven......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraangaan........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraangebleven....lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteraangekomen.....lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteraangesteld.....lijst_E_{t}{achterstellen} 3
achteraanhollen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanjagen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraankomen.......lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraankomen_hobbelen.lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraankomend......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteraankoming......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achteraankruipen.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanlopen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanmoeten......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
achteraanreizen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanrennen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanschijten....lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteraansnellen.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanstaand......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteraanstellen.....lijst_E_{t}{achterstellen} 1
achteraanstelling....lijst_E_{t}{achterstellen} 2
achteraanvliegen.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanwandelen....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanzicht.......lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achteraanzijn........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraanzitten......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achteraf.............lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf} 3
achteraf.............lijst_M_{aarde}{termen} 2
achteraf.............lijst_R_{B}{veraf} 3
achteraf_gezien_had_je_toch_wel_gelijk.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren}{herroepen}{tw} 1
achteraf_houden......lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
achteraf_is_het_makkelijk_lullen.lijst_E_{m}{g}{info}{verontschuldigen}{tw} 1
achteraf_is_het_makkelijk_praten.lijst_E_{m}{g}{info}{verontschuldigen}{tw} 1
achterafbuurt........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafgekauw.......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
achterafgeklets......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
achterafgelegen......lijst_M_{aarde}{termen} 3
achterafgeleuter.....lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
achterafgelul........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
achterafgepraat......lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 2
achterafgezeik.......lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten}{evalueren} 2
achterafgezet........lijst_E_{t}{achterstellen} 3
achterafje...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafplaats.......lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafplaatsje.....lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafpraat........lijst_E_{t}{g}{mislukken}{net_aan} 2
achterafstraat.......lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafstraatje.....lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterafzaaltje......lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterafzetten.......lijst_E_{t}{achterstellen} 1
achterafzetting......lijst_E_{t}{achterstellen} 2
achterbak............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterbaks...........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 3
achterbaks...........lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig} 3
achterbaksheid.......lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterbaksheid.......lijst_E_{t}{bedriegen}{schijnheilig} 2
achterban............lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
achterban............lijst_E_{m}{troosten} 2
achterban............lijst_T_{1}{omhullen}{heimelijk} 2
achterband...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterbank...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterbankgeneratie..lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
achterbankgesprek....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
achterblijfsel.......lijst_E_{g}{resten} 2
achterblijfster......lijst_E_{g}{erven} 2
achterblijfster......lijst_E_{g}{resten} 2
achterblijfster......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterblijven........lijst_E_{g}{erven} 1
achterblijven........lijst_E_{g}{resten} 1
achterblijven........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterblijven........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
achterblijven_in_groei.lijst_R_{vorm}{:<}{wezens} 1
achterblijvend.......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterblijver........lijst_E_{g}{erven} 2
achterblijver........lijst_E_{g}{resten} 2
achterblijver........lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterblijving.......lijst_E_{g}{erven} 2
achterblijving.......lijst_E_{g}{resten} 2
achterblijving.......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterblijving.......lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 2
achterbumper.........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achterbumper.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterbuur...........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
achterbuur...........lijst_{buiten} 2
achterbuurt..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterbuurtvolk......lijst_M_{leven}{groep}{onderklasse} 2
achterdeel...........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achterdeel...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterdeel...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterdeel...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterdeel...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterdeel...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achterdek............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterdenken.........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 2
achterdenken.........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 1
achterdenken.........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 2
achterdenkend........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 3
achterdenking........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
achterdeur...........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterdeurtje........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achterdeurtje........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterdeurtjes_zoeken.lijst_E_{t}{bedriegen} 1
achterdijk...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterdijks..........lijst_M_{aarde}{termen} 3
achterdocht..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterdocht..........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 2
achterdochtig........lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 3
achterdochtigheid....lijst_T_{2}{info}{wantrouwen} 2
achterdoft...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterdraaibank......lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
achterdraaien........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 1
achtereen............lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals} 3
achtereenvolgend.....lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals} 3
achtereenvolgens.....lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals}{opsommen} 3
achtereind...........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achtereind...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtereind...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achtereind...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 3
achtereinde..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achtereinde..........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterelkaar.........lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals} 3
achteren.............lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf} 3
achteren.............lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteren.............lijst_E_{uurwerk} 3
achteren.............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achtererf............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achtererven..........lijst_E_{g}{erven} 2
achterflap...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achterflaptekst......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achterflaptekst......lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achtergaan...........lijst_E_{uurwerk} 1
achtergaan...........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
achtergalerij........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achtergang...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achtergang...........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 2
achtergebleven.......lijst_E_{g}{erven} 3
achtergebleven.......lijst_E_{g}{resten} 3
achtergebleven.......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achtergebleven.......lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
achtergeblevene......lijst_E_{g}{erven} 2
achtergeblevene......lijst_E_{g}{resten} 2
achtergebouw.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achtergedeelte.......lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achtergegaan.........lijst_E_{uurwerk} 3
achtergegaan.........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
achtergehouden.......lijst_E_{g}{resten} 3
achtergehouden.......lijst_E_{t}{stelen} 3
achtergehouden.......lijst_T_{1}{info}{verhullen} 3
achtergelaten........lijst_E_{g}{erven} 3
achtergelaten........lijst_E_{g}{resten} 3
achtergelaten........lijst_E_{o} 3
achtergelaten........lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 3
achtergelaten_herinneringen.lijst_E_{t}{ongezond}{info}{vergeten} 2
achtergelegen........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achtergelegen........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 3
achtergelopen........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achtergelopen........lijst_E_{uurwerk} 3
achtergestaan........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achtergestel.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtergesteld........lijst_E_{economie}{termen} 3
achtergesteld........lijst_E_{t}{achterstellen} 3
achtergesteld........lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 3
achtergesteld_worden.lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 1
achtergesteld_zijn...lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 1
achtergestelde.......lijst_E_{t}{achterstellen}{ondergaan} 2
achtergesteldheid....lijst_E_{t}{achterstellen} 2
achtergevel..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achtergevoegd........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
achtergevoegd........lijst_T_{1}{koppelen} 3
achtergezeild........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
achtergribus.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achtergrond..........lijst_E_{o}{info} 2
achtergrond..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achtergrond..........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achtergrond..........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achtergrondartikel...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
achtergrondcommentaar.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtergrondfiguur....lijst_E_{m} 2
achtergrondfiguur....lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achtergrondfiguur....lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
achtergrondgegevens..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
achtergrondgegevens..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtergrondgeheugen..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtergrondgeheugen..lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
achtergrondgeluid....lijst_T_{3}{info}{geluid}{samenstelling} 2
achtergrondgesprek...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
achtergrondinformatie.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtergrondlawaai....lijst_T_{3}{info}{geluid}{samenstelling} 2
achtergrondlectuur...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achtergrondliteratuur.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achtergrondmuziek....lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 2
achtergrondnieuws....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtergrondreportage.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtergrondruis......lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achtergrondstraling..lijst_E_{fysica}{termen} 2
achtergrondstraling..lijst_M_{aarde}{termen}{macrokosmos} 2
achtergrondstudie....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achtergrondverhaal...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achterhaalbaar.......lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 3
achterhaalbaarheid...lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 2
achterhaald..........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 3
achterhaald..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 3
achterhaald..........lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 3
achterhaald..........lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 3
achterhaald..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
achterhaald..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
achterhaald_worden_door.lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
achterhaalde_gewoonten.lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 2
achterhaalde_opvattingen.lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 2
achterhaaldheid......lijst_E_{t}{achteropraken}{ouderwets} 2
achterhalen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 1
achterhalen..........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
achterhalen..........lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 1
achterhalen..........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
achterhalen..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
achterhaling.........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 2
achterhaling.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 2
achterhaling.........lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 2
achterhaling.........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
achterhaling.........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 2
achterhand...........lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 2
achterhand...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhandsbeentje...lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterheen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 3
achterheen...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 3
achterheen...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 3
achterheen_gaan......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
achterheen_gaan......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 1
achterheen_lopen.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
achterheen_lopen.....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 1
achterheen_zitten....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
achterheen_zitten....lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 1
achterhersenen.......lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoede..........lijst_E_{leger}{functie} 2
achterhoede..........lijst_E_{spel}{termen} 2
achterhoede..........lijst_E_{spel}{termen} 2
achterhoede..........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterhoedegevecht...lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{zinloos} 2
achterhoedegevecht...lijst_K_{:<}{onbelangrijk} 2
achterhoedespeler....lijst_E_{spel}{termen} 2
achterhoek...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterhoofd..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdsbeen.....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdshersenen.lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdsknobbel..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdskwab.....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdsligging..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhoofdsspier....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterhouden.........lijst_E_{g}{resten} 1
achterhouden.........lijst_E_{t}{stelen} 1
achterhouden.........lijst_T_{1}{info}{verhullen} 1
achterhoudend........lijst_T_{1}{info}{verhullen} 3
achterhoudendheid....lijst_T_{1}{info}{verhullen} 2
achterhouding........lijst_E_{g}{resten} 2
achterhouding........lijst_E_{t}{stelen} 2
achterhouding........lijst_T_{1}{info}{verhullen} 2
achterhuis...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterhut............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterin.............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achterin.............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterin_brengen.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterin_de_nacht....lijst_T_{periode}{typen} 3
achterin_de_rij......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterin_de_rij_gaan_staan_voor_de_hemelpoort.lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
achterin_de_rij_komen.lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterin_een_bepaalde_leeftijd.lijst_T_{periode}{typen} 3
achterin_gooien......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterin_schuiven....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterin_trekken.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterin_werpen......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterin_zetten......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achteringang.........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achteringang.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achteringang.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterkamer..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterkamer..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterkamertjesoverleg.lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterkamertjespolitiek.lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterkamertjespolitiek.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
achterkant...........lijst_R_{B}{overkant} 2
achterkant...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterkant...........lijst_R_{vorm}{kanten} 2
achterkant...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
achterkantlijn.......lijst_R_{vorm}{kanten} 2
achterkantlijn.......lijst_R_{vorm}{lijn} 2
achterketting........lijst_R_{D}{band} 2
achterklap...........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{kletsen} 2
achterklap...........lijst_T_{3}{info}{onthullen}{roddelen} 2
achterklauw..........lijst_E_{bouw} 2
achterklauw..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterkleinzoon......lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
achterklinker........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achterkwab...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterkwartier.......lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterkwartier.......lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterland...........lijst_E_{leger}{termen} 2
achterland...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterlandgebied.....lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterlandverbinding.lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterlangs..........lijst_R_{A}{dichtbij} 3
achterlap............lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 2
achterlappen.........lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 1
achterlast...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterlast...........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 2
achterlastig.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
achterlastig.........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
achterlaten..........lijst_E_{g}{erven} 1
achterlaten..........lijst_E_{g}{resten} 1
achterlaten..........lijst_E_{o} 1
achterlaten..........lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 1
achterlatend.........lijst_E_{g}{erven} 3
achterlating.........lijst_E_{g}{erven} 2
achterlating.........lijst_E_{g}{resten} 2
achterlating.........lijst_E_{o} 2
achterlating.........lijst_E_{t}{ongezond}{sterven} 2
achterleen...........lijst_E_{economie}{termen} 2
achterleenman........lijst_E_{economie}{termen} 2
achterlei............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 3
achterlichaam........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterliggen.........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterliggen.........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 1
achterliggend........lijst_E_{o} 3
achterliggend........lijst_E_{o}{verleden}{vroeg} 3
achterliggend........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterliggend........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
achterligger.........lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterligger.........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterligger.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land} 2
achterligger.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterligging........lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterlijf...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterlijf...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
achterlijk...........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterlijk...........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 3
achterlijk...........lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achterlijk...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterlijkheid.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
achterlijn...........lijst_E_{spel}{termen} 2
achterlijn...........lijst_R_{vorm}{lijn} 2
achterlijn...........lijst_R_{vorm}{termen} 2
achterling...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zetmeel} 2
achterloops..........lijst_E_{bouw} 3
achterlopen..........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterlopen..........lijst_E_{uurwerk} 1
achterloping.........lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterloping.........lijst_E_{uurwerk} 2
achterna.............lijst_E_{g}{nadoen} 3
achterna.............lijst_E_{g}{toekomst}{achteraf} 3
achterna_gezeten_worden_door.lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achternablaffen......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternablaffing.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternablikken......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternablikking.....lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternabrengen......lijst_T_{vervoeren} 1
achternabrenging.....lijst_T_{vervoeren} 2
achternabrullen......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternabrulling.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternadonderen.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternadondering....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternadragen.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternadraging......lijst_T_{vervoeren} 2
achternadraven.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternadraven.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternadraving......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternafluiten......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternafluiting.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternagaan.........lijst_E_{g}{nadoen} 1
achternagaan.........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 1
achternagaan.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternagaan.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternaganing.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternagapen........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternagaping.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternageblaft......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternageblikt......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagebracht.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagebruld......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagedonderd....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagedraafd.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagedragen.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagefloten.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagegaan.......lijst_E_{g}{nadoen} 3
achternagegaan.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken} 3
achternagegaan.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagegaapt......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagegeven......lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 3
achternagegild.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagegluurd.....lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagegooid......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagehold.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagejaagd......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagejouwd......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagekeft.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagekeild......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagekeken......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagekomen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagekrijst.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagekrijt......lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagekruid......lijst_T_{vervoeren} 3
achternageloerd......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagelopen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagelopen......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 3
achternagemieterd....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternageoogd.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagepleurd.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagereden......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagereisd......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternageroepen.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternageschetterd..lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternageschreeuwd..lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagesjouwd.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagesleept.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagesleurd.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagesmeten.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagesnauwd.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternagesneld......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagespied......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagestaard.....lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagestuurd.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagestuurd.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
achternagetorst......lijst_T_{vervoeren} 3
achternagetuurd......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternageven........lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 1
achternageving.......lijst_E_{t}{g}{info}{beschuldigen} 2
achternageworpen.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 3
achternagezeten......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 3
achternagezeten......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achternagezeuld......lijst_T_{vervoeren} 3
achternagezien.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
achternagezonden.....lijst_T_{vervoeren} 3
achternagezonden.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
achternagillen.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternagilling......lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternagluren.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternagluring......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternagooien.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternagooiing......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternahollen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternahollen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternaholling......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternajagen........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternajagen........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternajaging.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternajouwen.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternajouwing......lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternakeffen.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternakeffing......lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternakeilen.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternakeiling......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternakijken.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternakijking......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternakomen........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternakoming.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternakrijsen......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternakrijsing.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternakrijten......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternakrijting.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternakruien.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternakruiing......lijst_T_{vervoeren} 2
achternakruipen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternaloeren.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternaloering......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternalopen........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternalopen........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternalopen........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
achternaloping.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternaloping.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
achternamieteren.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternamietering....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternamoeten.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
achternaogen.........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternaoging........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternapleuren......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternapleuring.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternareizen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternareizen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternareizing......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternarennen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternarennen.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternarenning......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternarijden.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternarijding......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternaroepen.......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternaroeping......lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternaschallen.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternaschallen.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
achternaschalling....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternaschetteren...lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternaschettering..lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternaschreeuwen...lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternaschreeuwing..lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternasjouwen......lijst_T_{vervoeren} 1
achternasjouwing.....lijst_T_{vervoeren} 2
achternaslepen.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternasleping......lijst_T_{vervoeren} 2
achternasleuren......lijst_T_{vervoeren} 1
achternasleuring.....lijst_T_{vervoeren} 2
achternasmijten......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternasmijting.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternasnauwen......lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
achternasnauwing.....lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
achternasnellen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternasnellen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternasnelling.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternaspieden......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternaspieding.....lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternastaren.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternastaring......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternasturen.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternasturen.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
achternasturing......lijst_T_{vervoeren} 2
achternasturing......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
achternatorsen.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternatorsing......lijst_T_{vervoeren} 2
achternaturen........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternaturing.......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternavliegen......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternawandelen.....lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternawerpen.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 1
achternawerping......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{werpen} 2
achternazenden.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternazenden.......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
achternazending......lijst_T_{vervoeren} 2
achternazending......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
achternazeulen.......lijst_T_{vervoeren} 1
achternazeuling......lijst_T_{vervoeren} 2
achternazien.........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 1
achternaziening......lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 2
achternazijn.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternazitten.......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 1
achternazitten.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen} 1
achternazitten.......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achternazitting......lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 2
achternazitting......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achternoen...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{M}{zetmeel} 2
achternoen...........lijst_T_{periode}{typen} 2
achterom.............lijst_E_{mt} 3
achterom.............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achterom.............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterom.............lijst_T_{1}{omhullen}{schoen,_klomp,_schaats}{termen} 2
achterom_brengen.....lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achterom_kijken......lijst_T_{2}{info}{weten} 1
achterom_zetten......lijst_T_{vervoeren}{plaatsen}{z}{achter_iets} 1
achteromgehaald......lijst_E_{t}{bedriegen} 3
achteromgehaald......lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 3
achteromgekeken......lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
achteromgekomen......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
achteromgelopen......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
achteromgezien.......lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
achteromhalen........lijst_E_{t}{bedriegen} 1
achteromhalen........lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 1
achteromhaling.......lijst_E_{t}{bedriegen} 2
achteromhaling.......lijst_T_{1}{info}{waarnemen}{niets} 2
achteromje...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achteromkijken.......lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
achteromkijken.......lijst_T_{2}{info}{weten} 1
achteromkijking......lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
achteromkomen........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
achteromkoming.......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achteromlopen........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
achteromloping.......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterommetje........lijst_E_{mt}{strijden}{ruzie} 2
achterommetje........lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 2
achteromzien.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 1
achteromzien.........lijst_T_{2}{info}{weten} 1
achteronder..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterop.............lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterop.............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achterop_zijn........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteropening........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
achteropening........lijst_T_{3}{onthullen}{openen} 2
achteropgehinkt......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteropgekomen......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteropgekomen......lijst_T_{1} 3
achteropgelopen......lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 3
achteropgeraakt......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterophinken.......lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterophinking......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achteropkomen........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteropkomen........lijst_T_{1} 1
achteropkomend.......lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteropkomend.......lijst_T_{1} 3
achteropkoming.......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achteropkoming.......lijst_T_{1} 2
achteroplopen........lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 1
achteroplopen........lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 1
achteroploping.......lijst_E_{g}{nadoen}{bijna_of_gelijk_nivo} 2
achteroploping.......lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 2
achteropplaatsing....lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achteropraken........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achteropraking.......lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterover...........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 3
achterover...........lijst_T_{dalen} 3
achterover_slaan.....lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
achteroverbuigen.....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding}{E} 1
achteroverbuiging....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding}{E} 2
achteroverdrukken....lijst_E_{t}{stelen} 1
achteroverdrukken....lijst_T_{dalen}{omvallen} 1
achteroverdrukking...lijst_E_{t}{stelen} 2
achteroverdrukking...lijst_T_{dalen}{omvallen} 2
achterovergaan.......lijst_T_{dalen}{omvallen} 1
achterovergebogen....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding}{E} 3
achterovergedrukt....lijst_E_{t}{stelen} 3
achterovergedrukt....lijst_T_{dalen}{omvallen} 3
achterovergegaan.....lijst_T_{dalen}{omvallen} 3
achterovergeheld.....lijst_R_{vorm}{termen} 3
achterovergelegen....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 3
achterovergelegen....lijst_R_{vorm}{termen} 3
achterovergeleund....lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 3
achterovergeleund....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 3
achterovergeslagen...lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
achterovergeslagen...lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
achterovergeslagen...lijst_T_{dalen}{omvallen} 3
achterovergevallen...lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
achterovergevallen...lijst_T_{dalen}{omvallen} 3
achteroverhellen.....lijst_R_{vorm}{termen} 1
achteroverhelling....lijst_R_{vorm}{termen} 2
achteroverleunen.....lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 1
achteroverleunen.....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 1
achteroverleuning....lijst_E_{:<}{(te_)weinig} 2
achteroverleuning....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 2
achteroverliggen.....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 1
achteroverliggen.....lijst_R_{vorm}{termen} 1
achteroverligging....lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 2
achteroverligging....lijst_R_{vorm}{termen} 2
achteroverslaan......lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
achteroverslaan......lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
achteroverslaan......lijst_T_{dalen}{omvallen} 1
achterovervallen.....lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
achterovervallen.....lijst_T_{dalen}{omvallen} 1
achterovervalling....lijst_T_{2}{info}{verbazen} 2
achterovervalling....lijst_T_{dalen}{omvallen} 2
achterpaard..........lijst_K_{:<}{onbelangrijk} 2
achterpaard..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}{mens_dier} 2
achterpad............lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterpagina.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achterpagina.........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achterpand...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterpand...........lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
achterplaats.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterplan...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achterplat...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achterplattekst......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
achterplattekst......lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achterplecht.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterplecht.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterplein..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterpolder.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterpoort..........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterpoort..........lijst_E_{t}{misbruiken} 2
achterpoort..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterpoort..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achterpoort..........lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 2
achterpoortje........lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
achterpoortje........lijst_E_{t}{misbruiken} 2
achterportier........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
achterportier........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterrem............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterruit...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterschakelen......lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
achterschot..........lijst_E_{economie}{termen} 2
achterschot..........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achtersluiting.......lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
achterspatbord.......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterspoiler........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterst.............lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 3
achterstaan..........lijst_E_{t}{achteropraken} 1
achterstaand.........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterstaand.........lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
achterstal...........lijst_E_{economie}{termen} 2
achterstal...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{dier} 2
achterstallig........lijst_E_{economie}{termen} 3
achterstallig........lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achterstallig........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
achterstalligheid....lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 2
achterstand..........lijst_E_{mt}{elektronica}{termen} 2
achterstand..........lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterstand..........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterstand_goedmaken.lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 1
achterstand_inhalen..lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 1
achterstand_tenietdoen.lijst_E_{m}{repareren}{inhalen} 1
achterstandenbeleid..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
achterstandsbeleid...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
achterstandsbuurt....lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterstandsgebied...lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterstandsgezin....lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterstandsgroep....lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterstandskind.....lijst_E_{t}{achteropraken} 2
achterstandswijk.....lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterste............lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
achterste............lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achterste............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterste............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterste............lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achterste............lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterstel...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterstel...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterstellen........lijst_E_{economie}{termen} 1
achterstellen........lijst_E_{t}{achterstellen} 1
achterstellend.......lijst_E_{t}{achterstellen} 3
achterstelling.......lijst_E_{economie}{termen} 2
achterstelling.......lijst_E_{t}{achterstellen} 2
achterstemmig........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{termen} 3
achtersteven.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achtersteven.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterstevoren.......lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{lichaamshouding} 3
achterstevoren.......lijst_R_{vorm}{omgedraaid} 3
achterstijl..........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
achterstraat.........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterstreng.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterstreng.........lijst_R_{D}{band} 2
achterstreng.........lijst_T_{1}{omhullen}{optuigen}{dier} 2
achterstuk...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achtertalie..........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterterrein........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achtertuin...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achteruit............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{schakelaars} 2
achteruit............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{schakelaars} 3
achteruit............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
achteruit............lijst_E_{t}{achteropraken} 3
achteruit............lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
achteruit............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 3
achteruit............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruit_meppen.....lijst_E_{t}{slaan} 1
achteruit_plaatsen...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruit_schoppen...lijst_E_{t}{slaan} 1
achteruit_slaan......lijst_E_{t}{slaan} 1
achteruit_trappen....lijst_E_{t}{slaan} 1
achteruitboeren......lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruitboering.....lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
achteruitdeinzen.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitdeinzing....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitgaan........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruitgaan........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitgaan........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitgang........lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
achteruitgang........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitgang........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achteruitgang........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achteruitgang........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitgeboerd.....lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
achteruitgedeinsd....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgegaan......lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
achteruitgegaan......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgegaan......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgehobbeld...lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgehold......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgehold......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgekacheld...lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgekrabbeld..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 3
achteruitgeleerd.....lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
achteruitgelopen.....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgelopen.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgemarcheerd.lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgeraakt.....lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
achteruitgereden.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgeschopt....lijst_E_{m}{verdedigen} 3
achteruitgeschopt....lijst_E_{t}{ondermijnen} 3
achteruitgeschopt....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgeschoven...lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgeslagen....lijst_E_{m}{verdedigen} 3
achteruitgeslagen....lijst_E_{t}{ondermijnen} 3
achteruitgeslagen....lijst_T_{3}{slaan} 3
achteruitgeslagen....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgestoken....lijst_R_{B}{z}{achter} 3
achteruitgestoken....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgeteerd.....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgetreden....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
achteruitgetreden....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgevallen....lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
achteruitgevlogen....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgevlogen....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgeweken.....lijst_T_{3} 3
achteruitgeweken.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgewerkt.....lijst_E_{m}{bekrachtigen} 3
achteruitgewerkt.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgezet.......lijst_E_{m}{vergroten}{sparen} 3
achteruitgezet.......lijst_E_{t}{achterstellen} 3
achteruitgezet.......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
achteruitgezet.......lijst_E_{uurwerk} 3
achteruitgezet.......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achteruitgezeten.....lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 3
achteruithobbelen....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruithobbeling...lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruithollen......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruithollen......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitholling.....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitholling.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitkachelen....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitkacheling...lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitkijkspiegel.lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achteruitkrabbelen...lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 1
achteruitkrabbelen...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruitkrabbeling..lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{bekeren} 2
achteruitleren.......lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
achteruitlering......lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
achteruitlopen.......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitlopen.......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitloping......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitloping......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitmarcheren...lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruitmarcheren...lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitmarchering..lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
achteruitmarchering..lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitraken.......lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
achteruitraking......lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
achteruitrijden......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitrijding.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitschoppen....lijst_E_{m}{verdedigen} 1
achteruitschoppen....lijst_E_{t}{ondermijnen} 1
achteruitschoppen....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitschopping...lijst_E_{m}{verdedigen} 2
achteruitschopping...lijst_E_{t}{ondermijnen} 2
achteruitschopping...lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitschuiven....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitschuiving...lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitslaan.......lijst_E_{m}{verdedigen} 1
achteruitslaan.......lijst_E_{t}{ondermijnen} 1
achteruitslaan.......lijst_T_{3}{slaan} 1
achteruitslaan.......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitsteken......lijst_R_{B}{z}{achter} 1
achteruitsteken......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitsteking.....lijst_R_{B}{z}{achter} 2
achteruitsteking.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitteren.......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruittering......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruittreden......lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
achteruittreden......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruittreding.....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 2
achteruittreding.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitvallen......lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
achteruitvalling.....lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achteruitverdedigd...lijst_E_{spel}{termen} 3
achteruitverdedigen..lijst_E_{spel}{termen} 1
achteruitverdediging.lijst_E_{spel}{termen} 2
achteruitvliegen.....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitvliegen.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitvlieging....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitvlieging....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitwerken......lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
achteruitwerken......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitwerking.....lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
achteruitwerking.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitwijken......lijst_T_{3} 1
achteruitwijken......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitwijking.....lijst_T_{3} 2
achteruitwijking.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitzetten......lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{schakelen} 1
achteruitzetten......lijst_E_{m}{vergroten}{sparen} 1
achteruitzetten......lijst_E_{t}{achterstellen} 1
achteruitzetten......lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
achteruitzetten......lijst_E_{uurwerk} 1
achteruitzetten......lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achteruitzetting.....lijst_E_{m}{vergroten}{sparen} 2
achteruitzetting.....lijst_E_{t}{achterstellen} 2
achteruitzetting.....lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
achteruitzetting.....lijst_E_{uurwerk} 2
achteruitzetting.....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 2
achteruitzitten......lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 1
achteruitzitting.....lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achtervak............lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achtervak............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
achtervang...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
achtervanger.........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
achtervanger.........lijst_E_{spel}{termen} 2
achterveer...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achtervenster........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achterverhemelte.....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtervertrek........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achtervierendeel.....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtervloed..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achtervoegen.........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 1
achtervoegen.........lijst_T_{1}{koppelen} 1
achtervoeging........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achtervoeging........lijst_T_{1}{koppelen} 2
achtervoegsel........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
achtervoegsel........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achtervoet...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achtervolgd..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
achtervolgd..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 3
achtervolgd..........lijst_E_{spel}{termen} 3
achtervolgd_worden_door_herinneringen.lijst_T_{2}{info}{weten} 1
achtervolgde.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achtervolgde.........lijst_E_{spel}{termen} 2
achtervolgen.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
achtervolgen.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 1
achtervolgen.........lijst_E_{spel}{termen} 1
achtervolgens........lijst_T_{snelheid}{:>}{meermaals} 3
achtervolger.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achtervolger.........lijst_E_{spel}{termen} 2
achtervolging........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
achtervolging........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
achtervolging........lijst_E_{spel}{termen} 2
achtervolgingsmotief.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{motief} 2
achtervolgingsscŤne..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
achtervolgingswaan...lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
achtervolgingswaan...lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{typen} 2
achtervolgingswaan...lijst_E_{t}{tegenstaan}{groep}{typen} 2
achtervolgingswaan...lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
achtervolgingswaanzin.lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
achtervolgingswaanzin.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{typen} 2
achtervolgingswaanzin.lijst_E_{t}{tegenstaan}{groep}{typen} 2
achtervolgingswaanzin.lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
achtervolgingswedstrijd.lijst_E_{spel}{termen} 2
achtervork...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{onderdelen} 2
achterwaarts.........lijst_R_{richting}{typen} 3
achterwaarts.........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 3
achterwaarts_gaan....lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{terug} 1
achterwaartsdraaier..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterwacht..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
achterwand...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achterwangen.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterwater..........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterwaterloop......lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterweg............lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterwege...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 3
achterwege...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
achterwege_blijven...lijst_E_{:<} 1
achterwege_laten.....lijst_E_{:<} 1
achterwege_laten.....lijst_E_{t}{achterstellen} 1
achterwege_laten.....lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 1
achterwege_laten.....lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
achterwerk...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
achterwerk...........lijst_E_{spel}{seks}{billen} 2
achterwerk...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
achterwerk...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel}{billen} 2
achterwerk...........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterwerk...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterwerker.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{delen} 2
achterwijk...........lijst_M_{aarde}{termen} 2
achterwoning.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterzaal...........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achterzak............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding}{M} 2
achterzeil...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterzeilen.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
achterzeiling........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
achterzet............lijst_E_{spel}{termen} 2
achterzetsel.........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achterzetsel.........lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
achterzetseluitdrukking.lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
achterzijde..........lijst_R_{B}{z}{achter}{deel} 2
achterzijde..........lijst_R_{vorm}{kanten} 2
achterzolder.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
achthoek.............lijst_R_{vorm}{termen} 2
achting..............lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 2
achting..............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{trots} 2
achting..............lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
achting..............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
achting_hebben.......lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
achting_hebben_voor..lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
achting_krijgen......lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
achting_toedragen....lijst_K_{:>}{belangrijk} 1
achtingswaardig......lijst_T_{2}{info}{geloven} 3
achtje...............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
achtkaart............lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 2
achtkant.............lijst_R_{vorm}{kanten} 2
achtkantig...........lijst_R_{vorm}{kanten} 3
achtmaal.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 3
achtste-.............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald}{vvav} 2
achttal..............lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 2
achttallig...........lijst_K_{kenmerkgrootte}{aantal}{bepaald} 3
achtuurjournaal......lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
achtvol..............lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
achtzaam.............lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 3
achtzaamheid.........lijst_T_{1}{info}{waarnemen} 2
achtzijdig...........lijst_R_{vorm}{termen} 3
aci-.................lijst_M_{stof}{vloeistof}{vvav} 2
acid.................lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{M} 2
acid.................lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
acid.................lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 2
acid_house...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 2
acidimeter...........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie} 2
acidimetrie..........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie} 2
aciditeit............lijst_M_{stof}{typen} 2
acidometrie..........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie} 2
acidose..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
acne.................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
acognosie............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
acoliet..............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{functie} 2
aconceptief..........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
acou-................lijst_T_{1}{info}{geluid}{vvav} 2
acquiesceren.........lijst_E_{m}{aanpassen} 1
acquiescering........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
acquireren...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
acquisiteur..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
acquisitie...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
acquisitiebeleid.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
acquisitief..........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
acquisitiewijze......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
acquit...............lijst_E_{economie}{termen} 2
acquit...............lijst_E_{spel}{termen} 2
acquitteren..........lijst_E_{economie}{termen} 1
acro-................lijst_R_{B}{y}{boven}{vvav} 2
acro-................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
acrobaat.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acrobaat.............lijst_E_{m}{functioneren} 2
acrobate.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acrobate.............lijst_E_{m}{functioneren} 2
acrobatentoer........lijst_E_{m}{functioneren} 2
acrobatie............lijst_E_{m}{functioneren} 2
acrobatiek...........lijst_E_{m}{functioneren} 2
acrobatisch..........lijst_E_{m}{functioneren} 3
acrofobie............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{typen} 2
acrofobie............lijst_E_{t}{tegenstaan}{hoogte} 2
acrofobie............lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
acrofonie............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
acroniem.............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
acropetaal...........lijst_K_{:<}{deel} 3
acrosoom.............lijst_E_{leven}{termen} 2
acrostichon..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
acrostichon..........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
acryl................lijst_M_{stof}{typen} 2
act..................lijst_E_{m}{g}{verblijden}{humor} 2
act..................lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
act..................lijst_E_{spel}{voorstelling}{typen} 2
act-.................lijst_E_{vvav} 2
act-.................lijst_T_{vervoeren}{vvav} 1
act-.................lijst_T_{vvav} 1
acte_de_prťsence.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
acte_de_prťsence.....lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
acte_de_prťsence.....lijst_{object} 2
acte_de_prťsence_geven.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 1
acte_de_prťsence_geven.lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
acte_de_prťsence_geven.lijst_{object} 1
acte_gratuit.........lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onevenwichtig}{persoon} 2
acteerwereld.........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acteerwereld.........lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
acteerwereldje.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acteren..............lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 1
acteren_in_de_hoedanigheid_van.lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 1
acteren_in_de_kwaliteit_van.lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 1
acteur...............lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
acteursfoto..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
acteurslijst.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
acteursloopbaan......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acteursstal..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acteursvoorstelling..lijst_E_{spel}{voorstelling}{typen} 2
acteurswereld........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
acteurswereld........lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
acteurswereldje......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
actie................lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{reclame}{tw} 1
actie................lijst_E_{o}{beginnen} 2
actie_voeren_tegen...lijst_E_{m}{verdedigen} 1
actieartikelen.......lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
actiebeleid..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
actiebereid..........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
actiebereidheid......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
actiedagen...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{reclame}{tw} 1
actief...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
actief...............lijst_E_{o}{beginnen} 3
actief_en_werkend....lijst_E_{m}{bekrachtigen}{tw} 1
actief_verzet_plegen.lijst_E_{m}{verdedigen} 1
actiefolder..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
actiefoto............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
actiefront...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
actiefzijde..........lijst_R_{vorm}{kanten} 2
actiegenre...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
actiegericht.........lijst_E_{m}{houden_van}{werken} 3
actiegericht.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 3
actiegericht_werken..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 1
actiegerichtheid.....lijst_E_{m}{houden_van}{werken} 2
actiegerichtheid.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
actiekortingen.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{reclame}{tw} 1
actielijst...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
actielijstje.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
actiemiddel..........lijst_E_{m}{verdedigen} 2
actiepunt............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
actiepunt............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{onderwerp}{samenstelling} 2
actiepunten..........lijst_E_{spel}{seks}{borsten} 2
actieradius..........lijst_E_{o} 2
actieserie...........lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
actiesite............lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
actieveling..........lijst_E_{o}{beginnen} 2
actinograaf..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
actinogram...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
actinogram...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
actinogram...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
actinometer..........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie} 2
actinometrie.........lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{-metrie} 2
actinotherapie.......lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{-therapie} 2
actionaris...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
actionaris...........lijst_E_{economie}{termen} 2
activatie............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
activatie............lijst_E_{o}{beginnen} 2
activator............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
activator............lijst_E_{o}{beginnen} 2
active_fashion.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
activeren............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
activeren............lijst_E_{o}{beginnen} 1
activering...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
activering...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
activeringsdwang.....lijst_E_{m}{houden_van}{-dwang} 2
activeringsdwang.....lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
activeringsdwang.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen} 2
activisme............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
activist.............lijst_E_{o}{beginnen} 2
activist.............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
activiste............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
activistisch.........lijst_E_{o}{beginnen} 3
activiteit...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
activiteit...........lijst_E_{o}{beginnen} 2
activiteitenagenda...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
activiteitenlijst....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
activiteitenoverzicht.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
actomyosine..........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{eiwit} 2
actrice..............lijst_E_{spel}{voorstelling}{termen} 2
actua................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak} 2
actual...............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur} 2
actual_fashion.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
actualisatie.........lijst_{veranderen}{modern} 2
actualiseren.........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
actualiseren.........lijst_{veranderen}{modern} 1
actualisering........lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
actualisering........lijst_{veranderen}{modern} 2
actualisme...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
actualiteit..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 2
actualiteit..........lijst_M_{echt} 2
actualiteit..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak} 2
actualiteit..........lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend} 2
actualiteit..........lijst_{veranderen}{modern} 2
actualiteitenoverzicht.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
actualiteitenprogramma.lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
actualiteitenrubriek.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
actualiteitenzender..lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
actualiteitsdebat....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
actualiteitsprincipe.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen} 2
actualiteitswaarde...lijst_E_{economie}{termen} 2
actualiter...........lijst_M_{info}{waar} 3
actuaprogramma.......lijst_R_{D}{typen}{infrastructuur}{grootschalig}{info} 2
actuariaat...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
actuarieel...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 3
actuaris.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
actuator.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
actueel..............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{benadrukken} 3
actueel..............lijst_M_{echt} 3
actueel..............lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend} 3
actueel..............lijst_T_{periode}{:=}{heden} 3
actueel..............lijst_{veranderen}{modern} 3
actueel_mode.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
actueel_nieuws.......lijst_T_{2}{info}{weten}{bekend} 2
actueren.............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
actueren.............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 1
actueren.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 1
actuering............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
actuering............lijst_E_{m}{vergroten}{kenmerk} 2
actuering............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
actum................lijst_E_{m}{g}{lukken} 3
actum................lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
actum_agere..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{zinloos} 1
acu-.................lijst_R_{vorm}{termen}{vvav} 2
acultureel...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{samenstelling} 3
acupunctuur..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{geneeswijzen} 2
acuut................lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 3
acuut................lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{meteen} 3
acuut................lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht} 3
acuutheid............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht} 2
acyclisch............lijst_M_{stof}{typen} 3
ad-..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
ad-hocbeleid.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
ad-hocoplossing......lijst_E_{o}{voorbereiden}{(te_)weinig} 2
ad_absurdum..........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
ad_amussim...........lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 3
ad_corpus............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{onverwacht} 3
ad_finem.............lijst_R_{B} 3
ad_fundum............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{toosten}{tw} 1
ad_fundum............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 2
ad_fundum............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 3
ad_fundum............lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
ad_fundum............lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 3
ad_hoc...............lijst_E_{o}{voorbereiden}{(te_)weinig} 3
ad_hoc...............lijst_K_{:<}{zeldzaam} 3
ad_hoc...............lijst_T_{3}{info}{verwijzen} 3
ad_hominem...........lijst_T_{3}{info}{onthullen}{openhartig} 3
ad_hominem_redeneren.lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{bedriegen} 1
ad_infinitum.........lijst_K_{:>}{veel} 3
ad_infinitum.........lijst_T_{snelheid}{:>}{altijd} 3
ad_instar............lijst_K_{:=} 3
ad_interim...........lijst_T_{periode}{:!}{overgang} 3
ad_interim...........lijst_T_{periode}{:>}{vanaf}{voorlopig} 3
ad_libitum...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{niets} 3
ad_litteram..........lijst_M_{info}{waar} 3
ad_majorem_Dei_gloriam.lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 3
ad_mandatum..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{afvaardigen} 3
ad_metam.............lijst_R_{B} 3
ad_nauseam...........lijst_E_{t}{tegenstaan} 3
ad_notam.............lijst_T_{2}{info}{weten} 3
ad_oculos............lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
ad_rem...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven}{vastberadenheid} 3
ad_rem...............lijst_T_{3}{info}{onthullen}{openhartig} 3
ad_tempus............lijst_T_{periode}{:<} 3
ad_tempus_vitae......lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
ad_ultimum...........lijst_E_{g}{toekomst}{laat} 3
ad_unguem............lijst_E_{m}{functioneren}{nauwkeurig} 3
ad_usum..............lijst_E_{toepassen} 3
ad_usum_publicum.....lijst_E_{toepassen} 3
ad_valorem...........lijst_E_{mt}{1}{info}{schatten} 3
ad_valvas............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 3
ad_valvas............lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
ad_verbum............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
ad_veritatem.........lijst_M_{info}{waar} 3
adagio...............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze} 3
adagium..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
adamiet..............lijst_T_{3}{onthullen}{bloot} 2
adamskostuum.........lijst_T_{3}{onthullen}{bloot} 2
adaptatie............lijst_E_{m}{aanpassen} 2
adapter..............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
adapteren............lijst_E_{m}{aanpassen} 1
adaptief.............lijst_E_{m}{aanpassen} 3
adaptiviteit.........lijst_E_{m}{aanpassen} 2
adat.................lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten} 2
addax................lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
addaxantilope........lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
addaxbok.............lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
addaxgeit............lijst_M_{leven}{fauna}{zoogdieren} 2
addaxvocht...........lijst_M_{stof}{typen} 2
addendum.............lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
adder................lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen} 2
adder................lijst_M_{leven}{fauna}{reptielen} 2
adderen..............lijst_M_{stof}{typen} 1
adderen..............lijst_T_{1}{koppelen} 1
adderengebroed.......lijst_E_{t}{asociaal} 2
addergebroed.........lijst_E_{t}{asociaal} 2
addering.............lijst_M_{stof}{typen} 2
addering.............lijst_T_{1}{koppelen} 2
addernest............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{dier} 2
addertje.............lijst_E_{t}{asociaal}{gemeen} 2
addertje.............lijst_M_{leven}{fauna}{reptielen} 2
addertong............lijst_E_{spel}{seks}{mond_en_tong} 2
addertong............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
addertong............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
addict...............lijst_E_{m}{houden_van} 2
addictie.............lijst_E_{m}{houden_van} 2
additie..............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
additie..............lijst_M_{stof}{typen} 2
additief.............lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen} 3
additief.............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
additief.............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
additief.............lijst_M_{stof}{typen} 2
additief.............lijst_M_{stof}{typen} 3
additief.............lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 2
additief.............lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 3
additioneel..........lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 3
additivum............lijst_E_{m}{vergroten}{gedaante}{aantal} 2
additivum............lijst_M_{stof}{typen} 2
additivum............lijst_T_{1}{koppelen}{mengen} 2
adel.................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
adelaar..............lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
adelaarsblik.........lijst_T_{1}{info}{beeld} 2
adelaarsnest.........lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M}{dier} 2
adelaarsneus.........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen} 2
adelboek.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adelborst............lijst_E_{leger}{functie} 2
adelbrief............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
adeldom..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
adellijk.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 3
adellijkheid.........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
adelstand............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{bestuursvormen} 2
adem.................lijst_E_{stof} 2
adem_inblazen........lijst_E_{o}{beginnen}{verschijnen} 1
adembeklemmend.......lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 3
adembenemend.........lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
adembenemend_mooi....lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{complimenteren}{tw} 1
adembenemendheid.....lijst_T_{2}{info}{verbazen} 2
ademen...............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
ademen...............lijst_E_{stof} 1
ademen...............lijst_T_{1}{inademen} 1
ademexcursie.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademgehaald..........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 3
ademgehaald..........lijst_T_{1}{inademen} 3
ademhalen............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 1
ademhalen............lijst_T_{1}{inademen} 1
ademhalend...........lijst_T_{1}{inademen} 3
ademhaling...........lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
ademhaling...........lijst_T_{1}{inademen} 2
ademhalingsapparaat..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademhalingsfrequentie.lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademhalingsfunctie...lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademhalingsorgaan....lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademhalingsstelsel...lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademhalingsstoornis..lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
ademhalingstechniek..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
ademhalingswerktuig..lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
ademing..............lijst_E_{m}{g}{verblijden} 2
ademing..............lijst_T_{1}{inademen} 2
ademloos.............lijst_T_{2}{info}{verbazen} 3
ademloos_aanhoren....lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
ademloos_aankijken...lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
ademloos_staan_te_kijken_naar.lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
ademloos_toehoren....lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
ademloos_toekijken...lijst_T_{2}{info}{verbazen} 1
ademloosheid.........lijst_T_{2}{info}{verbazen} 2
ademnood.............lijst_E_{m}{houden_van}{-nood} 2
ademnood.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
ademnood.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
ademstilstand........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
ademteken............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift}{muziek} 2
adenectomie..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
adenine..............lijst_M_{stof}{typen} 2
adenitis.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenocarcinoom.......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenoma..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenomalacie.........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenoom..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenosine............lijst_M_{stof}{typen} 2
adenotomie...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
adenoÔde.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
adenoÔde_vegetatie...lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adenoÔdenlijder......lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adept................lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
adequaat.............lijst_E_{m}{functioneren} 3
adequaatheid.........lijst_E_{m}{functioneren} 2
adequate.............lijst_E_{m}{functioneren} 3
adequate_fashion.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
ader.................lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
adergelaten..........lijst_E_{t}{bedriegen} 3
adergelaten..........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{geneeswijzen} 3
aderlaten............lijst_E_{t}{bedriegen} 1
aderlaten............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{geneeswijzen} 1
aderlating...........lijst_E_{t}{bedriegen} 2
aderlating...........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{geneeswijzen} 2
adermine.............lijst_M_{stof}{typen} 2
aderpatroon..........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen}{dessin} 2
adersgewijs..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 3
adersgewijze.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 3
adertje..............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
adherent.............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
adherent_aan.........lijst_K 3
adhesiebetuiging.....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
adhesiebetuiging.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
adhesietelegram......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
adhesietelegram......lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
adhortatief..........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
adieu................lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten}{tw} 1
adios................lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{groeten}{tw} 1
adipeus..............lijst_R_{vorm}{:>}{wezens}{dik} 3
adipocire............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
adipsie..............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
adjacent.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
adjectief............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
adjudant.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 2
adjudant.............lijst_E_{leger}{functie} 2
adjudant.............lijst_M_{leven}{fauna}{vogels} 2
adjudante............lijst_E_{economie}{bedrijfschap} 2
adjudante............lijst_E_{leger}{functie} 2
adjunct..............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adjunct-.............lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
adjunct--............lijst_K_{:<}{deel}{vvav} 2
adjunct-administrateur.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adjunct-commies......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adjunct-directeur....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adjunct-directrice...lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adjunctie............lijst_T_{1}{koppelen} 2
adjuvans.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
adjuvans.............lijst_M_{stof}{typen} 2
adjuvanstherapie.....lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{-therapie} 2
administrateur.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
administrateur.......lijst_E_{economie}{termen} 2
administrateur.......lijst_T_{info}{herinnering} 2
administratie........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
administratie........lijst_E_{economie}{termen} 2
administratie........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie} 2
administratie........lijst_T_{info}{herinnering} 2
administratief.......lijst_E_{economie}{termen} 3
administratief.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie} 3
administratief.......lijst_T_{info}{herinnering} 3
administratiekantoor.lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
administratieprogramma.lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{software} 2
administratiesysteem.lijst_E_{economie}{termen} 2
administratrice......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
administratrice......lijst_E_{economie}{termen} 2
administratrice......lijst_T_{info}{herinnering} 2
administreren........lijst_E_{economie}{termen} 1
administreren........lijst_T_{info}{herinnering} 1
admiraal.............lijst_E_{leger}{functie} 2
admiraalschap........lijst_E_{leger}{functie} 2
admirabel............lijst_K_{:>}{belangrijk} 3
admiraliteit.........lijst_E_{leger}{functie} 2
admiratie............lijst_K_{:>}{belangrijk} 2
admissie.............lijst_E_{m}{info}{toestaan} 2
admitteren...........lijst_E_{m}{info}{toestaan} 1
adolescent...........lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
adolescentenkliniek..lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
adolescentie.........lijst_T_{periode}{typen}{bio} 2
adonis...............lijst_E_{spel}{koosnaam} 2
adonis...............lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 2
adonis...............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
adonis_mode..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
adoniscomplex........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
adoniseren...........lijst_E_{t}{bedriegen}{overschatten}{jezelf} 1
adoptant.............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
adoptant.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
adopteren............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 1
adopteren............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 1
adopteren............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
adopteren............lijst_T_{2}{info}{geloven} 1
adoptie..............lijst_E_{m}{veilig}{beschermen} 2
adoptie..............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
adoptie..............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
adoptie..............lijst_T_{2}{info}{geloven} 2
adoptiebeleid........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
adoptiedocumentatie..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
adoptief.............lijst_M_{leven}{groep}{familie} 3
adoptief.............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
adoptieprocedure.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
adoptiewereld........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adoptiewereld........lijst_E_{m}{hulp}{typen} 2
adoptiewereldje......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adorabel.............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
adorabel.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
adoratie.............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
adoratie.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
adoreren.............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 1
adoreren.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 1
adrenaal.............lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 3
adrenaline...........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 2
adrenalinestoot......lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 2
adrenergisch.........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
adrenergisch.........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 3
adrenogenitaal.......lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
adres................lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
adres................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 2
adres................lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
adres................lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
adresband............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adresband............lijst_R_{C}{info}{taal}{teken} 2
adresboek............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adresformulier.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
adresgegevens........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{ID} 2
adresgegevens........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
adreskaart...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adreskaartje.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adreslijst...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adresproever.........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
adressant............lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
adressenbestand......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
adressengids.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
adressenlijst........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adresseren...........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 1
adresseren...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
adresseren...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
adresseren...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
adressering..........lijst_E_{mt}{1}{info}{benoemen} 2
adressering..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 2
adressering..........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
adressering..........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
adreswikkel..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
adrostenol...........lijst_M_{leven}{lichaam}{typen}{hormoon} 2
adsorberen...........lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 1
adsorptie............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 2
adspirant............lijst_E_{spel}{termen} 2
adstringent..........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
adstringeren.........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 1
adstringerend........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
adstringering........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
adstructie...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 2
adstrueren...........lijst_E_{m}{g}{info}{onderbouwen} 1
adulaar..............lijst_M_{stof}{typen} 2
adulatie.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 2
aduleren.............lijst_E_{m}{g}{info}{respect}{vereren} 1
adult................lijst_T_{periode}{typen}{bio} 3
advance_fashion......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
advent...............lijst_T_{periode}{typen} 2
adventief............lijst_E_{leven}{flora}{termen} 2
adventief............lijst_E_{leven}{flora}{termen} 3
adventief............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
adventief............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 3
adventist............lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek} 2
adventpreek..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
adventskaars.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
adventskrans.........lijst_T_{2}{info}{geloven}{typen}{mystiek}{termen} 2
adventspreek.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{mystiek}{samenstelling} 2
adventuregenre.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
adverbiaal...........lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 3
adverbium............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
adverteerder.........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
advertentie..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
advertentie..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 2
advertentiebeleid....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
advertentiebezetting.lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
advertentieblad......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
advertentieblad......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
advertentiebureau....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advertentiecampagne..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
advertentiecampagne..lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
advertentiefoto......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
advertentiepagina....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
advertentierubriek...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
advertentietekst.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
advertentiewereld....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advertentiewereldje..lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adverteren...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
adverteren...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift} 1
advertising..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
advertorial..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
advies...............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
advies_in_de_wind_slaan.lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
adviesbedrijf........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adviesbehoefte.......lijst_E_{m}{houden_van}{-behoefte} 2
adviesbehoefte.......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
adviesbehoefte.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
adviesbrief..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{economie}{samenstelling} 2
adviesbureau.........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adviescollege........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
adviescommissie......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
adviesgesprek........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
adviesgids...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
adviesgroep..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
advieslijst..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
adviesrapport........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
adviestekst..........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
advieswereld.........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advieswereldje.......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adviseren............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 1
advisering...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
adviseur.............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
adviseuse............lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{aanraden} 2
advocaat.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocaat.............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank}{M} 2
advocaat.............lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
advocaat_van_de_duivel_spelen.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
advocaatje...........lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank}{M} 2
advocaatje...........lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
advocatenblad........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
advocatengesprek.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{spraak}{samenstelling} 2
advocatenkantoor.....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocatenstreek......lijst_E_{t}{bedriegen}{geslepen} 2
advocatenstreek......lijst_E_{t}{brutaal} 2
advocatenstudie......lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
advocatenteam........lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
advocatenwereld......lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocatenwereldje....lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocaterij..........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocatie............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
advocatuur...........lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
adynamie.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 2
aeolis...............lijst_M_{leven}{fauna}{ongewervelde_dieren} 2
aequinoctiaal........lijst_T_{periode}{typen} 3
aequinoctium.........lijst_T_{periode}{typen} 2
aequinox.............lijst_T_{periode}{typen} 2
aeratie..............lijst_E_{stof} 2
aereren..............lijst_E_{stof} 1
aero-................lijst_M_{stof}{gas}{vvav} 2
aerobic..............lijst_E_{spel}{sport} 2
aerobics.............lijst_E_{spel}{sport} 2
aeroclub.............lijst_E_{spel}{hobby}{typen} 2
aerofobie............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
aerofobie............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{angst}{typen} 2
aerofobie............lijst_E_{t}{tegenstaan}{stof} 2
aerofobie............lijst_E_{t}{tegenstaan}{typen} 2
aerograaf............lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
aerogram.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{aandoeningen}{samenstelling} 2
aerogram.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
aerogram.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{post}{samenstelling} 2
aerogram.............lijst_T_{3}{info}{beeld}{-grafie} 2
aeroliet.............lijst_E_{mt}{1}{info}{meten}{typen} 2
aerologie............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aeronaut.............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{lucht}{luchtvaart} 2
aeronautica..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aeronautiek..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 2
aeronautisch.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{studie}{typen} 3
aeronautisch.........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{lucht}{luchtvaart} 3
aeroplankton.........lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
aeroscoop............lijst_T_{1}{info}{beeld}{-scopie+-opsie} 2
aerosol..............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
aerosol..............lijst_M_{aarde}{termen} 2
aerosol..............lijst_M_{stof}{typen} 2
af...................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{tw} 1
af...................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang}{typen}{tw} 1
af...................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
af...................lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 3
af...................lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{uitschakelen} 3
af...................lijst_E_{m}{functioneren} 3
af...................lijst_E_{m}{g}{lukken}{af} 3
af...................lijst_E_{spel}{termen} 3
af...................lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
af...................lijst_R_{B}{daar} 3
af...................lijst_T_{1} 3
af...................lijst_T_{3} 3
af...................lijst_T_{3}{K} 3
af...................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten} 3
af...................lijst_T_{dalen} 3
af...................lijst_T_{dalen}{K} 3
af-..................lijst_E_{t}{verkleinen}{vvav} 1
af-..................lijst_T_{1}{koppelen}{vvav} 2
af-..................lijst_T_{3}{ontkoppelen}{vvav} 2
af-en-aan............lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
af_en_aan............lijst_T_{wenden}{meervoudig} 3
af_en_aan_gaan.......lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
af_en_aan_lopen......lijst_T_{wenden}{meervoudig} 1
af_en_aan_lopen......lijst_{blijven} 1
af_en_bibber.........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
af_en_bibberen.......lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
af_en_lig............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
af_en_toe............lijst_T_{snelheid}{:<}{soms} 3
af_en_toe_een_lijntje_uitwerpen.lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
af_van...............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
af_willen_van........lijst_E_{t}{tegenstaan} 1
af_zijn..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
af_zijn..............lijst_E_{m}{functioneren} 1
af_zijn..............lijst_E_{m}{g}{lukken}{af} 1
af_zijn..............lijst_E_{spel}{termen} 1
af_zijn..............lijst_R_{B}{daar} 1
af_zijn..............lijst_T_{3} 1
af_zijn..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten} 1
af_zijn_van..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
afasie...............lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak} 2
afasie...............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
afaticus.............lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak} 2
afaticus.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 2
afatisch.............lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak} 3
afatisch.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen}{psyche} 3
afbaarden............lijst_E_{landbouw}{dier}{ontdoen_van_een_dier} 1
afbaarden............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afbaarden............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbaarding...........lijst_E_{landbouw}{dier}{ontdoen_van_een_dier} 2
afbaarding...........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afbaarding...........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbabbelarij.........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} 2
afbabbelen...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} 1
afbabbeling..........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} 2
afbakenen............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
afbakening...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
afbakken.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
afbakking............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
afbalken.............lijst_E_{t}{bedriegen} 1
afbalken.............lijst_E_{t}{beperken} 1
afbalking............lijst_E_{t}{bedriegen} 2
afbalking............lijst_E_{t}{beperken} 2
afbanjeren...........lijst_T_{dalen}{snel} 1
afbanjeren...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
afbanjering..........lijst_T_{dalen}{snel} 2
afbanjering..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
afbarsten............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbarsting...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbassen.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afbassen.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 1
afbassing............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afbassing............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
afbasten.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afbasting............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afbedelen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
afbedeling...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
afbeelden............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 1
afbeelden............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
afbeelding...........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout} 2
afbeelding...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 2
afbeelding...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
afbeeldsel...........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_2D3D} 2
afbeeldsel...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 2
afbeeldsel...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
afbeitelen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbeitelen...........lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbeiteling..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbeiteling..........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbekken.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afbekking............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afbellen.............lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 1
afbellen.............lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 1
afbellen.............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 1
afbelling............lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 2
afbelling............lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 2
afbelling............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
afberen..............lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 1
afbericht............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
afbering.............lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 2
afbesteld............lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 3
afbestellen..........lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 1
afbestelling.........lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 2
afbetaald............lijst_E_{economie}{termen} 3
afbetaald............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 3
afbetalen............lijst_E_{economie}{termen} 1
afbetalen............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 1
afbetaling...........lijst_E_{economie}{termen} 2
afbetaling...........lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 2
afbetalingsakkoord...lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{rechten_en_plichten}{samenstelling} 2
afbetalingsstelsel...lijst_E_{economie}{termen} 2
afbetalingssysteem...lijst_E_{economie}{termen} 2
afbetten.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afbetting............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
afbeuken.............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 1
afbeuken.............lijst_E_{t}{slaan} 1
afbeuken.............lijst_E_{t}{stukmaken} 1
afbeuken.............lijst_T_{3}{slaan} 1
afbeuken.............lijst_T_{dalen}{slaan} 1
afbeuking............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 2
afbeuking............lijst_E_{t}{slaan} 2
afbeuking............lijst_E_{t}{stukmaken} 2
afbeuking............lijst_T_{3}{slaan} 2
afbeuking............lijst_T_{dalen}{slaan} 2
afbeulen.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
afbeuling............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
afbeuren.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afstapelen} 1
afbeuring............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afstapelen} 2
afbidden.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
afbidding............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
afbieden.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afbieding............lijst_E_{economie}{termen} 2
afbietsen............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 1
afbietsing...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 2
afbiezen.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
afbiezing............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
afbiggen.............lijst_E_{t}{achterstellen} 1
afbigging............lijst_E_{t}{achterstellen} 2
afbijten.............lijst_E_{m}{verdedigen} 1
afbijten.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afbijten.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbijten.............lijst_M_{stof}{typen} 1
afbijten.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
afbijting............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afbijting............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbijting............lijst_M_{stof}{typen} 2
afbijting............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
afbijtmiddelen.......lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
afbikken.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbikken.............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbikking............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbikking............lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbiljoenen..........lijst_E_{bouw} 1
afbiljoening.........lijst_E_{bouw} 2
afbinden.............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 1
afbinden.............lijst_E_{stof} 1
afbinden.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
afbinden.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
afbinden.............lijst_T_{3}{onthullen}{textiel} 1
afbinding............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
afbinding............lijst_E_{stof} 2
afbinding............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
afbinding............lijst_T_{1}{koppelen} 2
afbinding............lijst_T_{3}{onthullen}{textiel} 2
afbitchen............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afbitching...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afbladderen..........lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbladdering.........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbladen.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afbladeren...........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afbladeren...........lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbladering..........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afbladering..........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afblading............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afblaffen............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afblaffen............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
afblaffing...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afblaffing...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
afblakeren...........lijst_T_{3}{onthullen} 1
afblakering..........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afblaren.............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afblaring............lijst_T_{3}{onthullen} 2
afblazen.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
afblazen.............lijst_E_{jacht}{termen} 1
afblazen.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afblazen.............lijst_T_{3}{gas} 1
afblazing............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
afblazing............lijst_E_{jacht}{termen} 2
afblazing............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
afblazing............lijst_T_{3}{gas} 2
afblijven............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
afblijven............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten} 1
afblijven............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
afblijven_met_je_vingers.lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen}{tw} 1
afblijving...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten} 2
afblijving...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 2
afbliksemen..........lijst_E_{weer} 1
afbliksemen..........lijst_T_{dalen}{werpen} 1
afblikseming.........lijst_E_{weer} 2
afblikseming.........lijst_T_{dalen}{werpen} 2
afblokken............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
afblokken............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{instampen} 1
afblokken............lijst_E_{spel}{termen} 1
afblokking...........lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 2
afblokking...........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{instampen} 2
afblokking...........lijst_E_{spel}{termen} 2
afblotten............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afblotting...........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbluffen............lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
afbluffen............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afbluffing...........lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
afbluffing...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
afblussen............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
afblussing...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
afboeken.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afboeken.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 1
afboeking............lijst_E_{economie}{termen} 2
afboeking............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 2
afboemelen...........lijst_T_{dalen}{langzaam} 1
afboemeling..........lijst_T_{dalen}{langzaam} 2
afboenen.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afboenen.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 1
afboening............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
afboening............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
afboeren.............lijst_E_{t}{g}{verliezen} 1
afboeren.............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afboering............lijst_E_{t}{g}{verliezen} 2
afboering............lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbomen..............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 1
afbomen..............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 1
afbomen..............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afboming.............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 2
afboming.............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 2
afboming.............lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afbonken.............lijst_T_{3}{ledigen} 1
afbonken.............lijst_T_{dalen} 1
afbonking............lijst_T_{3}{ledigen} 2
afbonking............lijst_T_{dalen} 2
afbonzen.............lijst_T_{dalen} 1
afbonzen.............lijst_T_{dalen}{slaan} 1
afbonzing............lijst_T_{dalen} 2
afbonzing............lijst_T_{dalen}{slaan} 2
afboorden............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
afboording...........lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
afborgen.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afborging............lijst_E_{economie}{termen} 2
afborstelen..........lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afborstelen..........lijst_E_{t}{slaan} 1
afborsteling.........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
afborsteling.........lijst_E_{t}{slaan} 2
afbotsen.............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 1
afbotsing............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 2
afbottelen...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
afbotteling..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
afbouw...............lijst_E_{landbouw}{gewas} 2
afbouw...............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
afbouwen.............lijst_E_{landbouw}{gewas} 1
afbouwen.............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 1
afbouwen.............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 1
afbouwing............lijst_E_{landbouw}{gewas} 2
afbouwing............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
afbouwing............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 2
afbraak..............lijst_E_{g}{ontmantelen} 2
afbraak..............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbraakbeleid........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{werkwijzen}{samenstelling} 2
afbraakprijs.........lijst_E_{economie}{termen} 2
afbraakproducten.....lijst_E_{economie}{artikelen}{M}{typen} 2
afbramen.............lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbraming............lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbranden............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
afbranden............lijst_E_{t}{stukmaken} 1
afbranden............lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 1
afbranden............lijst_T_{3}{onthullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afbranding...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
afbranding...........lijst_E_{t}{stukmaken} 2
afbranding...........lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 2
afbranding...........lijst_T_{3}{onthullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afbrassen............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
afbrassen............lijst_T_{3} 1
afbrassing...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
afbrassing...........lijst_T_{3} 2
afbreekbaar..........lijst_E_{g}{ontmantelen} 3
afbreekbaar..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afbreekbaarheid......lijst_E_{g}{ontmantelen} 2
afbreekbaarheid......lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbreekpunt..........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
afbreekstreepje......lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
afbreekteken.........lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
afbreien.............lijst_T_{1}{koppelen} 1
afbreien.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 1
afbreiing............lijst_T_{1}{koppelen} 2
afbreiing............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 2
afbreken.............lijst_E_{g}{ontmantelen} 1
afbreken.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
afbreken.............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
afbreken.............lijst_E_{t}{stukmaken} 1
afbreken.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbrekende_kritiek...lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
afbreking............lijst_E_{g}{ontmantelen} 2
afbreking............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
afbreking............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
afbreking............lijst_E_{t}{stukmaken} 2
afbreking............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbrekingsteken......lijst_R_{C}{info}{taal}{teken}{schrift} 2
afbrengen............lijst_E_{doen} 1
afbrengen............lijst_E_{g} 1
afbrengen............lijst_T_{3} 1
afbrengen............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afbrengen............lijst_T_{dalen} 1
afbrenging...........lijst_E_{g} 2
afbrenging...........lijst_T_{3} 2
afbrenging...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afbrenging...........lijst_T_{dalen} 2
afbreuk_doen_aan.....lijst_E_{t} 1
afbrijnen............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afbrijning...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afbrokkelen..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbrokkelen..........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
afbrokkelen..........lijst_T_{3}{onthullen} 1
afbrokkelen_van_een_vriendschap.lijst_E_{t}{tegenstaan} 1
afbrokkeling.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbrokkeling.........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
afbrokkeling.........lijst_T_{3}{onthullen} 2
afbrokken............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afbrokking...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afbuien..............lijst_E_{weer} 1
afbuigen.............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{krombuigen} 1
afbuiging............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{krombuigen} 2
afbuitelen...........lijst_T_{dalen} 1
afbuiteling..........lijst_T_{dalen} 2
afcentiemen..........lijst_E_{economie}{termen} 2
afchecken............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 1
afchecking...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 2
afchermen............lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 2
afcommanderen........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
afcommandering.......lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
afconcluderen........lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 1
afconcluderen........lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 1
afconcluderen........lijst_T_{dalen} 1
afconcludering.......lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 2
afconcludering.......lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 2
afconcludering.......lijst_T_{dalen} 2
afcrossen............lijst_T_{dalen}{snel} 1
afcrossen............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 1
afcrossing...........lijst_T_{dalen}{snel} 2
afcrossing...........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 2
afdak................lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
afdakje..............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting}{M} 2
afdalen..............lijst_T_{dalen} 1
afdalen_in_de_spelonken_van_je_ziel.lijst_T_{2}{info}{psyche}{jezelf} 1
afdalende_lijn.......lijst_M_{leven}{groep}{familie} 2
afdaling.............lijst_T_{dalen} 2
afdammen.............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 1
afdammen.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
afdamming............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 2
afdamming............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
afdanken.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
afdanken.............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 1
afdanken.............lijst_E_{t}{ontslaan} 1
afdankertje..........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
afdankertje..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 2
afdankertje..........lijst_E_{t}{bedriegen}{ondergaan}{onderbetaald} 2
afdanking............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
afdanking............lijst_E_{t}{ontslaan} 2
afdansen.............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 1
afdansen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken}{typen} 1
afdansen.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 1
afdansen.............lijst_T_{dalen} 1
afdansing............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 2
afdansing............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken}{typen} 2
afdansing............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 2
afdansing............lijst_T_{dalen} 2
afdassen.............lijst_E_{bouw} 1
afdassing............lijst_E_{bouw} 2
afdeinzen............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
afdeinzen............lijst_T_{3} 1
afdeinzen............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 1
afdeinzing...........lijst_E_{vervormen}{typen} 2
afdeinzing...........lijst_T_{3} 2
afdeinzing...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 2
afdeizen.............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
afdeizen.............lijst_T_{3} 1
afdeizing............lijst_E_{vervormen}{typen} 2
afdeizing............lijst_T_{3} 2
afdekken.............lijst_E_{bouw} 1
afdekken.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afdekken.............lijst_T_{1}{omhullen}{bedekken_of_onderdekken} 1
afdekken.............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 1
afdekken.............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 1
afdekken.............lijst_T_{3}{onthullen}{afnemen} 1
afdekken.............lijst_T_{3}{slaan} 1
afdekken.............lijst_T_{dalen}{afhogen} 1
afdekking............lijst_E_{bouw} 2
afdekking............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdekking............lijst_T_{1}{omhullen}{bedekken_of_onderdekken} 2
afdekking............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 2
afdekking............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 2
afdekking............lijst_T_{3}{onthullen}{afnemen} 2
afdekking............lijst_T_{3}{slaan} 2
afdekking............lijst_T_{dalen}{afhogen} 2
afdeklaag............lijst_T_{1}{omhullen}{bedekken_of_onderdekken} 2
afdelen..............lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 1
afdeling.............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdeling.............lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 2
afdeling.............lijst_T_{1}{koppelen} 2
afdeling_leedvermaak.lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
afdeling_leugen_en_bedrog.lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{belasteren} 2
afdelingsarchief.....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
afdelingsbelang......lijst_E_{m}{houden_van}{-belang} 2
afdelingsbelang......lijst_E_{m}{houden_van}{groep}{typen} 2
afdelingsbelang......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
afdelingsbibliotheek.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
afdelingskrant.......lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift}{samenstelling} 2
afdelingsledenbestand.lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{apparatuur}{samenstelling} 2
afdelingsverband.....lijst_E_{m}{samenwerken}{samenstelling} 2
afdelinkje...........lijst_E_{economie}{termen} 2
afdelven.............lijst_T_{3}{ledigen} 1
afdelving............lijst_T_{3}{ledigen} 2
afdempen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
afdemping............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
afdenderen_op........lijst_E_{vervormen} 1
afdenken.............lijst_T_{2}{info}{nadenken} 1
afdenkinging.........lijst_T_{2}{info}{nadenken} 2
afdichten............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 1
afdichting...........lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 2
afdichtingstape......lijst_R_{D}{band} 2
afdichtingstape......lijst_T_{1}{koppelen} 2
afdienen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 1
afdienen.............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 1
afdiening............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 2
afdiening............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 2
afdiepen.............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 1
afdieping............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 2
afdieven.............lijst_E_{t}{stelen} 1
afdieving............lijst_E_{t}{stelen} 2
afdijken.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
afdijking............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
afdingen.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afdingen.............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 1
afdinging............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdinging............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 2
afdisselen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afdisseling..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
afdobbelen...........lijst_E_{spel}{termen} 1
afdobbeling..........lijst_E_{spel}{termen} 2
afdobberen...........lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdobbering..........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdoen...............lijst_E_{economie}{termen} 1
afdoen...............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
afdoen...............lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 1
afdoen...............lijst_E_{m}{g}{belonen} 1
afdoen...............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afdoen...............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 1
afdoen...............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 1
afdoen...............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
afdoen...............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 1
afdoen_met_een_grapje.lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afdoen_met_een_lachje.lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
afdoend..............lijst_E_{economie}{termen} 3
afdoend..............lijst_E_{m}{g}{belonen} 3
afdoend..............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 3
afdoende.............lijst_E_{economie}{termen} 3
afdoende.............lijst_E_{m}{g}{belonen} 3
afdoende.............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 3
afdoening............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdoening............lijst_E_{m}{g}{belonen} 2
afdoening............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 2
afdokken.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afdokking............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdolen..............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
afdolen..............lijst_T_{t} 1
afdoling.............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
afdoling.............lijst_T_{t} 2
afdonderen...........lijst_T_{dalen} 1
afdondering..........lijst_T_{dalen} 2
afdoppen.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afdopping............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afdorsen.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afdorsen.............lijst_E_{t}{slaan} 1
afdorsing............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afdorsing............lijst_E_{t}{slaan} 2
afdouwen.............lijst_T_{3} 1
afdouwing............lijst_T_{3} 2
afdraai..............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 2
afdraaien............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afdraaien............lijst_M_{stof}{typen} 1
afdraaien............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 1
afdraaien............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
afdraaien............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 1
afdraaien............lijst_T_{3} 1
afdraaien............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 1
afdraaien............lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
afdraaien............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 1
afdraaiing...........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afdraaiing...........lijst_M_{stof}{typen} 2
afdraaiing...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 2
afdraaiing...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
afdraaiing...........lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 2
afdraaiing...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 2
afdraaiing...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
afdraaiing...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 2
afdracht.............lijst_E_{economie}{termen} 2
afdracht.............lijst_E_{m}{g}{belonen} 2
afdracht.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 2
afdraden.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 1
afdrading............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 2
afdragen.............lijst_E_{economie}{termen} 1
afdragen.............lijst_E_{leven}{flora}{termen} 1
afdragen.............lijst_E_{m}{g}{belonen} 1
afdragen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 1
afdragen.............lijst_E_{vervormen}{typen} 1
afdragen.............lijst_T_{dalen} 1
afdragen.............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 1
afdraging............lijst_E_{leven}{flora}{termen} 2
afdraging............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 2
afdraging............lijst_E_{vervormen}{typen} 2
afdraging............lijst_T_{dalen} 2
afdralen.............lijst_T_{dalen}{langzaam} 1
afdraling............lijst_T_{dalen}{langzaam} 2
afdraven.............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}{mens_dier} 1
afdraven.............lijst_T 1
afdraven.............lijst_T_{dalen} 1
afdraving............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}{mens_dier} 2
afdraving............lijst_T 2
afdraving............lijst_T_{dalen} 2
afdreggen............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 1
afdreggen............lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 1
afdreggen............lijst_T_{3}{ledigen} 1
afdregging...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 2
afdregging...........lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 2
afdregging...........lijst_T_{3}{ledigen} 2
afdreigen............lijst_E_{t}{stelen} 1
afdreiging...........lijst_E_{t}{stelen} 2
afdrentelen..........lijst_T_{dalen}{langzaam} 1
afdrentelen..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
afdrenteling.........lijst_T_{dalen}{langzaam} 2
afdrenteling.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
afdribbelen..........lijst_T_{dalen}{langzaam} 1
afdribbelen..........lijst_T_{dalen}{snel} 1
afdribbelen..........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 1
afdribbeling.........lijst_T_{dalen}{langzaam} 2
afdribbeling.........lijst_T_{dalen}{snel} 2
afdribbeling.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 2
afdrijven............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
afdrijven............lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 1
afdrijven............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 1
afdrijven............lijst_E_{weer} 1
afdrijven............lijst_M_{stof}{typen} 1
afdrijven............lijst_T_{3} 1
afdrijven............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdrijven............lijst_T_{dalen} 1
afdrijving...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
afdrijving...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 2
afdrijving...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 2
afdrijving...........lijst_E_{weer} 2
afdrijving...........lijst_M_{stof}{typen} 2
afdrijving...........lijst_T_{3} 2
afdrijving...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdrijving...........lijst_T_{dalen} 2
afdringen............lijst_E_{t}{stelen} 1
afdringen............lijst_T_{3} 1
afdringen............lijst_T_{dalen} 1
afdringing...........lijst_E_{t}{stelen} 2
afdringing...........lijst_T_{3} 2
afdringing...........lijst_T_{dalen} 2
afdrinken............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
afdrinking...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
afdrogen.............lijst_E_{m}{g}{winnen} 1
afdrogen.............lijst_E_{spel}{termen} 1
afdrogen.............lijst_E_{stof} 1
afdrogen.............lijst_E_{t}{slaan} 1
afdroging............lijst_E_{m}{g}{winnen} 2
afdroging............lijst_E_{spel}{termen} 2
afdroging............lijst_E_{stof} 2
afdroging............lijst_E_{t}{slaan} 2
afdroming............lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 2
afdronk..............lijst_E_{t}{houden_van}{drugs}{drank} 2
afdronk..............lijst_E_{t}{houden_van}{typen} 2
afdroppelen..........lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdroppelen..........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afdroppeling.........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdroppeling.........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afdroppen............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdroppen............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afdropping...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdropping...........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afdruipbak...........lijst_T_{1}{omhullen}{M}{verpakking_of_opslag}{typen} 2
afdruipen............lijst_T_{3} 1
afdruipen............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdruipen............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afdruiping...........lijst_T_{3} 2
afdruiping...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdruiping...........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afdruk...............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag} 2
afdruk...............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 2
afdruk...............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 2
afdrukformaat........lijst_R_{C}{info}{taal}{layout}{papierformaat} 2
afdrukje.............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag} 2
afdrukken............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 1
afdrukken............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 1
afdrukken............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 1
afdrukken............lijst_T_{3} 1
afdrukken............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 1
afdrukking...........lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 2
afdrukking...........lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 2
afdrukking...........lijst_T_{3} 2
afdrukking...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 2
afdruksel............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag} 2
afdruksel............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 2
afdruksel............lijst_T_{3}{info}{beeld}{verbeelden} 2
afdrukseltje.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag} 2
afdruppelen..........lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdruppelen..........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afdruppeling.........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdruppeling.........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afdruppen............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afdruppen............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afdrupping...........lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afdrupping...........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afduikelen...........lijst_T_{dalen} 1
afduikeling..........lijst_T_{dalen} 2
afduiken.............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afduiken.............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afduiking............lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afduiking............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afduvelen............lijst_T_{dalen} 1
afduveling...........lijst_T_{dalen} 2
afduwen..............lijst_T_{3} 1
afduwer..............lijst_T_{3} 2
afduwing.............lijst_T_{3} 2
afdwalen.............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
afdwalen.............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
afdwalen.............lijst_T_{3} 1
afdwalen.............lijst_T_{t} 1
afdwalen_in_gedachten.lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 1
afdwaling............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
afdwaling............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 2
afdwaling............lijst_T_{3} 2
afdwaling............lijst_T_{t} 2
afdweilen............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
afdweilen............lijst_T_{2}{rondzwerven} 1
afdweilen............lijst_T_{3}{slaan} 1
afdweiling...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
afdweiling...........lijst_T_{2}{rondzwerven} 2
afdweiling...........lijst_T_{3}{slaan} 2
afdwingbaar..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 3
afdwingbaarheid......lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
afdwingen............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 1
afdwinger............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
afdwinging...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
afebben..............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afebben..............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 1
afebbing.............lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afebbing.............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 2
afebriel.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
afeggen..............lijst_E_{landbouw}{grond} 1
afegging.............lijst_E_{landbouw}{grond} 2
afeisen..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 1
afeising.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 2
aferesis.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
afeten...............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 1
afeting..............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 2
afexerceren..........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{trainen} 1
afexercering.........lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{trainen} 2
affabel..............lijst_E_{m}{sociaal} 3
affabile.............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze} 3
affabiliteit.........lijst_E_{m}{sociaal} 2
affaire..............lijst_E_{economie}{termen} 2
affaire..............lijst_E_{m}{houden_van}{seks} 2
affaire..............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
affaire..............lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 2
affaire..............lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 2
affaire..............lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{zeuren} 2
affaire..............lijst_{object} 2
affairisme...........lijst_E_{m}{functioneren} 2
affakkelen...........lijst_E_{stof} 1
affakkelen...........lijst_T_{3}{gas} 1
affakkeling..........lijst_E_{stof} 2
affakkeling..........lijst_T_{3}{gas} 2
affect...............lijst_E_{m}{houden_van} 2
affect...............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
affect...............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
affect_fashion.......lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken}{mode}{tw} 2
affectabiliteit......lijst_E_{m}{houden_van} 2
affectabiliteit......lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
affectabiliteit......lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
affectatie...........lijst_E_{economie}{termen} 2
affectatie...........lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 2
affectatie...........lijst_E_{t}{kunstmatig} 2
affecteren...........lijst_E_{economie}{termen} 1
affecteren...........lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 1
affecteren...........lijst_E_{t}{kunstmatig} 1
affectie.............lijst_E_{m}{houden_van} 2
affectie.............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
affectie.............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
affectie.............lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen} 2
affectiebeperking....lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 2
affectiebetuiging....lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
affectiebetuiging....lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift_en_of_spraak}{samenstelling} 2
affectief............lijst_E_{m}{houden_van} 3
affectief............lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
affectief............lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
affectieschade.......lijst_E_{t}{g}{verdrieten} 2
affectiewaarde.......lijst_E_{m}{houden_van} 2
affectiviteit........lijst_E_{m}{houden_van} 2
affectiviteit........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 2
affectiviteit........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 2
affectueus...........lijst_E_{m}{houden_van} 3
affectueus...........lijst_E_{m}{houden_van}{genegenheid} 3
affectueus...........lijst_E_{m}{houden_van}{typen} 3
affectueus...........lijst_E_{m}{sociaal} 3
affectwoord..........lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
afferent.............lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 3
afferentie...........lijst_M_{leven}{lichaamsdeel} 2
affettuoso...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{speelwijze} 3
affiche..............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_en_of_schrift} 2
affiche..............lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 2
afficheren...........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 1
afficheren...........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 1
afficheren...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 1
afficheren...........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 1
affichering..........lijst_E_{m}{o}{info}{aanmoedigen}{verlokken} 2
affichering..........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 2
affichering..........lijst_T_{3}{info}{uiten} 2
affichering..........lijst_T_{3}{info}{verspreiden} 2
affichetekst.........lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{schrift}{samenstelling} 2
affidavit............lijst_E_{rechten_en_plichten}{termen} 2
affietsen............lijst_T 1
affietsing...........lijst_T 2
affigering...........lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
affikken.............lijst_E_{stof} 1
affikken.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
affikking............lijst_E_{stof} 2
affikking............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
affiliatie...........lijst_E_{m}{afspreken} 2
affiliatie...........lijst_E_{m}{voortrekken} 2
affiliŽren...........lijst_E_{m}{afspreken} 1
affiliŽren...........lijst_E_{m}{voortrekken} 1
affiliŽren...........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 1
affiliŽring..........lijst_E_{o}{beginnen}{aanmelden} 2
affilteren...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 1
affiltering..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 2
affiltreren..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 1
affiltrering.........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 2
affinage.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
affinage.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
affinage.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 2
affinage.............lijst_T_{3}{vloeistof} 2
affineren............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 1
affineren............lijst_E_{m}{schoonmaken} 1
affineren............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 1
affineren............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
affinerie............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
affinerie............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
affineur.............lijst_E_{economie}{bedrijfschap}{typen} 2
affineur.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 2
affiniteit...........lijst_E_{m}{houden_van} 2
affiniteit_hebben_met.lijst_E_{m}{houden_van} 1
affirmatie...........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 2
affirmatie...........lijst_E_{m}{erkennen} 2
affirmatief..........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 3
affirmatief..........lijst_E_{m}{erkennen} 3
affirmeren...........lijst_E_{m}{bekrachtigen} 1
affirmeren...........lijst_E_{m}{erkennen} 1
affix................lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
affixoÔde............lijst_R_{C}{info}{taal}{woord} 2
affladderen..........lijst_T_{3} 1
affladdering.........lijst_T_{3} 2
afflansen............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
afflansing...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 2
afflauwen............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
afflauwing...........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 2
afflikkeren..........lijst_T_{dalen} 1
afflikkering.........lijst_T_{dalen} 2
affluiten............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 1
affluiten............lijst_T_{3}{info}{geluid} 1
affluiting...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 2
affluiting...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 2
affodil..............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
affodille............lijst_M_{leven}{flora}{typen} 2
affolen..............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 1
affoleren............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 1
affolering...........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wanhopen} 2
affoling.............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 2
affreus..............lijst_E_{t}{tegenstaan} 3
affrezen.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 1
affrezing............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 2
affricaat............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 2
affront..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 2
affrontelijk.........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
affronteren..........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 1
affuit...............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{M}{typen} 2
afgaan...............lijst_E_{bewapenen_en_wapengebruik} 1
afgaan...............lijst_E_{mt} 1
afgaan...............lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen} 1
afgaan...............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
afgaan...............lijst_E_{spel}{seks}{orgasme} 1
afgaan...............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 1
afgaan...............lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 1
afgaan...............lijst_E_{t}{ontslaan}{ondergaan} 1
afgaan...............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 1
afgaan...............lijst_T 1
afgaan...............lijst_T_{1} 1
afgaan...............lijst_T_{3} 1
afgaan...............lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 1
afgaan...............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 1
afgaan...............lijst_T_{3}{ontkoppelen} 1
afgaan...............lijst_T_{3}{vloeistof} 1
afgaan...............lijst_T_{dalen} 1
afgaan...............lijst_{veranderen}{wisselen} 1
afgaan_als_een_gieter.lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 1
afgaan_op............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{streven} 1
afgaan_op............lijst_T_{1} 1
afgaan_voor_de_ogen_van.lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 1
afgaand..............lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 3
afgang...............lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 2
afganing.............lijst_T_{3}{vloeistof} 2
afgappen.............lijst_E_{t}{stelen} 1
afgapping............lijst_E_{t}{stelen} 2
afgassen.............lijst_T_{3}{gas} 1
afgassing............lijst_T_{3}{gas} 2
afgazen..............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 1
afgazing.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 2
afgebaard............lijst_E_{landbouw}{dier}{ontdoen_van_een_dier} 3
afgebaard............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgebaard............lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebabbeld..........lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} 3
afgebakend...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgebakken...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgebalkt............lijst_E_{t}{bedriegen} 3
afgebalkt............lijst_E_{t}{beperken} 3
afgebanjerd..........lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgebanjerd..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
afgebarsten..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebast.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgebast.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgebast.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 3
afgebedeld...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
afgebeden............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
afgebeeld............lijst_T_{3}{info}{beeld}{tekenen_en_schilderen} 3
afgebeeld............lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
afgebeerd............lijst_E_{spel}{seks}{zelfbevrediging} 3
afgebeiteld..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebeiteld..........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebekt.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgebeld.............lijst_E_{g}{stoppen}{afmelden} 3
afgebeld.............lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 3
afgebeld.............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 3
afgebet..............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgebeten............lijst_E_{m}{verdedigen} 3
afgebeten............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgebeten............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebeten............lijst_M_{stof}{typen} 3
afgebeten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgebeukt............lijst_E_{spel}{seks}{geslachtsgemeenschap} 3
afgebeukt............lijst_E_{t}{slaan} 3
afgebeukt............lijst_E_{t}{stukmaken} 3
afgebeukt............lijst_T_{3}{slaan} 3
afgebeukt............lijst_T_{dalen}{slaan} 3
afgebeuld............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgebeurd............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afstapelen} 3
afgebiesd............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgebietst...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
afgebigd.............lijst_E_{t}{achterstellen} 3
afgebikt.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebikt.............lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebiljoend.........lijst_E_{bouw} 3
afgebitcht...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgeblaad............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgeblaard...........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebladderd.........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebladerd..........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgebladerd..........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgeblaft............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgeblaft............lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
afgeblakerd..........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgeblazen...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgeblazen...........lijst_E_{jacht}{termen} 3
afgeblazen...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgeblazen...........lijst_T_{3}{gas} 3
afgebleven...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{loszitten} 3
afgebleven...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
afgebliksemd.........lijst_E_{weer} 3
afgebliksemd.........lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgeblokt............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
afgeblokt............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{instampen} 3
afgeblokt............lijst_E_{spel}{termen} 3
afgeblot.............lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebluft............lijst_E_{m}{g}{winnen} 3
afgebluft............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgeblust............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgeboden............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgeboekt............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgeboekt............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 3
afgeboemeld..........lijst_T_{dalen}{langzaam} 3
afgeboend............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgeboend............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 3
afgeboerd............lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
afgeboerd............lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebogen............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig}{krombuigen} 3
afgebonden...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
afgebonden...........lijst_E_{stof} 3
afgebonden...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgebonden...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
afgebonden...........lijst_T_{3}{onthullen}{textiel} 3
afgebonkt............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgebonkt............lijst_T_{dalen} 3
afgebonsd............lijst_T_{dalen} 3
afgebonsd............lijst_T_{dalen}{slaan} 3
afgeboomd............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgeboomd............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
afgeboomd............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgeboord............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgeborgd............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgeborsteld.........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgeborsteld.........lijst_E_{t}{slaan} 3
afgebotst............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgebotteld..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgebouwd............lijst_E_{landbouw}{gewas} 3
afgebouwd............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 3
afgebouwd............lijst_E_{m}{vergroten}{bouwen} 3
afgebraamd...........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebracht...........lijst_E_{g} 3
afgebracht...........lijst_T_{3} 3
afgebracht...........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgebracht...........lijst_T_{dalen} 3
afgebrand............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
afgebrand............lijst_E_{t}{stukmaken} 3
afgebrand............lijst_E_{t}{stukmaken}{ondergaan} 3
afgebrand............lijst_T_{3}{onthullen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgebrast............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgebrast............lijst_T_{3} 3
afgebreid............lijst_T_{1}{koppelen} 3
afgebreid............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgebrijnd...........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgebroken...........lijst_E_{g}{ontmantelen} 3
afgebroken...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgebroken...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
afgebroken...........lijst_E_{t}{stukmaken} 3
afgebroken...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebrokkeld.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebrokkeld.........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
afgebrokkeld.........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgebrokt............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgebuid.............lijst_E_{weer} 3
afgebuiteld..........lijst_T_{dalen} 3
afgecheckt...........lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren} 3
afgecommandeerd......lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgeconcludeerd......lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 3
afgeconcludeerd......lijst_T_{dalen} 3
afgecrost............lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgecrost............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
afgedaald............lijst_T_{dalen} 3
afgedaan.............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgedaan.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgedaan.............lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 3
afgedaan.............lijst_E_{m}{g}{belonen} 3
afgedaan.............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgedaan.............lijst_E_{t}{g}{straffen}{ondergaan} 3
afgedaan.............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{negeren} 3
afgedaan.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgedaan.............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgedacht............lijst_T_{2}{info}{nadenken} 3
afgedamd.............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
afgedamd.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgedankt............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgedankt............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 3
afgedankt............lijst_E_{t}{ontslaan} 3
afgedanst............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{onderzoeken}{controleren+testen}{typen} 3
afgedanst............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken}{typen} 3
afgedanst............lijst_T_{3}{info}{geluid}{muziek}{typen} 3
afgedanst............lijst_T_{dalen} 3
afgedast.............lijst_E_{bouw} 3
afgedeeld............lijst_E_{mt}{1}{info}{classificeren}{:<}{deel} 3
afgedeinsd...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgedeinsd...........lijst_T_{3} 3
afgedeinsd...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgedeisd............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgedeisd............lijst_T_{3} 3
afgedekt.............lijst_E_{bouw} 3
afgedekt.............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgedekt.............lijst_T_{1}{omhullen}{bedekken_of_onderdekken} 3
afgedekt.............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
afgedekt.............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 3
afgedekt.............lijst_T_{3}{onthullen}{afnemen} 3
afgedekt.............lijst_T_{3}{slaan} 3
afgedekt.............lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
afgedempt............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
afgedicht............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgediefd............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgediend............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 3
afgediend............lijst_T_{3}{eten_en_drinken}{afruimen} 3
afgediept............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgedijkt............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgedisseld..........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgedobbeld..........lijst_E_{spel}{termen} 3
afgedobberd..........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedoken............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedoken............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgedokt.............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgedolven...........lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgedonderd..........lijst_T_{dalen} 3
afgedongen...........lijst_E_{economie}{termen} 3
afgedongen...........lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
afgedoold............lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
afgedoold............lijst_T_{t} 3
afgedopt.............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgedorst............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgedorst............lijst_E_{t}{slaan} 3
afgedouwd............lijst_T_{3} 3
afgedraad............lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgedraafd...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{land}{mens_dier} 3
afgedraafd...........lijst_T 3
afgedraafd...........lijst_T_{dalen} 3
afgedraaid...........lijst_E_{landbouw}{gewas}{ontdoen_van_een_plant} 3
afgedraaid...........lijst_M_{stof}{typen} 3
afgedraaid...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur} 3
afgedraaid...........lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
afgedraaid...........lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgedraaid...........lijst_T_{3} 3
afgedraaid...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 3
afgedraaid...........lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
afgedraaid...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgedraald...........lijst_T_{dalen}{langzaam} 3
afgedragen...........lijst_E_{economie}{termen} 3
afgedragen...........lijst_E_{leven}{flora}{termen} 3
afgedragen...........lijst_E_{m}{g}{belonen} 3
afgedragen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 3
afgedragen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgedragen...........lijst_T_{dalen} 3
afgedragen...........lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
afgedregd............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{volgen} 3
afgedregd............lijst_E_{mt}{o}{zoeken} 3
afgedregd............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgedreigd...........lijst_E_{t}{stelen} 3
afgedrenteld.........lijst_T_{dalen}{langzaam} 3
afgedrenteld.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
afgedreven...........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgedreven...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen} 3
afgedreven...........lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen} 3
afgedreven...........lijst_E_{weer} 3
afgedreven...........lijst_M_{stof}{typen} 3
afgedreven...........lijst_T_{3} 3
afgedreven...........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedreven...........lijst_T_{dalen} 3
afgedribbeld.........lijst_T_{dalen}{langzaam} 3
afgedribbeld.........lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgedribbeld.........lijst_T_{snelheid}{:<}{langzaam}{verplaatsing} 3
afgedrongen..........lijst_E_{t}{stelen} 3
afgedrongen..........lijst_T_{3} 3
afgedrongen..........lijst_T_{dalen} 3
afgedronken..........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgedroogd...........lijst_E_{m}{g}{winnen} 3
afgedroogd...........lijst_E_{spel}{termen} 3
afgedroogd...........lijst_E_{stof} 3
afgedroogd...........lijst_E_{t}{slaan} 3
afgedroomd...........lijst_T_{2}{info}{fantaseren} 3
afgedropen...........lijst_T_{3} 3
afgedropen...........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedropen...........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgedroppeld.........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedroppeld.........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgedropt............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedropt............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgedrukt............lijst_E_{mt}{gebruiksvoorwerpen}{inschakelen} 3
afgedrukt............lijst_E_{t}{verkleinen}{verbruiken} 3
afgedrukt............lijst_R_{D}{info}{media}{apparatuur}{computer}{termen} 3
afgedrukt............lijst_T_{3} 3
afgedrukt............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven}{drukken} 3
afgedruppeld.........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedruppeld.........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgedrupt............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgedrupt............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgeduikeld..........lijst_T_{dalen} 3
afgeduveld...........lijst_T_{dalen} 3
afgeduwd.............lijst_T_{3} 3
afgedwaald...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
afgedwaald...........lijst_E_{t}{ongezond}{info}{nadenken} 3
afgedwaald...........lijst_T_{3} 3
afgedwaald...........lijst_T_{t} 3
afgedweild...........lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgedweild...........lijst_T_{2}{rondzwerven} 3
afgedweild...........lijst_T_{3}{slaan} 3
afgedwongen..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{dwang} 3
afgeefsel............lijst_E_{t}{vervuilen} 2
afgeesten............lijst_T_{3}{ledigen} 1
afgeesting...........lijst_T_{3}{ledigen} 2
afgefakkeld..........lijst_T_{3}{gas} 3
afgefietst...........lijst_T 3
afgefikt.............lijst_E_{stof} 3
afgefikt.............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgefilterd..........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 3
afgefiltreerd........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{ontmengen} 3
afgefladderd.........lijst_T_{3} 3
afgeflanst...........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
afgeflauwd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
afgeflikkerd.........lijst_T_{dalen} 3
afgefloten...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgefloten...........lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
afgefoold............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgefreesd...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgegaan.............lijst_E_{bewapenen_en_wapengebruik} 3
afgegaan.............lijst_E_{mt} 3
afgegaan.............lijst_E_{mt}{1}{info}{tellen} 3
afgegaan.............lijst_E_{spel}{seks}{orgasme} 3
afgegaan.............lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
afgegaan.............lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{openbaar} 3
afgegaan.............lijst_E_{t}{ontslaan}{ondergaan} 3
afgegaan.............lijst_E_{t}{verkleinen}{kenmerk} 3
afgegaan.............lijst_T 3
afgegaan.............lijst_T_{3} 3
afgegaan.............lijst_T_{3}{lichamelijk_ontdoen} 3
afgegaan.............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgegaan.............lijst_T_{3}{ontkoppelen} 3
afgegaan.............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgegaan.............lijst_T_{dalen} 3
afgegaan.............lijst_{veranderen}{wisselen} 3
afgegaasd............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgegapt.............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgegast.............lijst_T_{3}{gas} 3
afgegeerd............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgegeest............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgegespt............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgegeten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgegeven............lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 3
afgegeven............lijst_E_{stof} 3
afgegeven............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
afgegeven............lijst_E_{t}{vervuilen} 3
afgegeven............lijst_T_{1}{koppelen}{sociaal}{bemoeien} 3
afgegeven............lijst_T_{3}{info}{uiten} 3
afgegeven............lijst_T_{vervoeren}{plaatsen} 3
afgegierd............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgegierd............lijst_T_{3} 3
afgegierd............lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgegierd............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgeglansd...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
afgeglansd...........lijst_T_{3}{info}{beeld}{t} 3
afgegleden...........lijst_E_{t}{asociaal} 3
afgegleden...........lijst_T_{dalen} 3
afgeglibberd.........lijst_T_{dalen} 3
afgeglibberd.........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgeglipperd.........lijst_T_{dalen} 3
afgeglipt............lijst_T_{dalen} 3
afgegluurd...........lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
afgegolfd............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgegolfd............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgegolfd............lijst_T_{dalen} 3
afgegolfd............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgegooid............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgegooid............lijst_T_{3}{werpen} 3
afgegooid............lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgegord.............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgegoten............lijst_E_{g}{namaken} 3
afgegoten............lijst_R_{C}{info}{media}{opslag}{typen}{beeld_2D3D} 3
afgegoten............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgegoten............lijst_T_{3}{info}{beeld}{beeldhouwen} 3
afgegoten............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgegoten............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgegraasd...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgegraasd...........lijst_T_{info}{:>}{detail} 3
afgegrauwd...........lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgegraven...........lijst_T_{3}{info}{onthullen} 3
afgegraven...........lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgegraven...........lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
afgegrendeld.........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgegrendeld.........lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
afgegrendeld.........lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgegrensd...........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgegreppeld.........lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgegrist............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
afgegrond............lijst_E_{bouw} 3
afgegrond............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgegruizeld.........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgegulpt............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgegulpt............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgegutst............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgegutst............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgehaakt............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgehaakt............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 3
afgehaakt............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgehaakt............lijst_T_{3} 3
afgehaakt............lijst_T_{3}{ontkoppelen} 3
afgehaakt............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
afgehaald............lijst_T_{1}{ontvangen+verwerven} 3
afgehaald............lijst_T_{3} 3
afgehaald............lijst_T_{3}{onthullen}{afnemen} 3
afgehaald............lijst_T_{dalen} 3
afgehaard............lijst_E_{landbouw}{dier}{ontdoen_van_een_dier} 3
afgehaard............lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgehageld...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgehakt.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgehakt.............lijst_T_{dalen} 3
afgehamerd...........lijst_E_{economie}{termen} 3
afgehamerd...........lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgehamerd...........lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 3
afgehamerd...........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
afgehamerd...........lijst_E_{t}{beperken} 3
afgehamerd...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgehandeld..........lijst_E_{mt}{2}{info}{kiezen} 3
afgehandeld..........lijst_E_{mt}{3}{sturen} 3
afgehandeld..........lijst_E_{m}{g}{lukken}{af} 3
afgehangen...........lijst_E_{bouw} 3
afgehangen...........lijst_E_{og} 3
afgehangen...........lijst_R_{vorm}{kleding} 3
afgehangen...........lijst_T_{3}{ontkoppelen} 3
afgehapt.............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgehapt.............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgehard.............lijst_E_{landbouw}{gewas} 3
afgehard.............lijst_E_{stof} 3
afgeharkt............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgehaspeld..........lijst_E_{mt}{1}{info}{g}{ontdekken} 3
afgehaspeld..........lijst_E_{m}{vergroten}{vieren} 3
afgehaspeld..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren} 3
afgehecht............lijst_T_{1}{koppelen} 3
afgehecht............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgeheid.............lijst_E_{bouw} 3
afgeheind............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgeheld.............lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgeheld.............lijst_T_{dalen} 3
afgehengeld..........lijst_E_{jacht}{jagen} 3
afgehengeld..........lijst_E_{jacht}{vangen} 3
afgehengst...........lijst_T_{dalen}{slaan} 3
afgehesen............lijst_T_{dalen} 3
afgeheveld...........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgeheven............lijst_T_{3}{ontkoppelen}{afstapelen} 3
afgehield............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgehold.............lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgehold.............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
afgeholpen...........lijst_E_{m} 3
afgeholpen...........lijst_E_{m}{bevrijden} 3
afgeholpen...........lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgehoogd............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgehoogd............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgehoogd............lijst_T_{dalen}{afhogen} 3
afgehoogd............lijst_T_{stijgen} 3
afgehoord............lijst_E_{mt}{1}{info}{o}{vragen} 3
afgehoord............lijst_T_{1}{info}{geluid}{geheim} 3
afgehoosd............lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgehoosd............lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgehouden...........lijst_E_{economie}{termen} 3
afgehouden...........lijst_E_{m}{verdedigen} 3
afgehouden...........lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgehouden...........lijst_T_{3}{ontkoppelen}{sociaal}{mijden} 3
afgehouden...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgehouwen...........lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgehouwen...........lijst_E_{vervormen}{typen} 3
afgehuifd............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgehuild............lijst_E_{t}{g}{verdrieten}{huilen} 3
afgehuurd............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgejaagd............lijst_E_{jacht}{jagen} 3
afgejaagd............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgejaagd............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen}{wegjagen} 3
afgejaagd............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgejaagd............lijst_T_{2}{rondzwerven} 3
afgejaagd............lijst_T_{3}{onthullen}{aftuigen}{dier} 3
afgejaagd............lijst_T_{3}{snel} 3
afgejaagd............lijst_T_{dalen}{snel} 3
afgejaagd............lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
afgejaapt............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgejacht............lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgejakkerd..........lijst_E_{mt}{3}{sturen}{proberen}{ploeteren} 3
afgejakkerd..........lijst_E_{t}{dysfunctioneren}{onbesuisd} 3
afgejakkerd..........lijst_E_{t}{ongezond}{uitgeput} 3
afgejakkerd..........lijst_T_{snelheid}{:>}{snel}{verplaatsing} 3
afgejat..............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgejensd............lijst_T_{3}{werpen} 3
afgejensd............lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgekaad.............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgekaapt............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgekaard............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgekaart............lijst_E_{m}{aanpassen} 3
afgekaatst...........lijst_E_{m}{verdedigen} 3
afgekaatst...........lijst_T_{1}{info}{voelen}{(te_)weinig} 3
afgekaatst...........lijst_T_{3}{info}{beeld} 3
afgekaatst...........lijst_T_{3}{werpen} 3
afgekaatst...........lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgekaatst...........lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgekabbeld..........lijst_E_{t}{stukmaken} 3
afgekabbeld..........lijst_E_{t}{verkleinen}{eroderen} 3
afgekabbeld..........lijst_T_{3}{vloeistof} 3
afgekabbeld..........lijst_T_{dalen}{fijn_stof,_vloeistof,_gas} 3
afgekabbeld..........lijst_T_{vloeistof} 3
afgekakt.............lijst_T_{dalen}{langzaam} 3
afgekalfd............lijst_E_{leven}{moederschap}{termen} 3
afgekalfd............lijst_E_{t}{g}{verliezen} 3
afgekalfd............lijst_E_{t}{verkleinen}{eroderen} 3
afgekalkt............lijst_E_{bouw} 3
afgekalkt............lijst_E_{m}{schoonmaken} 3
afgekalkt............lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak} 3
afgekalkt............lijst_T_{3}{info}{beeld}{schrijven} 3
afgekalkt............lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgekamd.............lijst_E_{bewapenen_en_wapengebruik} 3
afgekamd.............lijst_E_{m}{schoonmaken}{lichaam} 3
afgekamd.............lijst_E_{t}{g}{info}{bekritiseren} 3
afgekamd.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgekandelaard.......lijst_E_{landbouw}{gewas}{snoeien} 3
afgekankerd..........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{zeuren} 3
afgekankerd..........lijst_E_{t}{ongezond}{aandoeningen}{typen} 3
afgekant.............lijst_E_{bouw} 3
afgekant.............lijst_T_{1}{omhullen}{kleding} 3
afgekant.............lijst_T_{1}{omhullen}{textiel}{termen} 3
afgekanteld..........lijst_T_{dalen} 3
afgekapt.............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgekapt.............lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 3
afgekapt.............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgekapt.............lijst_R_{C}{info}{taal}{termen} 3
afgekapt.............lijst_T_{1}{omhullen}{huisvesting} 3
afgekard.............lijst_T_{dalen} 3
afgekat..............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgekauwd............lijst_T_{1}{eten_en_drinken} 3
afgekeerd............lijst_E_{g}{stoppen}{tegenhouden} 3
afgekeerd............lijst_E_{g}{stoppen}{tijdig} 3
afgekeerd............lijst_E_{t}{tegenstaan} 3
afgekeerd............lijst_T_{3} 3
afgekeerd............lijst_T_{3}{info}{beeld}{lichaamstaal} 3
afgekeerd............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgekegeld...........lijst_T_{3}{werpen} 3
afgekegeld...........lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgekeild............lijst_T_{3}{werpen} 3
afgekeild............lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgekeken............lijst_E_{t}{stelen} 3
afgekeken............lijst_T_{1}{info}{beeld} 3
afgekeken............lijst_T_{1}{info}{beeld}{geheim} 3
afgekeken............lijst_{blijven}{wachten} 3
afgekerfd............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgekerfd............lijst_E_{t}{stukmaken}{kleding}{verslijten} 3
afgekerfd............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgeketst............lijst_E_{t}{g}{mislukken} 3
afgeketst............lijst_T_{wenden}{enkelvoudig} 3
afgekeurd............lijst_E_{t}{afwijzen} 3
afgekeven............lijst_E_{t}{g}{info}{disrespect}{beledigen} 3
afgekickt............lijst_E_{m}{gezond}{genezen}{typen}{info} 3
afgekickt............lijst_E_{m}{gezond}{info}{leren}{afwennen} 3
afgekipt.............lijst_E_{economie}{termen} 3
afgekist.............lijst_E_{bouw} 3
afgekit..............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgekitst............lijst_E_{bouw} 3
afgeklaard...........lijst_M_{stof}{typen} 3
afgeklaard...........lijst_T_{1}{eten_en_drinken}{voorbereiden} 3
afgeklad.............lijst_E_{t}{vervuilen}{typen} 3
afgeklampt...........lijst_T_{1}{koppelen} 3
afgeklapt............lijst_E_{g}{stoppen}{eindigen} 3
afgeklapt............lijst_E_{t}{o}{info}{ontmoedigen} 3
afgeklapt............lijst_R_{C}{vervoermiddelen}{water}{scheepvaart}{termen} 3
afgeklapt............lijst_T_{3}{info}{geluid} 3
afgeklapt............lijst_T_{3}{slaan} 3
afgeklauterd.........lijst_T_{3}{onthullen} 3
afgeklauterd.........lijst_T_{dalen} 3
afgeklauwd...........lijst_E_{t}{stelen} 3
afgekleed............lijst_E_{m}{versieren}{mens} 3
afgekleed............lijst_E_{t}{bedriegen} 3
afgekleed............lijst_R_{vorm}{kleding} 3
afgekleed............lijst_T_{1}{omhullen}{omheinen} 3
afgekleed............lijst_T_{3}{onthullen}{ontkleden} 3
afgekleid............lijst_T_{3}{ledigen} 3
afgeklemd............lijst_E_{spel}{termen} 3
afgeklemd............lijst_E_{t}{verkleinen}{gedaante}{breken} 3
afgeklemd............lijst_T_{1}{omhullen}{sluiten} 3
afgekletst...........lijst_E_{mt}{termen} 3
afgekletst...........lijst_E_{t}{info}{geluid}{spraak}{kletsen} 3
afgekletst...........lijst_T_{3}{info}{geluid}{spraak} 3
afgekletst...........lijst_T_{dalen}{werpen} 3
afgekleurd...........lijst_E_{spel}{kaartspelen}{termen} 3
afgekleurd.......